จดหมาย​จาก
ยอห์น
ฉบับ​ตี้​สาม
ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ ยอห์น​ผู้​เป๋น​อัครทูต ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต๋อน​ตี้​ต้าน​เฒ่า​แล้ว จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​ขึ้น​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 85-90
ยอห์น​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เถิง​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​กายอัส ต้าน​ขอ​หื้อ​กายอัส​จ้วย​แก้​ปั๋ญหา​ใน​คริสตจักร​ตี้​อยู่​ใก้ๆ หั้น คือ​ใน​คริสตจักร​นี้​มี​คน​จื้อ​เดเมตริอัส​ตี้​บ่ยอมฮับ​สิทธิ​อำนาจ​ของ​ยอห์น คริสตจักร​นี้​คง​อยู่​ใน​แคว้น​เอเชีย สมัย​นี้​อยู่​ใน​ประเทศ​ตุรกี
ยอห์น​เน้น​เถิง​ความ​สำคัญ​ของ​ก๋าน​ติดต๋าม​ความ​จริง​ตี้​อยู่​ใน​กำ​สอน​ของ​พระเยซู​อย่าง​มั่นคง กับ​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​โดย​ความ​ฮัก
1
กำตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​ผู้ปกครอง เถิง​กายอัส​เปื้อน​ฮัก เปื้อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​แต๊ๆ เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​ขอ​อธิษฐาน​หื้อ​ต้าน​จ๋ำเริญ​ใน​กู้​อย่าง​กับ​มี​สุขภาพ​ตี้​ดี​เหมือน​กับ​ตี้​จิต​วิญญาณ​ของ​ต้าน​ก่ำลัง​เป๋น​อยู่ เมื่อ​ใด​ตี้​มี​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​บาง​คน​มา​บอก​ว่า ต้าน​ยัง​ยึดมั่น​อยู่​ใน​ความ​จริง​กับ​ยัง​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​จริง​นั้น ข้าพเจ้า​ดีใจ๋​ขนาด บ่มี​อะหยัง​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ดีใจ๋​นัก​ไป​เหลือ​นี้​แหม​แล้ว เมื่อ​ได้ยิน​ว่า​ลูกๆ ของ​ข้าพเจ้า​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​จริง​นั้น
ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ต่อ​กั๋น​ใน​คริสตจักร
เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย ต้าน​เยียะ​หื้อ​หัน​เถิง​ความ​ซื่อสัตย์​ของ​ต้าน เมื่อ​ต้าน​จ้วย​เหลือ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ แม้แต่​บาง​คน​ตี้​ต้าน​บ่เกย​ฮู้จัก​มา​ก่อน​เลย หมู่​เขา​ได้​อู้​เถิง​ความ​ฮัก​ของ​ต้าน​หื้อ​คริสตจักร​ตี้​นี่​ฟัง ก็​จะ​เป๋น​ก๋าน​ดี​นัก​ขนาด ถ้า​ต้าน​จะ​จ้วย​ส่ง​หมู่​เขา​เตียวตาง​ต่อ​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ปอใจ๋ ย้อน​หมู่​เขา​เตียวตาง​ไป เปื้อ​ฮับใจ๊​พระคริสต์ 1:7 ถ้า​แป๋​ตรง​กับ​ภาษา​กรีก​เป๋น​กำ​ว่า พระนาม​ กับ​บ่ยอมฮับ​ความ​จ้วยเหลือ​จาก​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า ย้อน​จาอั้น​หมู่​เฮา​ควร​จะ​จ้วยเหลือ​คน​จาอี้ เปื้อ​จะ​ได้​ฮ่วม​ฮับใจ๊​กับ​หมู่​เขา​ใน​ก๋าน​เปิดเผย​ความ​จริง​ตวย
ข้าพเจ้า​ได้​เขียน​เถิง​คริสตจักร แต่​ดีโอเตรเฟส​คน​ตี้​ซอบ​เป๋น​ใหญ่​ใน​คริสตจักร​นั้น เขา​บ่ยอมฟัง​หมู่​เฮา​เลย 10 รอ​ถ้า​หื้อ​ข้าพเจ้า​มา​เถิง​ก่อน​เต๊อะ แล้ว​จะ​จี๊​หื้อ​หัน​ว่า​เขา​ได้​เยียะ​อะหยัง​ลง​ไป​พ่อง รวม​ตึง​เรื่อง​ตี้​เขา​ไป​เล่าขวัญ​ใส่ฮ้าย​หมู่​เฮา ป๋าย​บ่ปอ​เขา​บ่ยอม​ต้อนฮับ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​หมู่​นั้น​ตี้​เตียวตาง​มา แล้ว​ยัง​ไป​สั่ง​ห้าม​ผู้เจื้อ​คน​อื่น​ตี้​อยาก​ต้อนฮับ​คน​หมู่​นั้น​แหม​ตวย ถ้า​ใผ​บ่เยียะ​ต๋าม เขา​ก็​จะ​ไล่​คน​นั้น​ออก​จาก​คริสตจักร
11 เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย ห้าม​เอา​อย่าง​สิ่ง​ตี้​บ่ดี แต่​หื้อ​เอา​อย่าง​สิ่ง​ตี้​ดี คน​ตี้​เยียะ​ดี​นั้น​ก็​เป๋น​ของ​พระเจ้า ส่วน​คน​ตี้​เยียะ​บ่ดี​นั้น​ก็​บ่เกย​ฮู้จัก​พระเจ้า 12 กู้​คน​อู้​ยกย่อง​เดเมตริอัส ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​จริง​ของ​เขา​ก็​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​เขา​สมควร​ได้ฮับ​ก๋าน​ยกย่อง หมู่​เฮา​ก็​ยกย่อง​เขา​ตวย กับ​ต้าน​ก็​ฮู้​ว่า​ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​มา​ตึงหมด​นี้​เป๋น​ความ​จริง
13 ข้าพเจ้า​ยัง​มี​แหม​หลาย​เรื่อง​ตี้​ใค่​บอก​ต้าน แต่​บ่อยาก​เขียน​เป๋น​จดหมาย 14 ข้าพเจ้า​หวัง​ว่า​จะ​ได้​ปะ​ต้าน​เวยๆ นี้ แล้ว​เฮา​จะ​ได้​อู้​กั๋น​ต่อหน้า
15 ขอ​พระเจ้า​หื้อ​สันติสุข​กับ​ต้าน เปื้อนๆ ตี้​นี่ ฝาก​ความ​กึ๊ดเติง​มา​หื้อ​ต้าน จ้วย​ฝาก​ความ​กึ๊ดเติง​หื้อ​กับ​เปื้อนๆ แต่​ละ​คน​ตี้​หั้น​ตวย

1:7 1:7 ถ้า​แป๋​ตรง​กับ​ภาษา​กรีก​เป๋น​กำ​ว่า พระนาม​