13
Iesu ke uelhire uaranga tar tamata geke dudura tar uatunar raes-uit tar iom
I muduhia tar mareinon, Iesu ke hiliu tar um, kare lala tar tektekener kodomo uiluiloh i Galili, teke la tabilanguono, kare ualasira tasir tamat. * Luk 5.1-3Doho manai tamatasine ka la uangoul toto tatanon o burehentiehe tun, temaene ke panetono tar bout, kare tabil i lolon. Bosir tamata teka tur i kot. Doh inggono ke uelhire uaranga tasisina tar bureher inet, kare hire pare, “Ualongor, a siokor binak, a tang siokor tamata ke la dudura tar uatunar raes-uit tar iom. Gitie re dudura teil pelaono tar uatuna tar iom, a giniameher uatunar raes-uit ke pungpunga teil tar lel, kara eininguar tetiau. Doha giniameher uatunar raes-uit ke pungpunga teililatie tar butur papalauan, ahik paha kotan. Doh ginina ke tungara ualahur tun, teene a kotana sikoro puk peon. Bo tar binaka puk ke pidir pisara taninin, kare makmakoronguanin, kare matenguampe, teene ge ahik pe me uana ke la huako i lolono tar kot. Doha giniameher uatunar raes-uit ke pungpunga teililatie i uantinanina ro uoho ueluelhung, karo hai tane roono tar raes-uit, kara hikinguanina pah ke banotong hua kai. Bo a giniamehe pukur uatunar raes-uit ke pungpunga teilila tar butur kotan, kare bungbunguanantiehe tun. Doha giniamehe tanininar raes-uit ke bungbunguana tar hangaulur hangaul, doha giniameh a tonomor hangaul, doha giniameh a touonor hangaul. Geta to talingoumua, ingga o longor!”
A tengkana maene re uelhire uaranga Iesu
10 I muduhia, no tamatang uakuakeluk Iesu ka lame tatanon, kara me dangata pare “Ae maene ro uoto uelhire uaranga tasir tamat?”
11 Doh Iesu ke kula tapokis pare, “Inggoum ka heirisioum tar niateng tar uelhire uaouo tar Nitoiang Heuen, bo gisin ahik tagu pah ka heiris. 12  * Mat 25.29; Mak 4.25; Luk 8.18; 19.26Gete me tamata ke kale manasa uoum mena inet, God e turung heir baka poluk me nanon, doh inggon e turung bureheng uain. Bo gete me tamat ahik mena inet, God e turung kale liu tar siksikir inetelikinitie ke kale uoumugion. 13 Ter tengkanonene maene ru uoto uelhire uarango tasisina pare, gisina ra bangbanga puk, bo ahik puk pah ra bang parok, doh ra longlongoro kompe, bo ahik puk pah ra longor parok. 14  * Jon 12.40; Apo 28.26-27Doh gisinar tamatasine teka uakalahara tar puh ke kotpokoso tun pare a man ke kulaig Aisaia tasisin pare,
 
