2
ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮำ​เยียะ​ก๋าน​หนัก​เปื้อ​ต้าน เปื้อ​จาว​เมือง​เลาดีเซีย กับ​เปื้อ​คน​ตังหลาย​ตี้​บ่เกย​หัน​หน้า​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​เยียะ​จาอี้​เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​มี​ก๋ำลังใจ๋ มี​ความ​ฮัก​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น กับ​มี​ความ​ฮู้​ความ​เข้าใจ๋​อย่าง​เต๋มตี้​ใน​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระเจ้า คือ​พระคริสต์ เซิ่ง​ขุม​สมบัติ​แห่ง​ผญา​ปั๋ญญา​กับ​ความ​ฮู้​ตึงหมด​ของ​พระเจ้า​ก็​เก็บ​ซ่อน​อยู่​ใน​พระองค์
ข้าพเจ้า​บอก​ต้าน​เรื่อง​นี้ เปื้อ​บ่หื้อ​ใผ​จุล่าย​ต้าน​โดย​กำ​อู้​ม่วน​จ๋า​หวาน​กับ​น่า​เจื้อถือ ย้อน​ว่า เถิงแม้​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​บ่ได้​อยู่​ตี้​หั้น แต่​ใจ๋​ก็​อยู่​กับ​ต้าน ข้าพเจ้า​มี​ความ​จื้นจมยินดี​ตี้​หัน​ว่า​ต้าน​อยู่​ตวย​กั๋น​อย่าง​มี​ระเบียบ​วินัย​ใน​แบบ​ผู้เจื้อ กับ​มี​ความ​เจื้อ​มั่นคง​ใน​พระคริสต์
จีวิต​ตี้​เต๋ม​บริบูรณ์​ใน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ
ย้อน​ว่า​ต้าน​ได้​ยอมฮับ​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​แล้ว ก็​ขอ​หื้อ​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์​ต่อไป หื้อ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ​กับ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู กับ​หื้อ​จีวิต​ของ​ต้าน​เติบโต​ใน​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์​นัก​ขึ้น หื้อ​เข้มแข็ง​ใน​ความ​เจื้อ​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ได้​เฮียนฮู้​เรื่อง​นี้​มา​แล้ว กับ​หื้อ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​อย่าง​ล้น​เหลือ
หละวัง​หื้อ​ดี ห้าม​หื้อ​ใผ​ใจ๊​หลัก​ปรัชญา​ตี้​น่า​เจื้อถือ กับ​กำสอน​ตี้​ม่วน​หู​แต่​บ่มี​แก่น​สาน มา​จุล่าย​ต้าน​หื้อ​เป๋น​สาวก​ของ​เขา​ได้ เรื่อง​หมู่​นี้​เป๋น​ก้า​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​คน​กับ​วิญญาณ​ต่างๆ ของ​โลก​นี้ บ่ใจ้​ของ​พระคริสต์ ย้อน​ว่า​สภาพ​ของ​พระเจ้า​ตี้​สมบูรณ์​กู้​อย่าง​ก็​ได้​สำแดง​ใน​ตั๋ว​ของ​พระเยซู​แล้ว 10 กับ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เต๋ม​บริบูรณ์​ใน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​โดย​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ ตี้​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​วิญญาณ​ตึงหมด​ตี้​เป๋น​ผู้​ปกครอง กับ​ตี้​เป๋น​ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ​ตึงหมด 11 เมื่อ​ต้าน​มา​ฮับเจื้อ​พระคริสต์ ก็​เหมือน​ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต แต่​บ่ใจ้​ก๋าน​สุหนัต​ตี้​คน​เยียะ​หื้อ แต่​เป๋น​ก๋าน​สุหนัต​ตาง​จิตวิญญาณ​โดย​พระคริสต์ คือ​ก๋าน​ตัด​สันดาน​บาป​ของ​เฮา​ออก​ไป 12 