14
Herot e namana tang Iesu pah te Jon ger tang uahuhu
Tar binakon Herot ger toia i Galili ke longoro manasa tar ineteninanine ke guataig Iesu. Kare kula pare tosno tamatang kalekinale, “Gine deh te Jon ger tang uahuhu, inggono deh ke tua tapokis tur toro mat, temaene na nitampopokoho sirono pare.”
3-4  * NKP 18.16; 20.21; Luk 3.19-20Teene sioun Herot ke kale tang Herodias pare, na kuah. Doh inggonor kuaha na kuaha baka uoum Pilip tahinono Herot. Doh Jon ke kula tang Herot pare, “Ingga ko katego tena ualatut Moses, ko kale pe tar kuaheit!” Temaene ke kusa Herot tang Jon, kare uih tane tatanon, kare uamoko tatanono tar karabus. * Mat 21.26Doh Herot ke marang uiliatung pous tatanon, bo ke sokoro puk tasir tamatang Ju, teene o burehe ka namana tun tang Jon pare, a propet.
Doh tar binaka ke kotpokosomer marein re namana tapokis Herot tar marein ka pohoin, a tuna Herodias, a kalan, ke me doumane i uoumuhia tasir tamatasiner nikil ke me uauaha tang Herot. Temaene Herot ke ualapagaha tatanono pare, e turung heir me hauar inete re dangataiono tatanon. Doh tena niualatoho tinanon, inggono ke dangata tang Herot pare, “Heir kompemeene daana toro luna Jon ger tang uahuhu me peileit.” Doha toia ke ueldolom, karo duh ro balan, bo teene manasa ke ualapagaha to peono tar matasir manai, temaeit ke tangana beilbeiliono tar haua ke dangatainir kuaha kalana tatanon. 10 Temaene, ke ualatueono tar tang siokor soldia ke la tokout toro luna Jon iuma tar umang uih. 11 Doho luna Jon ka uamokolain tar peileit, kara heirin tar kuaha kalan, kare keipinguaono tang tinan. 12 Doh no uakuakeluk Jon ka lame, kara me kale tar tukununon, kara la keu, song ka la, kara la ueluatata tang Iesu.
Iesu ke ualaein tasir bureher tamat e matoto tar tolimar taosein
13 Tar binaka ke longoro Iesu toro ueluatata tang Jon, kare panetengua tar bout, kare la tar butur a tabotan me pahen. Doho tamata ka longoro tang Iesu ke la pe tar bout, kara hiliu pono tonoso uan, kara lih uakeluk tatanon i kot. 14 Doh gitie ke la hung pekoon, kare banga tasir bureher tamat, doh ke ueldolomontiehe tun tasisin, kare uauia teres momouhusin.
15 Gitie ke reiu manasa peon, no tamatang uakuakelukono ka lame tatanono, kara me kula pare, “A butur dehene a tabotan, doh inggono gine ke reiu manas. Uelueltula tasisina ra la toro uaninit ro uahuhut mara bulaua katongosina mes niein.”
16 Doh Iesu ke kula pare tasisin, “Ae maene ra lasin? Inggoum katongo dehono mung heir me niein tasisin.”
17 Doh gisina ka kula pare tatanon, “Inggeim deh ahik me mi bureher nieinane. Bo o tolima kompe ro bereit rasine, doha torikir ian.”
18 Doh Iesu ke kula pare, “Keipimeane totoguo taninin.” 19  * Mat 15.35-39; Mak 8.6-10Song ke kulono tasir tamata ra tabil i koto toro garas, kare kale toro tolima ro bereit, kara torikir ian, kare banga kai i Heuen, kare uatakai tang God, kare pispis, kare heir tosno tamatang uakuakeluk, doh gisina ka bul hahai tasir tamata uakap. 20 Doho tamata uakapa ka ein, kara siokor mahmahur. Doho tamatang uakuakeluk ka ute tar siokor hangaul, doha torikir tolaha tang ginitie ke mokomok. 21 Doh gisis ka ein kaelais tar tolimar taosein, o kuah, doho keketik ahik pah ka aha keip taguis, bo gisina ka ein ponompe.
Iesu ke la i rana tar laur
22 Doh Iesu ke kula tosno tamatang uakuakeluk ra panete tar bout, kara la uoum tar pang giamehe nar kodom, bo inggon e uelueltula baka tasir tamat. 23  * Luk 6.12; 9.28I muduhia ke ueltula peono tasir tamat, kare la kai taro tar siusana me pahene tar la lotu. Gitie ke reiu peon, inggon e uangoulumpe me pahen, 24 Doh tar binakonene a bout e uairehe harahahanah i laur, dohe uasuasiakain tar butuan, teene a romo ke u tanela tasisin.
25 Doh na lulein Iesu ke la i rana tar laur tasir tamatang uakuakeluk. 26  * Luk 24.37Doh binaka ka bangasina tatanono re la peha tar laur, gisina ka sokorontiehe tun. Kara kalkaling ualeik tun. Kara kula pare, “A liouan!” 27 Bo Iesu puk ke mene ualahur tasisin pare. “Mu uaongolosioum! Inggo dehon. Ahik pah mung sokor!”
28 Doh Pita ke mene ke kula pare, “Ir Tamata Noman, ge pare ingga nomanon, kula totoguo maru lahao totomua i rana tar laur.”
29 Doh Iesu ke kula pare, “Lame.” Doh Pita ke hiuo tur tar bout, kare lihiko i rana tar laur tang Iesu. 30 Bo tar binaka puk ke bangono tar uleikir butuan, kare sokor, kare dududur, kare kula ualeik pare, “Tamata Noman, uaudeil totoguo!”
31  * Mat 8.26; Mak 4.39Kare hue ualahurunguako Iesu tar pang limana, kare kusa tatanon, kare kula pare, “Ingga deha kikitilik reng nitagorong man! Ae maene ko tagorong boha?”
32 Song kura siokor panete rasina tar bout, kare takoutunguar rom. 33 Doh gisit tar bout ka hatup uahiu i koto tar kekenon, kara kula pare, “O mana tun, ingga ter tuna God.”
Iesu ke uauia tasir bureher momouh o peng Genesaret
34 Tar Binaka ka sairkoutusina tar kodomo uiluiloh i Galili, kara la hung manas i teh i Genesaret. 35 Doh tar binaka ka la bang parokor tamatang tar buturuono tang Iesu, kara kula tasir gisiameher tamata tar la hireme tasir momouh uakapa tun tar pang uanion, kara keipimeis tatanon. 36  * Mat 9.20-21Kara dangata uapopokoho tang Iesu, ge para banotong tuha pukusina tono suruna no hikhikuon. Doh gisina uakapasit ka tuha tatanono ka siokor uia tapokis.

*14:3-4: NKP 18.16; 20.21; Luk 3.19-20

*14:5: Mat 21.26

*14:19: Mat 15.35-39; Mak 8.6-10

*14:23: Luk 6.12; 9.28

*14:26: Luk 24.37

*14:31: Mat 8.26; Mak 4.39

*14:36: Mat 9.20-21