21
Iesu ke la lekala i Jerusalem misiana tar toia
Gitie ka la uahuhut manasa pe Iesu mesno tamatang uakuakeluk i Jerusalem, kara la turuha tar uauanilik i Betpage tar Siusanang Oliv ter buturuono ke ualatueto ter Iesu tar tang torikir tamatang uakuakeluk, kare kula pare tasrasin, “Mura la tar uanela ra bang huaralain, doh getura lekala raoum tar uanion, kaura turung banga dedengua kompe tar donki a niuih uatur, e tur keipimpe tar tun, luaka tasrasin, kaura keipimeane totoguo. Doh gete kula me tamata me inet, hire tatanono pare, ‘A Tamata Noman e malara tasrasin,’ mare uamaluana ualahurono tamiraoum tar keipime tasrasin.”
A puhonene ke kotpokoso sira tun tar uakalahara tar puh ke kulameinir propeit pare,
 
“Hire tar uan uleik i Saion,
‘Banga tenang toia, git re lame totomua!
Inggon a hamhamas e la sirame tar tamat a tabo hangan,
doh inggon e tabila teil tar donki. Aa, inggon e tabila teil tar donki kalan.’ ” Sekaria 9.9
Doh rasitir toking uakuakeluk kura la guata sira ke kula pe Iesu tasrasin. Kaura la keipime tar donki tinana doha tun, kaura heig uaponola tenasira hikhiku baraha i rana tar toking donki, kare tabila uaponola Iesu i ran.
O bureher tamata ka liaha tenas hikhikuane i koto tar lel, doho gisiamehe ka tokout tar randouk, kara uamoko hahaiala tar lel. Doho tamatasitie ra la uoum teil tatanon, doh gisitie ra uakeluk teil ka kula ualeik pare,
 
“Hosana! Uaha tar tuna Debit!
God e guata uaia tar tamatonene re lame tar hanganar Tamata Noman. Hosana!
Uatakai tun tar hangana God.” Ker 118.25-26; 148.1
 
