10
Cristo gaaimua k'odamnaan, muan mʌch meeun judionaan peerdʌpim k'õsita chiraajem. Magua Hẽwandamag jëeuwaijã magta hirig jëeujem ham kõit, hamjã peerdʌtk'amk'ĩir. Mʌ ham higar chirʌm, chadcha hamau Hẽwandamag hamach heeg hoomk'ĩir hi hipierraa ham k'õsi naawai. Pari mag nʌmta hich Hẽwandamau nem waupim k'õsi sim chaarta jũrr bigaau hausĩu nʌm, Cristo maach t'umaam k'ʌʌn kõit meetarr gaaimuata Hẽwandamag hamach pekau chugpaapijujã k'ĩirjuba. Hamaun sĩi hamachdëu hamach jöoin hi hʌʌrk'anaa Moiseeu ley p'ã pʌarrjã wajap'a hʌʌrk'a nʌm paarta Hẽwandamag pekau chuk'u narrjö hamach wajaug paapiju hẽk'aajem. Pari hãba Cristo maach kõit meetarr hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimuapaita Hẽwandamau mag pekau chuk'u harrjö hapäaijem. Magua, Cristo gaaimua k'aba sĩi ley hʌʌrk'a nʌmua chan peerdʌju hẽk'aju k'aba nʌm.
Mag ley hʌʌrk'a nʌm gaaimua hõor peerdʌju hak'iinjã, pãadë Moiseeu p'ã pʌarr hiek hũrbat: “Har chi ley gaai jaau simjö t'umaa wajap'a hʌʌrk'a hau simta Hẽwandamau peerdʌ hauju” ha sim. Pari maach pekaupanau, k'aíu mag hʌʌrk'a hat'aju. Mamʌ mag k'ãai jũrr sĩi Cristo maach pekau kõit meetarr hʌ̈k'a nʌm gaaimua peerdʌju higwia, hatcha p'it'uurga sim haju k'aba nʌm. Moisés hiek'õoin “Hʌ̃gt'ar hi haarcha mawia hirig dich peerdʌ hawaan bëepiju k'aba nʌm.” ¿Jãgwi? Ya hi bëewi maach peerdʌ hawaag maach kõit meetarr haawaima. Hich hagjö hĩchab magʌm higwia jaauwai, “Hõor k'ëchtarr k'ʌʌn haarjã maju k'aba nʌm” ha sim, “dich peerdʌ haumk'ĩir.” ¿Jãgwi? Ya hí hiiu p'iidʌwi mam k'aba sĩewaima. Magua, mʌchdëu jaau chirʌmjö, p'it'urjã k'aba ni warpjã maba, sĩi Cristo maach kõit meetarrta chadcha hʌ̈k'anaa hirigta dich peerdʌpiju haai nʌm. Wajapcharan pua t'ãraucha hʌ̈k'anaa pʌch hidamaucha, “Jesucristo chi meem harrta Hẽwandamau deeu p'iriu hautarr haawai hichta mʌch Pörk'apiju” hamʌn, pʌ peerdʌju chadcha. 10 ¿Jãgwi magju haai sĩ? T'ãrau hʌ̈k'a nʌmuapaita Hẽwandamau maach pekau chuk'u harrjö wajaug paapäaijeewaima; maimua hich hagjö dich hiiucha dich t'ãar hee hʌ̈k'atarr warm k'ʌʌnag jaau nʌmuapaita hʌ̈u hichdëu maach peerdʌ haaujeewaima.
