ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์
เขียน​โดย
ลูก๋า
เถิง​แม้ว่า​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​บ่ได้​บอก​จื้อ​ของ​ผู้​เขียน​ไว้ แต่​คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ก็​ยอม​ฮับ​ว่า ผู้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​คือ ลูก๋า ลูก๋า​บ่ใจ้​อัครทูต​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​อัครทูต​สิบ​สอง​คน​นั้น​ของ​พระเยซู แต่​ต้าน​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​เตียว​ตาง​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ของ​เปาโล ลูก๋า​เป๋น​หมอ​ตี้​ได้ฮับ​ก๋าน​ศึกษา​สูง เขา​ได้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 60-65 ลูก๋า​ได้​ตั้งเก๊า​เขียน​บอก​ผู้​อ่าน​ว่า ต้าน​บ่ได้​หัน​พระเยซู​กับ​ต๋า​ของ​ต้าน แต่​ต้าน​ได้​เปิ็กษา​กับ​ผู้​ตี้​ได้​หัน​พระเยซู​กับ​ต๋า​ตั๋ว​เก่า
ลูก๋า​เป๋น​จาว​กรีก ต้าน​ได้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​หื้อ​หมู่​จาว​กรีก ต้าน​ได้​ตั้งเก๊า​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้ โดย​บอก​ว่า​เขียน​เถิง​เปื้อน​ของ​ต้าน​ตี้​จื้อ เธโอฟีลัส แต่​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ก็​มี​ประโยชน์​สำหรับ​กู้​คน​ตวย บ่ใจ้​ก้า​จาว​กรีก​เต้าอั้น ลูก๋า​เป๋น​จาว​กรีก​คน​เดียว​ตี้​ได้​เขียน​บันทึก​ใน​พระคัมภีร์ ต้าน​คง​จะ​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ขึ้น​ต๋อน​ตี้​อยู่​ใน​กรุง​โรม​กับ​เปาโล เซิ่ง​ต๋อน​นั้น​เปาโล​ได้​ถูก​กุม​ตั๋ว​อยู่​ใน​บ้าน
ต๋อน​ตั้งเก๊า​ของ​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้ ลูก๋า​ได้​เขียน​บอก​เถิง​เป้าหมาย​ตี้​หื้อ​ผู้​อ่าน​ได้​เข้าใจ๋​เกี่ยว​กับ​ความ​จริง​ของ​พระเยซู​คริสต์​ดี​ขึ้น ต้าน​ต้องก๋าน​หื้อ​ผู้​อ่าน​ฮู้​เถิง​สิ่ง​ตี้​พระเยซู​สอน​กับ​สิ่ง​ตี้​พระเยซู​เยียะ ต้าน​ได้​เล่า​เรื่อง​เกี่ยว​กับ จีวิต ก๋าน​ต๋าย กับ​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระเยซู​คริสต์ โดย​ได้​เน้น​เถิง​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​คน​ตึง​โลก ต้าน​ได้​อู้​เถิง​หมู่​แม่ญิง​ตี้​ได้​ติด​ต๋าม​พระเยซู​อย่าง​ละเอียด​นัก​เหลือ​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​อื่นๆ สิ่ง​นึ่ง​ตี้​ต้าน​เขียน​หื้อ​ความ​สนใจ๋​นัก​ขนาด​คือ เรื่อง​ก๋าน​อธิษฐาน​ของ​พระเยซู กับ​ตี้​พระเยซู​ออก​ไป​อธิษฐาน​คน​เดียว​เป๋น​ประจ๋ำ
1
