11
Iesu me Jon ger tang uahuhu
I muduhia ke uakapa baka pe Iesu ke hire pe tar mamang niualasiraninanine tosno siokor hangaul, doha tang torikir tamatang uakuakeluk, kare hiliuinguaono tar buturuon, kare la toro uan i Galili tar la ualasir, doh tar uelhire tauete toro Uelhire Uaia.
Jon ger tang uahuhu e uangoul tar uih, doh tar binaka ke longorono toro uelhire tar mamang kalekinalelik ke guataig Kristo, kare kulangua tosno tamatang uakuakeluk tar la dangata tang Iesu pare, “Ingga ter tamata ke menmenein Jon, e turung heirihain God tar me uelkarus tamiueim ue paking uanguangoul me tang giameh?”
Doh Iesu ke hire tapokis tasisina pare, “Mu tapokis, karung la hire tang Jon tar haua kung longoroig, karung bangagioum. * Ais 35.5-6; 61.1O kut ka bang, o peil ka la uaia, o toba ka delauan, doho kamelongo ka longor huar. O tamata geka mat, ka tentur tapokis, doho tiome ka longoro toro Uelhire Uaia geka uelhire tauetein tasisin. A niguata uaia e la tar tamata ge ahik pahe matala totoguo, bo e uakeluk dede totoguo.”
Gitie ka hiliu manasa pe no uakuakeluk Jon, song ke ueluatata Iesu tar mamang inetelik tang Jon tasir tamat, “Tar binaka kung lalaoum tar butur padenen, a haua kung la marang bangasioum? Here kung lang banga tar romo re sasaula pe toro garas? Here kung lang banga me tang siokor tamata e hiku teil me hikhiku uaia uelhir? O tamata gera hiku tar hikhikuninanine ra uangoul tenas umar tang mani. Ae maeit kung lalaoumala? Tar lang banga tar propet? Te paara noman, bo i ranahia puk tasir propet. 10  * Luk 1.76Ge teono pe gero kulkula teilin no uelhire God pare,
 
