จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น
กาลาเทีย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​โดย​เปาโล เซิ่ง​เขียน​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​แคว้น​กาลาเทีย ต้าน​ได้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 49-50 เปาโล​ได้​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​กาลาเทีย​สอง​เตื้อ​มา​แล้ว (​กิจก๋าน 16:6 กับ 18:23​) เตื้อ​แรก​เขา​ได้​ไป​เตสนา​สั่งสอน​ตี้​หั้น กับ​เตื้อ​ตี้​สอง​เขา​ได้​ปิ๊ก​มา​เปื้อ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา แต่​หลัง​จาก​นั้น​เปาโล​ได้ยิน​ข่าว​ว่า​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​กาลาเทีย​ได้​ลืม​ก๋าน​มี​อิสระ​ของ​หมู่​เขา​ใน​พระคริสต์ หมู่​เขา​ได้​หลง​ไป​เจื้อ​ว่า​หมู่​เขา​ต้อง​เยียะ​ต๋าม​กฎเก๋ณฑ์​ของ​จาว​ยิว​เถิง​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ เปาโล​จึง​ต้อง​เขียน​ไป​เตื๋อน​หมู่​เขา​ว่า​ความ​เจื้อ​จาอี้​บ่ใจ้​ถูกต้อง​ต๋าม​ข่าวดี​ตี้​แต๊​จริง​เลย
เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​คริสตจักร​ต่างๆ ใน​แคว้น​กาลาเทีย กาลาเทีย​เป๋น​แคว้น​ของ​อาณาจักร​โรม​ตี้​อยู่​ใน​ดินแดน​ของ​ประเทศ​ตุรกี​ใน​สมัย​นี้ เปาโล​คง​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​หลัง​จาก​ได้​ออก​เตียว​ตาง​ไป​บอก​ข่าวดี​เป๋น​เตื้อ​แรก เขา​ได้​เขียน​ไว้​ต๋อน​ตี้​เขา​อยู่​เมือง​อันทิโอก
จดหมาย​ฉบับ​นี้​เหมือน​กับ​ตี้​ได้​เขียน​ไว้​ใน​จดหมาย​เถิง​ผู้เจื้อ​กรุง​โรม เปาโล​เน้น​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​คน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้​โดย​ก๋าน​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์ บ่ใจ้​โดย​ก๋าน​เยียะ​โดย​ตั๋ว​เก่า หมู่​เขา​บ่ต้อง​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​บาง​ข้อ เจ้น ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต เปาโล​สอน​ว่า พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​มา​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​หมู่​ผู้เจื้อ​เมื่อ​หมู่​เขา​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​จะ​จ้วย​หื้อ​ผู้เจื้อ​ใจ๊​จีวิต​แบบ​บริสุทธิ์​กับ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้ จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล (​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ตี้​บ่ได้​ฮ้อง​มา​โดย​คน กาว่า​แต่งตั้ง​โดย​คน แต่​พระเยซู​คริสต์​กับ​พระเจ้า​พระบิดา ผู้​ตี้​ได้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เป๋น​ผู้​แต่งตั้ง​หื้อ​ข้าพเจ้า​เป๋น​อัครทูต​) ตึง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ ตี้​อยู่​ตวย​ข้าพเจ้า
เถิง​คริสตจักร​ตังหลาย​ใน​แคว้น​กาลาเทีย
ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ พระเยซู​ได้​สละ​จีวิต​ของ​พระองค์​เปื้อ​บาป​ของ​เฮา เปื้อ​จ้วย​เฮา​หื้อ​ป๊น​จาก​บาป​ใน​ยุค​นี้ ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา ขอ​เกียรติ​จง​มี​แก่​พระเจ้า​ตลอด​ไป อาเมน
ข่าวดี​ตี้​แต๊​จริง
