จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง
โคโลสี
จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​โดย​เปาโล ต้าน​เขียน​ไป​เถิง​ผู้เจื้อ​ตี้​เมือง​โคโลสี​ต๋อน​ตี้​ติด​คอก​อยู่​ใน​กรุง​โรม ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 60
โคโลสี​เป๋น​เมือง​สำคัญ​ตี้​อยู่​ติด​แม่น้ำ​ไลคัส​ตี้​ไหล​ผ่าน​แคว้น​เอเชีย​ตัง​วัน​ตก ใน​สมัย​นี้​อยู่​ใน​ประเทศ​ตุรกี โคโลสี​อยู่​บ่ไก๋​จาก​เมือง​เอเฟซัส เปาโล​ได้​บอก​ข่าวดี​ใน​เมือง​เอเฟซัส​สอง​ปี๋ ย้อน​จาอั้น​ข่าวดี​นี้​ก็​แผ่​ขยาย​ไป​แหม​หลาย​เมือง​ใน​แคว้น​เอเชีย (​กิจก๋าน 19:10​) เปาโล​บอก​ไว้​ว่า​จาว​โคโลสี​ได้ยิน​ข่าวดี​นี้​จาก​เอปาฟรัส คน​ตี้​เกย​ได้ยิน​กำ​เตสนา​ของ​เปาโล แล้ว​ก็​ได้​มา​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​ของ​ต้าน ต่อ​มา​ต๋อน​ตี้​เปาโล​ติด​คอก​อยู่​ใน​กรุง​โรม ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เถิง​ผู้เจื้อ​จาว​โคโลสี​ย้อน​ว่า​ต้าน​ได้ยิน​ข่าว​ว่า​หมู่​เขา​ก่ำลัง​หลง​ไป​ต๋าม​กำ​สอน​ตี้​ผิด
เปาโล​เตื๋อน​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​โคโลสี​บ่หื้อ​เจื้อ​กำ​สอน​ตี้​ผิด ย้อน​กำ​สอน​หมู่​นี้​ขึ้น​อยู่​กับ​กำกึ๊ด​ของ​คน​ตี้​สอน​ว่า​หมู่​เขา​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้​โดย​เยียะ​ต๋าม​กฎเก๋ณฑ์​ของ​มนุษย์ เจ้น กฎเก๋ณฑ์​ตี้​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ตี้​กิ๋น​ได้​กาว่า​ห้าม​กิ๋น แต่​เปาโล​สอน​ว่า หมู่​เขา​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้ ก็​โดย​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​เต้าอั้น พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด​เหนือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ใน​โลก​กาว่า​ใน​สวรรค์ กับ​หมู่​เขา​ก็​ต้อง​ใจ้​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​ตวย
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า กับ​จาก​ทิโมธี​น้องบ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​เฮา​ตวย เถิง​คน​ของ​พระเจ้า​ใน​เมือง​โคโลสี ตี้​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​พระคริสต์ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​เต๊อะ
พระคุณ​ของ​พระเจ้า
เฮา​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ผู้​เป๋น​พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​ตลอด เมื่อ​อธิษฐาน​เผื่อ​หมู่​ต้าน ย้อน​เฮา​ได้ยิน​ว่า​หมู่​ต้าน​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์ กับ​หมู่​ต้าน​ฮัก​คน​ของ​พระเจ้า​ตังหลาย ความ​เจื้อ​วางใจ๋​กับ​ความ​ฮัก​ของ​ต้าน​นี้ เกิด​มา​จาก​ความ​หวัง​ตี้​เก็บ​ไว้​หื้อ​ต้าน​ใน​สวรรค์ ความ​หวัง​นี้​ละ ตี้​หมู่​ต้าน​ได้ยิน​มา​จาก​ถ้อยกำ​ตี้​เป๋น​ความ​จริง ก็​คือ​ข่าวดี ตี้​มี​คน​มา​บอก​หมู่​ต้าน​แล้ว ข่าวดี​นั้น​ก่ำลัง​เกิด​ผล​กับ​ขยาย​ไป​ใคว่​โลก อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​ก่ำลัง​เกิด​กับ​หมู่​ต้าน