‘Inggoum mung turung longoro toro uelhire tar bureher binak,
bo ahik puk pah mung turung iate tar tengkana roon.
Doh karung turung banga tar bureher binak,
bo ahik puk pah mung turung bang paroko me inet.
15 Ge res ninamana per tamatasinasine ke kotpokos a tuktukar,
kara pirik tane tar talingas, kara kut pipis.
Mara hik pah ra banotong bang paroko keip tar matas me inet,
ue ra longoro keip tar talingas,
ue e naman manate res ninamana tar tengkana ro uelhire,
doh mara hik pah ra turung uiuir tenas niguata uasa,
kara tapokisime totoguo, tar guata uaia tasisin.’ ” Aisaia 6.9-10
16  * Luk 10.23-24“Bo inggoum puk nogo tamatang uakuakeluko mung banotong uah, re uoto banga per matamiu tar inet, doh re uoto longor paroko per talingamiu tar uelhire. 17 Inggo u uamana tun tamiuoum, sioun o bureher propeit, doho tamata uaia ka malahirintiehe tun tar banga tar haua rung bangagioum, bo ahik puk pah ka bang, doh ka marang longoro tar haua rung longorogioum, bo ahik puk pah ka longoro tagu.”
Iesu ke uakalahara toro uelhire uaranga tar uatunar raes-uit tosno tamatang uakuakeluk
18 “Temaene mung ualongoro uaia manasoum tar tengkana ro uelhire uaranga tar uatunar raes-uit geka duduraig tar iom. 19 Gisis ka longoro toro uelhire ro menmene teil tar Nitoiang Heuen, bo ahik puk pah ka naman manate, gisina te misianar uatunar raes-uit geke pungpunga teilila tar lel, doh Satan ke lame, kare me kale liu tar haua ka longoroigisin. 20 Doh tar uatuna geke pungpunga teilila tar papalauan, ahik paha kotan, te misiana tar tamata geke longoro toro uelhire, kare kale uateuele keipingua tar niuah. 21 Bo o tabo uanana puk roono maro hiku tun i lolono tatanon, doho uoto moko sikoro baka puk. Bo tar binaka puk ra heirir tamata tar niduh, kara mamantouo tatanon, teene re uakeluk peono tonogo uelhireo, na nitagorong manar tamatonene e punga ualahurungua. 22  * Luk 12.16-21; 1Ti 6.9-10,17Doh tar uatuna geke pungpunga teilila tar uoho ueluelhung, ginina te misianar tamatetie ke longoro tono uelhire God, bo inggono puk ke namanantiehe tun tar mamang inetelik tar niuangoulung gane i kot, doh ke malarantiehe tun pono tar mani, doh me giniamehemper inet. A mamang inetelikininanine teke uapekout tane uakapa tono uelhire God, kara hikingua me niein uaia re turung kotpokoso tatanon. 23 Bo a uatunar raes-uit puk geke pungpunga teilila tar butur kotan, te misiana tasir tamatasitie ka longoro tono uelhire God, kara naman manate, kara sanga dede tun tang roon. Kare kotpokosonguar niein uaia tasisin, ke ua sira pare, a giniameh a hangaulur hangaul, doha giniameh a tonomor hangaul, doha giniameh a touonor hangaul.”
O uelhire uaranga toro garasa uasa ko tungara tar iom
24 Iesu ke hire poluk toro giamehe ro uelhire uaranga pare, “A Nitoiang Heuene misiana tar tamatetie ke dudura tar uatunar raes-uitinitier uia tena iom, 25 Bo naboung puk tar binaka ra hohouor tamat, na uelmatanono ke lame, kare me dudur kalehela tar uatunar garasa uasa i uantinanina tar raes-uit, kare hiliu. 26 Doh tar binaka ke tungarar raes-uit, kare hua kai, kare ua manasampe teka bang paroko toin ro garasa uasa. 27 Doh no tamatang kalekinaleono ka lame tatanono, kara me kula pare, ‘Tamata uleik, a uatuna uaia tun deh giniala ko lebegia tenang iom, bo ia ro la tur ro garasa uasa?’ 28 Doh inggono ke kula tasisina pare, ‘A uelmatana dehoneit ke guata pagiare.’ ”
“Doho tamatang kalekinale ka dangata pare, ‘Doho malara ingga mi la us liueim toro garasa uasa?’ ”
29 “Kare kulono pare, ‘Ahik, getung us liuoum toro garasa uasa, karung us keip pono me giniameher raes-uit. 30 Uamaluana tar raes-uit, doho garasa uasa ura siokor hua tokaha bakampe e tuka tar binakang ueuer. Tar binakon u turung hireo tosnogo tamatang kalekinale pare, us liu uakikilanga tar garasa uasa, kara rokosig, karung ualuh taninin, bo mung kale pukuoum tar raes-uit, karung uamokola tenag umang uamoko.’ ”
O uelhire uaranga tar uatuna ro douk ra kilain o mastet
31 Iesu ke hire poluk tasisina toro giamehe ro uelhire uaranga pare, “A Nitoiang Heuene misiana pare, a tang siokor bulout ke kale tar uatunar mastet, kare la lebe tena iom. 32 A uatunar mastet ter kikitilikintiehe tunur uatuna tar mamang nieinin tar iomo uakap, bo tar binaka puk ro hua kai roon, o la douk uleikingua, temaene o tetiaua ra me uoto toko tang roon, kara tuha tola tenas niu tar ranan.”
O uelhire uaranga tar is
33 Doh Iesu ke uelhire tauete toro giamehe ro uelhire uaranga pare, “A Nitoiang Heuene misianar sikir is geke kalegir kuah, kare uauelhouara keip tar siokor nouh plaua. Dohi muduhia gininar plaua ke siokor uout kai.”
Ae maene ke mene keip Iesu tar uelhire uarang
34 A mamang uelhirelik ke uelhireig Iesu tasir tamat, ke uelhire keip uakapa kompe tar uelhire uarang. Ahik tunumpe pah ke peng uelhire tasisina mo siokoro uelhire mo tabo uelhire uarangan. 35 Ke guatono pare, mare kotpokoso sira tunur inete ke kulameigir propeit pare,
 
