ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์
เขียน​โดย
มาระโก
ผู้​เชี่ยวชาญ​ตาง​พระคัมภีร์​หลาย​คน​หัน​ตวย​กั๋น​ว่า หนังสือ​ข่าวดี​ของ​มาระโก​ได้​เขียน​ขึ้น​ก่อน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​อื่นๆ เถิง​แม้​ว่า​หนังสือ​เล่ม​นี้​บ่ได้​บอก​ว่า​ใผ​เป๋น​ผู้​เขียน แต่​คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ยอม​ฮับ​ว่า​ผู้​ตี้​เขียน​คือ​มาระโก มาระโก​มี​แหม​จื้อ​นึ่ง​ว่า ยอห์น ต้าน​บ่ใจ้​อัครทูต แต่​ต้าน​ฮู้จัก​เปโตร​ผู้​เป๋น​อัครทูต​เป๋น​อย่าง​ดี เปโตร​ฮ้อง​ต้าน​ว่า​เป๋น​ลูก​ของ​เปิ้น (​1 เปโตร 5:13​) ตั้งแต่​สมัย​คริสตจักร​ยุค​แรกๆ คน​ถือ​ว่า​มาระโก​เขียน​สิ่ง​ตี้​ได้ยิน​จาก​เปโตร​เล่า​เถิง​พระเยซู คน​ส่วน​ใหญ่​กึ๊ด​ว่า​มาระโก​ได้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 55 กับ​เป๋น​หนังสือ​ตี้​มัทธิว​กับ​ลูก๋า​เอา​มา​ใจ๊​เป๋น​แหล่ง​ข้อมูล​สำหรับ​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​ตี้​หมู่​เขา​ได้​เขียน​ไว้
คริสตจักร​ใน​ยุค​แรกๆ คน​เจื้อ​ว่า​มาระโก​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​หื้อ​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง​โรม​กับ​ประเทศ​อิตาลี หนังสือ​ข่าวดี​ของ​มาระโก​ได้​เขียน​อธิบาย​เถิง​ธรรมเนียม​ของ​จาว​ยิว​หื้อ​กับ​ผู้เจื้อ​จาว​โรมัน​ตี้​ยัง​บ่ฮู้​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​หมู่​นั้น ต้าน​คง​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ขึ้น​ใน​กรุง​โรม
มาระโก​ได้​บันทึก​หลาย​อย่าง​ตี้​บอก​เถิง​ก๋าน​ไล่​ผี ก๋าน​ฮักษา​คน กับ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​อื่นๆ ตึง​หมด​นี้​ก็​แสดง​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ก๋าน​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​กับ​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระเยซู​ก็​แสดง​ว่า​พระองค์​ต๋าย​เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ ใน​บท​ตี้ 8:29 เปโตร​คน​ตี้​เป๋น​สาวก​ของ​พระเยซู​ยืน​ยัน​ว่า พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์ ใน​บท​ตี้ 15:39 นาย​ร้อย​ทหาร​โรมัน​ก็​ยืนยัน​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า กำ​พยาน​ตึง​สอง​นี้​ก็​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​ตึง​จาว​ยิว​กับ​คน​ต่างจ้าด​ยอมฮับ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระเจ้า​แต๊ๆ
1
กำ​เตสนา​ของ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา
ข่าวดี​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์​ผู้​เป๋น​บุตร​ของ​พระเจ้า 1:1 สำเนา​โบราณ​บาง​ฉบับ​บ่มี​ข้อความ ผู้​เป๋น​บุตร​ของ​พระเจ้า​ได้​ตั้งเก๊า​จาอี้​ว่า ใน​หนังสือ​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​เขียน​ไว้​ว่า
