3
Nikodemus ke me tupara tang Iesu
* Jon 7.50; 19.39A tang siokor tamata hangana tang Nikodemus inggono ter tang sioko ponor Parisi, kare ter tang sioko pono tasir mamahoholiking Ju. A siokor boung Nikodemus ke la tang Iesu, kare kula pare “Tang Ualasir!” Inggeim mi ate totomua, ingga ter ualualasir o la tur tang God, teeit ahik me tang sioko re matot e touo me inete misiana ko guata pea. A tamat e guata puk gete uangoul teil God tatanon.
* Mat 18.3; 1Pi 1.23Kare kula Iesu pare, “Inggo gine ru hire tun tamiuoum toro man, ahik me tang sioko re matot e bang huara Tena Nitoia God e banoto geta paho baka polukin.”
Kare kula Nikodemus pare, “Bo hape puk tar tamata ger mahoho manas, hape ra poho uagiamehe poluk pein? Ge inggono pe ahik pahe matot e hiku tapokis toro pohpohono tinan. Hape ra la poho uagiamehe poluk peinir tamat?”
* Isk 36.25-27Kare kula tapokis Iesu pare, “Inggo u hire totomua toro man, ahik me tang sioko re matot e leke Tena Nitoia God, e matoto tun gete pohor kodom, doha Iabene tatanon. * Jon 1.13A nituaene tasir tamata ke kotpokoso tur tasir tamat, bo a nituaener nanar Iabene ke kotpokoso tur tar Iabene Dedeil. Ahik paho lutar getu hireo totomua pare, inggoum ra poho uapoul polukusioum. A rom e u tar butur re malarain. Doh ingga o longoro tar ururungunon, bo ingga puk o tele tar butur re tenkana turur rom ue ia re lauatukon. Inggono ter siokono puk tasir tamata uakapa geka poho turis tar Iabene Dedeil.”
Kare kula Nikodemus pare, “Hapengua re turung pokoso per inetenin?”
10 Kare kula Iesu pare, “Ingga ter tang ualualasira ra ueltadainir Israel, ingga ahik paho naman manate tar inetenine? 11 Inggo u hire totomua toro man. Inggeim mi mene tar inete ring atein, karing hire tar inete king bangain, bo inggoum puk ahik pah kung kale tar haua king hiregieim tamiuoum. 12 Inggoum ahik pah kung tagorong mana tar binaka ku hire uamatoto tamiuoum tar ineteng gane i kot. Hapengua rung tagorong mana peoum getu hire uamatoto tamiuoum tar ineteng Heuen? 13 Ahik me tang sioko re matotong la i Heuen ter Tunar Tamata puk manasa gere la turuha i Heuen. 14  * Aha 21.9; Jon 8.28; 12.32Misiana ke uakuse kai pe Moses tar soi i rana tar puhung douk tar butur padenen, doh ter siokono kompe tar Tunar Tamat ra uakusa kaia ponoin i ran. 15  * Jon 20.31Maeit mair tamata re tagorong mana tatanon, inggon e kale tar nitua gere moko dedengua.”
16  * Jon 3.36; 10.28; Roum 5.8; 8.32; 1Jo 4.9-10“God e malauelhirintiehe tun tasir tamatane i kot, kare heir tar tuna ger keketik bulout a tang siok. Mais uakapa tun ra tagorong mana tatanon, ahik pah ra turung mat, ge a nitua pe e moko dedengua tasisin. 17  * Luk 19.10Teene God ahik pah ke heiriha tar tun tar me kedanga tasir tamatane i kot gera uangoul uasa. Bo God ke heiriha tar tun tar me uelkarus tasisin.”
18  * Jon 5.24“O tamata gera tagorong mana tar tuna God ger keketik bulout, gisin ahik pah ra kedangais pare, ka guata uasa, bo mais ahik pah ra tagorong man, ka kedanga uoumis pare, ka guata uasa, teeit gisin ahik pah ka tagorong mana tar Tuna God ger keketik bulout a tang siok. 19  * Jon 1.5,9; 8.12Ter tengkana teene, maeit ka kedangaisisin; ‘a luh ke hiuoha i kot, bo gisina puk ahik pah ka malara tar luh. Gisina ra malara tar kitup, teeit gisina ka guata tar ineteniner sa.’ 20 Mais uakapa tun ka guata tar ineteniner sa, gisin e tokouasais tar luh. Doh ahik pah ra turung la uahuhut tar luh, teene inggonor luh e turung ualasira uakalahara tar mamang niguata uasalik ra guataisisin. 21 Bo mais ra uangoulur uauaman, gisina teka lame tar luh, teene a inete geka guataigisin, e ualasira pare, e la tur tang God.”
