19
Pailat ke heir tasisina tang Iesu mara uakusain tar korose
Song ke kula Pailat tasir tamatang uiliatung ra keip tang Iesu, kara la kalkalopis* Nas kalopisir Roum ka tuhain toro let doh tar surun ka uamokoigir sikiskir hain a man tatanon. * Luk 23.11Doho tamatang uiliatung ka kale toro uoho misiana toro uelhung, kara tuha sira tang roono tono takur toia, kara uamokoin toro luna Iesu, kara ualoho toro mahar gomono tabeliaha tatanon. Kara la menmene ueltapokisie kompe pare, “A marein uaia tun nas toiar Ju.” Kara nun tar pararanon.
Doh Pailat ke tauete uelhir poluk tasir Ju, kare kula pare, “Bang inggo gine ru turung keip tauete manasame tang Iesu tamiuoum marung ateoum pare, inggo ahik pah ku tupara me inete ke guata uasaion.” Maeit Iesu ke tauet a niauih ro luna toro uoho ueluelhung, kare loho teil toro mahar gomono tabeliah, song ke kula Pailat tasisina pare, “Ter tamata teene!”
Tar binaka ka bangar tamata uleiking tasir patere, karo tamatang babata tang Iesu, kara kula ualeikingua pare, “Uakusa kai tatanono tar korose! Uakusa kai tatanono tar korose!”
Bo Pailat puk ke kula tapokis pare, “Mu me kale tatanono marung uakusa kaia katongoum tatanono tar korose, teeit inggo ahik pah ku tupara me inete ke guata uasaion.”
Doh gisisir Ju ka hire tapokis pare, “Inggeim nami siokor ualatut e kula teil pare, inggon e mat, teeit inggono ke kula katongoin a tuna God.”
Doh ke longoro pe Pailat tar puhonene, inggono ke la sokorontiehengua. * Mat 27.12Pailat ke leke tapokis poluk iuma tar uma ger nang gauaman, kare dangata tang Iesu, “Ingga, ia ro la tur?” Bo Iesu puk ahik pah ke mene hahaua tatanon. 10 Kare kula Pailat pare, “Ingga ahik paho marang mene hahahaua totoguo? Ingga ahik paho ate pare, inggo pe teru kale teil tar nitampopoko? Inggo u matot u luaka liu totomua, karo tauet, karu matoto pon u kula ra uakusaia i rana tar korose.”
11  * Jon 10.18; Apo 2.23; Roum 13.1Iesu ke kula tapokis pare, “Ingga pake haik paho matot o kale uahiua totoguo ge pakene ahik God pah ke heir totomua tar nitampopokoh, karo kaueke tar mamang inetelik. Temaeit a tamatene ke heir totoguo tar limoumua inggon e kouh tar niguata uasaniner santiehe tun.”
12  * Luk 23.2; Apo 17.7Doh ke longoro pe Pailat tar puhon, inggono ke marang sir me hagar mara luakain Iesu mare la. Bo gisis pukur Ju ka kula ualeikintiehe tun pare, “A tamata geke guata katongoin pare, a toia, inggon e tokouasain tang Sisa. Geto luaka ingga, karo uatauete tar tamatene, ingga ahik pah kaloum tang Sisa.”
13 Doh ke longoro pe Pailat ka mene pesina pare, kare keip tauetengua tang Iesu, kare la tabila tono tabtabilar tang kedang. A buturuono ra kilain pare, o palaua mamadelau. O Ju ra kila tang roono pare, Gabata.
14 Doh inggono ke uahuhut sikoro manasalainir marein uelik tar kaleuatoro toro niein ueliking Leke Liu ro Mat. Doh Pailat ke kula tasir tamata pare, “Bang! Tenami Toia!”
15 Doh gisina ka kula ualeik pare, “Tung pous tatanon! Tung pous tatanon! Uakusa kai tatanono tar korose!”
