3
Jãga wënʌrraju haai nʌ Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn
Tito, pʌch haig chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag deeu p'ʌʌrba jaaubá, mʌg jẽb gaai chi pörk'a t'ʌnʌm k'ʌʌn hipierraanaa hĩchab nem wajap'am wawaagjã sĩi nem par daúa hooba hamk'ĩir. Hamag ni dich k'apeen hiwiir hãbam hëugarjã k'aigba hiek'apiba jaaubá, magnaa hĩchab sĩi k'õinaa wënʌrranaa, t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i hö hajap'a, chum k'ĩir masi dʌrdʌr haju k'ãyau sĩi dich k'apeen daupii. Magta hamag jaaubá. Pua k'ap'ʌ sim, warran maachjã bʌ̃ʌrjã k'ĩirjug chuk'umjö haawai sĩi Hẽwandam hipierraajã k'abata wënʌrrajim. Mag hi hipierraajã k'aba narr gaaimua hi haar barju k'ʌdjã k'augba hok'oo wënʌrrarr haawai sĩi mʌg jẽb gayam nem dichdëu k'õchagagta hee wënʌrrarr gaaimua hich magʌmuapaita sĩi maach p'ẽet'ʌg wai nʌmjö naajeejim. Mag dich k'aibag hee narr haawai dichta jũrr chik'am k'ãaijã hʌ̃rpai ham hiigjeejim, chik'am dʌ̈i k'ujʌrpaim hiek'au. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab hõrau maach hoomap'a haawai hĩchab maach garmuajã dʌ̈i ham hoomap'a haajeejim. Mag naajieb mamʌ Hẽwandam maach peerdʌ haaujemua hʌ̈u hich Chaai pʌ̈ibarmua chadcha hichdëu hõor dau haug k'aug paraanaa jãsene simjã t'umaam k'ʌʌnag k'ap'ʌ hapijim. Mag hirua maach peerdʌ hautarr chan nem hajap'a wau wënʌrrarr gaaimuajã k'abajim; hirua maach peerdʌ hautarran, sĩi hich garmua maach dau haug k'augwi hajim. Mag maach dau haug k'aug nʌm haig, hich Hẽwandam Hak'arau maach pekau dö badag barbapʌ̈imjö t'um chugpaabapäaiwaita, ya tag warr dich wënʌrraajerrjö k'aba, jũrr maach k'ĩirjugta chi hiiurig paapʌ̈ijim. Magaagta Jesucristo maach peerdʌajem gaaimua Hẽwandamau hich Hak'aar pʌ̈ijim, maach dʌ̈i hogdʌba maach k'aigpër nʌrramk'ĩir. Mag, maach k'aibag hee wëtju harrta jũrr Hẽwandamau maach k'aibag t'um chugpaapʌ̈iwia hich haar höbër wënʌrrajujã maachig k'ap'ʌ hapijim.
Mua cha jaau chirʌmʌn chadcharam hiek'au. Maguata muan pʌrʌgjã hich magta hamag jaau nʌʌ hapim k'õsi chirʌm, har Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnaujã hãba nem hajap'a wau nʌm gaaipai durramk'ĩir. Pãrau magta hamʌn chadcha hʌ̈u k'ërʌm, hõrau nemdam hig nʌmjã pãrau par daúa hooba naawai. Mamʌ hoob pua sĩi har maadëu higmap'am hiek gaaimua chan par pʌch hip'it'ur hõor hipeer hahau hiek'a chitam. Hoob sĩi jöoingarm k'ʌʌnau nem waaujerrpai hig hiyʌ̈ʌ ham k'õchgau pʌch p'idagta warag werba sĩsiu ham. Hoob sĩi Moiseeu ley p'ã pʌatarr gaai nem jaau sĩsidʌm hiek higam k'õchgaupai warag pʌch k'apeen dʌ̈i k'ĩir jʌ̃adʌbaadëmua meeuk'a chitam. Jãg nʌmua chan pöd maadëu hõrag Hẽwandam hiek hʌ̈k'api haubam. Mag hʌ̈u k'aba sim. 10 Hãbmua k'ãijã pãach hee Hẽwandam hiek maachdëu hʌ̈k'a nʌm chaaur jũrr parhooba jaauwai mag woun wawibá. Mamʌ par pʌchdëu biek numí wawibarm k'ãijã bʌ̃ʌrjã pʌch hiek hũrba habaawai, pãach Hẽwandamag jëeu nʌm haig magʌm k'ʌʌnag pãachdëu nem wau nʌm hoob hamag waupimiet. 11 Magʌm k'ʌʌnaun hamach hödegpai sĩi hich mag nem k'aigba jaau wënʌrraju k'ĩirju naawaita mag wënʌrrʌm. Mag hamach wawitarrjã hũrba warag pekau wau wënʌrrʌm gaaimua maadëu k'ap'ʌ nʌm, hichiita Hẽwandamau ham gaai mas hab k'aba mas deeju.
Dich k'apeenau nemdam hig nʌm hoowai sĩi par daúa hoobaju haai nʌm
12 Tito, mʌchdëun Artemas k'abamʌn Tíquico k'ãijã pʌ haar pʌ̈iju k'ĩirju chirʌm. Hãb k'ãijã pʌch haar barbaimaawai hichiita mʌ hoon bëeb k'aba Nicópolis p'öbör hee mʌ hoobahur; jãig mʌ chiraju. Mʌg noseg jaran hich jãigmua hogdʌba chiraju k'ĩirju chirʌm, deeu döchʌumie burr nʌm hora. 13 Hĩchab abogado Zenas juag hoonaa Apolos juagjã hoobá. Ham biekk'aju haawai, pʌch paarmua t'achdamjã jʌr deewi hamau nemdam higju t'umaa k'ĩirjunaa p'ëdeebapʌ̈i. 14 T'um har maachjö Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnaujã hĩchab magta dich k'apeenau nemdam hig durrum hoowai sĩi par daúa hooba haju haai nʌm. Magta maadëu hö hajap'a chik'am juag hoo wënʌrrʌmʌn, magan hʌ̈u maach par k'abata wënʌrrʌm.
Pablo k'apeen salud
15 Tito, mʌg hiekdampai hajim pʌrʌg mʌg hẽsap gaai p'ã deepʌ̈im hig chirarr. Mʌig maach k'odnaan mʌ dʌ̈i nʌm k'ʌʌnaujã hamach t'umaam k'ʌʌnau pʌrʌg salud deepʌ̈i nʌm. Maach k'odnaan pʌch haar cha maachdëu hogdʌba hʌ̈k'a wënʌrrʌm hiek gaaimua maar mau nʌm k'ĩirjuwia hig durraajem k'ʌʌnagjã hĩchab maar salud deebá. Mʌʌn hãba Hẽwandamagta pãar kõit jëeu chiraajem, pãar dʌ̈i hogdʌba hich mag pãar t'ʌa wai nʌrramk'ĩir. Hayoo kakë,
Pablo