เรื่อง​จีวิต​ของ​พระเยซู​เขียน​โดย​หมอ​ลูก๋า
สวัสดี​ครับ ต้าน​เธโอฟีลัส ตี้​นับถือ มี​หลาย​คน​ลง​มือ​เขียน​เรื่องราว​ต่างๆ เซิ่ง​สำเร็จ​แล้ว​ต้ามก๋าง​หมู่​เฮา ต๋าม​ตี้​หมู่​เขา​ได้​หัน​กับ​ต๋า​ตั้งแต่​เก๊า และ​ได้​เป๋น​ผู้​บอก​ถ้อยกำ​นั้น​หื้อ​เฮา​ฮู้ ย้อน​จาอี้ หลัง​จาก​ตี้​ข้าพเจ้า​สืบ​เซาะ​อย่าง​ละเอียด​ตั้งแต่​เก๊า ก็​หัน​ว่า​ดี​ตี้​จะ​เขียน​เรื่อง​ราว​ต๋าม​ลำดับ​ฝาก​มา​หื้อ​ต้าน เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้​ฮู้​แน่นอน​ว่า​กำสอน​ตี้​ต้าน​ได้​ฮู้​มา​นั้น​เป๋น​เรื่อง​แต๊
ใน​ยุค​ตี้​เฮโรด​เป๋น​กษัตริย์​แคว้น​ยูเดีย มี​ปุโรหิต​คน​นึ่ง​จื้อ​เศคาริยาห์​อยู่​ใน​หมู่​อาบียาห์ เมีย​ของ​เศคาริยาห์​จื้อ​เอลีซาเบธ ตึง​สอง​เป๋น​คน​ใน​ผะกุ๋น​อาโรน เขา​ตึง​สอง​คน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​กับ​กฎเก๋ณฑ์​ของ​พระเจ้า​ตึง​หมด​ได้​อย่าง​บ่มี​ตี้​ติ​เลย กับ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม แต่​ตึง​สอง​คน​บ่มี​ลูก ย้อน​ว่า​นาง​เอลีซาเบธ​เป๋น​หมัน กับ​ตึง​สอง​ก็​เฒ่า​แล้ว
ต๋อน​ตี้​หมู่​ของ​เศคาริยาห์​อยู่​เวร เปื้อ​เยียะ​หน้าตี้​ของ​ปุโรหิต​เข้า​เฝ้า​พระเจ้า ต้าน​จกเบอร์​ต๋าม​ธรรมเนียม​ของ​ปุโรหิต​ได้ จึง​ต้อง​เข้า​ไป​เผา​เครื่องหอม​ปู่จา​ใน​พระวิหาร 10 ส่วน​คน​ตังหลาย​ก็​อธิษฐาน​อยู่​ตังนอก​ต๋อน​ตี้​เผา​เครื่องหอม​นั้น 11  ทูตสวรรค์​องค์​นึ่ง​ของ​พระเจ้า​มา​ป๋ากฏ​หื้อ​เศคาริยาห์​หัน โดย​ยืน​อยู่​ตัง​เผิก​ขวา​ของ​แต้น​เผา​เครื่องหอม​นั้น 12 เศคาริยาห์​หัน​ใส่​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​ก็​สะดุ้ง​กั๋ว​ตั๋ว​สั่น 13 ทูตสวรรค์​จึง​อู้​กับ​ต้าน​ว่า “เศคาริยาห์​เหย บ่ถ้า​กั๋ว​เน่อ พระเจ้า​ฟัง​กำ​อธิษฐาน​ของ​ต้าน​แล้ว เอลีซาเบธ​เมีย​ของ​ต้าน​จะ​เกิด​ลูก​ป้อจาย หื้อ​ตั้ง​จื้อ​ลูก​ว่า​ยอห์น 14 ต้าน​จะ​มี​ความ​จื้นจมยินดี​ย้อน​หละอ่อน​คน​นี้​นัก​ขนาด กับ​คน​อื่น​จ๋ำนวน​นัก​ก็​จะ​มี​ความ​ยินดี ตี้​เขา​เกิด​มา 15 เขา​จะ​เป๋นใหญ่​ต่อหน้า​พระเจ้า เขา​จะ​บ่กิ๋น​เหล้า​องุ่น​กับ​เหล้า​อื่นๆ เลย กับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​อยู่​กับ​เขา​ตั้งแต่​อยู่​ใน​ต๊อง 16 เขา​จะ​นำ​จาว​อิสราเอล​หลาย​คน​ปิ๊ก​มา​หา​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​พระเจ้า​ของ​หมู่​เขา 17 เขา​จะ​นำ​หน้า​พระองค์​โดย​อำนาจ​ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ​เหมือน​ตี้​เอลียาห์​เกย​มี เยียะ​หื้อ​ป้อ​คืนดี​กับ​ลูก กับ​คน​หลึ่ง​เปี่ยน​เป๋น​คน​มี​ปั๋ญญา​ของ​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม เปื้อ​เกียม​คน​ใน​จ้าด​นึ่ง 1:17 หมายเถิง อิสราเอล​ไว้​หื้อ​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​มา​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า”
