4
Iesu mer kuahang Samaria
* Jon 3.22O Parisi ka longoro pare, Iesu ke uahuhu tasir bureher tamat, kare guata tasisina pare, no tamatang uakuakeluk kara la burehentiehe uain tasir nang Jon. Bo Iesu katong ahik pah ke uahuhu tasir tamat, no tamatang uakuakeluk pukuono teka guat. Doh Iesu ke ate pare, o Parisi ka ate kout tatanon, temaeit inggono ke hiliu i Judia, kare la tapokis poluk i Galili. Bo tar lele pukene ke uakelukuion, ke lih polakala tar pang uan i Samaria.
* Uak 33.19; Jos 24.32Dohi Samaria Iesu ke me pokoso tar siokor uan ra kilain i Saikar, inggono tere uahuhut toro mahar kot geke heirin Jekop tar tuna tang Josep. Doh na koue Jekop e moko tar buturuon. Doh Iesu ke maluana ka la pe tar puhung barah, temaeit inggono ke me tabila uahangua i tektekene tar koue. Doh inggono kaelainane nar mareing uleik, ter binaka ponono ke lamer kuahang Samaria e lang itu kodom, kare kulangua Iesu tatanono pare, “Uouh baka meg kodomong inumo.” Ter binakonene no tamatang uakuakeluk Iesu ka la bulbulaua niein tar uan.
* Esr 4.1-5Doh gitir kuahang Samaria ke kula pare, “Inggo ku lutara tun ko dangata pea me kodomong inum, ge ingga pe a peng Ju, doh inggo a kuahang Samaria.” Teene o Ju mesir Samaria ahik pah ra ueldokout tokah.
10  * Jon 7.37-38; UGO 21.6Kare kula tapokis Iesu pare, “Ingga o tele tar haua ke heirin God, karo tele maionene re hinga totomua me kodomong inum. Bo ge pako atea, ingga pake tero hinga totoguo maru heiro totomua tar kodomong tar nitua.”
11 Kare kular kuaha pare, “Ir tamata uleik, doh ia ro turung kale tura tar kodom gere heir tar nitua? Ge a koue pe a i lolon, doh ingga ahik menang ineteng itu keip. 12  * Jon 8.53Ingga ter i ranantiehe tang Jekop ge tubumiueim geke heir tamiueim tar koueene, kare ininum tatanono meso bung tun gesir keketik bulout, karo no kau, karo no sipsip?”
13 Kare kula Iesu pare, “Mais ra inum tar kodomene, gisina ra turung kamadaka poluk, 14  * Jon 6.35bo mais ra inum tar kodom geru turung heirio, gisin ahik pah ra turung kamadaka uapoul poluk.”
15 Kare kular kuaha tatanono pare, “Ir tamata uleik ingga o heir totoguo tar kodomono mara hikinguao pahu kamadaka uapoul, kara hik pono pahu matot u tapokisime tar me itu kodomo poluk.”
16 Kare kula Iesu tatanono pare, “La, karo la kila tenang bulout, kaura tapokisime.”
17 Kare hire tapokisir kuahono pare, “Inggo ahik menagu bulout.”
Kare kula Iesu tatanono pare, “Ingga o uamana tun, ko hire pe pare, ahik menang bulout, 18 bo ingga puk nang tang tolimir bulout, doh tar bulouteit ro kale teilia, inggon ahik pah tenang bulout tuna. Ingga ko hire nomana totoguo toro man.”
19 Kare kular kuahono pare, “Ir tamata uleik, inggo song ku ate, ingga a propet. 20  * Ual 12.5-14; Ker 122.1-5O bubungumiueim ra uoto lotu to tang God ganah i rana tar siusanene, bo inggoumur Ju mung kula pare, i Jerusalem ter uan ri lotu toeig tang God.”