“เฮา​จะ​ส่ง​คน​ส่ง​ข่าว​นำ​หน้า​ต้าน​ไป​ก่อน
เขา​จะ​เกียม​คน​หื้อ​พร้อม​ก่อน​ต้าน​มา” 1:2 มลค. 3:1
“มี​เสียง​ฮ้อง​เอิ้น​ของ​คน​นึ่ง​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​ว่า
‘เกียม​ใจ๋​หื้อ​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​เข้า​มา​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า
จง​แป๋ง​หน​ตาง​ซื่อๆ หื้อ​พระองค์’ ” 1:3 อสย. 40:3
คน​ส่ง​ข่าว​นี้​คือ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา ต้าน​ผด​มา​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร ต้าน​บอก​หื้อ​คน​กลับใจ๋​จาก​บาป แล้ว​ฮับ​บัพติศมา เปื้อ​พระเจ้า​จะ​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ
คน​ตังหลาย​ตี้​มา​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​กับ​คน​ตี้​มา​จาก​แคว้น​ยูเดีย​ปา​กั๋น​มา​ฟัง​ยอห์น​เตสนา เมื่อ​หมู่​เขา​สารภาพ​บาป​แล้ว ยอห์น​ก็​หื้อ​หมู่​เขา​ฮับ​บัพติศมา​ใน​แม่น้ำ​จอร์แดน
ยอห์น​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร เขา​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​เรียบ​ง่าย นุ่ง​เสื้อผ้า​ตี้​แป๋ง​จาก​ขน​อูฐ มี​สายฮ้าง​หนัง​มัด​แอว​แบบ​เดียว​กับ​เอลียาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ใน​สมัย​โบราณ กิ๋น​จั๊กแต๋น​กับ​น้ำเผิ้ง​ป่า​เป๋น​อาหาร ยอห์น​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า “จะ​มี​คน​นึ่ง​มา​เมื่อ​ลูน​เฮา ต้าน​ผู้​นั้น​จะ​ยิ่งใหญ่​เหลือ​เฮา แม้แต่​แก้​สาย​มัด​เกิบ​ของ​ต้าน ตั๋ว​เฮา​ยัง​บ่สมควร​จะ​ก้ม​ลง​ไป​เยียะ​จาอั้น​เลย เฮา​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​ต้าน​ผู้​ตี้​จะ​มา​นั้น​จะ​หื้อ​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์”
พระเยซู​ฮับ​บัพติศมา
ใน​ต๋อน​นั้น​พระเยซู​เตียวตาง​มา​จาก​เมือง​นาซาเร็ธ​ใน​แคว้น​กาลิลี แล้ว​ยอห์น​ได้​หื้อ​บัพติศมา​พระองค์​ใน​แม่น้ำ​จอร์แดน 10 ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ผด​ขึ้น​มา​จาก​น้ำ พระองค์​ก็​หัน​ต๊องฟ้า​แหวก​ออก​เป๋น​ฮ่อม พระวิญญาณ​มี​ฮูปฮ่าง​เหมือน​นกก๋าแก๋​ลง​มา​หา​พระองค์ 11 แล้ว​มี​เสียง​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ว่า “ต้าน​เป๋น​ลูก​ตี้​เฮา​ฮัก เฮา​เปิงใจ๋​ต้าน​แต๊ๆ”
พระเยซู​ถูก​ซาต๋าน​ลองใจ๋
12 ตันใด​นั้น​พระวิญญาณ​ก็​ส่ง​พระเยซู​เข้า​ไป​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร 13 พระองค์​อยู่​ตี้​หั้น​เป๋น​เวลา​สี่​สิบ​วัน ซาต๋าน​ก็​มา​ลองใจ๋​พระองค์​ตลอด ตี้​หั้น​มี​สัตว์​ป่า หมู่​ทูตสวรรค์​ก็​มา​ผ่อกอย​พระองค์​ตวย
พระเยซู​ตั้งเก๊า​เยียะ​ก๋าน