Iesu me Jon ger tang uahuhu
22  * Jon 4.1-2I muduhia tar inetenine Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka la tar butur i Judia teka la uangoul sikoro bakasin, kara uahuhu tasir tamat.
23 Doh Jon e uahuhu pono tasir tamat i Ainon a buturuon e uahuhut i Salim, teeit tar buturuon a bureher kodom. Karo bureher tamata ra la uelhir tatanono mare uahuhuono tasisin. 24 Tar binaka halana Herot te uamoko tang Jon tar karabus. 25 Doho gisiamehe no tamatang uakuakeluk Jon ka uelperere mer tang siokor Ju tar niguatang tar uahuhur nasir Ju. 26 Temaeit gisina ka lame tang Jon, kara me kula pare, “Ir Tang Ualasir! Ingga o namana huara tar tamata, giala totomua tar pang giamehener kodom i Jodan ger tang siok geko menmene uamatotoia? Inggon e uahuhu pon, doho tamata uakapa ka siokor hiliu totomua, kara la kompe tatanon.”
27 Kare kula tapokis Jon pare, “A tamat e matoto kompe e kale tar haua ke heirin God tatanon. 28  * Mat 11.10; Jon 1.20Inggoum katongo kung longoro ku hire peo. Inggo ahik pah ter Kristo, bo inggo ka heir uoumuhaio tar me kaleuatoro tena lelon. 29 Ramatang bulout timuh geura le, a bulout tena kuaha manasampe tar kuahon. Doh kaluanonor buloutener le timuh geke me poul tatanon ke tur, kare ualongoro tatanon, kare uahantiehe tun tar binaka ke longoro tar uauanar buloutonener le timuh. Inggono ter siokono kompe inggo u uahantiehe pon. 30 A hanganono tere turung i rana, kara hangouguo tera turung uaikotoin.”
A tang sioko geke la tur i Heuen
31  * Jon 8.23“A tang sioko geke la turuha i Heuen, inggono tere i ranantiehe tun tasir tamata uakap. Doh mai ger peng gane i kot, inggono ter nanar kot, kare mene uamatoto tar ineteng gane i kot. Bo a tang sioko geke la turuha i Heuen, inggono ter i ranantiehe tasisina uakap. 32  * Jon 3.11Inggon e hire tar inete ke bangaig, kare longoroig, bo ahik puk me tang sioko ke kale tar inete ke menegion. 33 Bo mai ke sanga dede tar haua ke menegion, inggon e ualasira pare, God a uauaman. 34 Gitir tang sioko geke heirihain God e mene tena uelhire God, teene God ke siokor heir uadeil uakapa tun tar Iabenon. 35  * Mat 11.27; Jon 5.20God Tamanon e malauelhirintiehe tun tar Tun, kare heir keip tatanono tar nitampopokoho tar mamang inetelik. 36  * Jon 3.16-18; 1Jo 5.12Mais ra tagorong mana tar Tuna God, gisina ra kale tar nitua gere moko dedengua, bo mais gera ueluelde tar Tuna God, gisin ahik pah ra turung kale tar nituaono ge na nimaliana pe God e turung moko dedengua tasisin.”

*3:1: Jon 7.50; 19.39

*3:3: Mat 18.3; 1Pi 1.23

*3:5: Isk 36.25-27

*3:6: Jon 1.13

*3:14: Aha 21.9; Jon 8.28; 12.32

*3:15: Jon 20.31

*3:16: Jon 3.36; 10.28; Roum 5.8; 8.32; 1Jo 4.9-10

*3:17: Luk 19.10

*3:18: Jon 5.24

*3:19: Jon 1.5,9; 8.12

*3:22: Jon 4.1-2

*3:28: Mat 11.10; Jon 1.20

*3:31: Jon 8.23

*3:32: Jon 3.11

*3:35: Mat 11.27; Jon 5.20

*3:36: Jon 3.16-18; 1Jo 5.12