จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง
ฟีเลโมน
เปาโล​เป๋น​ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​เปื้อน​จื้อ​ฟีเลโมน เซิ่ง​เป๋น​จดหมาย​ส่วน​ตั๋ว​เถิง​ฟีเลโมน ต้าน​ได้​เขียน​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 60
เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต๋อน​ตี้​ต้าน​ติด​คอก​อยู่​ใน​กรุง​โรม ฟีเลโมน​อยู่​ตี้​เมือง​โคโลสี เป๋น​คน​ร่ำรวย เขา​มี​ขี้ข้า​หลาย​คน ขี้ข้า​คน​นึ่ง​ตี้​จื้อ​โอเนสิมัส ได้​หนี​ไป​กรุง​โรม แล้ว​ได้​ฮู้จัก​กับ​เปาโล เปาโล​ได้​บอก​ข่าวดี​หื้อ​โอเนสิมัส​ฟัง แล้ว​โอเนสิมัส​ก็​ได้ฮับ​เจื้อ เปาโล​เลย​เขียน​จดหมาย​ไป​เถิง​ฟีเลโมน เปื้อ​ขอ​หื้อ​เขา​ฮับ​โอเนสิมัส​คืน​มา​เปื้อ​จะ​เป๋น​ปี้น้อง​ใน​พระคริสต์ จื้อ​โอเนสิมัส​นั้น​มี​ความหมาย​ว่า มี​ประโยชน์ เปาโล​ได้​เล่น​กำ​กับ​ความหมาย​ของ​จื้อ​โอเนสิมัส​ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ เปาโล​บอก​ว่า โอเนสิมัส​คน​นี้​จะ​มี​ประโยชน์​ต่อ​เปาโล​กับ​ฟีเลโมน
ใน​เนื้อหา​จดหมาย​เปาโล​บ่ได้​เขียน​บอก​ว่า ก๋าน​มี​ขี้ข้า​บ่ใจ้​เป๋น​สิ่ง​บ่ดี แต่​ได้​ขอ​หื้อ​เปื้อน​ฟีเลโมน​เยียะ​ตั๋ว​ต่อ​โอเนสิมัส​หื้อ​เป๋น​เหมือน​ปี้น้อง​ใน​พระคริสต์ คน​อื่นๆ ตี้​อ่าน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เลย​สามารถ​ตี้​จะ​เฮียน​ฮู้​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ตี้​ควร​เยียะ​ต่อ​ขี้ข้า​ของ​หมู่​เขา หมู่​เขา​ควร​ตี้​จะ​มี​ความ​เมตต๋า​กรุณา​ต่อ​ขี้ข้า ก๋าน​มี​ขี้ข้า​บ่ได้​เป๋น​สิ่ง​ผิด​กฎหมาย​ใน​อาณาจักร​โรม​สมัย​นั้น
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล คน​ตี้​โดน​ขัง​คอก​เปื้อ​พระเยซู​คริสต์ กับ​จาก​ทิโมธี​น้อง​บ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​เฮา
เถิง ฟีเลโมน ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮัก​กับ​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​กับ​เฮา กับ​เถิง​นาง​อัปเฟีย​น้องสาว​ใน​ความ​เจื้อ ตึง​อารคิปปัส​คน​ตี้​ได้​ฮ่วม​ต่อ​สู้​ตวย​กั๋น​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​กับ​เฮา กับ​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​มา​จุมนุม​ใน​บ้าน​ของ​ต้าน​ตวย
ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ
ความ​ฮัก​กับ​ความ​เจื้อ​ของ​ฟีเลโมน
ข้าพเจ้า​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ตลอด เมื่อ​ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน ย้อน​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​ว่า ต้าน​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​ฮัก​คน​ของ​พระเจ้า​ตังหลาย ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​ขอ​หื้อ​ความ​เจื้อ​ตี้​เฮา​มี​ฮ่วม​กั๋น จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เข้าใจ๋​นัก​ขึ้น​เถิง​สิ่ง​ดี​ต่างๆ ตึง​หมด​ตึง​เสี้ยง​ตี้​เฮา​มี​ใน​พระคริสต์ น้อง​เหย ความ​ฮัก​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​สุข กับ​มี​ก๋ำลังใจ๋​นัก​แต๊ๆ ย้อน​ต้าน​เยียะ​หื้อ​คน​ของ​พระเจ้า​จื้นจม​ยินดี
ขอ​หื้อ​ต้อนฮับ​โอเนสิมัส​เหมือน​ปี้น้อง
