จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง
ทิโมธี
ฉบับ​ตี้​นึ่ง
นี่​เป๋น​จดหมาย​ตี้​เปาโล​เขียน​เถิง​ทิโมธี เปาโล​ถือ​ว่า​ทิโมธี​เป๋น​เหมือน​ลูกบ่าว​ใน​ความ​เจื้อ กับ​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี ทิโมธี​ติดต๋าม​เปาโล​ใน​ก๋าน​เตียว​ตาง​บอก​ข่าวดี​เตื้อ​ตี้​สอง​กับ​เตื้อ​ตี้​สาม ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปาโล​ฝาก​กำสอน​ไป​กับ​ทิโมธี​เปื้อ​หื้อ​สอน​คริสตจักร​กู้​ตี้ จดหมาย​ฉบับ​นี้​บ่ได้​เขียน​หื้อ​ก้า​ทิโมธี​เต้าอั้น แต่​มี​กำสอน​สำคัญ​สำหรับ​คริสตจักร​ตึงหมด เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 64
เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​ทิโมธี​ต๋อน​ตี้​เตียว​ตาง​ไป​แคว้น​มาซิโดเนีย ต๋อน​นั้น​เปาโล​ออก​เตียว​ตาง​ต่อไป​แหม​ตี้​นึ่ง​แต่​ละ​ทิโมธี​ไว้​ใน​เมือง​เอเฟซัส​เปื้อ​จะ​ผ่อกอย​คริสตจักร​ตี้​หั้น
ต๋อน​นั้น​มี​คน​เข้า​มา​สอน​ผิด​ตี้​คริสตจักร​ใน​เมือง​เอเฟซัส​เยียะ​หื้อ​ผู้เจื้อ​หลง​ตาง​ไป​กับ​กำสอน​หมู่​นั้น เปาโล​จึง​เขียน​เถิง​ทิโมธี​เปื้อ​จะ​สั่ง​หื้อ​ต่อต้าน​กำสอน​ตี้​ผิด​หมู่​นั้น ต้าน​เน้น​เถิง​ความ​ฮับ​ผิด​ชอบ​ของ​ทิโมธี ตี้​จะ​สอน​ผู้เจื้อ​ว่า​ก๋าน​อธิษฐาน​เผื่อ​ผู้นำ​ใน​กู้​ตี้​กู้​ต๋ำแหน่ง​เป๋น​สิ่ง​ตี้​สำคัญ เปาโล​สอน​เรื่อง​ระเบียบ​ใน​ก๋าน​นมัสก๋าน​พระเจ้า กับ​สอน​เกี่ยว​กับ​คน​ตี้​จะ​เป๋น​ผู้นำ​ใน​คริสตจักร​ต้อง​มี​คุณสมบัติ​จาใด
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา​ผู้​เป๋น​ผู้จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ กับ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระเยซู​คริสต์​ผู้​หื้อ​เฮา​มี​ความ​หวัง เถิง​ทิโมธี​ลูก​แต๊ๆ ใน​ความ​เจื้อ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ความ​เมตต๋า​กรุณา​ตึง​สันติสุข จาก​พระเจ้า​พระบิดา​กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​เต๊อะ
กำ​เตื๋อน​เรื่อง​คน​สอน​หลัก​กำสอน​ตี้​ผิด
ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​อยู่​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​ต่อ​ไป อย่าง​ตี้​เกย​วิงวอน​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​เตียวตาง​ไป​แคว้น​มาซิโดเนีย ย้อน​ว่า​ใน​เมือง​นั้น​มี​บาง​คน​สอน​เรื่อง​หลักกำสอน​ตี้​ผิด ก็​ขอ​ต้าน​สั่ง​หื้อ​คน​หมู่​นี้​เลิก​สอน​เหีย​เน่อ กับ​บอก​หมู่​เขา​ว่า​บ่ดี​สนใจ๋​นิยาย​สายเจี้ย​ต่างๆ กับ​ราย​จื้อ​ลำดับ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ตี้​ยาว​บ่ฮู้จัก​จบ ย้อน​ว่า​สิ่ง​หมู่​นี้​เยียะ​หื้อ​ผิด​หัว​กั๋น กับ​บ่จ้วย​หื้อ​คน​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​เจื้อ​ใน​พระเจ้า​เลย กำสั่ง​ของ​ข้าพเจ้า​นี้​มี​เป้าหมาย​เปื้อ​เยียะ​หื้อ​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ฮัก​กั๋น เป๋น​ผล​จาก​ใจ๋​บริสุทธิ์ ตึง​จิต​สำนึก​ตี้​ดี กับ​ความ​เจื้อ​อย่าง​จริง​ใจ๋ แต่​บาง​คน​บ่สนใจ๋​ติด​ต๋าม​กำสอน​นี้ หลง​ไป​อู้​เรื่อง​บ่มี​สาระ​แตน​เหีย หมู่​เขา​ใค่​เป๋น​ครู​สอน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส แต่​ฮู้​บ่แต๊​ใน​เรื่อง​ตี้​สอน แม้​ว่า​จะ​สอน​อย่าง​มั่นใจ๋​ก็​ต๋าม
