กิจก๋าน​ของ​อัครทูต
เถิง​แม้​ว่า​หนังสือ​เล่ม​นี้​บ่ได้​บอก​จื้อ​ของ​ผู้​เขียน​ไว้ แต่​คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ก็​ยอม​ฮับ​ว่า​หนังสือ​เล่ม​นี้​เขียน​โดย​ลูก๋า เซิ่ง​เป๋น​คน​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​เขียน “ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์ เขียน​โดย​หมอ​ลูก๋า” ลูก๋า​ตั้งเก๊า​เขียน​หนังสือ​กิจก๋าน​ของ​อัครทูต​ว่า “ต้าน​เธโอฟีลัส​ตี้​นับถือ หนังสือ​เล่ม​ก่อน​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​หื้อ​นั้น” จาก​ข้อความ​นี้​ก็​แสดง​ว่า ตึง​สอง​เล่ม​นี้​เขียน​เถิง​คน​เดียว​กั๋น ภาษา​กับ​ฮูปแบบ​ก๋าน​เขียน​ใน​หนังสือ​ข่าวดี​ของ​ลูก๋า กับ​หนังสือ​กิจก๋าน​ของ​อัครทูต​เล่ม​นี้​ก็​มี​ลักษณะ​เดียว​กั๋น
ใน​บท​ตี้ 16:10-17, 20:5-21:18 กับ 27:1-28 ผู้​เขียน​ใจ๊​สรรพนาม​ว่า “เฮา” ตี้​ใจ๊​จาอี้​ก็​แสดง​ว่า ลูก๋า​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​กับ​เปาโล​ต๋อน​ตี้​เตียว​ตาง​ไป​บอก​ข่าวดี​ต๋าม​ตี้​ต่างๆ เปาโล​ได้​อ้าง​เถิง​ลูก๋า​ใน​พระธรรม​โคโลสี 4:14 กับ 2 ทิโมธี 4:11 ไว้ หนังสือ​กิจก๋าน​ของ​อัครทูต​เล่ม​นี้​ได้​เขียน​ไว้​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 63 ต๋อน​ตี้​ลูก๋า​กับ​เปาโล​อยู่​ตวย​กั๋น​ใน​กรุง​โรม
ลูก๋า​ได้​เขียน​เถิง​เปื้อน​ของ​ต้าน​ตี้​จื้อ​เธโอฟีลัส เหมือน​กับ​หนังสือ​ข่าวดี​ของ​ลูก๋า แต่​ได้​เขียน​ไว้​เปื้อ​ผู้เจื้อ​กู้​คน​จะ​ได้​ฮู้​เถิง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ดลใจ๋​หมู่​อัครทูต​หื้อ​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี​กับ​คน​กู้​คน ตั้งเก๊า​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก่อน ไป​จน​เถิง​กรุง​โรม
เนื้อหา​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​ได้​ต่อ​เนื่อง​มา​จาก​หนังสือ​ข่าวดี​ของ​ลูก๋า ลูก๋า​ได้​เล่า​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​หลัง​จาก​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย แล้ว​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์ ต้าน​ได้​เล่า​เถิง​เหตุก๋ารณ์​ต๋อน​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มา​อยู่​กับ​หมู่​คน​ใน​วัน​เพ็นเทคอสต์ หลัง​จาก​วัน​นั้น​คริสตจักร​ต่างๆ ก็​เติบโต​ขึ้น​กับ​เข้มแข็ง​นัก​ขึ้น​โดย​กำ​สั่ง​สอน​ของ​หมู่​อัครทูต​เถิง​แม้​ผู้เจื้อ​ถูก​ค่ำ บท​ตี้ 1-12 ได้​เล่า​เรื่อง​ของ​เปโตร​ตี้​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี บท​ตี้ 13-28 ได้​เล่า​เถิง​ก๋าน​งาน​ของ​เปาโล​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี ต้าน​กับ​เปื้อน​ฮ่วม​เตียว​ตาง​ของ​ต้าน​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี แล้ว​ได้​ตั้ง​คริสตจักร​ต่างๆ ขึ้น​จน​เถิง​กรุง​โรม ลูก๋า​บอก​ไว้​ว่า สิ่ง​หมู่​นี้​ก็​เกิด​ขึ้น​โดย​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ตี้​ได้​เยียะ​ก๋าน​ผ่าน​ตาง​คน​ตังหลาย​ตี้​ได้​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี
1