18 เศคาริยาห์​จึง​ถาม​ทูตสวรรค์​ว่า “ข้าพเจ้า​จะ​แน่ใจ๋​ได้​จาใด ย้อน​ข้าพเจ้า​กับ​เมีย​ก็​เฒ่า​แล้ว” 19 ฝ่าย​ทูตสวรรค์​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​คือ​กาเบรียล เซิ่ง​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า พระองค์​ใจ๊​เฮา​มา​อู้​กับ​ต้าน​กับ​บอก​ข่าวดี​นี้​แก่​ต้าน 20 แต่​ย้อน​ต้าน​บ่เจื้อ​กำ​ของ​เฮา​ว่า​เรื่อง​นี้​จะ​เป๋น​แต๊​ต๋าม​ตี้​ก๋ำหนด ต้าน​ก็​จะ​เป๋น​ใบ้​จ๋น​เถิง​วัน​ตี้​เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​เวลา​ตี้​ก๋ำหนด”
21 คน​ตังหลาย​ตี้​ถ้า​เศคาริยาห์​ก็​งืด​ตี้​ต้าน​อยู่​ใน​พระวิหาร​เมิน​ล้ำ​ไป 22 เมื่อ​ต้าน​ออก​มา​แล้ว​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​บ่ได้ คน​หมู่​นั้น​ก็​กึ๊ด​ได้​ว่า​ต้าน​หัน​นิมิต​ใน​พระวิหาร ย้อน​หัน​ต้าน​เต๊ะ​ท่า​ใบ้​ใส่​หมู่​เขา​แต่​ยัง​อู้​บ่ได้ 23 เมื่อ​หมด​เวร​ของ​ต้าน​แล้ว​ต้าน​ก็​ปิ๊ก​บ้าน
24 เมื่อ​ลูน​มา เอลีซาเบธ​เมีย​ของ​เศคาริยาห์​ก็​มาน แล้ว​ก็​เก็บ​ตั๋ว​อยู่​ใน​บ้าน​ห้า​เดือน 25 นาง​อู้​ว่า “พระเจ้า​ได้​จ้วย​ข้าเจ้า​จาอี้ ใน​เวลา​นี้​พระองค์​เมตต๋า​ข้าเจ้า เปื้อ​จะ​บ่หื้อ​ข้าเจ้า​ได้​อาย​คน​ตังหลาย​ย้อน​บ่มี​ลูก”
กำ​ตวายตั๊ก​เรื่อง​ก๋าน​เกิด​ของ​พระเยซู
26 เมื่อ​เอลีซาเบธ​ต๊อง​ได้​หก​เดือน​แล้ว ทูตสวรรค์​กาเบรียล​ก็​ฮับ​กำสั่ง​จาก​พระเจ้า​หื้อ​ไป​เมือง​นึ่ง​ใน​แคว้น​กาลิลี​จื้อ​นาซาเร็ธ 27 ไป​หา​แม่ญิง​สาว​บริสุทธิ์​คน​นึ่ง​จื้อ​มารีย์ นาง​หมั้น​กับ​ป้อจาย​ตี้​จื้อ​โยเซฟ เซิ่ง​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​กษัตริย์​ดาวิด 28 ทูตสวรรค์​เข้า​มา​ใน​บ้าน​มารีย์ แล้ว​อู้​กับ​นาง​ว่า “มารีย์​เหย พระเจ้า​โผด​เจ้า พระองค์​อยู่​กับ​เจ้า​เน่อ” 29 มารีย์​ก็​บ่ม่วนใจ๋​ใน​กำ​อู้​ของ​ทูตสวรรค์​นั้น​ว่า กำ​ตวายตั๊ก​นั้น​หมายความ​ว่า​จาใด 30 ทูตสวรรค์​ก็​อู้​กับ​นาง​แหม​ว่า “บ่ถ้า​กั๋ว​ย้อน​พระเจ้า​โผด​เจ้า​แล้ว 31 ผ่อ​เน่อ เจ้า​จะ​ต๊อง​แล้ว​เกิด​ลูก​ป้อจาย หื้อ​ตั้ง​จื้อ​ว่า​เยซู 32 ลูก​คน​นั้น​จะ​เป๋นใหญ่ กับ​จะ​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด พระเจ้า​จะ​ตั้ง​หื้อ​พระองค์​เป๋น​กษัตริย์​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​กษัตริย์​ดาวิด​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​ต้าน 33 ต้าน​จะ​ปกครอง​จาว​อิสราเอล​ตลอด​ไป แผ่นดิน​ของ​ต้าน​จะ​บ่เสี้ยง​สุด​เลย”
