จดหมาย​จาก
ยูดา
จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​โดย​ยูดา ต้าน​เป๋น​น้อง​บ่าว​ของ​ยากอบ​กับ​พระเยซู ยูดา​คง​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 70-80
ยูดา​เขียน​จดหมาย​นี้​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ เซิ่ง​ผู้​เชี่ยว​ชาญ​พระคัมภีร์​กึ๊ด​ว่า​เป๋น​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​ตี้​อยู่​ใน​ดินแดน​ปาเลสไตน์ ย้อน​ยูดา​ได้​อ้างอิง​หลาย​ข้อ​ใน​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​เก่า
ยูดา​เตื๋อน​เรื่อง​ก๋าน​สอน​ผิด​เหมือน​ตี้​เปโตร​เตื๋อน​ใน​จดหมาย​ฉบับ​ตี้​สอง​ของ​เขา ผู้​สอน​ผิด​หมู่​นี้​เตียว​ตาง​ไป​คริสตจักร​หลาย​ตี้ แล้ว​สอน​หื้อ​หมู่​ผู้เจื้อ​บ่ต้อง​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​กับ​มี​ศีลธรรม​ย้อน​หมู่​เขา​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​แล้ว ยูดา​ก็​เตื๋อน​ผู้​ตี้​อ่าน​จดหมาย​ของ​เขา​ว่า หื้อ​จ๋ำ​สิ่ง​ตี้​ได้​เฮียน​จาก​อัครทูต​แต๊ๆ ไว้ กับ​บ่ดี​หลง​ไป​เจื้อ​กำ​สอน​ของ​หมู่​สอน​ผิด​หมู่​นี้
1
กำตั๊กตวาย​ของ​ยูดา
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ยูดาส 1:1 จื้อ​ยูดาส​เป๋น​กำ​เดียว​กับ ยูดา ใน​ภาษา​กรีก แต่​ออก​เสียง​บ่เหมือน​กั๋น​ตี้​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเยซู​คริสต์ กับ​เป๋น​น้อง​บ่าว​ของ​ยากอบ
เถิง​คน​ตังหลาย​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​มา​หื้อ​เป๋น​คน​ตี้​พระเจ้า​พระบิดา​ฮัก กับ​เป๋น​คน​ตี้​พระเยซู​ได้​ปกปัก​ฮักษา​ไว้ ขอ​ความ​เมตต๋า กับ​สันติสุข ตึง​ความ​ฮัก​จง​มี​แก่​หมู่​ต้าน​นักๆ ขึ้น​เต๊อะ​เน่อ
เตื๋อน​หมู่​คน​ตี้​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า
เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​ตั้งใจ๋​ขนาด​ตี้​จะ​เขียน​เถิง​หมู่​ต้าน​เกี่ยวกับ​ความ​รอด​ตี้​เฮา​มี​ฮ่วม​กั๋น แต่​หัน​ว่า​จ๋ำเป๋น​ตี้​ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​เขียน​มา​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ต้าน ใน​ก๋าน​ต่อสู้​เปื้อ​หลัก​ความ​เจื้อ​ตี้​พระเจ้า​ได้​มอบ​หื้อ​กับ​คน​ของ​พระองค์​เตื้อ​เดียว​สำหรับ​ตลอด​ไป ย้อน​มี​บาง​คน​ตี้​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า​ได้​ลัก​เข้า​มา​ใน​หมู่​เฮา หมู่​เขา​เป๋น​คน​ตี้​ถือ​เอา​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​มา​เป๋น​ข้ออ้าง​ใน​ก๋าน​ป่อย​ตั๋ว​ต๋าม​ตั๋ณหา กับ​ได้​ละ​ขว้าง​พระเยซู​คริสต์ ผู้​เป๋น​ตึง​เจ้านาย​ตึง​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​องค์​เดียว​ของ​เฮา​ไป พระคัมภีร์​ได้​เขียน​เถิง​คน​หมู่​นี้​ไว้​เมิน​มา​แล้ว​ว่า​หมู่​เขา​จะ​ต้อง​ได้ฮับ​โต้ษ​จาก​พระเจ้า
