11
Judionaanta Hẽwandamau hich hõork'a hawaag jʌr hautarr
¿Pãrau k'ĩirjuawai, Hẽwandamau hich hõor hiseg wai simjö sĩ? Mag k'abam. Mag hak'iin mʌjã hirua nawe hisegpʌ̈ik'am, mʌchjã hĩchab judionaan dʌ̈i t'ʌ̃r hãba chiraawai. Mʌʌn maach jöoin Abrán k'ararr hag chaain hewagam k'ʌʌn Benjamín haajerr hag chaain dënëu. Hẽwandamau warrgarwe hichdëu hõor jʌr hautarr k'ʌʌn chan hisegba sim. ¿Pãrau k'ĩir heyaa k'aba nʌ, warr jöoingar Hẽwandam hi jaaujem k'ʌʌn pöm k'ëchtarr jaar jöoi Eliaau Hẽwandamag jëeumamua ya hi hich happaita chirʌm ha hiek'atarr? Hirua Hẽwandamag,
“Señor, pʌ hi jaaujem k'ʌʌn t'umaa wir haig maach meeun judionaanaupai k'ëchpʌ̈iwia,
pʌrʌg jëeujem deg nem hinag p'aajemjã hãrk'ʌʌipʌ̈iwi,
hãba mʌch happaita chirʌmgui” hajim.
“Mag mʌch happai chirʌm hãba, mʌjã dʌ̈i t'õopʌ̈im hig nʌmgui” hajim. (1 R. 19:10,14)
¿Pari pãrau hagjö k'augba nʌ, Hẽwandamau hirig,
“Elías, pʌ pʌch happai k'aba sim;
pʌ dënjö mʌ k'õsi nʌm hiek'au bʌ̃ʌrjã Baalag jëeuba harr k'ʌʌn siete mil p'ë wai chirʌm” ha hiek'atarr? (1 R. 19:18)
Maagwai hich Hẽwandamau Eliaag magtarrjö, hĩs hewag pawiajã hĩchab hagt'a mag warrgarwe hi hõork'a t'ʌnʌm k'ʌʌnan hagt'a t'ʌnʌm. Pari mag t'ʌnʌmʌn, hich Hẽwandamjã hõor dʌ̈i wajap'a k'itaawai hʌ̈u hich garmuata maach dau haug k'augwi mag hich hõork'a hawaag jʌr hautarr gaaimuata mag t'ʌnʌm. Mag hõor dʌ̈i wajaug k'itaawai hich garmuata maach jʌr hautarr haawai, pöd hi dau na wajap'a naawaita hirua maach jʌr haujim hajujã k'aba nʌm. Mag hak'iin, mag dich wajaug nʌm paarta p'ag nʌmjö haawai, ya hich Hẽwandamau hich garmuata maach dau haug k'augjim habak'am, hich hõor k'amk'ĩir.
Wajapcharan mʌgta sim: Judionaan t'um chan Hẽwandamau wajaug paapʌ̈ibajim, hamachdëu nem wau nʌm paarta hirig hamach hajaug paapim k'õsi narr haawai. Hãaur k'ʌʌn Hẽwandamau hich garmua jʌr hautarr k'ʌʌnpaita chadcha pekau chuk'u haajerrjö wajaug paapʌ̈ijim; pari tagam k'ʌʌn hichdëu jʌr hauba harr k'ʌʌnan hichdëuta warag ham t'ãar t'eeg hapijim. Har hagt'a mag t'ʌnʌm k'ʌʌn higwi hich Hẽwandamau hich hiek gaai jaauwai,
“Mua ham dau k'ĩpinaa kachpa k'ĩpi hauju” ha sim,
“hoo nʌmta hoobamjö hamk'ĩir, maimua hũr nʌmta hũrbamjö hamk'ĩir.
Magtarr haawaita hĩs hewag pawiajã hich hagt'ata sĩsidʌm ha sim Hẽwandamau, hichig hamach wajaug paapijujã k'ĩirjuba.” (Dt. 29:4; Is. 29:10)
Maimua hĩchab Hẽwandam hoomap'am k'ʌʌnag mag k'ĩirjupimaaugau, jöoi David k'ararraujã hirig jëeumamua magjim:
“Hẽwandam, har riknaan pʌch hoomap'am k'ʌʌnag hidëu hamach p'iesta hat'ee t'ach pöm wauwi k'öpibá,
juau hogt'om pʌch dau na wajap'a naawaita mag p'iesta k'amk'ĩirjã pua hamachig nem t'um dee chirʌm hamk'ĩir.
Pari hamachdëupain mag nʌm gaaimua pʌ dʌ̈i wajap'a nʌm hanʌm hee, pʌchdëupai ham gaai mas deebá.