10 Doh tar binaka ke lekala Iesu i Jerusalem, o tamata uakapa tunane tar uan ka lutarantieh, kare nukur balas, kara ueldangata ueltebeir pare, “Mai tunumper tamatonene?”
11 Doho manai tamata ka hire pare, gine te propeit Iesu ger peng Nasaret i Galili.
Iesu ke geil liu tasir tamata ra uabulbulaua to tar umang lotu ger dedeil
12 Doh Iesu ke la lekala tar umang lotu ger dedeil, kare la geil tauete tasir tamata gera bulbulaua, kara uabulaua to tenas inete tar buturuon, ke kaba dingono tar pateheng mani, doh nas tabtabilasis ra uabulaua tosnosio tetiau. 13  * Ais 56.7; Jer 7.11Kare kula pare tasisin, “A nibolo uahiua dehono tono uelhire God pare, ‘Nag umo ra kilain a umang lotu, bo inggoum puk mung guata sira pare, nas buturung tokouaouor ueuenauon.’ ”
14 Doho bureher tamatar kut mesir tamatasisier kikimoror limas, doha kekeis ka la to me tang Iesu iuma tar umang lotu ger dedeil, kare uauiaono tasisin. 15 Bo tar binaka puk ka bangar patere uleik, doho tamatang ualualasira tar ualatut tar hagar uaianine ke guataig Iesu, kare tasir keketik pono ra kulkula ualeik pe pare “Hosana! Uatakai tar tuna Debit!” Kare tokouasais tang Iesu. 16  * Ker 8.2Kara dangatasina tang Iesu pare, “Ingga o longor paroko tar haua ra kulkulainisin?”
Kare kula Iesu pare, “Aa, u longor, bo inggoum puk here halana tung timana tena puhung uelhire Godene, ‘Ingga ko ualasira tasir keketik, doho guama tar heir tar uatakai uaiantiehe tun.’ ” 17 Song ke hiliu Iesu tasisin, kare tauetela tar uan, kare lala i Betani teke la hohouono tar boungon.
Iesu ke soul uasa toro douk o hangana toro fig, karo la makmakorongua roon
18 Naliliuolik tun, gitie ke tapokis pela Iesu tar uan inggono ke gog. 19 Doh inggono ke banga toro fig o tur tar tektekener lel, kare la uelhir tang roon, bo ahik pukuono pah ke banga me uauana roon, bo a kamanana kompe. Kare kula pare toro douk roon, “Teko tuka, ahik baka poluk me kukuanana re turung alara tur totomua!” Ahik me manasan, karo makmakoro tur puk manasampe ro tukununa ro douk.
20 Doho tamatang uakuakeluk ka banga tar puhonene, kara lutarantieh, kara ueldangateis pare, “Hape maene ko makmakoro ualahur tunungua ro douk rone?”
21  * Mat 17.20; Luk 17.6; Jon 14.12; 1Ko 13.2Doh Iesu ke kula tapokis pare, “O mana tun, inggo gine ru hire tamiuoum, gete me mi nitagorong manoum, doh ahik pah mung uaruara naman, inggoum mung banotong guata sira tar hagarene ku guataio toro fig, doh ahikiono pah tar puh pukene ka guatain toro fig, bo mung banoto ponompe mung kula tar siusana pare, ‘Tentur, karo bakakoiaako i laur,’ kare turung guata sirono tar puhene kung kulaioum. 22  * Mat 7.7-11; 18.19Doh getung tagorong manoum tang God, inggoum mung kale tar hauar inete rung dangatain tatanon.”
Iesu ka dangatain, mai ke uatohangana tatanon
23 Doh Iesu ke tapokisime tar umang lotu ger dedeil, doh gitie re ualasira peon, noso uleikir pater, doho mamahoholik ka lame tatanon, kara me dangata pare, “Ia ko kale tura tar hanga uleikene, doh mai ke heir totomua tar nitampopokoh, maeit ko banotong guata pagiare?”
24 Doh Iesu ke kula tapokis pare tasisin, “Inggo u marang dangatangua baka pono tamiuoum tar siokor puhung dangat. Doh getung hire tapokis uaiaoum totoguo, song ru hire pono tamiuoum tang mai ke uatohangana totoguo tar guata tar kalekinalenine.” 25 Song ke dangata Iesu tasisina pare. “Bo na niuahuhu Jon, ia re la tur, tang God ue e la tur puk tasir tamat?”
Doh gisina ka menemene katongois pare, “Hapengua ri kula peeig? Geti hire taroeig pare, ‘E la tur tang God.’ Inggon e turung kula poluk pare tagigeig, ‘Bo aeono maene ahikioum pah kung tagorong mana tatanon?’ 26  * Mat 14.5Bo geti kuleig pare, ‘E la tur tar tamat.’ Inggeig i sokoro me puh gera guatainir tamat, teene gisina ra siokor namana pare, Jon a propeit.” 27 Song ka hire tapokisisina pare tang Iesu, “Inggeim mi tel.”
Kare kula Iesu tasisina pare, “Uelik, inggo ahik pono pahu hire tamiuoum tang mai ke uatohangana totoguo, maeit ru guata tar kalekinaleene.”
O uelhire uaranga tar toking Tunar Tamat
28 “Bo hape rung namana peoum tar puhene? A siokor binak e uangoulur bulout doha toking tun, a toking bulout. Maeit, inggono ke lala tanetier mamahoholik uoum, kare kula pare, ‘Ir tug, daan ingga o la, karo la kalekinaleala tar iomo bino.’ 29 Bo ke kula tapokis pukuono pare, ‘U de matu la.’ Bo i muduhia puk inggono ke uiuir tena ninamana, kare la. 30 Song ke la poluk ra tamas rasin, kare la hire tar uatang giamehenar tun tar siokono komper puh. Kare kulono pare, ‘Aa, tamoug, inggo u la.’ Bo ahik pukuono pah ke la. 31 Hingia tasrasina rasine ke guata tena nimalara ra tamas?”
Kara kulasina pare, “Ger uakikilangan.”
Kare kula Iesu pare tasisin, “Inggo u uamana tun tamiuoum, o tamatang kale tar maning takis doho kuahasitir ura ueltebeir ra la leka uakikilanga tamiuoum tena Nitoia God. 32  * Luk 3.12; 7.29-30Ge Jon pe ger tang uahuhu ke lame tamiuoum tar me ualasira tamiuoum tar leler kodkodoh. Doh inggoum ahik pah kung tagorong mana tatanon, bosir tamatang kale tar maning takis mesir kuahasisir ura ueltebeir teka tagorong mana tatanon. Inggoumur Parisi, doho tamata uleik kung bangampe tar puhonene, kara hik dedempe pah kung uiuir teremi ninaman, karung tagorong mana tatanon.”
O uelhire uaranga tasir tamata uasa gera kaueke tar iomo bino
33  * Ais 5.1-2Doh Iesu ke hire poluk tasir tamata uleik pare, “Mu ualongoro poluk toro giamehe ro uelhire uarang. A tang siokor tamata ke tuha tena iomo bino, kare ur tane tar pantui, kare koho tar tung ra pouspous toigir kukuananar bino i koboro tar iom, kare tuha tar pang taluhatie tar iom, kare heir baka tasir gisiameher tamata ra kaueke uangoul, bo inggono ke la baka tar gime uan e uaireh. 34 Doh tar binaka ke lamer binakang kale toto tar kukuanananin, git tanener iomo ke ualatue tosno tamatang kalekinale tar la kale tena kukuauanar binoon. 35 Bo o tamatang kaukaueke puk tar iomo ka kusa tane tosno tamatang kalekinaleon, kara uiliatung tar tang siok, kara tung pous tar tang giameh, kara bakbak pous tar tang giameh. 36 Song ke ualatue polukuono tasir gisiameher tamatang kalekinale, o burehe uain tas geka ualatue baka uoumulais. Doho tamatang kaukaueke ka me guata sira kompe tar siokonor hagar misiana ka guata uoum pe tasir uakikilangan. 37 Uadouhina tun, git tanener iomo ke ualatuela tar tun ger bulout tasisin, teene ke namana peono pare, ‘Song ra la ueltada nomanasina tar tuguo.’
38  * Mat 27.18Bo tar binaka puk ka bangar tamatang kaukaueke tar tunon, kara uelkuleis pare, ‘Gine deh ter tuna tanener iomo gere turung kale uahiua tar iomo bino, ti la, ti uiliatung pous tatanon, mari kale inggeig tar mamang inetelikir nanon.’ 39  * Hib 13.12Song ka kusa tane tatanon, kara baka tauete tur tatanono tar iomo bino, kara tung pous.”
40 Kare dangata Iesu pare, “Doh tar binaka re me pokoso tanener iom, hape re me guata peono tasir tamatasitie ka kaukaueke tena iomon?”
41 Kara hire tapokisisina pare, “Inggono dehe turung uiliatung pous nomananguampe tasir tamata uasasinasine, kare bulaua mo gisiameher tamata tar me kaueke tar iomo bino gera turung heir tang tanener iomo tar kukuananar bino gete ua.”
42  * Roum 9.33; 1Pi 2.6-8Kare kula Iesu pare tasisin, “Inggoum kung timana manasa tar puhung uelhire gero kula teilin no uelhire God?
 