เถิงแม้​หมู่​ต้าน​จะ​ฮู้​เรื่อง​นี้​ดี​อยู่​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ก็​ใค่​เตื๋อน​ความ​จ๋ำ​หมู่​ต้าน​แหม​เตื้อ ตี้​จะ​หื้อ​กึ๊ด​เถิง​ใน​เรื่อง​ตี้​ว่า องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ได้​จ้วย​คน​ของ​พระองค์​ออก​จาก​ประเทศ​อียิปต์ แต่​ต๋อน​หลัง​พระองค์​ก็​ได้​ทำลาย​คน​ตี้​บ่เจื้อ​วางใจ๋​หมู่​นั้น​เหีย กับ​เรื่อง​ตี้​ว่า​หมู่​ทูตสวรรค์​ตี้​บ่ปอใจ๋​สิทธิ​อำนาจ​ของ​ต๋น​ตี้​พระเจ้า​หื้อ แต่​ได้​ละขว้าง​ตี้​อยู่​ของ​ตั๋ว​ไป พระเจ้า​ได้​สั่ง​ล่าม​หมู่​เขา​ไว้​โดย​เจื้อก​เหล็ก​ตี้​บ่มี​วัน​ปุด​อยู่​ใน​ตี้​ตี้​มืด เปื้อ​ถ้า​ก๋าน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ใน​วัน​อัน​ยิ่งใหญ่​นั้น ลอง​กึ๊ด​เถิง​เมือง​โสโดม เมือง​โกโมราห์​กับ​เมือง​ตุ๋ม​ใก้​ตุ๋ม​ฮิม​หมู่​นั้น​ลอ ก็​เป๋น​อย่าง​เดียว​กั๋น หมู่​เขา​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ กับ​ใจ๊​จีวิต​ผิด​เพศ พระเจ้า​จึง​ลงโต้ษ​หมู่​เขา​ไว้​ใน​ตี้​ตี้​มี​ไฟ​ไหม้​บ่ฮู้จัก​ดับ นี่​ก็​เป๋น​ตั๋วอย่าง​เอา​ไว้​เตื๋อน​หมู่​เฮา
คน​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า​หมู่​นั้น​ก็​เยียะ​บาป​เหมือน​กั๋น หมู่​เขา​อ้าง​ว่า​หมู่​เขา​หัน​นิมิต จึง​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​เยียะ​ตั๋ว​เป๋น​มลทิน กับ​บ่ยอมฮับ​สิทธิ​อำนาจ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​ลบหลู่​หมู่​ทูตสวรรค์ แม้แต่​มีคาเอล​ตี้​เป๋น​หัวหน้า​ทูตสวรรค์ เมื่อ​ต้าน​เถียง​กับ​มาร​ว่า​ใผ​จะ​ได้​ศพ​ของ​โมเสส​ไป ต้าน​ยัง​บ่อู้​ดู​แควน​มาร​เลย แต่​ต้าน​อู้​ก้า​ว่า “หื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ว่า​หื้อ​เจ้า​เอา​เต๊อะ” 10 แต่​คน​หมู่​นี้​อู้​ดู​แควน​ใน​สิ่ง​ตี้​ตั๋ว​เก่า​บ่เข้าใจ๋ ส่วน​เรื่อง​ตี้​หมู่​เขา​เข้าใจ๋​ต๋าม​สันดาน​ใน​ตั๋ว​อย่าง​สัตว์​ตี้​บ่มี​สมอง​นั้น ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ถูก​ทำลาย​ไป​เหีย 11 ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​หมู่​เขา ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​เยียะ​ตั๋ว​เหมือน​คาอิน 1:11 ปฐก. 4:1-12 กับ​ยอม​เยียะ​ผิด​เหมือน​บาลาอัม​ตี้​ใค่​ได้​สตางค์ 1:11 กดว. 22-24; 31:16 หมู่​เขา​จะ​ต้อง​โดน​ลงโต้ษ​เหมือน​โคราห์​ตี้​ต่อต้าน​โมเสส​ผู้​ตี้​ได้ฮับ​สิทธิ​อำนาจ​จาก​พระเจ้า 1:11 กดว. 16:1-35 12 หมู่​เขา​เป๋น​หมู่​ตี้​เยียะ​หื้อ​งาน​เลี้ยง​ของ​หมู่​ต้าน ตี้​จัด​เปื้อ​แสดง​ความ​ฮัก​ต่อ​กั๋น​เสีย​ไป หมู่​เขา​ฮ่วม​กิ๋นเลี้ยง​กับ​หมู่​ต้าน​โดย​บ่ละอาย​เลย หมู่​เขา​เอาใจ๋​ใส่​ก้า​ตั๋ว​เก่า​เต้าอั้น หมู่​เขา​เหมือน​เมฆ​บ่มี​ฝน​ตี้​ลอย​ไป​ต๋าม​ลม เป๋น​เหมือน​เก๊าไม้​ตี้​บ่มี​หน่วย​เมื่อ​เถิง​เวลา​ต้อง​ออก​หน่วย กับ​ถูก​หลก​ฮาก​ออก​ต๋าย​ตึงหมด 13 หมู่​เขา​เป๋น​เหมือน​คลื่น​แฮง​ใน​ทะเล​ตี้​ซัด​เอา​สิ่ง​ตี้​น่า​ละอาย​ของ​ตั๋ว​ขึ้น​มา​เหมือน​ฟอง เป๋น​เหมือน​ดาว​ตี้​หลุด​ออก​จาก​หมู่ พระเจ้า​ได้​เกียม​ตี้​ตี้​มืด​ตึ๊ก​ตี้​บ่มี​วัน​เสี้ยง​สุด​หื้อ​หมู่​เขา​ไว้​แล้ว 14 เอโนค เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​อาดัม​นับ​ลง​มา​เจ็ด​เจ้น ได้​ตวายตั๊ก​เถิง​คน​หมู่​นี้​ไว้​ว่า “ผ่อ​หั้น​เต๊อะ องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​มา​กับ​หมู่​ทูตสวรรค์​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์​เป๋น​หมื่นๆ 15 เปื้อ​ตัดสิน​กู้​คน กับ​ลงโต้ษ​คน​ตี้​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า​กู้​คน สำหรับ​กู้​อย่าง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​ไป​โดย​บ่ยำเก๋ง​พระองค์ กับ​กำ​อู้​บ่ดี​ต่อ​พระเจ้า​ของ​คน​บาป​ตี้​บ่ยำเก๋ง​พระองค์”
16 คน​หมู่​นี้​ขี้จ่ม​กับ​ซอบ​ติ​คน​อื่น​ตลอด ซอบ​เยียะ​ต๋าม​ตั๋ณหา​ของ​ตั๋ว กับ​ขี้อวด ซอบ​เลียแข้ง​เลียขา​คน​อื่น​เปื้อ​ผล​ประโยชน์
กำ​สั่ง​สอน​กับ​กำ​เตื๋อน
17 เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย หื้อ​จ๋ำ​กำ​ตี้​หมู่​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​เกย​อู้​ไว้​เต๊อะ​ว่า 18 “เมื่อ​เถิง​ยุค​สุดต๊าย​จะ​มี​คน​เซ้ย​ต้าน คน​หมู่​นี้​จะ​ซอบ​เยียะ​ต๋าม​กิเลส​ตั๋ณหา​ของ​ตั๋ว” 19 คน​หมู่​นี้​ละ ตี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​แตกแยก​กั๋น หมู่​เขา​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​คน​ใน​โลก​นี้ หมู่​เขา​บ่มี​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า
20 แต่​ส่วน​หมู่​ต้าน เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย หื้อ​ก่อ​ตั๋ว​ขึ้น​บน​ความ​เจื้อ​ตี้​บริสุทธิ์​ตี้​สุด แล้ว​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​จ้วย​ต้าน​อธิษฐาน 21 หื้อ​ยึดมั่น​อยู่​ใน​ความ​ฮัก​ของ​พระเจ้า ใน​หละหว่าง​ตี้​หมู่​ต้าน​กอย​ถ้า​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา มา​โผด​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​จีวิต​นิรันดร์ ย้อน​ความ​เมตต๋า​ของ​พระองค์ 22 หื้อ​เมตต๋า​กับ​คน​ตี้​ยัง​สงสัย​อยู่ 23 หื้อ​จ้วย​ดึง​แหม​คน​หื้อ​รอด​จาก​ก๋อง​ไฟ หื้อ​เมตต๋า​กับ​คน​อื่นๆ แต่​หื้อ​หละวัง​ตั๋ว​ดีๆ หื้อ​ขี้จ๊ะ​แม้แต่​เสื้อผ้า​ตี้​เปื้อน​บาป​ของ​หมู่​เขา
ส่วน​สุดต๊าย​ของ​จดหมาย
24 พระเจ้า​ผู้​ตี้​ฮักษา​หมู่​ต้าน​ไว้​บ่หื้อ​ก้น​ลง กับ​จะ​นำ​หมู่​ต้าน​ไป​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​พระสิริ​ของ​พระองค์ อย่าง​คน​ตี้​บ่มี​ต๋ำหนิ กับ​มี​ความ​จื้นจมยินดี 25 พระองค์​เป๋น​พระเจ้า​องค์​เดียว​เต้าอั้น เป๋น​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา ขอ​หื้อ​เกียรติ ความ​ยิ่งใหญ่ ฤทธิ์​อำนาจ ตึง​สิทธิ​อำนาจ​จง​มี​แก่​พระองค์ ตึง​ใน​อดีต บ่าเดี่ยว​นี้ กับ​ตลอดไป​เต๊อะ อาเมน

1:1 1:1 จื้อ​ยูดาส​เป๋น​กำ​เดียว​กับ ยูดา ใน​ภาษา​กรีก แต่​ออก​เสียง​บ่เหมือน​กั๋น

1:11 1:11 ปฐก. 4:1-12

1:11 1:11 กดว. 22-24; 31:16

1:11 1:11 กดว. 16:1-35