10
Poul ke tur keip tun tena kalekinale
* 1Ko 2.3Inggo Poul, u dangata uapopokoh tun tamiuoum tar hangana Kristo ger hamhamas tun na niguata tar hire toro mana totoguo pare, o gisiamehe tamiuoum ra kula totoguo pare, u ongolo puk tar bolome tamiuoum, bo tar me pokoso katongo tun inggo u sokor. * 1Ko 4.21Inggo u hire uapopokoho tun tamiuoum pare, tar binaka ru me pokoso, inggon ahik pahe turung binaka uaia. Inggo u me uaongolo tunumpeio tas mais gera namana pare, i uakeluk toeig tena nimalarar tukununang gane i kot. O mana tun inggeig o peng gane i kot, bo ahik puk pahi uiliatung misiana ra uoto uelkoi per tamat. * Epe 6.13-17Ge nagi ineteng uiliatung pe inggeig a giamehe sioko tun, ahik pah misiana taninine ra uoto uelkoi keipig gane i kot, bo nagi ineteng uiliatung keipeig e la keip tena nitampopokoho God tar mamantou tenas butur popokoho tunusis ge nas uelmatan God. Inggeig i mamantouo torosio kakaialikisina gero uakeip kai katongo tasisin ge ahik pahe la tur tena ninamana God, kari siokor reih toto teres ninamanasina mara uanua kout, kara uakeluk puk manasa tang Kristo. Tar binaka rung longoroum, karung uakeluk uaia tun tang Kristo, song ring uinatoro tanikeim tar me poluk tenas niguatar mahang longor.
Inggoum mung bangbanga kompe i morenehia tar inet. Gete me tamata ke ate uaia tunin e uangoul tokaha keip tang Kristo, inggono pake bang paroko kompe pare, inggeim tering uangoul tokaha keip pono tang Kristo. * 2Ko 13.10Ge a Tamata Nomana pe ke heir totoguo maru kalekinale tar kaueke tamiuoum, karu uatampopokoho teremi nitagorong manoum, bo ahik puk pahu marang uahiuo teremi nitagorong manoum, ku uasala katongo peio tar sikin ru tur teil pe tar kalekinaleon. Gitiempe getu uasalantieheio ahik me inete ru matala keipin. Inggo u de matu guata sira pare, u uasokoro tamiuoum, ku bolo peme tar uelhirenine. 10 Ge o gisiamehe pe tamiuoum ka kula pare, ahik me namana tang Poul, ge inggono pe ke mene tun tar popokohor uelhire ke bolo peme tagigeig, bo tar binaka re uangoul taguono tagigeig, inggon a maluan, doh na menon a tabo tengkan. 11 Temaeit o tamatasina paka namana huara kompe pare, a haua geking menegieim tamiuoum king bolo peme, inggeim mi me turung ualasira uakalahara tar nipileser namiu geting me pokoso tun tamiuoum.
12 Inggeim ahik pah misiana tasir tamata gera marang petut sira puk tamiueim mara ualasira tasir tamat. Inggeim ahik pah mi malara ra banga aha keip tolasieim tasisin. Ge gisina pe ra malara kompe ra uairan, kara banga aha katongois. Gisin ahik tun mes niate.
13  * Roum 12.3Bo inggeim ahik pah mi uasala katongosieim tar inete ge taboin tamiueim. Bo inggeim mi uasalasieim tar kalekinaleene ke uamatotoin God tamiueim e la tuka tamiuoum pon. 14 Inggeim ahik pah king lalantiehe tar uasala katongosieim tege pakene ahikieim pah king me pokoso baka uoum tamiuoum. Inggeim pe tesir uakikilangana tun tar me pokoso keip tono uelhire Iesu Kristo tamiuoum. 15 Inggeim ahik pah mi uoto uasalasieim tar kalekinale geka guatainir gisiamehe siok. Bo inggeim mi tagorong mana teil teremi nitagorong manaoum e ululeik uain dedempe, kare nami kalekinale inggeim tamiuoum e turung uleikintiehe uainingua pon. 16 Maeit ring la turung hire tauete pono inggeim tono Uelhire Uaia Iesu Kristo tar pang uaneit re uahuhut tamiuoum ge halana me tamata te la tagu. Ge inggeim pe ahik pah mi marang uasala katongoisieim tar kalekinale geka guata uouminir gisiameher tamata tar giameher uan.
 
17  * 1Ko 1.31Ge no uelhire pe God geka boloin sioun, o hire teil pare,
“Mai gere uasalain,
e uasalain tar haua ke guatainir Tamata Noman.” Jeramaia 9.24
18  * 1Ko 4.4Ge ahik peono pah ter tamat re uasala katongoin, ra bang parokoin, bo inggon ter tamata gere uasalainir Tamata Noman.

*10:1: 1Ko 2.3

*10:2: 1Ko 4.21

*10:4: Epe 6.13-17

*10:8: 2Ko 13.10

*10:13: Roum 12.3

*10:17: 1Ko 1.31

*10:18: 1Ko 4.4