10 Dau p'uu nʌmta warag ham dau k'ĩsumjö hapibá, hamach k'aigba nʌmjã k'augba hamk'ĩir.
Mag nʌm dʌ̈i hĩchab nem chʌk'ʌmta wai wënʌrrʌmjö, hidëu ham hich mag p'it'urg hau wënʌrrapibá” hajim Daviiu, Hẽwandam hoomap'am k'ʌʌn higwia. (Sal. 69:22-23)
Judionaan k'abam k'ʌʌnjã hʌ̈u peerdʌtk'aju haai nʌm
11 Magan jãgáwa. “¿Judionaanau mag Cristo higba harr gaaimua, magan warreta Hẽwandamau ham hisegbapʌ̈ib?” k'ãijã haju hãbmua. Pari mag k'abajim. Magju k'ãai hante mag maach meeunau Hẽwandam hichaaur hawi Cristo higba harr gaaimua, jũrr judionaan k'abam k'ʌʌnta hʌ̈u Hẽwandamau peerdʌtk'a haumam, mag judionaan k'abam k'ʌʌnauta hʌ̈k'a p'öbaadëm hoowia judionaan hiekk'õr wauwi hagjö hʌ̈k'amk'ĩir. 12 Magua k'ap'ʌ habat: Mag judionaanau Cristo higba harr gaaimua jũrr judionaan k'abam k'ʌʌn dʌ̈ita Hẽwandamau dʌ̈rrcha hʌ̈u haajem k'ai, magan judionaan t'umaam k'ʌʌnau Hẽwandam hiek hʌ̈k'a p'öbaadeewai chará, hagjö Hẽwandamaujã hĩchab hʌ̈uchata haju ham dʌ̈ijã.
13 Judionaan k'abam k'ʌʌn, mua pãrag magk'im hĩchab: Mʌʌn chadcha hich Hẽwandamauta jʌr haujim, pãar hee hich hiek jaaumk'ĩir. Magua, mʌch meeun dʌ̈i hiyʌ̈ʌ haawai maata muan hamag jajaau haajem, 14 mag hũrbaawai hiekk'õr wauwi hagjö pãar dënjö hʌ̈k'abaawai hĩchab hãaur k'ʌʌn k'ãijã Hẽwandamau peerdʌ haumamk'ĩir. 15 Hẽwandamau mag judionaanag hooba sĩutarr gaaimua pãar judionaan k'abam k'ʌʌnagta jũrr hich dʌ̈i k'õinaa wënʌrramk'ĩir hich hiek hʌ̈k'api simʌn, chadcha wajaug sim. Pari mʌg hatag hichdëu judionaanagpa hʌ̈k'apibarm hedta wajapcha haju. Magbarm haigta mag hi higba narr gaaimua k'ëch nʌmjö narrjã deeu p'iidʌtk'abarmjö nʌisiju. 16 Pãrau k'ap'ʌ nʌm, pabʌ̈jã jẽb hõtag hee simʌn, t'um chi piu nenergjã hë hõtt'o t'ʌnaaju. Mag sim haig hich jöoi Abranta chi pabʌ̈jö sĩebahab, maagwai judionaan chi piu nenergjöta t'ʌnʌm. Magua, hich jãg warrgar maach jöoin Abrán k'ararrjã hich Hẽwandamaucha jʌr hautarrjö, hĩs hewagam judionaanjã hichiita Hẽwandam hõork'a wënʌrraju, hamjã mag jöoi chaain haawai.
17 Pari judionaan mag olivo chaar gaaim chi piu nenergk'a narrta, hamachdëu hʌ̈k'aba harr gaaimua sĩi chi piu k'õgk'atarrjö naabahab. Maagwai pãar chi judionaan k'abam k'ʌʌn hʌ̈u hʌ̈k'a wëtum k'ʌʌnta, pãachdëu hʌ̈k'a nʌm gaaimua mag k'õgk'atarr gaai olivo wëeta t'aap'ë jĩirtarrjö naabahab. Mag deeum pa gaaita sũrk'a höbër nʌmjö nʌm gaaimua, hich Jöoirau Abranag nem deeju jaautarrjö, pãraujã hʌ̈u hĩchab hi jua heem nemdam hauba haajeeb. 18 Pari Hẽwandamau judionaan hisegwia mag olivo piu k'õgk'atarrjö nʌm daar, pãachdëuta hʌ̈u hʌ̈k'a nʌm hawia hoob jũrr ham k'a hisëe hamiet. ¿Pãrau k'ap'ʌ naabá, pabʌ̈jã chi piúata wai dʌnaaba chi k'arauta wai dʌnaajem? Hich hagjöta naabahab pãarjã, judionaan chi k'aark'a nʌm gaaimuata sĩi pãarjã sũrk'a nʌmjö naawai. Magua judionaan chuk'umuan, pãrau pöd Hẽwandam k'augbak'am.
