10
O uelhire uaranga tar tamatang kaueke tasir sipsip
Iesu ke kula pare, “Inggo u hire tun tamiuoum toro man, a tamata ge ahik pahe leka uamatoto tur toro pirpirikinar olol, kare leka kout ueltebeir puk, inggon a ueuenau, kara uoto leka uanomo toro um. Bo a tamata gere leke tur tun toro pirik, inggono ter tang kaueke sipsip. A tamata gere tur kaueke toro pirik e puka ueleheir tatanono toro pirpirik, doho sipsip ra longor paroko tar uauanar tang kaueke gete kilkila tang sisiokono tar hangasisin, kare uoum keip tauete tasisin. Doh gete siokor uatauete uakapono tosno sipsip, inggon e uoum keipingua tasisin, doh gisina ra uakeluk tatanon, teene gisina ra longor paroko tar alialinginar uauanon. Doh gisin ahik pah ra matotong uakeluk me tang giamehe siokor tamat, ra turung ualo liu tatanon, teeit gisin ahik pah ra longor paroko tar alialinginar uauanon.”
Iesu ke ueluatata tasisina toro uelhire uaranga roon, bo ahik puk pah ka naman manate tar tengkana ro ueluatata roon.
Iesu ter tang kaueke sipsip
Temaeit Iesu ke hire uapoul poluk pare, “Inggo u hire tun tamiuoum toro man, inggo tero pirik o nasir sipsip. * Jer 23.1-2; Isk 34.2-3O tamata geka la uakikilanga me totoguo gisin o ueuenau, karo uoto leke uanomo tar kale tar mamang inetelik, bo gisis pukur sipsip ahik pah ka longoro tasisin. Inggo tero pirik, doh mair tamata re leke turume totoguo, inggon e turung udeil, kare turung lekleke ueltapokise mare sir mena niein uaia. 10 Bor ueuenau e la pukume tar me uenau, kare tung pous, kare mamantou, bo inggo ku lame tar me heir tar nitua mare uoun tunur nitua tasisina uakap.”
11  * Ker 23.1; UGO 7.17“Inggo katongo ter tang kaueke uaia tasir sipsip. A tang kaueke tasir sipsip e turung heir katongo tar tukununa tar poul tasir sipsip. 12  * Apo 20.29A tamata gere kalekinale tasir sipsip tar marang mani puk, inggon ahik pah misiana tar tamata gesir nana tun tasisin. Doh gete bangar tamatonene ra bulbulauain tar kaueke tasir sipsip me lo roke gete lame, inggon e turung ualo liu tasir sipsip. Kare me geilgeil ueltebeirir lo roke tasir sipsip, kare ein tasisin. 13 Doha tamatonene ahik pahe namana tun tar kaueke uaia tasir sipsip, teeit inggono ra bulbulaua pukin tar kaueke tasisin.”
14 “Inggo katongo ter tang kaueke uaia tasir sipsip. Inggo u ate tosnogo sipsip, doh nogo sipsipo ra ate pono totoguo. 15  * Mat 11.27; 1Jo 3.16Ter siokono puk tang Tamouguo re ate pe totoguo, doh inggo pon u ate tang Tamoug. Doh inggo u turung heir katongo tar tukunug tar poul tasir sipsip. 16  * Ais 56.8; Isk 34.23Doh inggo nougo gisiamehe ponor sipsip, bo ahik puk pah ra uangoul teil tar ololene, doh inggo u turung keip ualeke ponome tasisinane. Doh gisina ra turung longor paroko tar uauouguo, kare turung siokongua pukur olol, kara tang sioko pukur tang kaueke tasir sipsip.”
17  * Pil 2.8-9“Doh Tamouguo e malauelhirintiehe tun totoguo, teeit inggo u heir tar tukunug, karu turung kale tapokis poluk tar nitua. 18 Inggo teru matoto teil manasampe tar heir me uauia tar heir tereg nitua, kare tar kale tapokis tereg nituaene totoguo ru turung guata pe. Teke ualatoho pe tamouguo totoguo ru turung guata pe.”
19 O Ju ka longoro poluk tar uelhirenin, kare la kahakahangua poluk res ninaman. 20 O burehe tasisina ka kula pare, “A liouana uasa ke hiku tatanon, kare uapopouluana tatanon. Ae maene rung longoroum tatanon?” 21 Bo gisisir gisiamehe teka kula pare, “A tamata geke hikur liouana uasa tatanon, ahik pahe matot e mene tar inete sira pare, e matotor liouana uasa e uauia tar tamata ger kut?”