11 Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaauwai, “Chadcha maach Pöröu hamach peerdʌ hauju k'ap'ʌ hi hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn chan naspawiajã hamach daujã merag p'ëbaju” ha sim, “hich mag wajap'ata hi dʌ̈i wënʌrraju haawai.” 12 Mag sim haiguin judionaan wa judionaan k'aba hawiajã hĩsin t'um hãbata t'ʌnʌm Hẽwandam dau na; hich hãbam Jesupaita t'umaam k'ʌʌn Pörk'a sim. Magua, har t'um hichig jëeu nʌm k'ʌʌn dʌ̈in Jöoi wajaug k'itʌm. 13 Jöoi mag k'itʌm higwia Hẽwandam hiek p'ã sim gaai, “Har t'um chi maach Pörögta hamach dau haug k'augpi jëeu nʌm k'ʌʌnan, hʌ̈u peerdʌtk'ajugui” ha sim. 14 Pari mag pãach peerdʌmk'ĩir hirig jëwaagan, hichiita nacha pãrau hi hiek hʌ̈k'aju haai nʌm; mag hʌ̈k'aagjã hichiita pãrau hi hiek jaau nʌm hũrju haai nʌm; mamʌ mag hi hiek hũraagjã chi jaaujem k'ʌʌnjã paraa haju haai nʌm, hõrag jawaag. 15 Pari jãga mag chi jaaujem k'ʌʌnjã paraa haju, chi ya hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnau ham pʌ̈ibam. Pari judionaanau ya chadcha Jesús hiek jaau nʌm hũrwi naawai, k'an hatcha tag hũrm k'õsi nʌ hʌ̈k'aag. Hẽwandamau nawe hich hiek jaaupiejem k'ap hich hiek p'ã sim gaai jaauwai, “Jãg hõor peerdʌajem hiek jaau wënʌrrʌm k'ʌʌnta hʌ̈ucha k'it'ëem” ha sim.
16 Pari judionaanau mag maach peerdʌajem hiek hũr nʌmjã, peer t'umaam k'ʌʌnauta hi hiek hasekasba, hãaur k'ʌʌnaupaita hʌ̈u hʌ̈k'a durrum, Isaías k'ararrau, “Señor, par mua pʌ hiek jaau wai jẽedʌ k'itʌmjã, k'aíu hʌ̈k'a sĩ” ha hiek'atarrjö. 17 Pari mag hamau wajap hʌ̈k'abajieb mamʌ, mʌchdëu jaau chirʌmjö, hichiita hãbmua Cristoou maach peerdʌajem hiek jaauju haai sim; magbaawain chadau mag hiek hũrwiata hʌ̈k'aju haai nʌm.
18 Pari hãbmua k'ãijã, “Magan judionaanau ya Cristo hiek hũrwi naab” haju. Hũrwi naama hamaujã hĩchab, durr t'um judionaan nʌnʌidʌmpierr ya Hẽwandamau maach peerdʌajem hiek jaau nʌm hũrwi naawai. Magju higwi Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaauwai,
“Ham hiek durrpierr durr warp'am magwe hũurjem” ha sim. (Sal. 19:4)
19 Pari deeu hũwaai pʌaba hãbmua k'ãijã, “¿Magan jãgwi judionaanau hʌ̈k'abajierrá? Wa sĩita hamachdëu hũrtarrjã k'augpʌ̈ibajierráwa” haju. Hãhã, pari mag k'augba haawai k'aba, sĩi hi higmap'a harr haawaita hi k'augbamjö hapʌ̈ijierram. Pari mag hich hisegbaawai jũrr judionaan k'abam k'ʌʌnta dau haug k'augwia hʌ̈u hamach peerdʌjujã hamag k'ap'ʌ hapijim hich Hẽwandamau. Magju higwi Moiseeg mʌg jaaupijim hichdëu:
“Pãrag hʌ̈k'apiju k'ãai pãarjö Hebreonaan k'aba haawai sĩi mʌch k'augba nʌrrjëem k'ʌʌnagta hʌ̃rcha hʌ̈k'apiju, mag hoowi pãachdëujã hagjö hʌ̈k'am k'õsi hʌ̈k'amk'ĩir.
Hag na mag mʌch k'õsi hajujã k'ĩirjuba haajerr k'ʌʌnagta hʌ̃rcha hʌ̈k'apiju, mag hoowi pãar hiekk'õr waumk'ĩir.” (Dt. 32:21)
20 Maimua hag k'ur hewag pawi Isaiaagjã hĩchab Hẽwandamau judionaan k'abam k'ʌʌn higwi mʌg hiek'apijim:
“Har bʌ̃ʌrjã mʌ hooju k'ĩirjuba haajerr k'ʌʌnau mʌ baauju;
maimua har bʌ̃ʌrjã mʌrʌg jëeujã jëeuba haajerr k'ʌʌnag mʌch k'augpiju” hajim hich Hẽwandamau. (Is. 65:1)
21 Mamʌ jũrr judionaan higwia hich Hẽwandamau magjim hĩchab:
“Chadcha hamach t'ãar t'eegau mʌ hipierraajã k'aba naab mamʌ,
nem hĩs k'abam mʌch higamk'ĩir ham nʌ chirʌm” hajim. (Is. 65:2)