ย้อน​จาอั้น เถิงแม้​ว่า​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์ ข้าพเจ้า​ก้า​ตี้​จะ​สั่ง​ต้าน​หื้อ​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ควร​จะ​เยียะ แต่​ข้าพเจ้า​ก็​บ่เยียะ​จาอั้น ย้อน​หัน​แก่​ความ​ฮัก ข้าพเจ้า​ก็​เลย​จะ​อ้อนวอน​ต้าน​ดี​กว่า​ว่า ข้าพเจ้า​เปาโล​คือ​คน​เฒ่า​ตี้​โดน​ขัง​คอก​อยู่​ย้อน​หัน​แก่​พระเยซู​คริสต์ 10 ข้าพเจ้า​วิงวอน​ต้าน​เรื่อง​โอเนสิมัส เซิ่ง​ได้​มา​เป๋น​ลูก​ของ​ข้าพเจ้า​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ติด​คอก​อยู่ 11 เมื่อ​ตะก่อน​เขา​บ่เป๋น​ประโยชน์​สำหรับ​ต้าน แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​เขา​เป๋น​ประโยชน์​แก่​ต้าน​ตึง​ข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้า​ส่ง​เขา​ตี้​เป๋น​ดวงใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า​มา​หื้อ​กับ​ต้าน 13 แต๊ๆ แล้ว​ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​เขา​อยู่​ตี้​นี่​เปื้อ​จ้วยเหลือ​ข้าพเจ้า​แตน​ต้าน ใน​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ยัง​ติด​คอก​อยู่​นี้​ย้อน​ข่าวดี​นั้น 14 แต่​ข้าพเจ้า​บ่อยาก​เยียะ​อะหยัง​ก่อน​ตี้​ต้าน​จะ​หัน​ดี​หัน​งาม​ตวย​เหีย​ก่อน เปื้อ​ความ​ดี​ตี้​ต้าน​จะ​ได้​เยียะ​นั้น​ก็​จะ​เป๋น​ก๋าน​เต๋ม​ใจ๋​ใค่​เยียะ​คน​เดียว บ่ใจ้​โดน​บังคับ 15 บ่แน่​เน่อ ตี้​เขา​ละ​ต้าน​ไป​หว่าง​นึ่ง ก็​เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้​เขา​ปิ๊ก​คืน​มา​ตลอด​ไป​ก็​ได้ 16 เขา​บ่ใจ้​ขี้ข้า​แหม​ต่อ​ไป แต่​ดี​เหลือ​นั้น คือ​เขา​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ฮัก ข้าพเจ้า​ฮัก​เขา​ขนาด แต่​ต้าน​จะ​ฮัก​เขา​นัก​เหลือ​แหม บ่ใจ้​ใน​ฐานะ​ตี้​เป๋น​คน​เต้าอั้น แต่​เป๋น​ผู้เจื้อ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ตวย
17 ย้อน​จาอั้น​ถ้า​ต้าน​ยัง​นับ​ข้าพเจ้า​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​ของ​ต้าน ก็​หื้อ​ฮับ​เขา​ไว้​เหมือน​ฮับ​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เอง 18 ถ้า​เขา​ได้​เยียะ​อะหยัง​ผิด​ต่อ​ต้าน กาว่า​เป๋น​หนี้​ต้าน ขอ​หื้อ​มา​กึ๊ด​เอา​กับ​ข้าพเจ้า​เต๊อะ 19 ข้าพเจ้า​เปาโล​เขียน​กับ​มือ​ของ​ตั๋ว​เก่า​ว่า ข้าพเจ้า​ยืนยัน​จะ​ส้าย​หื้อ​ตึง​หมด แต่​ต้าน​ก็​บ่ดี​ลืม​เน่อ​ว่า​ต้าน​ก็​เป๋น​หนี้​จีวิต​ข้าพเจ้า​อยู่​เหมือน​กั๋น 20 แม่น​ละ น้อง​เหย ขอ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ได้​ประโยชน์​จาก​ต้าน​ต๋าม​ตี้​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​เดียว​กั๋น​พ่อง​เต๊อะ จ้วย​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​จื้นใจ๋​ใน​พระคริสต์​ตวย
21 ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​จดหมาย​มา​เถิง​ต้าน ก็​ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​ว่า​ต้าน​จะ​เจื้อฟัง กับ​ฮู้​ว่า​ต้าน​จะ​เยียะ​นัก​เหลือ​ตี้​ข้าพเจ้า​ขอ 22 แหม​อย่าง​นึ่ง ขอ​เกียม​ตี้​พัก​ไว้​หื้อ​ข้าพเจ้า​ตวย ย้อน​ข้าพเจ้า​หวัง​ว่า​พระเจ้า​จะ​ส่ง​ข้าพเจ้า​ปิ๊ก​ไป​หา​ต้าน​ตังหลาย​ต๋าม​กำ​อธิษฐาน​ของ​หมู่​ต้าน
กำ​ส่งต๊าย
23 เอปาฟรัส​ตี้​ติด​คอก​เปื้อ​พระเยซู​คริสต์​ตวย​ข้าพเจ้า​นั้น ฝาก​กำ​กึ๊ด​เติง​มา​หา​ต้าน 24 กับ​มาระโก อาริสทารคัส เดมาส กับ​ลูก๋า เซิ่ง​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​ฝาก​กำกึ๊ดเติง​มา​หา​ต้าน​เหมือน​กั๋น 25 ขอ​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า อยู่​กับ​จิตวิญญาณ​ต้าน​ตังหลาย​เต๊อะ​เน่อ