“Inggo u turung guata keip tar uelhire uaranga tar binaka ru ueluelhire tasisin,
doh inggo u turung hire tasisina tar inete re ouiouome sioun tun tar binaka ke kotpokosor kot.” Ker 78.2
A tengkana ro uelhire uaranga toro garasa uasa
36 Tar binaka ke hiliu Iesu tasir tamat, kare lekala iuma tar um, no uakuakelukono ka lame tatanon, kara me dangata pare, “Hire tamiueim tar tengkana ro uelhire uaranga toro garasa uasa geko tungara tar iom.”
37 Doh Iesu ke hire tasisina pare, “A tamata geke lebe tar uatuna uaia, inggono ter Tunar Tamat. 38 Doha iomo ter udeilinar uan i kot doha uatuna uaia tesir tamatang tar Nitoiang Heuen, doho garasa uasa tesir tamata gesir nang Satan. 39 Doha uelmatana geke lebe taninin te Satan, doha binakang ueuer ter uadouhinar mareinane tar kot, doho tamatang ueuer tesir anggelou. 40  * Jon 15.6Misiana tar garasa uasa ra kale toto peig, kara ualuhig toro hue ter siokono sira komper puh re turung kotpokoso tar uadouhinar marein. 41  * Mat 24.31; 25.31; Mak 13.27A Tunar Tamat e turung ualatue tosno anggelou mara la kale liu turusina tena Nitoiaono tar mamang inetelikinitie re uoto uasuasa teres nitagorong manar tamat, doho tamatasitie ra uoto guata tar niguata uasa. 42  * Mat 8.12Doho anggelou ra turung bakako tasisina toro tukuno hue tar butur ra turung kiring tosin, teeit ra nimaliana pe, kare uelmahingis. 43  * Dan 12.3Doh no tamata God ra turung bala sira tar pisara tena Nitoia Tamas. Geta to talingoumua, ingga o longor!”
O uelhire uaranga tar bokising mani ger nitouaouo tar iom
44 Iesu ke kula poluk pare, “A Nitoiang Heuene misiana tar bokising mani ger nitouaouo tar iom. Doha tang siokor tamata ke tupar, kare la touaouo uain poluk. Inggono ke uaha tun, kare la uabulaua tena mamang inetelik, kare la bulaua tar iomonene.”
O uelhire uaranga toro inekih gero i ranar bulauan
45 “O giamehe ro uelhire uaranga te pare, a Nitoiang Heuen misiana tar tang siokor tang uabulaua gere sir toro inekih gero i ranar bulauan. 46 Tar binaka ke tuparono toro siok, o bulauana roon o i ranantiehe tun, kare la uabulaua tena mamang inetelik, song ke la bulaua tang roon.”
O uelhire uaranga tar uben
47 “Doha Nitoiang Heuene misiana pono pare, o gisiameher tamatang uekih ka baka tenas uben i laur, kara huar bureher mamang ian. 48 Tar binaka ke uounur uben, kara reih uahungin i kot, kara la tabilanguasin, kara kedanga tasir ian. Gisisier uia ka utelais tar tolah, doh gisisier sa ka baka liuis. 49 Te misiana kompe re turung pe sira per uadouhinar mareinane i kot. O anggelou ra turung laha, kara me kedanga liu tasir tamata uasa gera uangoul i uantinanina tasir tamata uaia. 50  * Mat 13.42; Luk 13.28Kara turung bakalais toro tukun o hue tar butur ra la kiring tosin, teeit ra nimaliana pe, kare uelmahingis.”
Iesu ke menmene tar niualasirang sioun, doha timuhur niualasir
51 Doh Iesu ke dangata pare tosno tamatang uakuakeluk, “Inggoum kung naman manate tar mamang inetelikininanine?”
Kara kula tapokisisina pare, “Aa.”
52 Song ke kula Iesu pagiare, “Temaene o tamatang ualualasira tar ualatut uakapa gera kotpokoso sira pare, o tamatang uakuakeluk tar Nitoiang Heuen, gisina misiana tang tanener uma gere kale tauete tur tar timuhur inet, doha ineter pensioun tar butur re uoto uamoko tena inet.”
Iesu ka uelueldein i Nasaret
53 Doh tar binaka ke menmene uakapa Iesu tar uelhire uaranganine, kare hiliu tar uanon, 54  * Jon 7.15Kare lame tena uan. Kare ualasira to tasir tamata tenas umang lotu. Doh gisis ka lutarantiehe tun, kara ueldangate pare, “Ia ke kale turono tar niate uaiaene, kara niguata popokohonine?” 55  * Jon 6.42Song ka meneng uauanete pare, “Inggono pe deha tuna komper tuhtuha um? Doh inggeig i ate tang Maria te tinanon, doho bung tahinono tes Jems, doh Josep, doh Saimon, doh Judas. 56 Doho bung tatahinalikiono ra uangoul tunane. Iangua ke kale turono tar mamang niate, kara niguata popokohonine?” 57  * Jon 4.44Doh gisina ka hagouo uasa tun, kara ueluelde mata tagorong mana tatanon.
Doh Iesu ke kula pare tasisin, “Na propeit God ra ueltadain toro mamang buturulik, bo tena uan katongon, o tahinalikion, doh tasisina katongo ro matmatame ahik tagu me ueltad.” 58 Doh teene ahik pesina mes nitagorong mana tatanon, ahik tagunguaono pah ke guata to me bureher nitouo tar buturuon.

*13:2: Luk 5.1-3

*13:12: Mat 25.29; Mak 4.25; Luk 8.18; 19.26

*13:14: Jon 12.40; Apo 28.26-27

*13:16: Luk 10.23-24

*13:22: Luk 12.16-21; 1Ti 6.9-10,17

*13:40: Jon 15.6

*13:41: Mat 24.31; 25.31; Mak 13.27

*13:42: Mat 8.12

*13:43: Dan 12.3

*13:50: Mat 13.42; Luk 13.28

*13:54: Jon 7.15

*13:55: Jon 6.42

*13:57: Jon 4.44