นับ​ตั้งแต่​ตี้​ต้าน​ได้​ฟัง​กับ​เข้าใจ๋​แต๊ๆ เกี่ยวกับ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า เรื่อง​นี้ ต้าน​ได้​เฮียน​จาก​เอปาฟรัส เขา​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​ตี้​เฮา​ฮัก เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ซื่อสัตย์​ของ​พระคริสต์ เปื้อ​เยียะ​ก๋าน​แตน​เฮา เขา​บอก​เฮา​เถิง​ความ​ฮัก​ตี้​ต้าน​มี​หื้อ​กั๋น เป๋น​ความ​ฮัก​ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ
พระเยซู​ยิ่งใหญ่​ตี้​สุด​เหนือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง
ย้อน​จาอี้ นับ​ตั้งแต่​ตี้​เฮา​ได้ยิน​เรื่อง​เกี่ยวกับ​หมู่​ต้าน เฮา​ก็​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน​บ่เกย​ขาด เฮา​ขอ​พระเจ้า​โผด​หื้อ​ต้าน​ฮู้​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า คือ​มี​ปั๋ญญา​กู้​อย่าง กับ​ความ​เข้าใจ๋​อย่าง​ถองแกะ​ถองแก๋น​ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ 10 เปื้อ​ต้าน​จะ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​เปิง​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า กับ​เยียะ​หื้อ​พระองค์​ปอใจ๋​ใน​กู้​อย่าง คือ​หื้อ​ต้าน​เกิด​ผล​ใน​ก๋าน​ดี​กู้​เรื่อง กับ​ฮู้จัก​พระเจ้า​นัก​ขึ้น 11 กับ​ขอ​พระเจ้า​จ้วย​หื้อ​ต้าน​เข้มแข็ง​ขึ้น​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ เปื้อ​ต้าน​จะ​มี​ความ​มั่นคง​กับ​ความ​อดทน​ใน​กู้​อย่าง​ด้วย​ความ​ยินดี 12 และ​ต้าน​ก็​จะ​ขอบพระคุณ​พระบิดา ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​สมควร​จะ​ฮับ​ส่วน​แบ่ง​ตี้​พระเจ้า​เก็บ​ไว้​หื้อ​คน​ของ​พระองค์ ใน​แผ่นดิน​แห่ง​ความ​เป่งแจ้ง 13 พระเจ้า​ได้​จ้วย​เฮา​หื้อ​รอด​ป๊น​จาก​อำนาจ​ของ​ความ​มืด แล้ว​ปา​เฮา​เข้า​ไป​อยู่​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระบุตร​ตี้​พระองค์​ฮัก 14 พระบุตร​นั้น​เป๋น​ผู้​ตี้​ไถ่​เฮา คือ​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ​เฮา
15 พระเยซู ผู้​ตี้​เฮา​ผ่อ​หัน​ได้ ก็​สำแดง​ภาพ​สะท้อน​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​เฮา​ผ่อ​หัน​บ่ได้ พระเยซู​เป๋น​ลูก​คน​เก๊า​ตี้​ยิ่งใหญ่​เหลือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​พระเจ้า​สร้าง​มา 16 ย้อน​ว่า​พระเจ้า​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ผ่าน​ตาง​พระเยซู ตึง​บน​สวรรค์​กับ​ใน​โลก ตึง​สิ่ง​ตี้​หัน​ได้​กับ​ผ่อ​หัน​บ่ได้ บ่ว่า​จะ​เป๋น​วิญญาณ​ตี้​เป๋น​ใหญ่ เป๋น​เจ้า​เป๋น​นาย เป๋น​ผู้​ปกครอง กาว่า​เป๋น​ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ ตึงหมด​ตึงเสี้ยง​นี้ พระเจ้า​สร้าง​มา​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​กับ​เปื้อ​พระเยซู 17 พระองค์​เป๋น​อยู่​ก่อน​สะป๊ะ​กู้​อย่าง กับ​ควบคุม​กู้​อย่าง​หื้อ​เป๋น​ระบบ​กับ​เป๋น​อยู่​ต่อ​ไป​ได้ 18 พระองค์​เป๋น​เหมือน​หัว​ของ​ตั๋ว​ตี้​เป๋น​คริสตจักร