8
Iesu ke uauia tar tamat a toba
Tar binaka ke hiliu turuha Iesu tar ponponin, o bureher manai tamata ka uakeluk tatanon. Doha bulout e mate keip toro toba ke lame tatanon, kare me hatup uahiua tatanon, kare kula pare, “Tamata Noman geto malara ingga o uadelauana totoguo.”
Doh Iesu ke huela tar limana, kare tuha tatanono, kare kula pare, “Inggo u malar, ingga o delauan.” Kare delauana ualahur tununguar bulout, karo kapangua ponompe no toba. * NKP 14.1-32; Mat 9.30; Luk 17.14Doh Iesu ke kula tatanono pare, “Ualongor! Dehen to hirhire me tamat, bo o la dedengua kompe tar pater, karo la ualasiraia, karo la heir tar uahung geke kulain Moses tar ualasira tasir tamata uakapa pare, ingga ko uia.”
Iesu ke uauia tena tamatang kalekinale nas tang uoum keipir soldiang Roum
Tar binaka ke lala Iesu i Kaperneam, nas tang uoum keipir soldia ke lame tatanon, kare me dangata uapopokoho tun tatanono pare, “Tamata Noman, nag tamatang kalekinaleo e momouh rikin tenag umo, dohe momouh uasa tun, doh ke mate uakapar tukunun.”
Doh Iesu ke kula pare tatanon, “Inggo u turung lame, karu me uauia tatanon.”
Bo nas tang uoum keip pukur soldia ke kula tapokis tatanono pare, “Inggo ahik paha tamata uaia tar kaleme totomua tar me uangoul ium tenag umo, bo o kula kompe me puh mare la uia nag tamatang kalekinaleo. Inggo u kula sira pare, ge inggo pe u uangoul pon i kukulebanga tasir tamata uleik gera kaueke teil totoguo. Doh inggo katong, nogo soldia ra uangoul i kukulebanga totoguo. Doh getu kulo me tang sioko pare, ‘Ingga o la,’ inggon e la. Doh getu kula tar tang giamehe pare, ‘O lame,’ inggon e lame. Doh getu kulo tenag tamatang kalekinale pare, ‘Ingga o guata tar kalekinaleene,’ inggon e guat.”
10 Tar binaka ke longoro Iesu tar ineteninanine, inggono ke lutar, kare kula tasir tamata gera uakeluk teil tatanono pare, “Inggo gine ru hire tamiuoum, inggo ahik pah ku ueltupara me tamat tasir tamatang Israel, na nitagorong mana sira tar tamatene! 11  * Luk 13.29Inggo u hire tamiuoum pare, o bureher tamata ra turung la turume tar butur re harhara turuhar pisar, doh tar butur re la hukor pisar, kara me tabila tagu tas Abraham, Aisak, doh Jekop tar Nitoiang Heuen. 12  * Mat 22.13; 25.30; Luk 13.28Bosir tamata* O tamata geke kedanga baka uoumis God tesir Ju. geke kedanga baka uoumis God tar la uangoul tena Nitoiaon, God e turung baka tauetela tasisina tar kitkitupun tera la kiring tosin, teeit ra nimaliana pe, kare uelmahingis.”
13 Doh Iesu ke kula pare tenas tang uoum keipir soldia, “La tapokis tenang uan. Doha puhon e turung pokoso totomua, ter hauon ingga ko tagorong man.” Doh tar binaka tunumpeonene, ke uia tapokis na tamatang kalekinaleon.
Iesu ke uauia tena uarih Pita ger kuah
14 Iesu ke lala tena uma Pita, kare la bangangua tena uarih Pita re momouh rikin pe toro uat, doha tukununon e uelsuk uasa tun. 15 Doh Iesu ke tuha tar limanon, kare la ariana dedengua kompeon, kare tenturunguaon, kare kaleuatoro tena niein Iesu.
16 Nareuinar binakoneit, o tamata ka keip pokosome tang Iesu tasir tamata ra uangoul teilir liouana uasa, doh inggono ke geil liu keip tasisina tar puhung uelhire, kare uauia tasisit ka momouh. 17  * Ais 53.4Ke guatono pare, tar uakalahara uakapa tun tar haua ke kulaig propet Aisaia sioun pare, “Inggono katongo ke kale teregi momouheig, kare huata teregi uelmahingeig.”
Iesu ke hire tar hagaring uakeluk tatanon
