3
ขอ​อธิษฐาน​เผื่อ​หมู่​เฮา​ตวย
สุดต๊าย​นี้​ขอ​ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตังหลาย​อธิษฐาน​เผื่อ​หมู่​เฮา หื้อ​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เล่าลือ​ไป​ใคว่​หมด​เวยๆ ตึง​ได้​ฮับ​เกียรติ​อย่าง​ตี้​ต้าน​หื้อ​เกียรติ​มา​แล้ว ตึง​หื้อ​หมู่​เฮา​ป๊น​จาก​คน​บ่ดี ย้อน​ว่า​บ่ใจ้​กู้​คน​เจื้อ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า แต่​ว่า​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​สัตย์ซื่อ จะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​มี​แฮง​นัก​ขึ้น จะ​ป้องกั๋น​ต้าน​ป๊น​จาก​มาร​ฮ้าย เฮา​มี​ความ​มั่นใจ๋​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ว่า​ต้าน​ก่ำลัง​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา ตึง​จะ​เยียะ​ต่อ​ไป​แหม​ตวย ขอ​หื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​นำ​ปา​ต้าน​ตังหลาย หื้อ​ฮู้​หื้อ​เข้าใจ๋​นัก​ยิ่ง​ขึ้น​ไป​แหม​ใน​เรื่อง​ความ​ฮัก​ของ​พระเจ้า​กับ​ความ​อดทน​ของ​พระเยซู​คริสต์
หื้อ​หมั่น​เยียะ​ก๋าน บ่ดี​ขี้ค้าน
ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย หมู่​เฮา​ขอ​สั่ง​ต้าน​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​ของ​เฮา​ว่า หื้อ​หลีก​ออก​จาก​หมู่​คน​ขี้ค้าน ตี้​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​ตี้​หมู่​เฮา​สอน ย้อน​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า ควร​จะ​เยียะ​เหมือน​หมู่​เฮา เมื่อ​หมู่​เฮา​อยู่​ตวย​ต้าน​ตังหลาย​นั้น หมู่​เฮา​บ่ขี้ค้าน​เลย หมู่​เฮา​บ่กิ๋น​อาหาร​บ่ดายๆ จาก​ใผ​สัก​คน​เลย แต่​หมู่​เฮา​หมั่น​เยียะ​ก๋าน​หนัก​ตึง​เมื่อวัน​เมื่อคืน เปื้อ​บ่เป๋น​ภาระ​กับ​ใผ บ่ใจ้​ว่า​หมู่​เฮา​บ่มี​สิทธิ์​ตี้​จะ​ฮับ​ก๋าน​เลี้ยงดู​จาก​ต้าน​ตังหลาย แต่​หมู่​เฮา​เยียะ​ก๋าน​เปื้อ​เป๋น​แบบ​อย่าง​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ​ตวย 10 เมื่อ​หมู่​เฮา​อยู่​ตวย​ต้าน​ตังหลาย เฮา​สั่ง​ไว้​ว่า ถ้า​ใผ​บ่เยียะ​ก๋าน​ก็​ห้าม​หื้อ​เขา​กิ๋น 11 ย้อน​ได้ยิน​มา​ว่า มี​บาง​คน​ใน​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ขี้ค้าน บ่เยียะ​ก๋าน​อะหยัง เอา​ก้า​แอ่ว​ไป​ยุ่ง​เรื่อง​ของ​จาว​บ้าน​เต้าอั้น 12 หมู่​เฮา​ขอ​สั่ง​กับ​เตื๋อน​คน​หมู่​นั้น​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​ว่า ใจ๊​จีวิต​หื้อ​มี​ระเบียบ​แบบแผน กับ​เซาะหา​กิ๋น​เอา​คน​เดียว 13 ปี้น้อง​ตังหลาย ห้าม​อ่อนใจ๋​ตี้​จะ​เยียะ​ก๋าน​ดี​ใดๆ เลย
14 ถ้า​ใผ​บ่เจื้อ​ฟัง​กำ​สั่ง​สอน​ของ​หมู่​เฮา ต๋าม​จดหมาย​ตี้​เขียน​มา​นี้ หื้อ​จ๋ำ​เอา​ไว้ กับ​ห้าม​คบ​กับ​เขา เปื้อ​เขา​จะ​ฮู้สึก​ผิด​แล้ว​อาย​ตั๋วเก่า 15 แต่​ห้าม​ถือ​ว่า​เขา​เป๋น​ศัตรู๋ หื้อ​ตักเตื๋อน​เขา​เหมือน​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​กั๋น
กำ​ปั๋น​ปอน
16 ขอ​หื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ผู้​ตี้​หื้อ​สันติสุข โผด​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​มี​สันติสุข​ใน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​และ​กู้​เวลา ขอ​หื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อยู่​ตวย​ต้าน​กู้​คน​เต๊อะ
17 สุดต๊าย​นี้ ข้าพเจ้า​เปาโล​เขียน​กำ​อำลา​นี้​เป๋น​ลายมือ​ของ​ตั๋ว​เอง โดย​เขียน​ลง​ต๊าย​จดหมาย​กู้​ฉบับ​จาอี้ เปื้อ​คน​ตังหลาย​จะ​ฮู้​ว่า​เป๋น​จดหมาย​ตี้​มา​จาก​ข้าพเจ้า​แต๊ๆ
18 ขอ​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา จง​มี​แก่​ต้าน​ตังหลาย​กู้​คน​เต๊อะ อาเมน