10
Ro bung uanotoug, reg nimalaro, doh nag lotuo tang God e la tasir Israel, te mare uelkarus God tasisin. Ge inggo pe u iate tun, karu mene tauete tar haua ku bangain tasisin, gisina ka pentampopokoho tun tar uauaha tang God, bo res ninamana pukusin ahik pahe tengkana keip tar ninamanar kodkodoh. Gisina pe ahik pah ka bang paroko tena niguata God re uakodkodoho to pela tatan tasir tamat, bo ra marang guata katongois pare, hape ra kotpokoso pe o tamata kodkodoh. Doh ka de mata uakeluk sir tena hagar God. Ge Kristo pe ke uatuka keip manasa tar ualatut, maeit o tamata uakapa gera tagorong mana ra uakodkodoho tolais tang God.
God e uelkarus tasir tamata uakap gera tagorong mana tang Iesu Kristo ter Tamata Noman
* NKP 18.5Ge Moses pe ke bolo uahiua hape re kodkodoho to pelar tamata tang God re uakeluk pe tar ualatut. “Mai re uakeluk tena ualatohor ualatut, inggon e turung tua.” * Ual 30.12-14Bor inete tun ro kula teilin no buk God gero dedeil tar kodkodoho tola tang God tar nitagorong man e kula pare, “Ahik paho kula pare, ‘Mai re turung la kai taro i Heuen tar keip uahiuaha tang Kristo, ue mai re turung lako tar uaneko i kot? Tar uatentur tapokis tur tang Kristo toro mat.’ ” A haua re kula teiliono te pare, “No uelhire God o uahuhut totomua, o moko tar bilimua, doh tar koloum.”
O uelhire rone tero uelhirenar nitagorong man gering uelhire tauete teilieim
Geto hire luaka ingga tang Iesu ter Tamata Noman, karo tagorong mana tang God ke uatentur tapokis tur tatanono toro mat, ingga ra turung uelkarusia. 10 Ge tar nitagorong mana per eigigeig tera turung uakodkodoho tonguasieig tang God, teeit ki uelhire luaka pe inggeig, temaeit ka uelkarususieig. 11  * Ais 28.16No uelhire God o kula pare, “Mai re tagorong mana tatanon ahik pah ra turung uamatalain.” 12  * Apo 15.9Ge ahik pe me inete re uagiamehe sioko tasir Ju doho gime uan. Iesu Kristo ger Tamata Noman ter tang sioko komper tamata uleik tagigeig uakap, kare guata uaia uakapa tun tasisit ra kila tatanon. 13  * Jol 2.32No uelhire God o kula pare, “Ge o tamata uakapa pe gera kila tar hanganar Tamata Noman tera turung uelkarusis.”
14 Bo hapengua puk ra kila pesina tar tamata ge ahik pah ka tagorong manain? Doh hape mara tagorong manasina tar tamata ge ahik pah ka longlongoro koutin? Doh hape mara longorosin geta hik me tamata ke la hire tasisin? 15  * Ais 52.7Doh hape ra hire tauete pein ro Uelhire Uaia geta hik me tamata ka ualatuein tar la keip toro uelhire? Misianar nibolo uahiua peono tono bolobolo God gero dedeil pare, “A mataia tunumper kekeisisit ka keipime toro Uelhire Uaia.”
16  * Ais 53.1Bo ahik pukuono paho tamata uakapa tun ka uahue tar kale toro Uelhire Uaia. Ge Aisaia pe ke kula pare, “Tamata Noman, mai ke kale, kare tagorong mana tonomio uelhireeim?” 17 Temaeit a nitagorong man e la tur tar longoro toro uelhire, doho uelhire ra longoro toin geta uelhire tauetein no uelhire Kristo. 18  * Ker 19.4Bo inggo puk u dangat, “Ahikisina pah ka longor?” O mana tun, gisina ka longor ge no bolobolo pe God gero dedeil o kula pare,
 
“A alialinginar uauasisina ke la tauete tar koto uakap,
doh nas uelhiresina ke haiala uatuka tar surunar kot.” Ker 19.4
19 Inggo u dangata poluk, “Ahikir tamatang Israel pah ka naman manate?” Uakikilangan Moses ke kula pare,
 
“Inggo u turung guata tamiuoum mung gehe tasir gime uan
gerung namanasioum o tatamatalik puk, o man,
inggo u turung uanimaliana tamiuoum tasir gime uan
gerung namanasioum o tuktukar,” Ualatut 32.21
 
20 Aisaia ke kula uapopokoho tun pare,
 
“Inggo ka tuparaisisit
ahik pah ka sir totoguo,
inggo ku uakalahara katongoio tasisit
ahik pah ka kila totoguo.” Aisaia 65.1
 
21 Bo tasir Israel, inggono ke kula pare,
 
“Tar udeil per marein ku hue tauete inggo tar toking limoug
maru kilauatoro tasir tamatar mahang longor, karo mahang kul.” Aisaia 65.2

*10:5: NKP 18.5

*10:6: Ual 30.12-14

*10:11: Ais 28.16

*10:12: Apo 15.9

*10:13: Jol 2.32

*10:15: Ais 52.7

*10:16: Ais 53.1

*10:18: Ker 19.4