18 Tar binaka ke banga Iesu tasir manai tamata ka tur uiloho pe tatanon, kare kula pare tosno tamatang uakuakeluk. “Inggeig i la tar pang giamehener kodomo uiluiloh.” 19 Doha tamatang ualualasira tar ualatut ke lame, kare me kula pare tang Iesu, “Ir tang ualasir, o mamang buturulik ro lagia, inggo u turung uakeluk totomua.”
20  * 2Ko 8.9Doh Iesu ke hire tapokis pare tatanon, “O lo roke nas lebang, doho tetiaua nas niu, bor Tunar Tamat ahik mena uma uamatoto tun re hohouin, kara hik me butur re uadedeke toro lun.”
21  * 1To 19.20Doha tang giameher tamatang uakuakeluk ke kula pare, “Ir Tamata Noman, inggo u marang uakeluk totomua bo o uamaluana baka kompe totoguo u la keu baka tang tamoug.”
22 Bo Iesu puk ke kula pare, “Uakeluk totoguo gete reng nitagorong mana, karo uamaluana tasisit ahik mes nitagorong man ra keu tosnosio mat.”
Iesu ke louar, kare takoutunguar tukung uasul
23 Iesu ke panete tar bout, doh no tamatang uakuakelukono ka la tagu tatanon. 24  * Ker 4.8Ka hua matoto manasasin i uantinaninar kodomo uiluiloh i Galili, doha tukung uasul ke tentur, doha laur ke sasaopola tar bout, bo Iesu puk e hohouo rikinimpe. 25 Doho tamatang uakuakeluk ka la ualagura tatanon, kara kula pare, “Ir Tamata Noman, uelkarus tamiueim. Inggeig dehi mate manas!”
26  * Mat 14.31; Ker 89.9Doh inggono ke kula pare tasisin, “Ae maene rung sokoroum? Remi nitagorong mana dehoum a kikitilik.” Song ke tentur kaion, kare louara tar romo pare, “Takoutir rom,” kare kula polukuono tar butuana pare, “Hiarou!” Song ke kapar rom, kare hiarouo tununguaon. 27 Doh gisis ka lutarantiehe tun, kara kula pare, “A tamata hauonene maene ke longoror rom, doha butuana tatanon?”
Iesu ke geil liu tasir liouana uasa tar tang torikir bulout
28 Tar binaka ke lame Iesu tar pang giamehener kodom tar pang uan i Gadara, inggono ke ueltupara tar tang torikir tamata kura tauete turuha toro lebangang mat. A toking tamata rasin a toking nihikung liouana uasa, doha toking ualasokor, kara toking mamantou tun, temaene ahik me tamata re uoto marang lihila tar lelon. 29  * Mak 1.24; Luk 4.41Kaura kula ualeik rasina pare, “Ir Tuna God, a haua ro marang guataia tamiueim? Ue teko laha tar me uauelmahing tanika tamiueim i uoumuhia, song re pokosor binaka tun?”
30 Doha pang hueit uleik ra uangoul uairehe sikoro kompela tar buturuon, ra ein. 31 Doho liouana uasa ka dangata uapopokoho tang Iesu pare, “Geto marang geil taueta tamiueim, uamaluana tamiueim mi la hikulala tar pang hueit.”
32 Doh Iesu ke kula pare tasisin. “Mu la!” Doho liouana uasa ka hiliu tar toking tamat, kara la hiku tasir hueit. Doh gisinar pang hueit uakapa tunusine ka siokor ualontiehe tununguako tar hiuhiuon a i ranantieh, kara la siaka uahiuako tar kodomo, kara la siokor houp matengua.
33 Doho tamatang kaukaueke tasir hueit ka bang, kara ualo liu, ka la pokososina tar uan kara la hire tasir gisiameher tamata tar mamang inetelik ke kotpokos. Doh ka ueluatata pono tar haua ke kotpokoso tar toking tamata ger toking nihikung liouan. 34 Doho tamata uakapa tun tar uanono ka lame tang Iesu. Doh tar binaka ka bangasina tatanono ka dangata uapopokoho tun tatanono tar hiliu tonoso mahar kotosin.

*8:4: NKP 14.1-32; Mat 9.30; Luk 17.14

*8:11: Luk 13.29

*8:12: Mat 22.13; 25.30; Luk 13.28

*8:12: O tamata geke kedanga baka uoumis God tesir Ju.

*8:17: Ais 53.4

*8:20: 2Ko 8.9

*8:21: 1To 19.20

*8:24: Ker 4.8

*8:26: Mat 14.31; Ker 89.9

*8:29: Mak 1.24; Luk 4.41