14 หลัง​จาก​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​โดน​ยับ​ขัง​คอก​แล้ว พระเยซู​ก็​ปิ๊ก​ไป​แคว้น​กาลิลี ตั้งเก๊า​เตสนา​สั่ง​สอน​เรื่อง​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​หื้อ​คน​ตี้​หั้น​ว่า 15 “เถิง​เวลา​แล้ว แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ใก้​เข้า​มา​แผว​แล้ว หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป​เหีย กับ​เจื้อ​ใน​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​นี้​ตวย”
พระเยซู​เลือก​สาวก
16 ต๋อน​ตี้​พระเยซู​เตียว​ไป​ต๋าม​ฮิม​ฝั่ง​ทะเลสาบ​กาลิลี​อยู่​นั้น ก็​หัน​ใส่​คน​หา​ป๋า​สอง​คน​ปี้น้อง​ก่ำลัง​ต้อด​แห​อยู่ คน​อ้าย​จื้อ​ซีโมน คน​น้อง​จื้อ​อันดรูว์ 17 พระองค์​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เป๋น​สาวก​เฮา​เต๊อะ เฮา​จะ​สอน​หื้อ​ต้าน​เซาะ​หา​คน​เหมือน​เซาะ​หา​ป๋า” 18 ตึง​สอง​คน​ก็​สวะ​แห แล้ว​ปา​กั๋น​ตวย​พระองค์​ไป​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย 19 พระองค์​เตียว​ต่อ​ไป​แหม​น่อย ก็​หัน​ยากอบ​กับ​ยอห์น​น้อง​ของ​เขา ตึง​สอง​คน​เป๋น​ลูกบ่าว​ของ​เศเบดี หมู่​เขา​ก่ำลัง​ซ่อม​แห​อยู่​ใน​เฮือ 20 พระองค์​ฮ้อง​หมู่​เขา​ตึง​สอง​หื้อ​ไป​ตวย​พระองค์ เขา​ก็​ละ​ป้อ​ตึง​หมู่​ลูกจ้าง​ไว้​ใน​เฮือ แล้ว​ตวย​พระองค์​ไป​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย
พระเยซู​ขับ​ไล่​ผี
21 พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​เข้า​ไป​ใน​เมือง​คาเปอรนาอุม เมื่อ​เถิง​วัน​สะบาโต พระองค์​เข้า​ไป​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว แล้ว​เตสนา​สั่ง​สอน​คน​ตังหลาย 22 คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​งืด​ใน​กำสอน​ของ​พระองค์ ย้อน​ว่า​พระองค์​สอน​อย่าง​ผู้​ตี้​มี​สิทธิ​อำนาจ​แต๊ๆ บ่เหมือน​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์ 23 แล้ว​จู่ๆ ก็​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​ใน​ธรรมศาลา​นั้น​ตี้​มี​ผี​ฮ้าย 1:23 ใน​ภาษา​กรีก เป๋น​กำ​ว่า บ่สะอาด​​เข้า 24 ฮ้อง​เสียง​ดัง​ว่า “พระเยซู​จาว​นาซาเร็ธ มา​ยุ่ง​กับ​หมู่​เฮา​เยียะ​หยัง ต้าน​จะ​มา​ทำลาย​หมู่​เฮา​กา เฮา​ฮู้​ว่า​ต้าน​เป๋น​ใผ ต้าน​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า”
25 พระเยซู​สั่ง​ผี​นั้น​ว่า “จะ​ไป​ปาก​นัก ออก​มา​จาก​เขา​บ่าเดี่ยว​นี้” 26 ผี​ฮ้าย​ก็​เยียะ​หื้อ​ป้อจาย​คน​นั้น​ดิ้น​โจ่ง​ดิ้น​จ่าง​กับ​ฮ้อง​เสียง​ดัง แล้ว​ก็​ออก​จาก​ตั๋ว​เขา​ไป
27 คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​งืด​อู้​กั๋น​ว่า “ปาด​โทะ อะหยัง​เป๋น​ล้ำ​เป๋น​เหลือ​เนียะ ต้อง​เป๋น​กำสอน​ใหม่​แน่ๆ มี​สิทธิ​อำนาจ​แต๊ๆ ขนาด​ต้าน​สั่ง​หื้อ​ผี​ฮ้าย​ออก มัน​ก็​เจื้อฟัง” 28 แล้ว​จื้อ​เสียง​ของ​พระองค์​ก็​โด่ง​ดัง​ไป​เวย​ขนาด มี​คน​อู้​สืบ​กั๋น​ไป​ใคว่​แคว้น​กาลิลี
พระเยซู​ฮักษา​คน​จ๋ำนวน​นัก
