จดหมาย​จาก
ยอห์น
ฉบับ​ตี้​สอง
คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ยอมฮับ​ว่า ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ ยอห์น​ผู้​เป๋นอัครทูต ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 85-90
ยอห์น​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ แล้ว​ฝาก​ไว้​กับ​เปื้อน​บาง​คน​ของ​ต้าน​ตี้​ได้​มา​แอ่ว​หา​ต้าน หมู่​เขา​ได้​บอก​ต้าน​เถิง​เรื่อง​ก๋าน​สอน​ผิด​ใน​คริสตจักร​ของ​หมู่​เขา ใน​ข้อ​ตี้​นึ่ง ยอห์น​ได้​อ้างเถิง​แม่ญิง​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้ แม่ญิง​คน​นี้​คง​อ้าง​เถิง​ผู้เจื้อ​ใน​คริสตจักร​ของ​เปื้อน​ต้าน เซิ่ง​อยู่​ใน​แคว้น​เอเชีย เซิ่ง​ใน​สมัย​นี้​อยู่​ใน​ประเทศ​ตุรกี
ยอห์น​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปื้อ​เตื๋อน​เรื่อง​ก๋าน​สอน​ของ​ผู้​สอน​ผิด​ตี้​เตียว​ตาง​ไป​ต๋าม​คริสตจักร​ต่างๆ แล้ว​สอน​ว่า พระเยซู​คริสต์​บ่ใจ้​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ ยอห์น​ได้​อ้อนวอน​ผู้เจื้อ​หื้อ​เจื้อฟัง​กำ​สั่ง​ต่างๆ ของ​พระคริสต์
1
กำตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​ผู้ปกครอง เถิง​ต้าน​แม่ญิง 1:1 แม่ญิง​นี้ อาจ​จะ​หมายเถิง แม่ญิง​คน​นึ่ง กาว่า อาจ​จะ​หมายเถิง​คริสตจักร ส่วน​ลูกๆ ของ​นาง​อาจ​อ้าง​เถิง​สมาชิก​คริสตจักร​นั้น​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้ กับ​ลูกๆ ของ​ต้าน ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​แต๊ๆ บ่ใจ้​ข้าพเจ้า​คน​เดียว​เน่อ แต่​กู้​คน​ตี้​ฮู้จัก​ความ​จริง​ก็​ฮัก​หมู่​ต้าน​ตวย ตี้​หมู่​เฮา​ฮัก​ต้าน​ก็​ย้อน​หมู่​เฮา​มี​ความ​จริง​อยู่​ใน​ใจ๋ กับ​ความ​จริง​นี้​จะ​อยู่​กับ​หมู่​เฮา​ตลอด​ไป
ขอ​หื้อ​พระเจ้า​พระบิดา​กับ​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระบิดา​หื้อ​พระคุณ ความ​เมตต๋า กับ​สันติสุข​กับ​หมู่​เฮา ใน​ต๋อน​ตี้​หมู่​เฮา​มี​จีวิต​ต๋าม​ความ​จริง​กับ​มี​ความ​ฮัก​ต่อ​กั๋น​และ​กั๋น
ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​อยู่​ใน​ความ​จริง
ข้าพเจ้า​ดีใจ๋​นัก​ขนาด​ตี้​ฮู้​ว่า​ลูกๆ ของ​ต้าน​บาง​คน​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​จริง​นั้น เหมือน​กับ​ตี้​พระบิดา​ได้​สั่ง​หมู่​เฮา​ไว้ แล้ว​ต๋อน​นี้ ต้าน​แม่ญิง​เหย ข้าพเจ้า​บ่ได้​เขียน​กำสั่ง​ใหม่​หื้อ​กับ​ต้าน แต่​นี่​เป๋น​กำสั่ง​ตี้​หมู่​เฮา​มี​มา​ตั้งแต่​เก๊า​แล้ว คือ​ขอ​หื้อ​ฮัก​กั๋น ความ​ฮัก​นี้​ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​มา​หมายเถิง​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระเจ้า กำสั่ง​นี้​คือ​หื้อ​ฮัก​กั๋น​และ​กั๋น​เหมือน​กับ​ตี้​หมู่​ต้าน​เกย​ได้ยิน​มา​แล้ว​ตั้งแต่​เก๊า
มี​หมู่​ขี้​จุ​นัก​ขนาด​ออก​มา​ใคว่​โลก​นี้ คน​หมู่​นี้​บ่ยอมฮับ​ว่า​พระเยซู​คริสต์​ได้​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้​เป๋น​มนุษย์​แต๊ๆ คน​จาอี้​เป๋น​ตึง​คน​ขี้​จุ​เป๋น​ตึง​ศัตรู๋​ของ​พระคริสต์ หละวัง​ตั๋ว​หื้อ​ดี เปื้อ​บ่หื้อ​สิ่ง​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​ลง​แฮง​ไป​แล้ว​นั้น​ต้อง​เสีย​ไป กับ​ต้าน​จะ​ได้​ฮับ​รางวัล​นั้น​อย่าง​เต๋มตี้
คน​ไหน​ตี้​ล่น​ล้ำหน้า​ไป กับ​บ่ได้​ยึดถือ​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระคริสต์ คน​นั้น​ก็​บ่มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระเจ้า ส่วน​คน​ไหน​ตี้​ยึด​ถือ​กำ​สั่ง​สอน​นี้ คน​นั้น​ก็​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระบิดา​ตึง​พระบุตร​ตวย 10 ถ้า​มี​ใผ​มา​หา​ต้าน​แล้ว​บ่ได้​สอน​อย่าง​ตี้​พระคริสต์​สอน ก็​บ่ดี​ไป​ต้อนฮับ​เขา​เข้า​บ้าน​กาว่า​ไป​ตั๊กตวาย​เขา 11 ย้อน​ถ้า​คน​ไหน​ต้อนฮับ​เขา ก็​เต้า​กับ​ว่า​คน​นั้น​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​สิ่ง​บ่ดี​ตี้​เขา​เยียะ​ตวย
12 ข้าพเจ้า​ยัง​มี​แหม​หลาย​เรื่อง​ตี้​ใค่​บอก​ต้าน แต่​บ่อยาก​เขียน​เป๋น​จดหมาย ข้าพเจ้า​หวัง​ว่า​จะ​ได้​มา​แอ่ว​หา​ต้าน แล้ว​อู้​กั๋น​ต่อหน้า เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​มี​ความ​สุข​ฮ่วม​กั๋น​อย่าง​เต๋มตี้
13 ลูกๆ ของ​น้องสาว 1:13 อ้างเถิง​สมาชิก​คริสตจักร​แหม​ตี้​นึ่ง​ต้าน​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้ ก็​ฝาก​ความ​กึ๊ดเติง​มา​หื้อ​ต้าน​ตวย

1:1 1:1 แม่ญิง​นี้ อาจ​จะ​หมายเถิง แม่ญิง​คน​นึ่ง กาว่า อาจ​จะ​หมายเถิง​คริสตจักร ส่วน​ลูกๆ ของ​นาง​อาจ​อ้าง​เถิง​สมาชิก​คริสตจักร​นั้น

1:13 1:13 อ้างเถิง​สมาชิก​คริสตจักร​แหม​ตี้​นึ่ง