Kare dangata poluk Pailat tasisina pare, “Inggoum mung malar u uakusa kaio tenami Toiaoum tar korose?”
Doh gisis nosi uleikir patere ka kula tapokis pare, “Inggeim nami tang sioko komper toia Sisa.” 16 Temaeit Pailat ke heir tang Iesu tar limasisina mara uakusasina tatanon i rana tar korose.
Iesu ka uakusain i rana tar korose
Temaeit gisisir tamatang uiliatung tera kaueke teilingua tatanon, 17 Iesu ka uahuata katongoin tena korose, kare hiliu tar uan uleik, kare me pokoso tar butur ra kilain, “Na buturur Lakok.” Doh toro uelhireng Ju ra kilainir buturuon i Golgota. 18 Ter buturuono teka la uakusa kaia toiono tar korose menia tar tang torik ponor tamat, rasina ka uaturunguais nasira korose i uara tektekene ter nang Iesu, a nang Iesu ke tur i uantinanin.
19 Doh Pailat ke bolo tar puhung uahire, kara uamokoin i rana tar korose. Ka boloin pare, “Iesu ger peng Nasaret nas toiar Ju.” 20 Doha puhung uahireono ka boloin toro uelhireng Ju, Latin, dohi Grik. O bureher Ju ka banga tar puhung uahireonene, teeit a buturuonene ka uakusain Iesu tar korose e uahuhut tar uan uleik.
21 Temaeit gisis nosi tamata uleikir patereng Ju ka la tang Pailat, kara hire pare, “Ahik paho bolo pare, ‘Nas toiar Ju.’ Bolo pare, ‘A tamatene ke kula pare, inggo nas toiar Ju.’ ”
22 Doh Pailat ke kula tapokis pare, “A haua geku bolo manasaio uamaluana gere moko sirono ka bolo pein.”
23 Doh tar binaka ka uakusa kaia manasa per tamatang uiliatung tang Iesu tar korose, gisina ka kale tena hikhikuono, kara uelbule katongois taninina tar toueitir pain. A tang siok tang sioko tasisin e kale tono mahar. Gisina ka kale liu pono tono hikhikuono gero barah geka tuha keip pukin toro mahar sioko ro mahar gomono nikaere uatuk i sirun, ahik paho niuauelbabeir tagu. 24  * Ker 22.18Temaeit gisisir tamatang uiliatung ka uelkule katongonguais pare, “Inggeig ahik pahi kihkih tang roono me mahmahar, inggeig i ueluelpeikie mari bangeig tang mai re kale tang roon.” Doha puhonene ke pokoso puk mare la hung tuninir puh geka boloin pare, “Gisina ka uelbule katongois tenag hihikuo, kara ueluelpeikie tonogo gomono.” Teka guata siramper tamatang uiliatung paar.
25  * Mat 27.55-56Doh gisine ra tur uahuhut tena korose Iesu, Maria tinana Iesu, tahina kuaha Maria ge na kuaha Klopas, kare Maria ger peng Makdala. 26  * Jon 13.23Doh Iesu ke banga tang tinan, kara tamatang uakuakeluk gere malauelhirintiehe tunuion ura tur tokaha pe, maeit ke kulanguaono tang tinana pare, “Inggoneit a tumua.” 27 Song ke kula tena tamatang uakuakeluk pare, “Inggoneit te tinoumua.” Doh uakekene turungua tar binakono gitir tamatang uakuakeluk ke keip tena uma tang Maria.
Iesu ke mat
28  * Ker 22.15Iesu ke ate manasa pare, a mamang inetelik ka guatguata hihir tun manasaig, maeit a puh geka boloin sioun e pokos tun toro man. Kare kulangua Iesu pare, “Inggo ku kamadak.” 29  * Ker 69.21Doha itung kodom e tok a uoun tar bino ueltek, temaeit o pous ka uahuin taninina, kara uih tolain tar puhung douk ra kilain, o hisop, kara hue kaiatigin tar uauana Iesu. 30 Doh Iesu ke inum tar bino ueltek, kare kula pare, “Ginina ke kapkapa hihir manas.” Song ke kokolo uahiua, kare mat.