34 มารีย์​ก็​ถาม​ทูตสวรรค์​ว่า “เหตุก๋ารณ์​นี้​จะ​เป๋น​ไป​ได้​จาใด ข้าเจ้า​ยัง​บ่เกย​นอน​กับ​ป้อจาย​กำ​เตื้อ” 35 ทูตสวรรค์​ตอบ​ว่า “พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​อยู่​กับ​เจ้า ฤทธิ์​เดช​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด​จะ​ปกคุม​เจ้า​ไว้ ย้อน​จาอี้​ผู้​บริสุทธิ์​ตี้​จะ​เกิด​มา​นั้น​จะ​ได้​จื้อ​ว่า พระบุตร​ของ​พระเจ้า 36 ฟัง​เน่อ เอลีซาเบธ​ญาติ​ของ​เจ้า​เถิงแม้​นาง​เฒ่า​แล้ว ก็​ยัง​จะ​มี​ลูก​ป้อจาย คน​ตังหลาย​ถือ​ว่า​นาง​เป๋น​หมัน แต่​ก็​ยัง​ต๊อง​ได้​หก​เดือน​แล้ว 37 ย้อน​บ่มี​อะหยัง​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​บ่ได้” 38 มารีย์​จึง​ว่า “ข้าเจ้า​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า ขอ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ว่า​นั้น​เต๊อะ” แล้ว​ทูตสวรรค์​นั้น​ก็​จาก​นาง​ไป
มารีย์​ไป​แอ่ว​หา​เอลีซาเบธ
39 เมื่อ​ลูน​มา มารีย์​ก็​ฟั่ง​ไป​เมือง​นึ่ง​ต๋ำ​หมู่​ดอย​ใน​แคว้น​ยูเดีย 40 แล้ว​เข้า​ไป​ใน​เฮือน​ของ​เศคาริยาห์ กับ​ตั๊กตวาย​เอลีซาเบธ 41 เมื่อ​เอลีซาเบธ​ได้ยิน​กำ​ตั๊กตวาย​ของ​มารีย์ ลูก​ใน​ต๊อง​ของ​เอลีซาเบธ​ก็​ดิ้น แล้ว​เอลีซาเบธ​ก็​ได้ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 42 จึง​อู้​เสียง​ดัง​ว่า “ใน​หมู่​แม่ญิง​ตังหลาย หลาน​ได้ฮับ​ปอน​นัก​เหลือ​เปิ้น ตึง​ลูก​ใน​ต๊อง​ของ​หลาน​ก็​ได้ฮับ​ปอน​ตวย 43 เป๋น​จาใด​พระเจ้า​โผด​ป้า​นัก​ขนาด​จาอี้ ตี้​แม่​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​ป้า​มา​แอ่ว​หา 44 ผ่อ​ลอ บ่ากอง​ป้า​ได้ยิน​เสียง​อู้​ของ​หลาน ลูก​ใน​ต๊อง​ของ​ป้า​ก็​ดิ้น​อย่าง​จื้นจมยินดี 45 หลาน​ก็​เป๋น​สุข ย้อน​เจื้อ​กำ​ตี้​พระเจ้า​อู้​กับ​หลาน​ว่า​จะ​เป๋น​ไป​ต๋าม​นั้น”
46 มารีย์​จึง​ว่า
“จิตใจ๋​ของ​ข้าเจ้า​ก็​สรรเสริญ​พระเจ้า
47 จิตใจ๋​ข้าเจ้า​จื้นจมยินดี​ใน​พระเจ้า ผู้จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​ข้าเจ้า
48 ย้อน​พระองค์​ผ่อ​หัน​กับ​ห่วงใย​คน​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์ ตี้​มี​ฐานะ​อัน​ต่ำต้อย แล้ว​ตั้งแต่​บ่าเดี่ยว​นี้​เป๋น​ต้น​ไป คน​กู้​เจ้น​จะ​ฮ้อง​ข้าเจ้า​ว่า​ผู้​มี​ความ​สุข
