2
Jãga hõor wawiju haai nʌ
Tito, pʌchdëu hõrag nem jaauwai har chadcha Hẽwandam hiek chaar t'ãraucha hʌ̈k'aajem k'ʌʌn wënʌrraajemjöta hamag wënʌrrapi jaaubá. Jöoin wawiewai donnaanjö parhoob nem wauju k'ãyau hajap'a k'ĩirjunaata nem waupi jaaubá hamag. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab k'ĩir masita hapibá, hõrag hamach hök'ö hamk'ĩir. Magnaa hĩchab mʌg Jesucristo hiek maachdëu hʌ̈k'a nʌm gaaijã hubʌ wënʌrrʌm dʌ̈i t'umaam k'ʌʌn k'a k'õsinaa hĩchab p'it'urg waauwaijã k'ĩir t'ũu hãwaat k'ap'ʌ hãwatpi jaaubá.
Hich hagjö hũanaanagjã chadcha Hẽwandam hiekpai hʌ̈k'anaa hirigpai jëeujem k'ʌʌnjöta wënʌrrapi jaaubá, sëunem nem hĩgk'a nʌrrjëe k'aba, nag pigjã k'aba. Magju k'ãai hamag hagpierraata wënʌrrapi jaaubá, chaainpaim k'ʌʌnau mag hoowai hamjã hich hagjöta wënʌrraju haai nʌm ha k'ap hamk'ĩir. Magnaa hĩchab hamach k'ãai chaainpaim k'ʌʌnjã wawie k'ap'ʌta wawipi jaaubá, hamach jaain daupiinaa chaainjã jãsene hamk'ĩir; mag nʌm dʌ̈i hĩchab nem waauwaijã k'ĩirjug paraa nem waunaa, deeum hemk'ooi dʌ̈ijã hoob pʌpʌr haju k'ãyau hich jaaijã hichdëuta k'ap'ʌnaa degam nemjã hichdëuta t'um k'ap'ʌ hamk'ĩir; magnaa hĩchab t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i hö hajap'anaa hich jayau nem mag haawai hipierraa haa k'augamk'ĩir. Magta hamag pʌch hipaarmua wawipi jaaubá; magbaawai ni hãbmuajã Hẽwandam hiek maadëu hʌ̈k'a nʌm higwia k'aigba hiyʌ̈ʌ habaju.
Hich hagjö chi hemk'ooin hagt'a chaainaam k'ʌʌnagjã hajap'a k'ĩirjunaata nem waupi jaaubá, dau p'ip'irag chuk'u. Mamʌ ham mag wënʌrramk'ĩran, pʌchdëujã pʌch chitʌmpierr hajap'a nem waunaa hagpierraata chitá hĩchab. Hẽwandam hiek jaauwaijã chadcha nem hagchata jaaubá, bʌ̃ʌrjã hibʌʌr wauba, Cristoou jaaupi simjö hiek hajap'a hiek'amamua. Maagwai hãbmuajã pʌ hiek'atarr sëunemeg p'ëbaju. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab cha maachdëu Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm higwia, har warag chaaur hiek'aajem k'ʌʌnaujã hamachdëu pöd pãar hëugar k'aigba hiek'aju hooba haawai warag jaauju k'augbaju.
Har sĩi chik'am chogk'a par p'idk'a nʌm k'ʌʌnagjã hĩchab hamach patronnaan hipierraanaa hamau k'õsi haajemjöta nem waupi jaaubá, nem jaauwaijã waumaaugau dʌ̈i hʌ̈k'a hʌ̈k'a haba. 10 Hamag wir haig hamach patronnaan nem jĩgk'apiba jaaubá. Ham nem jĩgk'aju k'ãyau warag hamach patronnaan nemjã hamach chi mor k'ʌʌn dënjö hajap'ata waupi jaaubá, maagwai mag nem jaauwaijã dëgölp hamach meer ham nem haair habaju k'ãijã ha k'ĩirjuba nem jaaum k'õsi jaaumk'ĩir. Hõrau pãar mag hoowai, “Hãa chadcha jãk'ʌʌnau hʌ̈k'a nʌm hiek'an chadcha nem hajaug k'ërʌm” haju, Hẽwandam maach peerdʌajem hiek maachdëu hʌ̈k'a nʌm higwia.
K'ani Hẽwandamau maachig k'ap'ʌ hapiejẽ
11 Hẽwandamau hichdëu hõor dau haug k'augaag hich Hiewaa pʌ̈ijim, mag pʌ̈ibarm gaaimua maach t'umaam k'ʌʌn hʌ̈u peerdʌju haai nʌm ha k'ap hamk'ĩir. 12 Mag hich garmua maach peerdʌ hawaag maach dau haug k'augtarrpí, jũrr maadëu dich k'ĩirjug k'aigbam t'um hisegnaa mʌg jẽb gayam nem sĩi dich hö k'õchagjã warre werba sĩuju haai nʌm, jũrr hajap'a k'ĩirjunaata nem waunaa hõor dak'ĩirjã hagcha wënʌrrʌmua hãba Hẽwandamagpai hichdëu k'õsi simjö jëeu wënʌrraag. 13 Jesucristoou maachig bëeju ha jaau pʌatarr hag hed pa nʌm hora, maachin hich magta honee hi nʌ wënʌrraju haai nʌm, chadcha mag hi bëeju k'ap'ʌ naawai. Hich bëem hedan hedau bʌ̈ wʌʌ jẽer hurumjö hooimʌta dau daau maachig hich hoopiju. Maata maach Hẽwandam hanaa maach peerdʌ haaujem Jesucristoou. 14 Hich mag Jesucristota maach kõit hʌdʌraa hich t'õopijim, magbarmua maach k'aibag t'um chugpaapʌ̈iwia maach peerdʌ hawaag, mag peerdʌ hauwia ya hich dën chaark'a nʌisiewai jũrr hãba hich hat'eepaita nem hajap'a waum k'õsi wauju k'ĩirju wënʌrramk'ĩir.
15 Tito, cha mʌchdëu pʌchig jaau chirʌmjöo mʌ himeerba hich mag jaaumamua ham wawibá. Pʌchdëu mag jaau sim hũrba nʌm k'ʌʌnag warre meeurrau sĩubá, bʌ̃ʌrjã pʌch hipeer hahau hapiba. Pʌchta ham pör haawai puata hamag mag hiek'aju haai chirʌm. Hoob pʌch higwia hiwiir hãbamʌgjã, “Pua chan marag mag hiek'aju k'aba simta mag hiek'a sim” hapim.