4
กำสอน​สุด​ต๊าย​ของ​เปาโล
ย้อน​จาอั้น ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​กับ​กึ๊ดเติง​หา ตี้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​จื้นจมยินดี​กับ​ภูมิใจ๋​ขนาด ต้าน​ตังหลาย​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย หื้อ​มั่นคง​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ ข้าพเจ้า​ขอ​วิงวอน​นาง​ยูโอเดีย​กับ​นาง​สินทิเค​หื้อ​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น ย้อน​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ตวย​กั๋น หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊ ข้าพเจ้า​ก็​ขอ​ต้าน​ตวย หื้อ​จ้วย​แม่ญิง​สอง​คน​นี้​หื้อ​เข้า​กั๋น ย้อน​หมู่​นาง​เกย​เยียะ​ก๋าน​หนัก​ฮ่วม​กับ​ข้าพเจ้า ตึง​เคลเมนท์​กับ​คน​อื่นๆ ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​ตวย​กั๋น​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี เซิ่ง​พระเจ้า​ได้​จด​จื้อ​ของ​หมู่​เขา​ตึงหมด ลง​ใน​หนังสือ​แห่ง​จีวิต​แล้ว 4:3 วว. 3:5; 21:27
หื้อ​จื้นจมยินดี​กู้​เวลา ย้อน​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ข้าพเจ้า​ขอ​ย้ำ​แหม​เตื้อ​ว่า​หื้อ​จื้นจมยินดี​เต๊อะ หื้อ​กู้​คน​หัน​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​สุภาพ​อ่อนน้อม​ต่อ​คน​อื่นๆ องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ใก้​จะ​ปิ๊ก​มา​แล้ว บ่ดี​ฮ้อนใจ๋​ใน​เรื่อง​ใดๆ เลย แต่​ใน​กู้​สถานก๋ารณ์ หื้อ​ขอ​จาก​พระเจ้า​ใน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ต้องก๋าน​ด้วย​ก๋าน​อธิษฐาน ก๋าน​อ้อนวอน กับ​ก๋าน​ขอบ​พระคุณ แล้ว​พระเจ้า​จะ​โผด​หื้อ​ต้าน​มี​สันติสุข​ตี้​เกิ๋น​ความ​เข้าใจ๋​ของ​เฮา สันติสุข​นี้​จะ​ฮักษา​จิตใจ๋​กับ​กำกึ๊ด​ของ​ต้าน​ไว้​ใน​พระเยซู​คริสต์
ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ขอ​สรุป​ว่า ขอ​กึ๊ด​หื้อ​ดี​ใน​สิ่ง​ต่างๆ ต่อไป​นี้ คือ​สิ่ง​ตี้​เป๋น​แต๊ ตี้​น่า​นับถือ ตี้​ยุติธรรม ตี้​บริสุทธิ์ ตี้​สมควร​จะ​ฮัก กับ​ตี้​น่า​ยกย่อง ถ้า​มี​สิ่ง​ใด​ตี้​ดี​กับ​สมควร​จะ​สรรเสริญ ก็​ขอ​หื้อ​กึ๊ด​ใน​สิ่ง​นั้น​หื้อ​ดีๆ ขอ​หื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ตี้​ได้​เฮียนฮู้ ได้ฮับ ได้ยิน กับ​ได้​หัน​จาก​ข้าพเจ้า แล้ว​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​สันติสุข​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน
เปาโล​ขอบคุณ​ผู้เจื้อ​จาว​ฟีลิปปี