49 ย้อน​ว่า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ได้​เยียะ​ก๋าน​ใหญ่​แก่​ข้าเจ้า กับ​พระองค์​ก็​บริสุทธิ์
50 พระองค์​มี​เมตต๋า​ต่อ​คน​ตี้​เก๋งกั๋ว​พระองค์​ตลอด​ไป​กู้​เจ้น​คน
51 พระองค์​ได้​ใจ๊​อำนาจ​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ยิ่งใหญ่ พระองค์​ได้​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​มี​ใจ๋​จ๋องหอง​แตก​หนี
52 พระองค์​ได้​ยึด​อำนาจ​จาก​ผู้​ปกครอง แล้ว​ยก​คน​ต่ำต้อย​ขึ้น
53 พระองค์​โผด​หื้อ​สิ่ง​ดีๆ แก่​คน​อดอยาก แต่​คน​ร่ำรวย​พระเจ้า​หื้อ​ปิ๊ก​ไป​มือ​บ่ดาย
54-55 พระองค์​ได้​จ้วย​จาว​อิสราเอล​คน​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์
คือ​พระองค์​บ่ได้​ลืม​ความ​เมตต๋า​ตี้​ได้​สัญญา​ต่อ​อับราฮัม​กับ​ลูกหลาน​ของ​ต้าน​ตลอด​ไป
ต๋าม​ตี้​พระองค์​ได้​อู้​ไว้​กับ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เฮา”
56 มารีย์​ก็​อยู่​ตวย​เอลีซาเบธ​ประมาณ​สาม​เดือน แล้ว​ก็​ปิ๊ก​บ้าน​ของ​นาง
ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​เกิด
57 เมื่อ​เอลีซาเบธ​เถิง​ก๋ำหนด​เกิด​แล้ว ก็​เกิด​ลูก​เป๋น​ป้อจาย 58 ญาติ​ปี้น้อง​กับ​หมู่​จาวบ้าน​ของ​นาง​ได้ยิน​ว่า​พระเจ้า​ได้​แสดง​ความ​เมตต๋า​อย่าง​ยิ่งใหญ่​ต่อ​นาง ก็​ปา​กั๋น​จื้นจมยินดี​ตวย 59 เมื่อ​หละอ่อน​เกิด​ได้​แปด​วัน หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​มา​ฮ่วม​ใน​พิธี​สุหนัต​ของ​หละอ่อน​หน้อย แล้ว​จะ​ใส่​จื้อ​หละอ่อน​นั้น​ว่า​เศคาริยาห์​เหมือน​จื้อ​ของ​ป้อ 60 แต่​แม่​ของ​หละอ่อน​หน้อย​บอก​ว่า “บ่ใจ้​เน่อ ต้อง​ใส่​จื้อ​ว่า ยอห์น” 61 หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​อู้​ว่า “บ่มี​ปี้น้อง​ของ​ต้าน​จื้อ​ว่า​ยอห์น​ลอ” 62 แล้ว​หมู่​เขา​เต๊ะ​ท่า​ใบ้​ถาม​เศคาริยาห์​ว่า “ต้าน​ใค่​ใส่​จื้อ​ลูก​ว่า​จาใด” 63 ต้าน​ก็​ขอ​กระดานชนวน​มา แล้ว​เขียน​จื้อ​ลูก​ว่า ยอห์น คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​งืด 64 แล้ว​ต้าน​ก็​อู้​ได้​เหมือน​เก่า​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย กับ​สรรเสริญ​พระเจ้า 65 จาว​บ้าน​ก็​ปา​กั๋น​กั๋ว และ​เหตุก๋ารณ์​หมู่​นั้น​ก็​เล่าลือ​กั๋น​ไป​จ๋น​ใคว่​ดอย​ใน​แคว้น​ยูเดีย 66 หมู่​คน​ตี้​ได้ยิน​เรื่อง​นี้​ก็​จ๋ำ​ไว้​ใน​ใจ๋​ตึง​สงสัย​ว่า “หละอ่อน​หน้อย​คน​นี้​จะ​เป๋น​จาใด​ต่อ​ไป​ตังหน้า” ย้อน​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​อยู่​กับ​เขา