‘Inggo u turung heir tenag tamatang keip uelhire i uoumuhia totomua
tar uakalahara tenang lela.’ Malakai 3.1
11 Inggo u uamana tun tamiuoum, Jon ger tang uahuhu, a tamat a i rana uain tasir tamata uakapasine ka kotpokos i kot. Bo a tamata puk ger tabo hangana tar Nitoiang Heuen, inggon a i rana uain poluk tang Jon. 12  * Luk 16.16Ke uakekene tur tar binaka ke uelhire tauete Jon ger tang uahuhu ke me tuka daan, a Nitoiang Heuen ke kotpokoso keip tena nitampopokoh, doho tamatasitier tampopokoho ra petutup tun tar la kale tatanon. 13 Uakekene tur tang Moses e tuka tena binaka Jon, o propet uakapa tun, doh na ualatut Moses ke uelhire ponome hape tar Nitoiang Heueneit gere turung lame. 14  * Mal 4.5; Mat 17.10-13; Mak 9.11-13Doh gerung marang tagorong mana inggoum tenas uelhiresin, Jon te propet Elaija geka menmenemein e turung lame. 15 Geta to talingoumua, ingga o longor.”
16 “Bo getu marang uelhireo tenas niguatar tamatang daan, hingia ro uelhire uaranga paku guataio? Gisina misiana tasir keketikisitie ra tabila tar moren, kara kila ualeik toso uanotous pare, 17 ‘Inggeim king u toro tulala marung doumoum, bo inggoum puk ahik pah kung marang doum, inggeim king kere tar kerekereng ueldolom, bo inggoum puk ahik pah kung marang kiring.’ 18 Ge tar binaka pe ke lame Jon, inggono ke uoto ueil, doh ahik pah ke inum me bino, doho tamata uakapa ka kula pare, ‘Inggono kaein me liouana uasa tatan!’ 19  * Mat 9.14Doh tar binaka ke lamer Tunar Tamat, ke me ein, kare inum, doho tamata ka kula pare, ‘Banga tar tamatene! Inggono deha uoto ein tunumpe, doha uoto inum bino, doh inggon e matakaluana tasir tamatang kalkale tar maning takis doho tamata uasa!’ Bo na niate puk God ke uakalaharaig a man tar haua ke uakotpokosoig.”
Iesu ke uatagin tasir tamata ge ahik pah ra tagorong man
20 Song ke uakekene Iesu tar uelkukur tasir tamatang toro uan uleikinitie ke guata toono tar bureher nitou, teene gisin ahik pah ka uapalih tenas niuangoul, kara uakenua tar guata tar niguata uasa. 21  * Ais 23; Isk 26.1–28.26; Jol 3.4-8; Amo 1.9-10; Sek 9.2-4Ke kulono pare, “Kuasalikisoumeitir tamatang tar uan i Korasin, doh kuasalikisioumeitir tamatang tar uan i Betsaida! Ge pakene ka guata toigir nitouonine tamiuoum i Tair dohi Saidon, gisinar Tair doho Saidon pake daana tun ka uiuir tenas niguat, kara hiku tar hikhikung ueldolom, kara sorois tar taun tar ualasira pare, ra ueldolomo tun tar niguata uasa ka guatguataig. 22 Bo inggo gine ru hire tamiuoum, tar mareining kedang, a niduh re turung heirin God tasir tamatang Tair dohi Saidon a kikitilik uain tar niduh re turung kotpokoso tamiuoum. 23  * Uak 19.24-28; Ais 14.13-15Bo inggoumur Kaperneam, tekung namana pare, mung kabe kai katongotigisioum i Heuen? Ahik, inggoum ra turung baka uahiuakosioum i Hel. Ge pakene ka guata toigir nitouo giniane tamiuoum gala i Sodom, inggono pake moko haraha daan. 24  * Mat 10.15; Luk 10.12Bo inggo gine ru hire tamiuoum, tar mareining kedang, a niduh re turung heirin God tasir tamatang Sodom, a kikitilik uain tar niduh re turung kotpokoso tamiuoum.”
O tamata ra ueltupara to tar pepe uaha tang Iesu
25  * 1Ko 1.26-29Tar binakono Iesu ke kula pare, “Tamoug, ingga a tamata toiang Heuene dohi kot. Inggo u uatakai totomua ter hauon, ingga ko touaouo tar ineteninanine tasir tamatasit res ninaman, doh res niate, karo ualasira puk tasir tamatasit ra uangoul sira pare, o keketik. 26 O mana tun, Tamoug! Gine te hape ko malara pea e kotpokos peon.”
27  * Mat 28.18; Jon 1.18; 3.35; 10.15; 17.2Doh Iesu ke kula poluk pare, “Tamouguo ke heir tar mamang inetelik totoguo. Ahik me tamata re ate tar tuna God, bo te Tamana puk manasampeono tere ate. Doh ahik me tamata re ate tang Tamanon, bo ter Tuna puk manasampeono tere ate mesir tamatasitie ke ualasiraisir Tunon, teesina puk manasa tera ate.”
28  * Jer 31.25“Inggoumeitir tamata rung uoto huatantiehe tun tar bureher niduh, inggoum mung siokor lame totoguo maru heirio me niuangoulung uaha tamiuoum. 29 Inggoum mung uangoul i kukulebanga tonogo uelhireo, karung kale niate to totoguo, ge inggo pe a hamhamasilik, karu uoto kale uahiua katongoio, karu uoto ualasira tar hagarir mamaolo tasir tamata mara hikir inete pahe heir me niduh tamiuoum, doh marung kaleoum me niuangoulung uah. 30  * 1Jo 5.3Teene nogo uelhireo ahik paho parakukuh, doha inete ru heirio tamiuoum tar huat a mamaol.”

*11:5: Ais 35.5-6; 61.1

*11:10: Luk 1.76

*11:12: Luk 16.16

*11:14: Mal 4.5; Mat 17.10-13; Mak 9.11-13

*11:19: Mat 9.14

*11:21: Ais 23; Isk 26.1–28.26; Jol 3.4-8; Amo 1.9-10; Sek 9.2-4

*11:23: Uak 19.24-28; Ais 14.13-15

*11:24: Mat 10.15; Luk 10.12

*11:25: 1Ko 1.26-29

*11:27: Mat 28.18; Jon 1.18; 3.35; 10.15; 17.2

*11:28: Jer 31.25

*11:30: 1Jo 5.3