10 ข้าพเจ้า​มี​ความ​จื้นจม​ยินดี​ตี้​มา​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​นัก​ขนาด ย้อน​ว่า​ต๋อน​นี้​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ห่วงใย​ข้าพเจ้า​แหม​เตื้อ แต๊ๆ แล้ว ต้าน​ห่วงใย​ข้าพเจ้า​ตลอด​อยู่​แล้ว แต่​บ่มี​โอกาส​แสดง​ออก 11 ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​จาอี้​บ่ได้​หมายความ​ว่า​ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​ตุ๊ก แต่​ย้อน​ข้าพเจ้า​เฮียนฮู้​ตี้​จะ​ปอใจ๋​ใน​กู้​สถานก๋ารณ์ 12 ข้าพเจ้า​ฮู้​แล้ว​ว่า​ยาม​มี​นัก กาว่า​มี​บ่ปอ​เป๋น​จาใด​พ่อง ข้าพเจ้า​เฮียน​ฮู้​ตี้​จะ​อยู่​ได้ บ่ว่า​จะ​อยู่​ใน​สถานก๋ารณ์​ไหน​กาว่า​กู้ๆ สถานก๋ารณ์ บ่ว่า​จะ​อิ่ม กาว่า​กั้น​ข้าว​อยาก​น้ำ บ่ว่า​จะ​มี​นัก​ล้ำ​ไป​กาว่า​หน้อย​ล้ำไป 13 ข้าพเจ้า​เยียะ​ผ่าน​กู้​อย่าง​ได้​ย้อน​พระคริสต์​เป๋น​ผู้​ตี้​หื้อ​แฮง​กับ​ข้าพเจ้า
14 จาใด​ก็​ต๋าม หมู่​ต้าน​ก็​เยียะ​ได้​ดี​ตี้​ได้​จ้วยเหลือ​ข้าพเจ้า​ต๋อน​ตี้​ตุ๊กยาก 15 ต้าน​จาว​ฟีลิปปี​ตังหลาย​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า​ตั้งแต่​ข้าพเจ้า​ออก​จาก​แคว้น​มาซิโดเนีย​ไป​บอก​ข่าวดี​นั้น ก็​บ่มี​คริสตจักร​สัก​ตี้​ตี้​หื้อ​ก๋าน​จ้วยเหลือ​ข้าพเจ้า มี​ก้า​หมู่​ต้าน​เต้าอั้น 16 แม้แต่​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า 4:16 กจ. 17:1 หมู่​ต้าน​ก็​ส่ง​ความ​จ้วยเหลือ​ไป​หื้อ​ข้าพเจ้า​หลาย​เตื้อ 4:16 2 คร. 11:9 17 ข้าพเจ้า​อู้​จาอี้​บ่ใจ้​ต้องก๋าน​ฮับ​ของ​อะหยัง​จาก​หมู่​ต้าน แต่​ว่า​ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​หมู่​ต้าน​นักๆ ย้อน​ได้​จ้วยเหลือ​ข้าพเจ้า 18 ข้าพเจ้า​ได้​ฮับ​กู้​อย่าง​ครบ​แล้ว กับ​มี​อย่าง​เหลือ​เฟือ​ตวย ข้าพเจ้า​มี​กู้​อย่าง​ตี้​จ๋ำเป๋น ย้อน​ได้ฮับ​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​ฝาก​เอปาโฟรดิทัส​มา​หื้อ ของ​ฝาก​หมู่​นี้​เป๋น​เหมือน​เครื่อง​ปู่จา​ตี้​หอม​หวาน 4:18 อพย. 29:18 เป๋น​เครื่อง​ถวาย​ตี้​พระเจ้า​ยอมฮับ​กับ​เปิงใจ๋​ตวย 19 กับ​พระเจ้า​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊ จะ​จัดหา​กู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​ต้องก๋าน​จาก​ความ​มั่งคั่ง​ตี้​สมบูรณ์​ของ​พระองค์ โดย​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ 20 ขอ​เกียรติ​จง​มี​แก่​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​ตลอด​ไป อาเมน
21 ข้าพเจ้า​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​คน​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​เจื้อ​พระเยซู​คริสต์​กู้​คน หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​อยู่​ตวย​ข้าพเจ้า​ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​ต้าน​ตวย 22 คน​ของ​พระเจ้า​กู้​คน​ตี้​นี่​ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​ต้าน​ตวย โดย​เฉพาะ​คน​ตี้​เยียะ​ก๋าน​อยู่​ใน​ฮั้ว​ใน​วัง​ของ​จักรพรรดิ
23 ขอ​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า จง​มี​แก่​ต้าน​ตังหลาย​เต๊อะ

4:3 4:3 วว. 3:5; 21:27

4:16 4:16 กจ. 17:1

4:16 4:16 2 คร. 11:9

4:18 4:18 อพย. 29:18