‘O palaua geka deinir tamatang tuha toro um,
teene ka namana pe o sa roon, karo iinetelik puk, roon ko uiuirin pare, o inete uleik tun.
A Tamata Noman ke guata tar ineteninanine
doha mataia tun, king banga pe inggeim!’ ” Ker 118.22-23
 
43 Kare kula ualatumana poluk Iesu pare tosnosio mamahoholikir Ju, “Temaene ru hireo tamiuoum pare, na Nitoia God ra turung kale liuin tamiuoum, kara heirin tasir tamata gera uoto ua tar kukunana uaia gere uauaha tang God. 44 Doh mair tamata re turung punga uahiuako toro palaua roon e turung tapolaka siksikin. Doh mair tamata re turung hungin tang roon e turung tamtamian.”
45 Tar binaka ka longoro noso tamata uleikir pater, doho Parisi toro uelhire uaranga rone ke hirein Iesu, kara ate pare inggon e menmene tasisin, 46 temaene ka marang kusesina tatanon e la tar karabus, bo ka sokoro puk tasir manai tamata gera tagorong mana pare, Iesu a propeit.

*21:13: Ais 56.7; Jer 7.11

*21:16: Ker 8.2

*21:21: Mat 17.20; Luk 17.6; Jon 14.12; 1Ko 13.2

*21:22: Mat 7.7-11; 18.19

*21:26: Mat 14.5

*21:32: Luk 3.12; 7.29-30

*21:33: Ais 5.1-2

*21:38: Mat 27.18

*21:39: Hib 13.12

*21:42: Roum 9.33; 1Pi 2.6-8