ข้าพเจ้า​งืด​ขนาด​ว่า ยัง​บ่ตัน​หยัง​เตื้อ หมู่​ต้าน​ก็​ปา​กั๋น​ละ​พระเจ้า ผู้​ตี้​ฮ้อง​ต้าน​เข้า​มา​หา​พระองค์ โดย​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์ แล้ว​ก่ำลัง​จะ​ไป​ตวย​ต๋าม​กำ​สอน​อย่าง​อื่น​ตี้​หมู่​เขา​อ้าง​ว่า​เป๋น​ข่าวดี​เหีย ความ​จริง​บ่มี​ข่าวดี​อย่าง​อื่น​แหม​แล้ว แต่​มี​บาง​คน​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เกิด​ความ​สับสน โดย​ตั้งใจ๋​จะ​บิด​เบือน​ข่าวดี​แต๊ๆ ของ​พระเยซู​คริสต์ ไป​เป๋น​อย่าง​อื่น​เหีย ถ้า​มี​ใผ​มา​บอก​ข่าวดี​อย่าง​อื่น ตี้​บ่เหมือน​ข่าวดี​ตี้​หมู่​เฮา​เกย​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฟัง​ก่อน​แล้ว​นั้น บ่ว่า​จะ​เป๋น​หมู่​เฮา​ก็​ต๋าม​กาว่า​ทูตสวรรค์​ก็​ต๋าม ก็​ขอ​หื้อ​คน​นั้น​ถูก​สาป​แจ้ง หมู่​เฮา​เกย​บอก​ไว้​แล้ว ข้าพเจ้า​ก็​ขอ​บอก​ซ้ำ​แหม​กำ​ว่า ถ้า​ใผ​บอก​ข่าวดี​อย่าง​อื่น ตี้​บ่เหมือน​ข่าวดี​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​จาก​หมู่​เฮา​แล้ว​นั้น ขอ​หื้อ​เขา​ถูก​สาป​แจ้ง 10 ตี้​อู้​จาอี้​ข้าพเจ้า​อู้​เอาใจ๋​คน​กา บ่ใจ้​เน่อ ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ปอใจ๋ ข้าพเจ้า​อู้​หื้อ​คน​ยอมฮับ​กา ถ้า​ข้าพเจ้า​เป๋น​จาอั้น ข้าพเจ้า​ก็​บ่มา​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​พระคริสต์​อยู่​จาอี้​แน่ๆ
จีวิต​ของ​เปาโล​ก่อน​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​พระเจ้า
11 ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า ข่าวดี​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​นั้น บ่ได้​มา​จาก​กำ​กึ๊ด​ของ​คน 12 ข้าพเจ้า​บ่เกย​ฮับ​ข่าวดี​นี้​จาก​ใผ กับ​บ่มี​ใผ​คน​ใด​สอน​ข้าพเจ้า แต่​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ผู้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้
13 ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ถือ​ศาสนา​ยิว​นั้น ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​จาใด ข้าพเจ้า​ได้​ข่ม​เหง​คริสตจักร​ของ​พระเจ้า​อย่าง​หนัก กับ​ฮิ​ตี้​จะ​ทำลาย​หมู่​เขา​จ๋น​เสี้ยง​ตึง​หมด 14 สมัย​นั้น​ข้าพเจ้า​ก้าวหน้า​ใน​ศาสนา​ยิว​นัก​เหลือ​คน​อื่น​ตี้​เป๋น​คน​รุ่น​เดียว​กั๋น ข้าพเจ้า​กระตือรือร้น​ใน​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​ข้าพเจ้า​อย่าง​เคร่งครัด​ตี้​สุด 15 แต่​พระเจ้า​ได้​เลือก​ข้าพเจ้า​ไว้ ตั้งแต่​เมื่อ​อยู่​ใน​ต๊อง​แม่​แล้ว พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​ข้าพเจ้า​ด้วย​พระคุณ​ของ​พระองค์ หื้อ​มา​เป๋น​ผู้​ฮับ​ใจ๊​พระองค์ 16 พระองค์​เปิงใจ๋​ตี้​จะ​เปิดเผย​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระองค์​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้จัก เปื้อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​พระบุตร​แก่​คน​ต่างจ้าด เวลา​นั้น​ข้าพเจ้า​บ่ได้​เปิ็กษา​ใผ​คน​ใด​เลย 17 กับ​บ่ได้​ขึ้น​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เปื้อ​เปิ็กษา​คน​ตี้​เป๋น​อัครทูต​มา​ก่อน​ข้าพเจ้า แต่​ได้​ลวด​ไป​ประเทศ​อาระเบีย​เลย แล้ว​เมื่อลูน​ก็​ได้​ปิ๊ก​มา​กรุง​ดามัสกัส​แหม 18 อยู่​ตี้​หั้น​ได้​สาม​ปี๋ แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​ได้​ไป​หา​เปโตร​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม กับ​อยู่​ตวย​เขา​สิบ​ห้า​วัน 19 บ่ได้​ปะ​อัครทูต​คน​อื่นๆ เลย นอกจาก​ยากอบ​น้อง​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​เต้าอั้น 20 ข้าพเจ้า​ยืนยัน​ต่อ​หน้า​พระเจ้า​ได้​ว่า เรื่อง​ตี้​เขียน​มา​นี้​บ่ได้​จุ​ใผ​เลย
21 เมื่อ​ลูน​มา ข้าพเจ้า​ได้​เข้า​ไป​แคว้น​ซีเรีย​กับ​แคว้น​ซีลีเซีย 22 ส่วน​คริสตจักร​ตังหลาย​ของ​พระเยซู​คริสต์​ใน​แคว้น​ยูเดีย บ่มี​ใผ​ฮู้จัก​ข้าพเจ้า​เป๋น​ส่วน​ตั๋ว 23 หมู่​เขา​ได้ยิน​คน​อู้​กั๋น​ว่า “คน​ตี้​เกย​ข่ม​เหง​หมู่​เฮา​ตะก่อน​นั้น บ่าเดี่ยว​นี้​เขา​ได้​มา​บอก​เถิง​ความ​เจื้อ ตี้​เขา​เกย​ฮิ​จะ​ทำลาย​มา​ก่อน” 24 แล้ว​หมู่​เขา​ปา​กั๋น​สรรเสริญ​พระเจ้า ย้อน​เรื่อง​ของ​ข้าพเจ้า