Iesu ka uelueldein
22 Tar binakonene a marein uleiking tar lotu i Jerusalem tar namana tapokis sioun tar binak ka pukain kara uamatotoinir umang lotu ger dedeil pare, na uma God. Doha binakon e uoto pokoso to tar binakang pang rom. 23 Doh Iesu e lihila tar umang lotu ger dedeil e haiala tar paranda, ra kilain pare, “Na Paranda Solomon.” 24 Kara la tur uilohonguar Ju tatanon, kara dangata pare, “Mangiha tunur binaka ro hire uakalahara tuna tamiueim pare, ingga te mai tun? Ingga o hire uakalahara tun tamiueim, ge pare te inggar Kristo.”
25 Kare hire tapokis Iesu pare, “Inggo ku hire manasa tamiuoum, bo inggoum puk ahik pah kung tagorong man. A nitouo geku guatagio tar hangana Tamoug, e ualasira tamiuoum pare, maio. 26 Bo inggoum puk ahik pah mung tagorong man, teeit inggoum ahik pah tesir sipsipir nouguo. 27 Nogu sipsipo ra longor paroko tar uauouguo, inggo u ate tasisin, kare gisina ra uakeluk totoguo. 28  * Jon 3.16; 6.39Inggo u heir tasisina tar nitua gere moko dede, doh gisin ahik pah ra mate tagu, kara hik me tang siok re matot e uenaua tur tasisina tar limouguo. 29 Tamouguo ke heir tosnogo sipsipo, inggono ter i ranantiehe tar mamang inetelik, doh ahik me tang sioko re matotong uenaua tosnogo sipsipo tar limana Tamoug. 30 Doh raeim me Tamoug a tang siok.”
31 Temaene o Ju ka longoro ke mene peono paar, kara kale poluk tenas palaua tar marang bakpous tang Iesu. 32 Kare kula Iesu tasisina pare, “Inggo ku guata tun tar bureher kalekinale uaia, hingia me sioko taninina rung marang bakpous uelhirioum totoguo?”
33  * KT 24.16Kara hire tapokisir Ju pare, “Inggeim ahik pah mi marang bakpous totomua tar palau, teeit ko guata pea tar kalekinale uaia, bo inggeim mi marang bakpous totomua, teeit ingga ko uelsigal tang God, karo kula pare, a siokono tatanon, ge ingga pe a tamata puk ahik paha God.”
34  * Ker 82.6Kare hire tapokis Iesu tasisina pare, “A puh ka boloin tenami ualatutoum, God ke kula pare, ‘Inggoum o god.’ 35 Doho bolobolo gero nang God ge ahik paho matotong uapalih, o hire teil pare, maisir tamata gera kale tono uelhire God, ‘Gisina tesir god.’ 36 Doh ae maene rung kula inggoum totoguo ku uelsigala tang God. A hau! Teeit ku kula peo pare, ter Tuna God? Inggo ter tang sioko ka kedangaio, kara ualatuehaioane i kot. 37 Doh ge ahiko pah ku guata tar inete ke malaraig Tamouguo tar guat, song ahikoum pah mung tagorong mana totoguo. 38  * Jon 14.10-11Bo gete ku guata inggo tar haua ke guataig Tamoug, gitiempe ahik peoum pah mung tagorong mana totoguo, bo mung tagorong mana kompe tar inete geru guatagio. Song mung turung ateoum, karung naman manate pare, Tamouguo e uangoul tokaha keip totoguo, doh inggo u uangoul tokaha keip tang Tamoug.”
39 Doh gisinar Ju ka marang kusa tane poluk tang Iesu, bo inggono puk ke hiliu tasisin.
40  * Jon 1.28Song ke la tapokis Iesu, kare la sairkout tar kodom i Jodan tar butur ke uahuhu uakikilanga to Jon tasir tamat, teke la uangoulono tar buturuon, 41 karo bureher tamata ka lame tatanon, kara me kula tatanono pare, “Jon ahik pah ke touo tagu me inet, bo a mamang inetelik puk ke hiregiono tagigeig tar tamatene, ginin a mana noman.” 42 Doh tar buturuon o bureher tamata ka tagorong mana tang Iesu.

*10:8: Jer 23.1-2; Isk 34.2-3

*10:11: Ker 23.1; UGO 7.17

*10:12: Apo 20.29

*10:15: Mat 11.27; 1Jo 3.16

*10:16: Ais 56.8; Isk 34.23

*10:17: Pil 2.8-9

*10:28: Jon 3.16; 6.39

*10:33: KT 24.16

*10:34: Ker 82.6

*10:38: Jon 14.10-11

*10:40: Jon 1.28