29 เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ออก​จาก​ธรรมศาลา​แล้ว พระองค์​ก็​เข้า​ไป​ใน​เฮือน​หลัง​นึ่ง เป๋น​เฮือน​ของ​ซีโมน​กับ​อันดรูว์ ยากอบ​กับ​ยอห์น​ก็​เข้า​ไป​ตวย 30 แม่​เมีย​ของ​ซีโมน​บ่สบาย​เป๋น​ไข้​นอน​อยู่ หมู่​เขา​ก็​เล่า​อาก๋าน​ของ​นาง​หื้อ​พระองค์​ฟัง 31 พระองค์​ก็​เตียว​เข้า​ไป​ก๋ำ​มือ​นาง แล้ว​ตุ้ม​หื้อ​ลุก​ขึ้น​นั่ง นาง​ก็​หาย​จาก​ไข้ แล้ว​นาง​ก็​ลุก​ขึ้น​ฮับใจ๊​ผ่อกอย​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก
32 เมื่อแลง​วัน​นั้น​ต๋อน​ตะวัน​ตก​ดิน​แล้ว คน​ตึง​เมือง​ก็​ปา​กั๋น​เอา​คน​เป๋น​พยาธิ​พะยำ ตึง​คน​ตี้​โดน​ผี​เข้า​มา​หา​พระเยซู 33 ปา​กั๋น​มา​ออ​ถ้า​อยู่​ตี้​ปะตู๋​หน้า​บ้าน 34 พระองค์​จึง​ฮักษา​คน​จ๋ำนวน​นัก​ตี้​เป๋น​พยาธิ​พะยำ​ต่างๆ หื้อ​หาย ตึง​ขับ​ไล่​ผี​ออก​ไป​จาก​หลาย​คน​แหม​ตวย แต่​พระองค์​ห้าม​บ่หื้อ​หมู่​มัน​อู้ ย้อน​หมู่​มัน​ฮู้​แล้ว​ว่า​พระองค์​เป๋น​ใผ
พระเยซู​เตียว​ตาง​ไป​บอก​ข่าวดี
35 วัน​นึ่ง​พระเยซู​ลุก​ขึ้น​ใน​เวลา​เจ๊า​มืด เตียว​ออก​จาก​บ้าน​ไป​อธิษฐาน​ใน​ตี้​สงัด​ดัก​เย็น 36 ซีโมน​ตึง​เปื้อน​ก็​ออก​ตวย​เซาะ​หา​พระองค์ 37 เมื่อ​ปะ​แล้ว​หมู่​เขา​ก็​บอก​ว่า “คน​ตังหลาย​ปา​กั๋น​ตวย​เซาะ​หา​พระองค์​อยู่”
38 แต่​พระองค์​ตอบ​ว่า “หื้อ​หมู่​เฮา​ไป​เมือง​อื่น​ต๋ำ​หมู่​นี้​กั๋น​เต๊อะ เฮา​จะ​สั่ง​สอน​ตี้​หั้น​ตวย ตี้​เฮา​มา​นี่​ก็​เปื้อ​มา​สั่ง​สอน​เน่อ” 39 พระองค์​ก็​เตียว​ตาง​ไป​ใคว่​แคว้น​กาลิลี เตสนา​สั่ง​สอน​ต๋าม​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว แล้ว​ขับ​ไล่​ผี​แหม​หลาย​ตั๋ว​ออก​ไป​จาก​หลาย​คน​ตวย
พระเยซู​ฮักษา​คน​เป๋น​ขี้ตู้ด
40 มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​เป๋น​ขี้ตู้ด เขา​มา​คุก​เข่า​อ้อนวอน​ขอ​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ถ้า​พระองค์​ใค่​จ้วย​ข้าพเจ้า​หื้อ​หาย ข้าพเจ้า​ก็​จะ​หาย​แน่ๆ”
41 พระเยซู​ฮู้สึก​อินดู​ก็​ยื่น​มือ​ออก​ไป​หยุบ​ป้อจาย​คน​นั้น แล้ว​อู้​ว่า “เฮา​ใค่​จ้วย จง​หาย​โรค​เต๊อะ” 42 แล้ว​โรค​ของ​เขา​ก็​หาย​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย ตึง​เนื้อ​ตึง​ตั๋ว​ก็​สะอาด​หมด​ใส
43 ก่อน​ตี้​พระเยซู​จะ​หื้อ​เขา​ไป พระองค์​สั่ง​ว่า 44 “ห้าม​เล่า​เรื่อง​นี้​หื้อ​ใผ​ฟัง​เน่อ แต่​หื้อ​ไป​แสดง​ตั๋ว​ต่อ​ปุโรหิต แล้ว​เอา​เครื่อง​ปู่จา​สำหรับ​คน​ตี้​หาย​โรค​นี้ ไป​ถวาย​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส เปื้อ​แสดง​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​เจ้า​หาย​โรค​แล้ว” 45 แต่​เมื่อ​ป้อจาย​คน​นี้​ออก​ไป​แล้ว ก็​เล่า​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง​จ๋น​ฮู้​กั๋น​ไป​ใคว่​หมด เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​เมือง​อย่าง​เปิดเผย​บ่ได้ พระองค์​ก็​ต้อง​หลบ​อยู่​นอก​เมือง แต่​ก็​ยัง​มี​คน​นัก​ขนาด​จาก​กู้​หน​กู้​แห่ง​หลั่งไหล​มา​หา​พระองค์

1:1 1:1 สำเนา​โบราณ​บาง​ฉบับ​บ่มี​ข้อความ ผู้​เป๋น​บุตร​ของ​พระเจ้า​

1:2 1:2 มลค. 3:1

1:3 1:3 อสย. 40:3

1:23 1:23 ใน​ภาษา​กรีก เป๋น​กำ​ว่า บ่สะอาด​