พระองค์​เป๋น​เก๊า​ตี้​สร้าง​คริสตจักร​นี้ กับ​เป๋น​คน​เก๊า​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ก่อน​เปิ้น เปื้อ​พระองค์​จะ​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง 19 ย้อน​ว่า​พระเจ้า​เปิงใจ๋​ตี้​จะ​หื้อ​พระเยซู​มี​ลักษณะ​ตี้​สมบูรณ์​ของ​พระเจ้า 20 พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​คืนดี​กับ​พระองค์ ผ่าน​ตาง​พระเยซู​บ่ว่า​สิ่ง​นั้น​อยู่​บน​โลก​กาว่า​ใน​สวรรค์ โดย​เยียะ​หื้อ​เกิด​สันติภาพ​ผ่าน​ตาง​เลือด​ของ​พระองค์​บน​ไม้​ก๋าง​เขน
21 ตะก่อน​หมู่​ต้าน​กับ​พระเจ้า​แตกแยก​กั๋น กับ​ใน​ใจ๋​ของ​ต้าน​ก็​เป๋น​ศัตรู๋​ของ​พระเจ้า ย้อน​หมู่​ต้าน​ได้​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​บ่ดี 22 แต่​บ่าเดี่ยวนี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​ต้าน​คืนดี​กับ​พระองค์ ผ่าน​ตาง​ก๋าน​ต๋าย​ฝ่าย​เนื้อหนัง​ของ​พระเยซู เปื้อ​เมื่อ​พระองค์​นำ​หมู่​ต้าน​มา​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า หมู่​ต้าน​จะ​เป๋น​คน​ตี้​บริสุทธิ์ บ่มี​ต๋ำหนิ บ่มี​ตี้​ติ 23 แต่​ต้าน​ต้อง​ยึดมั่น​ใน​ความ​เจื้อ​ต่อไป บ่ดี​เลิก​หวัง​ใน​ข่าวดี​ตี้​ต้าน​ได้ยิน​มา​แล้ว ตี้​คน​ได้​บอก​ไป​ใคว่​โลก ข้าพเจ้า​เปาโล​ก็​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​บอก​ข่าวดี​นี้
ก๋าน​เปิด​เผย​ข้อล้ำเลิ็ก​ของ​พระองค์
24 บ่าเดี่ยว​นี้​ข้าพเจ้า​จื้นจมยินดี​ตี้​ได้​ทน​ตุ๊ก​สำหรับ​ต้าน ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​มี​ส่วน​ใน​ก๋าน​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​เปื้อ​พระคริสต์ ความ​ตุ๊ก​นี้​ต้อง​มี​ต่อ​ไป​แหม เปื้อ​คริสตจักร​ตี้​เป๋น​ตั๋ว​ของ​พระองค์ 25 ข้าพเจ้า​มา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​คริสตจักร​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หน้าตี้​นี้​หื้อ เปื้อ​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​อย่าง​เต๋มตี้ 26 ข่าวดี​นี้​คือ​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ตี้​ซ่อน​อยู่​หลาย​ยุค​หลาย​สมัย บ่าเดี่ยวนี้​พระเจ้า​ก็​โผด​เปิด​เผย​หื้อ​คน​ของ​พระองค์​ฮู้​แล้ว 27 พระเจ้า​ต้องก๋าน​หื้อ​คน​ของ​พระองค์​ฮู้​ว่า ข้อล้ำเลิ็ก​ตี้​ยิ่งใหญ่​กับ​ดีเลิศ​นี้​ก็​เปิดเผย​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ตวย คือ​พระคริสต์​อยู่​ใน​เฮา เยียะ​หื้อ​เฮา​มี​ความ​หวัง​ตี้​จะ​ได้ฮับ​เกียรติ​ใน​สวรรค์
28 เฮา​บอก​เรื่อง​พระคริสต์ ตึง​เตื๋อน​ตึง​สั่ง​สอน​หื้อ​กู้​คน​ต๋าม​ผญา​ปั๋ญญา​ตึงหมด​ตี้​เฮา​มี เปื้อ​กู้​คน​ตี้​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระคริสต์ จะ​เป๋น​คน​ตี้​เติบโต​ใน​ความ​เจื้อ​อย่าง​สมบูรณ์ เมื่อ​เฮา​นำ​ไป​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า 29 ย้อน​จาอี้ ข้าพเจ้า​จึง​ฮำ​เยียะ​ก๋าน​หนัก​โดย​ก๋ำลัง​อัน​ยิ่งใหญ่​ตี้​พระองค์​หื้อ​กับ​ข้าพเจ้า เซิ่ง​เยียะ​ก๋าน​อยู่​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า