15
A tabila tokaha tasir toto tamatang lotu ke kotpokos i Jerusalem
* Gal 5.2I muduhia o gisiameher tamatang Judia ka laha i Antiok, kara me mene ualasira tasir tamatang tagorong man, kara kula pare, “Ge ahikioum pah ra pokoigir kapokoumiu ngohina re kulkula pe na ualatut Moses, God ahik pahe banotong uelkarus tamiuoum.”
* Gal 2.1Doh Poul me Banabas ahik tun pah kura uaha tar niualasiranin, kaura uelperere keip tasisin. Maeit o toto tamatang lotu ka uauia tar ueliuila tasrasina mesir gisiameher tamatang tagorong man i Jerusalem mara la uelkodoh baka tar puhono mesir aposoul, doho mamahoholik.
O toto tamatang lotu ka poul tasisina mara la, doh gisina ka lihila tar pang uan i Ponisia me i Samaria, kara uahuahire teilila hape ka tagorong mana per tamata ge ahik paho Ju tagu tang God. Gine ka longoro per tamatang tagorong man, gisina ka siokor uaha tun.
* Apo 14.27Tar binak ka la pokososin i Jerusalem, o aposoul mesir mamahoholik, doho toto tamatang lotu ka uaha uangoul tun tasisin, maeit gisina ka ueluatata tasisina hape ke guata pe God tasir tamata ka la ueliu pelasina toro Uelhire Uaia.
Bo o gisiameher tamatang tagorong mana tang Iesu gesir Parisi ka tentur kai, kara kula pare, “O tamata ge ahik paho Ju tagu paka poka bakaisir kapokous, kara uakeluk pono tena ualatut Moses.”
Maeit o aposoul mesir mamahoholik ka tabila tokaha tar uakodkodoho tar puhon. * Apo 10.1-43I muduhia ke la per bureher menemen, Pita ke tentur kai, kare mene uakodkodoho tasisina pare, “Ro bung tahig, inggoum kung ate manasa pare, ahik pah sioununtieh God ke uamatoto totoguo i uantinanina tamiuoum, tar la mene ualasira toro Uelhire Uaia tasir tamata ge ahik paho Ju tagu, doh gisina ka tagorong man.
* Apo 10.44; 11.15God puk manasa tere ate tar kolousur tamat, inggono teke malahir tasisin, maeit ke heiriha tasisina tar Iabena Dedeil ngohina ke heir uoum pe tagigeig. Inggon ahik pahe banga sira pare, tasisin o gisiamehe sioko tagigeig. Gine ka tagorong mana pesin, inggono ke uadedeil manasa tar koloususin. 10  * Mat 11.30; Gal 3.10Ae maeit rung marang uedangoum tang God, rung marang uamoko pe tar niduh uleik tasir tamatasine ahik paho Ju tagu? Inggeigene meso bung tamagig ahik pono pah ki banoto tar uangoul keip tar niduhon. 11  * Gal 2.16; Epe 2.5-8Ge inggeig pe paki siokor tagorong mana pare, Iesu ger Tamata Noman e turung siokor uelkarus keip tena nimalar, kare na niueldolomo tasir tamata uakap gera tagorong mana tatanon.”
12 Song ka siokor tabtabila sikorosin, kara ualongoro tas Poul me Banabas kura ueluatata pe tasisin, hape ke poul pe God tasrasin, maeit kura uatouo tar bureher nitouo tasir tamatasis ahik paho Ju tagu.
13  * Gal 2.9Tar binaka kura ueluatata uakapa pe rasin, Jems ke mene uauleik pare, “Ro bung tahig, mu ualongoro totoguo, 14 Saimon Pita ke ueluatata manasa tagigeig hape ke ualasira pe God tena nimalara tasir tamatasis ahik paho Ju tagu. Doh inggono ter uakikilanganar binaka ke uamatoto inggono tosno tamat i uantinanina tasir tamatasis ahik paho Ju tagu. 15 Doh nosio uelhirer propeit teko uahire ponompe tar puhono ka bolo pein pare,
 
16 ‘I muduhia tar inetenine, inggo u turung tapokisiha.
Na Nitoia Debit ke ngohina tar taluhene ke tadur,
bo inggo puk u me turung tuha uaia tapokis tena nitoiaon.
17 Doho tamata gera uangoul harah,
gisina ra turung hingo me nipoul tar Tamata Noman
menia pono tasir tamatasis ahik paho Ju tagu geku uamatotosio pare, nogo tamat.
A puhonene teke meneinir Tamata Noman.
18 Doh gininanine ka ueliate turig sioun.’ ” Aisaia 45.21; Amos 9.11-12
 