67 เศคาริยาห์​ป้อ​ของ​ยอห์น​ก็​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​แล้ว​ตวายตั๊ก​ว่า
68 “จง​สรรเสริญ​พระเจ้า​ของ​หมู่​จาว​อิสราเอล
ย้อน​ว่า​พระองค์​ได้​มา​หา​คน​ของ​พระองค์​แล้ว เปื้อ​จ้วย​หมู่​เขา​หื้อ​มี​อิสระ
69 พระองค์​ได้​หื้อ​ผู้จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ตี้​มี​ฤทธิ์​เกิด​มา
ใน​เจื๊อสาย​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์
70 ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระองค์​ได้​อู้​ไว้​ตั้งแต่​โบราณ​มา​แล้ว​ผ่าน​ตาง​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​บริสุทธิ์
71 คือ​พระองค์​จะ​จ้วย​เฮา​หื้อ​รอด​ป๊น​จาก​หมู่​ศัตรู๋​ของ​เฮา
กับ​ป๊น​จาก​อำนาจ​ของ​คน​ตังหลาย​ตี้​จัง​เฮา
72 ย้อน​พระเจ้า​ได้​เมตต๋า​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​เฮา
กับ​กึ๊ด​เถิง​พันธสัญญา​อัน​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์
73 คือ​พันธสัญญา​ตี้​พระเจ้า​ปฏิญาณ​ไว้​กับ​อับราฮัม 1:73 ปฐก. 22:16-18 ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​เฮา
74 ตี้​จะ​จ้วย​หมู่​เฮา​ป๊น​จาก​อำนาจ​ของ​ศัตรู๋​ตังหลาย​ของ​หมู่​เฮา
แล้ว​จะ​โผด​หื้อ​เฮา​ฮับใจ๊​พระองค์​โดย​บ่มี​ความ​กั๋ว
75 ด้วย​ความ​บริสุทธิ์​กับ​ความ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ไป​ตลอด​จีวิต​ของ​หมู่​เฮา
76 ส่วน​ยอห์น​ลูก​ของ​เฮา​เหย คน​อื่นๆ จะ​ว่า​ลูก​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด
ย้อน​ว่า​ลูก​จะ​นำ​หน้า​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า เปื้อ​เกียม​ก๋าน​มา​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ไว้
77-79 เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ของ​พระองค์​ฮู้​เถิง​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ
คือ​โต้ษ​บาป​ของ​หมู่​เขา​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ​โดย​ความ​เมตต๋า​ของ​พระเจ้า
แสง​จาก​สวรรค์​ก็​ใก้​จะ​ส่อง​ลง​มา​เถิง​หมู่​เฮา เปื้อ​ส่อง​หื้อ​กับ​คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​ความ​มืด
กับ​คน​ตี้​ตก​อยู่​ใต้​เงา​แห่ง​ความ​ต๋าย
กับ​เปื้อ​นำ​หมู่​เฮา​มา​สู่​ตาง​แห่ง​สันติสุข”
80 หละอ่อน​หน้อย​คน​นั้น​ก็​ใหญ่​ขึ้น กับ​เข้มแข็ง​ตาง​จิตวิญญาณ​นัก​ขึ้น ต้าน​ก็​ไป​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​จ๋น​เถิง​วัน​ตี้​ต้าน​เผย​ตั๋ว​ต่อ​หน้า​จาว​อิสราเอล

1:17 1:17 หมายเถิง อิสราเอล

1:73 1:73 ปฐก. 22:16-18