13
Mu malauelhir dedeisioum
Mu malauelhir dedeisioum ngohina paho matmatatahinalik. * Uak 18.1-8; 19.1-3; Roum 12.13Ahik pah mu malabobour tar uaha uangoul tasir pokoso tonomio um, ge tar puh peon o gisiamehe ka me uaha uoum tosnosio pokos, doh gisin o anggelou, bo ra tele teil puk o anggelou pesin. Mu namana toso uanotoumiusit ra uangoul tar uih, namana to ge pake inggoumuono rung uangoul tagu tasisin. Doh toso uanotoumiusit ra kale uelmahing, mu namana to ge pake inggoumuono rung kale uelmahing tagu tasisin.
O le
* Epe 5.5O le paka ueltadantiehe tuninir tamata uakap. Doho bulout le mesir kuahar le, paka uelueltadeis, doh paka uangoul uadedeil keip torosio le, ge God pe e turung bang kedanga tasisit ra uangoul uasa keip tosnosio kuahar gisiameh ue nosio buloutur gisiameh, doh gisis pon ra ura ueltebeir.
A mani
* Jos 1.5Ahik pah mu me uangoul sir “o uaha mani,” bo mu uaha keip puk manasa tar haua kung kale manasaig. Ge God pe ke kula pare,
 
“Inggo ahik tun pahu turung hiliu
ue u uelsakil tamiuoum.” Ualatut 32.6,8
Temaeit inggeig i banotong ongolongua tar kula pare,
 
“A Tamata Noman nagi tamatang pouleig,
inggeig ahik pahi banotong sokoro me puh
ra banotong guatainir tamata tagigeig.” Ker 118.6
O mamahoholikin tar lotu
* 1Ko 4.16Mu namana uanono tosnomio mamahoholikin tar lotu geka mene tono uelhire God tamiuoum, bangbanga hamas tar haua ke kotpokosome tenas niuangoulusin, karung petut sir teres nitagorong manasin.
Iesu Kristo a siokono nerau, daan, doh tar mamang binakalik. * Roum 14.17Ahik pah mu uareihisioum tar mamang niualasiraniner giniamehe sioko tena niualasirar Tamata Noman. Auia geta uatampopokoho keipigir kolougigeig tar nimalauelhir doh na niueldolomo God, bo ahik pah tar ueluatatanar ualatutunar niein, ge gisis pe ka uakeluk taninin, ahikir puhunin pah ke poul baka tasisin.
10 Inggeig nogio olta o giamehe sioko tonosio oltar Ju, bo o patere puk gera kalekinale to tenas buturung lotur Ju, ahik pah ra banotong ein to tagu tonogio oltaeig. 11  * NKP 16.27Nas patere uleikir Ju e keip tar deuatinginar inetesisier tua tar Buturur Dedeilintiehe Tun tar heir tar uahung tar kale liu tar niguata uasa, bor tukunusir inetesisir tua ra ualuh toig i behia tar uan. 12  * Jon 19.17Temaeit Iesu ke kale to pono tar uelmahing i behia toro pirikinar uan uleik tar uadedeil keip tasir tamata uakapa toro deuatingin. 13  * Hib 12.2Inggeig i la uelhir to manasala tatanon i behia tar uan, kari la kale uelkout tena nimatalon. 14  * Hib 11.10,16; 12.22Ge gane pe i kot ahikieig menagi uan ri uangoul uamatoto tunin gere turung nagigeig dede, bo i sirsir tar uan uleik gere turung lame.
15  * Ker 50.14,23Temaeit i lolono tena nitampopokoho Kristo, inggeig i heir dedempesieig tar uahungung uatakai tang God pare, ter uahungono ri heir keipieig tar uauagig tar binaka ri me hire tauete tatanon a Tamata Noman. 16  * Pil 4.18Ahik pah mu malabobour tar guata tar niguata uaia, doh tar ueluelpoule, geter uahung penin re uauaha tun tang God.
17  * 1Te 5.12Mu longoro tosnomio mamahoholikin tar lotu, karung guata tar haua ra kulainisina gera kaueke pesina tamiuoum, ge gisina pe ra la turung hire sira tang God hape ka kalekinale pe. Getung longoroum tasisin, gisina ra banotong kalekinale keip tar niuah. Geta hikia paho longor, gisina ra turung kalekinale keip tar niduh, kara hikinguamper puhono pahe banotong poul totomua.
18  * Apo 24.16; 2Ko 1.12Mu poul totoguo tenami lotu, inggo u ate teilio a kodkodoho reg ninaman, ge inggo pe u marang guata puk tar kodkodohor inete tar mamang binakalik. 19 Doh inggo u dangatantiehe tun tamiuoum tar lotu pare, mare heir tapokis ualahurume God totoguo tamiuoum.
20  * Jer 32.40; Isk 37.26; 1Pi 2.25Inggo u lotu tar Godong Toro Hiarouo, geke kale tapokis tur tang Iesu nagi Tamata Nomaneig toro mat toro deuatinginar uelhote gere moko dede, doh ge nas uleikir Tamatang Kaueke tasir sipsip, 21 tar heir uaburehe tamiuoum tar mamang inetelikir uia rung malaraig tar guata tena kalekinaleon. Doh inggo u lotu pono, maeit tang Iesu Kristo God e kalekinale i lolono tamiuoum tar haua re uauaha tatanon. Doh tang Iesu Kristo a uatakai a nanono tar mamang binakalik mamang binakalik! O Mana tun.
A uadouhinar men
22 Inggo u petutup tamiuoum ro bung uanotoug, mu ualongoro uanono tun tar haua ku menegio, ge inggo pe ku bolo puk tar sikir bolobolonine.
23 Inggo u marang uahire tamiuoum tang uanotougigeig, Timoti, ka uatauete tur manasain tar karabus, gete la ualahurumeonane, inggo u turung kale tagume tatanono tar me banga tamiuoum.
24 Heir tenag niuaha inggo tosnomio mamahoholikin tar lotu, doh tasir gisiameher tamatang tagorong man. O tamatang tagorong man i Itali ka heirila tenas niuah.
25 A hamhamasar nang God e uangoul tagu tamiuoum uakapa tun.

*13:2: Uak 18.1-8; 19.1-3; Roum 12.13

*13:4: Epe 5.5

*13:5: Jos 1.5

*13:7: 1Ko 4.16

*13:9: Roum 14.17

*13:11: NKP 16.27

*13:12: Jon 19.17

*13:13: Hib 12.2

*13:14: Hib 11.10,16; 12.22

*13:15: Ker 50.14,23

*13:16: Pil 4.18

*13:17: 1Te 5.12

*13:18: Apo 24.16; 2Ko 1.12

*13:20: Jer 32.40; Isk 37.26; 1Pi 2.25