19 “Temaeit inggo u namana sira pare, inggeig paka hik pahi uamoko me niduh tang mai ge ahik paha Ju tagu, bo ke tagorong mana puk tang God. 20  * KT 34.15-17; NKP 17.10-16Bo inggeig paki bolo puk mo bolobolo tasisin, tar uahire tasisina tar toub tar niein ge ahik paha delauan ger niheiring uahung tasir godo bohoboh, kara hik pah ra ura ueltebeir, doh ahik pono pah ra ein tasir inetesisir tua gesir nilolo pousur uekuekous, kara toubungua pono tar deuating. 21 Ge na ualatut pe Moses ka mene ualasira turig sioun toro mamang uan uleik uakap, kara mene uakeluk ponoigane tonosio mamang umang lotur Ju tar mamang Mareiniliking Pepe Uah.”
Nosio bolobolor mamahoholik ko la tasir tamatasis ahik paho Ju tagu
22 Song ka uamatotor aposoul mesir mamahoholik, doho toto tamatang lotu tonosio tamata katong menia tas Poul me Banabas tar la i Antiok. Gisina ka uamatoto tang Judas gera kilain tang Basabas, doh Sailas, rasina ter toking mamahoholik tasir tamatang tagorong man. 23 Gisina teka keip toro bolobol, o nibolo pare, “O bolobolo rone o la tur tasir aposoul mesir mamahoholik geso bung tahimiuoum. Roon o la tamiuoumur tamata ge ahik paho Ju tagu, bo kung tagorong mana puk, inggoumene rung uangoul i Antiok, Siria dohi Silisia.
A marein uaia tun tamiuoum.
24 Inggeim king me longoro pare, o gisiamehe tamiueim ka lame tamiuoum, kara me mene tar poko tar kapakon, doh inggoum ahik pah kung hagouo uaia. Bo inggeim puk ahik pah teking kula tasisin. 25 Maeit inggeim king ueluauiae tar uamatoto mo tamat tar lame tamiuoum, gisina ra la keip menia ponome tas Poul me Banabas ger toking kalomiueim tun. 26 Rasina ter toking tamata gekura heir tun tara tukunus tar mene tauete tar hangana Iesu Kristo ger Tamata Noman.
27 Temaeit inggeim king ueliuila tas Judas me Sailas maura me hire katongo tun tar hauene king menmeneieim toro bolobol. 28  * Mat 23.4A Iabena Dedeil teke heir tar ninamana tamiueim pare, inggoum paka hik pah ra heir baka polukusioum me giniameher niduh e uanoto baka poluk tar inetenine ka bolo uahiuaig.
29 Inggoum mu toub me niein ge me niheir pare, a uahung tasir godo bohoboh, karung toub pono tar deuating, doh tasir inete gesir tua gesir nilolo pousur uekuekous, karung uakenua pono tar ura ueltebeir. Inggoum mu turung uangoul uaia tun getung uakeluk tun tar puhpuhunin. A uia tun manasa bidouh!”
30 Maeit gisina ka hiliu i Jerusalem, kara la i Antiok. Gisina ka la kila toto tasir toto tamatang lotu, song ka heir tasisina toro bolobol. 31 Gine ka menmene uakeluk pesina toro bolobol, o tamatasine ahik paho Ju tagu ka siokor uaha tun ka longoro pe tar menemeneng uatampopokoho tasisin.
32 Judas me Sailas kura menmene uaburehe sikoro tasisina tar uatampopokoho tasisin, teene rasin a toking propeit pon. 33-34 I muduhia ke karuh baka per giniameher marein, o tamatang tagorong man i Antiok, song ka kula tas Judas me Sailas tar tapokis, rasina ka kulais ura tapokis keip toro hiarou o la tur tasisina tar tapokisila tas geka ueliuime tasrasin.
35 Bo Poul puk me Banabas kura uangoul dedempe i Antiok mesir gisiameher tamatang tagorong mana tar mene ualasir, kaura uelhire tauete baka poluk tono uelhirer Tamata Noman.
Poul me Banabas kura la uelpakah
36 Tar siokor binak, Poul ke kula tang Banabas pare, “Raeig deh ira la tapokis uelhir baka poluk toro uan uleik gekira mene ualasira uoumig tono Uelhire Uaiar Tamata Noman, maira bangaehe menia pono raeig tasir tamatang tagorong mana hape kara uangoul pe.” 37  * Apo 12.12,25Doh Banabas ke malahir pare Jon-Mak pake la tagu tasrasin, 38  * Apo 13.13; Kol 4.10bo Poul puk ke kula pare, “Inggono deh ahik paha ninamana uaia tar kila tagu tatanon, ge inggono pe ke hiliu to baka uoum i Pampilia tagiraeig, Inggon ahik pah ke kalekinale ualuluhara tagu.”
39 Maeit rasina kura ueluelperere tar puhon, kaura la uelpakahingua. Banabas ke kila tagumpe tang Jon-Mak, rasina kura la panete tar parau, kaura la i Saiprus. 40 Bo Poul puk teke kila tang Sailas, kaura la. O tamatang tagorong manang Antiok ka lotu, kara uamoko tasrasina tena nikaueker Tamata Noman. 41 Song ke lihila Poul i Siria, dohi Silisia, kare mene uatampopokoho teres nitagorong manar toto tamatang lotu.

*15:1: Gal 5.2

*15:2: Gal 2.1

*15:4: Apo 14.27

*15:7: Apo 10.1-43

*15:8: Apo 10.44; 11.15

*15:10: Mat 11.30; Gal 3.10

*15:11: Gal 2.16; Epe 2.5-8

*15:13: Gal 2.9

*15:20: KT 34.15-17; NKP 17.10-16

*15:28: Mat 23.4

*15:37: Apo 12.12,25

*15:38: Apo 13.13; Kol 4.10