เฮา​ตังหลาย​ก็​ฮู้​ว่า​บท​บัญญัติ​นั้น​ดี ถ้า​ใจ๊​ใน​ตาง​ตี้​ถูกต้อง คือ​ฮู้​ว่า​บท​บัญญัติ​นั้น​บ่มี​ไว้​ใจ๊​กับ​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม แต่​มี​ไว้​ใจ๊​กับ​คน​ตี้​ซอบ​ฝ่าฝืน​กฎ​ตึง​คน​ตี้​ต่อต้าน คน​ตี้​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า​กับ​คน​บาป คน​บ่ดี​กับ​คน​ตี้​บ่นับถือ​พระเจ้า คน​ตี้​ฆ่า​ป้อ​แม่​ตึง​คน​ตี้​ฆ่า​คน​อื่น​ตวย 10 คน​ตี้​ล่วง​ประเวณี คน​ตี้​ฮ่วม​เพศ​กับ​เพศ​เดียว​กั๋น คน​ตี้​ขาย​คน คน​ขี้​จุ คน​ตี้​เป๋น​พยาน​เท็จ กับ​คน​ตี้​เยียะ​สะป๊ะ​ขัด​กับ​หลัก​กำสอน​ตี้​ถูกต้อง 11 หลัก​กำสอน​นี้​มี​ใน​ข่าวดี​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หื้อ​ข้าพเจ้า​นำ​ไป​บอก เป๋น​ข่าวดี​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่ กับ​สมควร​ได้ฮับ​ก๋าน​นมัสก๋าน
เปาโล​ขอบคุณ​ความ​เมตต๋า​ของ​พระเจ้า
12 ข้าพเจ้า​ขอบพระคุณ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​หมู่​เฮา ตี้​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​แฮง​เยียะ​ก๋าน ตี้​หัน​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ซื่อสัตย์ กับ​แต่งตั้ง​ข้าพเจ้า​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​พระองค์ 13 แม้​ว่า​ตะก่อน​ข้าพเจ้า​เกย​อู้​บ่ดี​เกี่ยวกับ​พระองค์ ตึง​เซาะ​หา​ค่ำ​คน​ของ​พระองค์​กับ​เป๋น​คน​เหี้ยม แต่​พระเจ้า​ก็​ยัง​เมตต๋า​ข้าพเจ้า ย้อน​หัน​ว่า​ข้าพเจ้า​ยัง​บ่ได้​เจื้อ​พระเยซู กับ​บ่ฮู้​เรื่อง​ว่า​สิ่ง​ตี้​เยียะ​ไป​นั้น​บ่ดี 14 องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​หื้อ​พระคุณ​แก่​ข้าพเจ้า​นัก​ขนาด ตึง​โผด​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​ฮัก​เหมือน​พระเยซู​คริสต์
15 กำ​อู้​นี้​เจื้อถือ​ได้​ตี้​กู้​คน​สมควร​ฮับ​ไว้​อย่าง​เต๋มตี้​คือ พระเยซู​คริสต์​ได้​เข้า​มา​ใน​โลก เปื้อ​จ้วย​คน​บาป​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ เซิ่ง​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​บาป​ตี้​แย่​ตี้​สุด​ใน​หมู่​คน​บาป​ตังหลาย 16 แต่​พระเจ้า​เมตต๋า​ข้าพเจ้า เปื้อ​พระเยซู​คริสต์​จะ​ได้​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​พระองค์​อดทน​ขนาด​หนัก​ต่อ​คน​บาป​หนา​ตี้​สุด​อย่าง​ข้าพเจ้า เปื้อ​เป๋น​ตั๋ว​อย่าง​หื้อ​กับ​คน​ตี้​จะ​ฮับ​เจื้อ​พระองค์ แล้ว​มี​จีวิต​นิรันดร์​ตลอด​ไป 17 พระเจ้า​ผู้​เป๋น​กษัตริย์​นิรันดร์​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย ผู้​ตี้​ผ่อ​หัน​บ่ได้ ผู้​เป๋น​พระเจ้า​องค์​เดียว ขอ​เกียรติ​จง​มี​แก่​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​ตลอด​ไป อาเมน
18 ลูก​ทิโมธี​เหย สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​หื้อ​ต้าน​เยียะ ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​กำ​ทำนาย​ตี้​อู้​เถิง​ต้าน​ตะก่อน หื้อ​ใจ๊​กำ​นี้​เหมือน​เป๋น​อาวุธ​ใน​ก๋าน​ต่อสู้​คน​ตี้​สอน​หลักกำสอน​ตี้​ผิด 19 หื้อ​ยึดถือ​ความ​เจื้อ​ไว้​หื้อ​ดี กับ​ฮักษา​จิต​สำนึก​ตี้​ดี​ไว้ ย้อน​ว่า​มี​บาง​คน​เอา​จิต​สำนึก​ตี้​ดี​ขว้าง​เหีย เยียะ​หื้อ​ความ​เจื้อ​ของ​เขา​ถูก​ทำลาย​เหมือน​เฮือ​แตก 20 ใน​คน​หมู่​นี้​มี​สอง​คน​คือ​ฮีเมเนอัส​กับ​อเล็กซานเดอร์ ข้าพเจ้า​ยก​หื้อ​ซาต๋าน​ไป​แล้ว เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​ฮับ​บทเฮียน​สอน​ใจ๋ ว่า​บ่ควร​หมิ่น​ประมาท​พระเจ้า​แหม​ต่อ​ไป