21 Kare hire tapokis Iesu pare, “Ingga o tagorong mana totoguo, a binak e turung pokoso tasir tamata pare, ahik pah ra turung lotu to i rana tar siusanene ue i Jerusalem tang God ge Tamagigeig. 22  * 2To 17.29-41; Ais 2.3; Roum 9.4-5Inggoumur Samaria ahik pah mung ate uamatoto tang mai rung lotuin, bo inggeimir Ju mi ate uamatoto tang mai ring lotuin. Doh inggeimir Ju mi ate pono hape re uelkarus pe God tasir tamat, ge a puh peono teke la tur tasir Ju. 23 A binak e lame, doha binakono gine ke pokoso manas, doho tamatang lotu nomana ra turung lotu tang Tamagigeig tar Iabena Dedeil,* O gisiameher tamata ra uoto bolobol tar puhene “tar Iabena Dedeil” pare, “tar iabeisisin.” doh toro man. God e malara tasir tamatasine ra lotu tatanon. 24  * Roum 12.1; 2Ko 3.17; Pil 3.3God a iaben, kare mais ra lotu tatanon, gisina ra lotu keip tar Iabene Dedeil, doh toro man.”
25 Kare kular kuaha pare, “Inggo u ate tar Mesaia e laha, ra kilain tang Kristo, doh tar binaka re lahaon inggon e turung uakalahara tagigeig tar mamang inetelik.”
26  * Mak 14.61-62Kare kula Iesu pare, “Inggo teene ru menmene totomua.”
O tamatang uakuakeluk ka pokoso tapokis poluk tang Iesu
27 Iesu ke mene tar puhonene, kara pokoso tapokisingua no tamatang uakuakelukon, kara me lutara ka banga pe tatanono re menmene pe tar kuah, bo ahik puk me tang sioko tasisina ke dangata pare, “A haua ro malaraia ue ae maene ro ueluatata keipa tar kuahene?”
28 Song ke laonor kuah ke hiliu tena itung kodom, kare langua tar uan. Doh inggonor kuaha ke la hire tasir mamahoholik pare, 29 “Mu lame marung me bangoum tar tamata ke hire totoguo tar mamang inetelikinine ku guatguatagio. Hape rung namana peoum, inggono here ter Kristo?” 30 Temaeit gisitir tamata ka hiliu tar uan tar la banga tang Iesu.
31 Doh tar binakono no tamatang uakuakeluk Iesu ra ualualahur tatanono pare, “Tang Ualasir, ein baka tar niein!”
32 Bo inggono puk ke kula tapokis pare, “Inggo reg nieining ein, ginit ahikioum pah mung ate uamatot.”
33 Temaeit gisit no tamatang uakuakelukono ka ueldangata katongois, “A hau, here me tamata manasa ke heir mena nieinon?”
34  * Jon 6.38Kare kula Iesu pare tasisin, “Regu nieino te pare, inggo u guata uakeluk tena nimalara God geke heiriha totoguo, karu uakapa baka tena kalekinaleon. 35  * Luk 10.2Inggoum mung uoto kula pare, ‘A toueit bakar bialok, song ter binakang ueuer.’ Bo inggo gine ru hire tamiuoum, puka tar matamiu, karung bang i koboro ke matoto manasainir binakang ueuer. 36 A tamata geke ueuere tar niein, inggono ka bulauain, kare uamoko toto tar nieining tar nitua gere moko dedengua. Maeit mai ke lebe tar iom, kare mai ke ueuer, rasin ura turung siokor uaha tokaha tar siokonor binak. 37 Temaeit roono rone ro uelhire o mana tun pare, a tang sioko re leb, kara tang sioko re ueuer. 38 Inggo ku ualatue tamiuoum tar la ueuer, doh inggoum ahik pah kung kalekinale tagu tar iomon. Doh inggoum kung kale niein to puk tenas kalekinaler gisiameh.”
O bureher Samaria ka tagorong man
39 O bureher Samaria tar uanonene ka tagorong mana tang Iesu, teeit ke hire per kuaha pare, “Inggono ke hire tauete tar mamang inetelik ku guatguatagio sioun.” 40 Temaene tar binaka ka lamer Samaria tang Iesu, gisina ka petutup tun tatanono tar uangoul tagu tasisin. Doh inggono ke uangoul tagungua tasisina tar torikir marein.