ต้าน​เธโอฟีลัส​ตี้​นับถือ หนังสือ​เล่ม​ก่อน​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​หื้อ​นั้น เป๋น​เรื่องราว​เกี่ยวกับ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​พระเยซู​เยียะ​ตึง​สั่ง​สอน​มา​ตั้งแต่​เก๊า จ๋น​แผว​วัน​สุดต๊าย​ตี้​พระองค์​หื้อ​กำสั่ง​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​หมู่​อัครทูต​ตี้​พระองค์​เลือก​ไว้ แล้ว​พระเจ้า​ก็​ฮับ​พระเยซู​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์
ใน​เวลา​สี่​สิบ​วัน​หลัง​ก๋าน​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​จ๋น​ต๋าย​แล้ว พระองค์​ป๋ากฏ​หื้อ​หมู่​เขา​หัน​แหม​หลาย​เตื้อ ตึง​เยียะ​สิ่ง​อัน​เป๋น​ก๋าน​พิสูจน์​หลาย​อย่าง ตี้​ยืนยัน​ว่า​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แต๊ๆ ตึง​ได้​อู้​เถิง​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ตวย มี​เตื้อ​นึ่ง​เมื่อ​พระองค์​ก่ำลัง​กิ๋น​ข้าว​กับ​หมู่​อัครทูต พระองค์​สั่ง​หมู่​เขา​ว่า “ห้าม​ฟั่ง​ไป​ไหน​เตื้อ หื้อ​ถ้า​อยู่​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก่อน จ๋น​กว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​สิ่ง​ตี้​พระบิดา​สัญญา​ไว้ ต๋าม​ตี้​เฮา​เกย​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​แล้ว คือ​ว่า​ยอห์น​หื้อ​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​แหม​บ่เมิน​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์”
พระเยซู​ปิ๊ก​สวรรค์
เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​อัครทูต​มา​ฮ่วม​กั๋น​แหม หมู่​เขา​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ต๋อน​นี้​พระองค์​ก่ำลัง​จะ​จ้วย​หื้อ​จาว​อิสราเอล​มี​อาณาจักร​เหมือน​ตะก่อน​แม่น​ก่อ” พระเยซู​บอก​กับ​หมู่​เขา​ว่า “บ่ใจ้​เรื่อง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ฮู้​วัน​เวลา​ตี้​พระบิดา​ก๋ำหนด​ขึ้น​ด้วย​สิทธิ​อำนาจ​ของ​พระองค์ แต่​เมื่อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มา​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​แล้ว หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ได้​ฮับ​ฤทธิ์​อำนาจ แล้ว​จะ​เป๋น​พยาน​เล่า​เรื่อง​ของ​เฮา​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง ตั้งแต่​กรุง​เยรูซาเล็ม​ใคว่​แคว้น​ยูเดีย แคว้น​สะมาเรีย จ๋น​ใคว่​โลก​นี้”
เมื่อ​พระเยซู​อู้​จาอั้น​แล้ว พระเจ้า​ก็​ฮับ​พระองค์​ขึ้น​ไป​บน​ต๊องฟ้า​ต่อหน้า​ต่อต๋า​หมู่​เขา แล้ว​ฝ้า​ก็​เกิ้ง​พระองค์​ไว้ จ๋น​หมู่​เขา​ผ่อ​พระองค์​บ่หัน 10 ใน​เวลา​ตี้​หมู่​เขา​ก่ำลัง​ปักต๋าผ่อ​พระองค์​จาก​ไป​ใน​ต๊องฟ้า​นั้น อยู่ๆ ก็​มี​ป้อจาย​ใส่​เสื้อผ้า​สี​ขาว​สอง​คน​มา​ยืน​แหมะ​ข้าง​หมู่​เขา 11 แล้ว​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “จาว​กาลิลี​เหย หมู่​ต้าน​ยืน​ปักต๋าผ่อ​ต๊องฟ้า​อยู่​เยียะ​หยัง พระเจ้า​ฮับ​พระเยซู​องค์​นี้​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์​แล้ว พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ​นึ่ง​เหมือน​ตี้​หมู่​ต้าน​หัน​พระองค์​ขึ้น​ไป​นั้น”
เลือก​มัทธีอัส​แตน​ยูดาส