Iesu ka soupin ro kapkapana toro bel
31  * Ual 21.22-23A mareinonene a mareining kaleuator, doh tar uagiamehener marein a Mareining Pepe Uah. Kare ter marein pono ra maligomo tunin, temaeit gisisir Ju ka de mate kusa uatukur tukunusisina tar korose tar Mareining Pepe Uah, kara dangatanguasina tang Pailat pare, ra haluh goigir kekeisisina mara mata ualahur, kara kale uahiuaigir tukunus. 32 Temaeit gisisir tamatang uiliatung ka la, kara haluh go tar kekenener uakikilangan, song ka uiuih uelhirila tar tang giameh. 33 Bo ka me la manasa pemesina tang Iesu. Gisina ka banga pare, inggono ke mata manas, temaeit gisin ahik pah ka haluh go tagu tar kekenon. 34 Bo a tang sioko pukur tamatang uiliatung ke soup toro bele tar kapkapana Iesu, doh ahik me manasan, kare tit taueter deuating, kara kodom. 35  * Jon 21.24A tang sioko ke uakeis uanono tun tar mamang inetelikininanine ke hire uakalahara tunungua, doha hau ke hiregion, ginin a man, ginin ka hire taueteig, maeit rung tagorong mana uakapoum. 36  * KT 12.46; Aha 9.12; Ker 34.20Doha puhonene ke kotpokoso puk mare manar puh geka boloin toro bolobol pare, “Ahik mo sioko ro hironono ra turung kategoin.” 37  * Sek 12.10; UGO 1.7Kara giameher puh ka boloin pare, “Gisina ra turung banga tar tang sioko geka soupisisin.”
Iesu ka keuin
38 Song ke dangata Josep ger peng Arimatea tang Pailat ge pare matoton e uahue tatanon e kale tar tukununa Iesu. Josep inggono ter tang siokor pono na tamatang uakuakeluk Iesu, bo e uaouo kompein, teeit inggon e sokoro tasir Ju. Pailat ke uahue tatanon, temaeit song ke me kale liu Josep tar tukununa Iesu. 39  * Jon 3.1-2Doh Nikodemus inggon te geke me banga baka uoum tang Iesu naboung, inggono teke la tagume tang Josep. Inggon e kale teil tar uaiuaia a amuh uaiantiehe tun, ka tuha keipin tar bultanana ro torik ro douk ra kilais o mur, doho alo. Doha niduhunon e matoto tar toueitir hangaulur kilogram. 40 Josep me Nikodemus kura kale tar tukununa Iesu, kaura tunaha tatanono tar uaiuai amiamuhuntiehe tun, kaura auih uiloho tar gomono tatanono misiana ra uoto guata per Ju tar kaleuatoro tar tukununar tamata gera keuin. 41 Doha iom e moko uahuhut tar butur ke mata to Iesu. Dohi kobor tar iomon o moko ro lebangang mat o timuh tun, halana me tang siokor mat ka la uamokoin tar buturuon. 42 Doha binakono ke uahuhutuntiehe manasain re uakekene per Mareining Pepe Uah. Temaeit gisina ka keip puk manasala tar tukununa Iesu toro lebangang mata roon, teeit roono tero moko uahuhut.

*19:1: Nas kalopisir Roum ka tuhain toro let doh tar surun ka uamokoigir sikiskir hain a man

*19:2: Luk 23.11

*19:9: Mat 27.12

*19:11: Jon 10.18; Apo 2.23; Roum 13.1

*19:12: Luk 23.2; Apo 17.7

*19:24: Ker 22.18

*19:25: Mat 27.55-56

*19:26: Jon 13.23

*19:28: Ker 22.15

*19:29: Ker 69.21

*19:31: Ual 21.22-23

*19:35: Jon 21.24

*19:36: KT 12.46; Aha 9.12; Ker 34.20

*19:37: Sek 12.10; UGO 1.7

*19:39: Jon 3.1-2