41 Doho burehengua poluk ka tagorong man, teeit tar inetenine ke menegion. 42  * 1Jo 4.14Kara kulanguasina tar kuaha pare, “Inggeim ahik pah king tagorong mana puk ko me hire pea tamiueim, bo inggeim king longoro katongo pono tena uelhireon, karing tagorong man, doh inggeim mi ate manasa tar tamatonene ter Tamatang Uaudeil tasir tamata uakapane i kot.”
Iesu ke uauia tar keketik bulout a tunar tang siokor uleiking tar gauaman
43 Kura karuh bakar torikir marein, kare hiliu Iesu ke la i Galili. 44  * Mat 13.57Doh Iesu ke kula baka sioun pare, “A propet ahik pah ra ueltadain tena pang uan katong.” 45  * Jon 2.23Doh tar binaka ke la pokoso Iesu i Galili, o tamata ka uaha uangoul tatanon, teeit gisina ka uangoul tagu pono tar binaka ka guata toin ro nieining Leke Liu ro Mat i Jerusalem, kara la banga tar mamang inetelik ke guatagiono toro niein roon.
46  * Jon 2.1-11Song ke la tapokis Iesu i Galili tar uan i Kena geke uapalih toono tar kodomo tar bino. Dohi Kena a tang siokor uleiking tar gavaman e uangoul, doha tunon a keketik bulout e momouh e uangoul tar uan i Kaperneam. 47  * Mat 8.5-6Doh tar binaka ke longorono tang Iesu ke la tur pe i Judia tar lame i Galili, inggono ke la tang Iesu, kare ualahur tatanono tar lame i Kaperneam mare me uaariana tar tunono ger keketik bulout, teeit a tunon e uahuhutung mat.
48  * Jon 2.18; 1Ko 1.22Kare kula Iesu tatanono pare, “Inggoumur tamat ahik pah mung tagorong mana totoguo ue halana tung banga tar uahire, kara inete ra touoin.”
49 Kare kular tamatang tar gavaman pare, “Tamata Uleik o lame, tira la gete mater tuguo.”
50  * Mat 8.13Kare kula Iesu pare, “A tumua e turung uia.”
Doh inggonor tamata ke tagorong mana ke hire pe Iesu, kare la. 51 Doh tar binaka re lalaono tar lel, no gisiameher ualualatueono ka ueltupara kout tatanon, kara hire pare, “A tumua ger keketik bulout ke uia manas.”
52 Kare dangatanguaonor tamatang tar gauaman pare, “Mangiha tunur binaka ke uiar tuguo?” Kara hiresina pare, “Nerau tar binaka ke balara sikoror pisar, teke ariana toon.” 53 Doh tamanon e ate tar binaka ke balara sikoror pisar, inggono ter binaka tun ke hire Iesu pare, “A tumua e turung uia.” Temaeit inggonor tamat, doho gisiamehesine ra uangoul iuma tar um, ka tagorong manangua tang Iesu.
54  * Jon 2.11Inggonene ter uatorikinar nitouo geke guata toin Iesu i Galili tar binaka ke la turume i Judia.

*4:1: Jon 3.22

*4:5: Uak 33.19; Jos 24.32

*4:9: Esr 4.1-5

*4:10: Jon 7.37-38; UGO 21.6

*4:12: Jon 8.53

*4:14: Jon 6.35

*4:20: Ual 12.5-14; Ker 122.1-5

*4:22: 2To 17.29-41; Ais 2.3; Roum 9.4-5

*4:23: O gisiameher tamata ra uoto bolobol tar puhene “tar Iabena Dedeil” pare, “tar iabeisisin.”

*4:24: Roum 12.1; 2Ko 3.17; Pil 3.3

*4:26: Mak 14.61-62

*4:34: Jon 6.38

*4:35: Luk 10.2

*4:42: 1Jo 4.14

*4:44: Mat 13.57

*4:45: Jon 2.23

*4:46: Jon 2.1-11

*4:47: Mat 8.5-6

*4:48: Jon 2.18; 1Ko 1.22

*4:50: Mat 8.13

*4:54: Jon 2.11