12 แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ลง​จาก​ดอย​บ่ากอกเทศ​ปิ๊ก​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เซิ่ง​อยู่​ห่าง​ออก​ไป​ประมาณ​นึ่ง​กิโลเมตร 13 เมื่อ​มา​แผว​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว หมู่​อัครทูต​ก็​ปา​กั๋น​ขึ้น​ไป​ห้อง​จั๊น​บน​ตี้​หมู่​เขา​ย้าง​อาศัย​อยู่​หั้น ใน​หมู่​เขา​มี​เปโตร ยอห์น ยากอบ อันดรูว์ ฟีลิป โธมัส บารโธโลมิว มัทธิว ยากอบ​ลูกบ่าว​ของ​อัลเฟอัส ซีโมน​คน​ของ​พรรค​จ้าดนิยม กับ​ยูดาส​ลูกบ่าว​ของ​ยากอบ​แหม​คน​นึ่ง 14 หมู่​เขา​พร้อม​ใจ๋​กั๋น​อธิษฐาน​เจื่อๆ ฮ่วม​กับ​หมู่​แม่ญิง​ตึง​นาง​มารีย์​แม่​ของ​พระเยซู​ตึง​หมู่​น้อง​ของ​พระองค์​ตวย
15 มี​วัน​นึ่ง​เปโตร​ยืน​ขึ้น​ก๋าง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย (​เซิ่ง​อยู่​ตวย​กั๋น​ประมาณ​ร้อย​ซาว​คน​) แล้ว​อู้​ว่า 16 “ปี้น้อง​ตังหลาย ข้อ​พระคัมภีร์​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ใจ๊​กับ​กษัตริย์​ดาวิด​อู้​ไว้​เมื่อ​ตะก่อน​นั้น เกี่ยวกับ​เรื่อง​ยูดาส​ปา​ทหาร​ไป​ยับ​พระเยซู ก็​จ๋ำเป๋น​ต้อง​เป๋น​ไป​ต๋าม​นั้น 17 ยูดาส​เป๋น​คน​นึ่ง​ตี้​นับ​เส้น​เข้า​ตวย​หมู่​เฮา กับ​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​งาน​ของ​หมู่​เฮา​นี้​ตวย​กั๋น” 18 (​ยูดาส​เอา​สตางค์​ตี้​ได้​จาก​ก๋าน​เยียะ​บ่ดี​ไป​ซื้อ​ตี้ดิน​ไว้ ตี้​หั้น​เขา​ผะเลิด​วำ​ลง​ตังหน้า​ขี้ปุ๋ม​แตก​ไส้​สด​ออก​มา​ต๋าย​ขำตี้ 19 เรื่อง​นี้​ฮู้​กั๋น​ใคว่​กรุง​เยรูซาเล็ม หมู่​จาว​เยรูซาเล็ม​จึง​ฮ้อง​ตี้ดิน​ตั๊ด​หั้น​ต๋าม​ภาษา​ต๊องถิ่น​ว่า อาเคลดามา ตี้​แป๋​ว่า “นา​เลือด” ย้อน​ว่า​มี​เลือด​ตก​ใส่​ตี้ดิน​หั้น​)
20 เปโตร​อู้​ต่อ​ไป​ว่า “เรื่อง​นี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระธรรม​สดุดี​ว่า
‘ขอ​หื้อ​ตี้​อยู่​ของ​เขา​เป๋น​ฮ้าง
ห้าม​คน​เข้า​ไป​อยู่​แหม​ต่อ​ไป’ 1:20 สดด. 69:25
ยัง​มี​เขียน​ไว้​แหม​ว่า
‘ส่วน​ต๋ำแหน่ง​ก๋าน​ฮับใจ๊​ของ​เขา​นั้น หื้อ​คน​อื่น​มา​ฮับ​แตน’ 1:20 สดด. 109:8
21 ย้อนจาอั้น​หมู่​เฮา​จ๋ำเป๋น​จะ​ต้อง​เลือก​ป้อจาย​แหม​คน​นึ่ง​เอา​มา​แตน​ยูดาส คน​นั้น​จะ​ต้อง​เป๋น​คน​ตี้​อยู่​กับ​หมู่​เฮา​ตลอด​เวลา​ตี้​หมู่​เฮา​อยู่​ตวย​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​นั้น 22 นับ​ตั้งแต่​พระเยซู​ฮับ​บัพติศมา​จาก​ยอห์น จ๋น​แผว​วัน​ตี้​พระเจ้า​ฮับ​พระองค์​ขึ้น​ไป​สวรรค์ เขา​คน​นี้​จะ​ต้อง​เป๋น​พยาน​ฮ่วม​กับ​หมู่​เฮา​ตี้​จะ​อู้​หื้อ​คน​อื่นๆ ฮู้​ว่า พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว”
23 หมู่​เขา​จึง​เสนอ​จื้อ​ป้อจาย​สอง​คน​คือ โยเซฟ​ตี้​ฮ้อง​กั๋น​ว่า​บารซับบาส (มี​แหม​จื้อ​ว่า​ยุสทัส​) กับ​แหม​คน​คือ​มัทธีอัส 24-25 แล้ว​หมู่​เขา​ก็​อธิษฐาน​ว่า “ข้า​แต่​พระเจ้า พระองค์​ฮู้​เถิง​จิตใจ๋​ของ​กู้​คน ขอ​พระองค์​โผด​จี๊​หื้อ​หมู่​เฮา​หัน​ว่า​หละหว่าง​สอง​คน​นี้​ใผ​คือ​คน​ตี้​พระองค์​เลือก​หื้อ​เป๋น​อัครทูต​ฮับใจ๊​พระองค์ แตน​ยูดาส​คน​ตี้​ละ​หน้าตี้ แล้ว​ไป​อยู่​ใน​ตี้​ตี้​เปิง​กับ​เขา” 26 แล้ว​หมู่​เขา​ก็​จกเบอร์​กั๋น ได้​จื้อ​มัทธีอัส จึง​เพิ่ม​มัทธีอัส​เข้า​กับ​หมู่​อัครทูต​สิบ​เอ็ด​คน​นั้น​ตวย

1:20 1:20 สดด. 69:25

1:20 1:20 สดด. 109:8