19 Pari magbaa hãbmua k'ãijã, “Hãa, pari mag chi piu k'õgk'atarr jũrr mʌchta chi nemjĩir chaar k'ãaijã wajapcha chiraawai, ¿mʌʌta hag gaai sũrk'amk'ĩir k'abajĩ?” k'ãijã haju. 20 Mamʌ pãadë k'ĩirjubat: Hẽwandamau ham dʌ̈i chadcha mag papiu k'õgk'abapʌ̈imjö hajim, hich hiek hʌ̈k'aba harr kõit. Pari pãar chan chi k'aar chaar k'abam; pãran sĩi ham k'ãai hʌ̈k'atarr gaaimuapaita mag sũrk'a t'ʌnʌmjö nʌm. Mag naawai hoob pãach t'ömiet. Magju k'ãai hiek'aawaijã hagpierraata hiek'abat. 21 Pãadë wajap'a k'ĩirjubat: Hẽwandamau hamta hich garmua jʌr hautarr k'ʌʌn haawai hamachta chi pabʌ̈ chaark'a narrjã mag hich hisegbaawai ham gaai sĩi par daúa hooba harr k'ai, magan pãar gaai chará ham dënjö hʌ̈k'abamʌn hirua jua k'ʌabacha haju, sĩi ham gaaimuata sũrk'a nʌmjö naawai. 22 Pãadë mʌ hiek hũrbat, pãrag jaauk'im: Hẽwandaman chadcha wajaug k'itʌm hõor dʌ̈i; pari hĩchab hõrau hich higba haawain, ham dʌ̈i k'ĩir masi sĩerrʌm. Magua mag judionaan hich hiek hʌ̈k'aba harr k'ʌʌn dʌ̈ijã sĩi ham gaai par daúa hoobajim. Pari pãrau hʌ̈k'atarr haawai hich garmuajã pãar dʌ̈i nem wajaug sim. Pari mag wajaug sim k'ap'ʌ hab mamʌ, hichiita hirua k'õsi simjöta haju haai nʌm; magbamʌn pãran warm k'ʌʌnjö hirua hisegju. 23 Pari chadcha Hẽwandamau mag ham hisegtarrjã hamau deeu hʌ̈k'ab k'aba hʌ̈k'ak'iin, Hẽwandamau deeu ham higju. Magbaawai deeu hich hõork'a hat'aawai hũwaai chi papiu k'õgk'atarrta sũrk'api hat'amjö haju, mag hat'eejã hi jua t'eeg sĩewai. 24 Pãadë k'ĩirjubat: judionaan olivo chaar piu nenergjöta nʌm, Hẽwandam hõor haawai; pari pãar judionaan k'abam k'ʌʌnan sĩi olivo chi wë piujöta nʌm. Mamʌ mag nʌmta pãachdëu hʌ̈k'atarr gaaimua jũrr olivo chaar bʌ̈ʌta t'aap'ënaa hag hee sũrk'api hat'amjö hajim, hĩchab hich hõork'a hawaag. Pãar dʌ̈i magju haai k'aba narrta Hẽwandamau magtarr k'ai, judionaan chará, hamachta mag olivo chaar piu nenergk'a nʌmjö naawai, Hẽwandamau deeu sũrk'aímʌ sũrk'api hauju, hamach k'õgk'atarr pör gaaipai.
Hẽwandamau t'um hagdaujö hõor dau haug k'aaugjem
25 Cristo gaaimua k'odamnaan, pãachta t'önaa pãachdëuta judionaan k'ãaijã k'apcha nʌm ham hugua, warrgar k'augba haajerr hiekta pãrag k'ap hapim k'õsi chirʌm. Hiin chadcha judionaan t'um k'abam mamʌ Hẽwandam hiek hʌ̈k'amaaugau t'ãar t'eega t'ʌnʌm k'ʌʌnta hʌ̃rpai t'ʌnʌm. Mamʌ hamau jãg hʌ̈k'aba nʌmʌn, jãan judionaan k'abam k'ʌʌn warrgarwe hich Hẽwandamau jʌr hautarr k'ʌʌnau t'umaa hʌ̈k'a nʌm horapaita jãg t'ʌnʌm. 26 Mag hich Hẽwandamau jʌr hautarr k'ʌʌnau t'um hʌ̈k'a p'öbaadeewaita maar meeun chi judionaanjã dʌ̈i hagjö hʌ̈k'a p'öbaadëwi peerdʌtk'aju. Maar meeunau mag hʌ̈k'aju higwia, jöoi Isaiaau Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaauwai,
“Jerusalén p'öbör heemuata woun höbërju” ha sim, “maach peerdʌ hauju.