เมื่อ​ต้าน​ฮับ​บัพติศมา​ก็​เหมือน​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระคริสต์​แล้ว กับ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์ ย้อน​ต้าน​ได้​เจื้อ​ใน​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​ผู้​ได้​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย 13 ตะก่อน​หมู่​ต้าน​เผียบ​เหมือน​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ใน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​ย้อน​ซอบ​เยียะ​บาป กับ​ยัง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​สันดาน​บาป แต่​พระเจ้า​ก็​หื้อ​ต้าน​มี​จีวิต​ใหม่​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์ กับ​ได้​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ​ต้าน​แล้ว 14 พระองค์​ได้​ยก​เลิก​บันทึก​ข้อหา​ตี้​นาบ​โต้ษ​ต้าน​ย้อน​ก๋าน​ฝ่าฝืน​บท​บัญญัติ โดย​ได้​ทำลาย​บันทึก​ข้อหา​นี้​เมื่อ​พระเยซู​ถูก​เขิง​ไว้​ตี้​ไม้​ก๋าง​เขน 15 พระเจ้า​ยึด​อำนาจ​จาก​วิญญาณ​ตี้​เป๋น​ผู้​ปกครอง กับ​ตี้​เป๋น​ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ​เหีย พระองค์​ได้​เยียะ​หื้อ​หมู่​นี้​ขาย​ขี้​หน้า หื้อ​กู้​คน​หัน​ว่า​พระองค์​ได้​ผาบ​หมู่​นี้​แล้ว​เมื่อ​พระคริสต์​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน
16 ย้อน​จาอี้​บ่ต้อง​สนใจ๋​เมื่อ​ใผ​ว่า​ต้าน​ใน​สิ่ง​ตี้​กิ๋น​ตี้​ดื่ม ตึง​ตี้​ต้าน​บ่ได้​เข้า​ฮ่วม​งาน​ตาง​ศาสนา กาว่า​พิธี​วัน​ต้น​เดือน กาว่า​บ่นับ​ถือ​วัน​สะบาโต 17 สิ่ง​หมู่​นี้​เป๋น​ก้า​เงา​ของ​สิ่ง​ตี้​จะ​มา​ใน​ปาย​หน้า ตั๋ว​แต๊ๆ นั้น​คือ​พระเยซู​คริสต์ 18 บ่ต้อง​สนใจ๋​หมู่​คน​ตี้​ว่า​หื้อ​ต้าน​ว่า จะ​บ่ได้​ฮับ​รางวัล​จาก​พระเจ้า ย้อน​ต้าน​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​ตี้​หมู่​เขา​สอน คือ​หื้อ​เป๋น​คน​ถ่อมตั๋ว​แต่​บ่ได้​ถ่อมใจ๋ กับ​นมัสก๋าน​ทูตสวรรค์ คน​หมู่​นี้​ถือ​ว่า​ตั๋ว​ดี​เหลือ​เปิ้น​ย้อน​หัน​นิมิต หมู่​เขา​จ๋องหอง​โดย​กำกึ๊ด​ตี้​มา​จาก​คน​บ่ดาย 19 หมู่​เขา​บ่ได้​ยึด​ติด​กับ​พระคริสต์​ตี้​เป๋น​หัว​ของ​ตั๋ว พระองค์​เป๋น​ผู้​ควบคุม​หื้อ​ตั๋ว​ได้ฮับ​ก๋าน​เลี้ยงดู กับ​หื้อ​กู้​ส่วน​ยึด​กั๋น​ได้​โดย​เอ็น​ตึง​ข้อต่อ​ต่างๆ กับ​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เติบโต​ขึ้น​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ต้องก๋าน
20 เมื่อ​สันดาน​บาป​ของ​ต้าน​ได้​ต๋าย​ตวย​พระคริสต์ เยียะ​หื้อ​ป๊น​จาก​ก๋าน​ครอบงำ​ของ​หมู่​วิญญาณ​ต่างๆ ใน​โลก​นี้ เป๋น​จาใด​ต้าน​ยัง​ยอม​อยู่​ใต้​กฎเก๋ณฑ์​อำนาจ​ของ​โลก​อยู่ 21 ยก​ตั๋ว​อย่าง​ใน​เรื่อง​ของ​กิ๋น “ห้าม​หยุบ” “ห้าม​จิม” “ห้าม​จิ” 22 ใน​ตี้​สุด​กฎ​ต่างๆ หมู่​นี้​ก็​หมด​ประโยชน์​เมื่อ​ใจ๊​ไป​แล้ว กับ​เป๋น​กฎเก๋ณฑ์​ตึง​กำสอน​ตี้​คน​กึ๊ด​ขึ้น​บ่ดาย 23 กฎ​หมู่​นี้​ผ่อ​เหมือน​ว่า​มี​ปั๋ญญา ย้อน​มี​ก๋าน​เคร่งครัด​ตาง​ศาสนา กับ​ก๋าน​ถ่อมตั๋ว​แต่​บ่ได้​ถ่อมใจ๋ ตึง​ก๋าน​ทรมาน​ตั๋ว​เก่า​เปื้อ​ศาสนา แต่​มัน​บ่ได้​จ้วย​ใน​ก๋าน​ควบคุม​สันดาน​บาป​ของ​คน​เลย