Maguata hewag pawijã maach chi Jacob chaaink'a nʌm k'ʌʌn maach pekau heemua maach peerdʌ hauju” ha sim. (Is. 59:20)
27 Maimua hagjö hich Hẽwandamau jöoi Jeremiegjã,
“Mʌchdëu hag nawe ham jöoin dʌ̈i hiek'atarrjö mʌchdëuta ham pekau chugpaapʌ̈iju” hajim, maar chi judionaan higwia. (Jr. 31:33-34)
28 Hĩsin maar meeun judionaan pöm sĩi hamach garmuata Hẽwandam dʌ̈i hiekk'õr hau t'ʌnʌm, maach peerdʌajem hiek hamachdëu hiseg nʌm gaaimua. Pari hamau mag nʌm haig, jũrr pãar hat'een wajaugta sim, mag hamau hiseg wai nʌm gaaimuata hʌ̈u pãrau hʌ̈k'a naawai. Pari hamau mag hich hiseg nʌm hãba, Hẽwandamau ham k'õsinaa hagt'a hich hõork'a hauju k'ĩirju sim, hich garmuata ham jöoinjã jʌr hautarr haawai. 29 Wajapcharan Hẽwandamau hichdëu nem deebarm chan tag k'echeu hauba, ni hich hiek'atarrjã deeu naspawi hichaaupapa haba sĩerrʌm. 30 Warrgarin chadcha pãrau Hẽwandamau jaau sim hichaaurta nem wau wënʌrrajim. Pari hĩs jũrr judionaanta warrgar pãar t'ʌnarrjö Hẽwandam hichaaur t'ʌnaawai jũrr hĩs Hẽwandamau hʌ̈u pãarta dau haug k'aug sim. 31 Pari mag hĩs hamau Hẽwandam hichaaur nem wau nʌm hãba, hichiita mʌg hatag Hẽwandamau pãar dau haug k'aug nʌm hoowia hamachdëujã deeu hʌ̈k'am k'õsi haju. Mag hamaujã pãar dënjö hʌ̈k'abarm hedan chadau Hẽwandamau hamjã dau haug k'augab k'aba dau haug k'augju. 32 Wajapcharan t'umaam k'ʌʌnta Hẽwandam hichaaur nem wau wënʌrrʌm gaaimua, ni hãbjã hi dau na wajap'a sim haju k'abam; ni hãbmuajã wir haigpai jãga hich wajaug paapʌ̈ijujã k'augba sim. Pari Hẽwandamau t'umaam k'ʌʌnta mag wai simʌn, judionaan wa judionaan k'aba hawiajã, hich garmuata t'um hagdaujö hõor dau haug k'augaagta mag wai sim.
33 Hẽwandamta chadcha hõor dau haug k'augaag t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i wajap'a k'itʌm. Maach k'ĩirjug chan hi k'ĩirjug dʌ̈i barbam. Hichdëuta hõor peerdʌ hawaag hag nawe waujujã t'um k'ap'ʌ hajim. Hirua hõor dʌ̈i nem wauju k'ĩirju wai sim chan pöd hãbmuajã jaau hauba, ni hirua nem wau simjã k'augba haajem, jãgwi jãg waumaajẽ. Mag hãbmuajã hi k'ĩirjug dʌ̈i barbaju higwia, Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaauwai,
34 “K'aíu mʌg nʌm haig maach Pör hʌ̃gt'ar chiraajem k'ĩirjug k'ap'ʌ sĩ” ha sim.
“K'aíu hirig wawí hiek'amaju haai sĩ, hichdëuta k'apcha sim hawi” ha p'ã sim. (Job 15:8; Is. 40:13)
Maimua,
35 “K'aíu hʌ̃rcha hirig nem deewi sĩ, jũrr hag paar hajués hirig nem jëwaag” ha p'ã sim hagjö. (Job 41:11)
36 Nem t'ʌnʌmʌn t'um hich dënëu, hichdëuta t'um hompaatarr haawai. Hĩchab nem t'ʌnʌmʌn hi gaaimuata t'ʌnʌm, hichdëuta t'um wai dʌnaawai. T'umaam k'ʌʌnag hich t'ö hiek'amk'ĩirta magʌm nem t'um hompaatarr haawai hichta mʌg hatag pawiajã hich mag t'umaam k'ʌʌn k'ãai hʌ̃rpai sĩerrʌm hiek'au.