2
I petut tena niuangoul Kristo
1-2 Gete ter niuangoul tokaha keip tang Kristo ke uatampopokoho tar balamiuoum, kare uamamahoul tamiuoum tena nimalauelhir, doh getung uangoul tokaha keipoum tar Iabena Dedeil, karung kale tena niueldolom Kristo, inggoum mu uatuktuka hihir tunungua tar niuaha totoguo pare, a siokono pe remi ninaman, kara siokono remi nimalauelhir, kara siokonor iaben, doha siokor ninaman.
* Gal 5.26Ahik pah mu uairana katongosioum tasir gisiameh, kara hik pah mu guata me inet mare uleikir hangamiu. Bo inggoum pakung kale uahiua katongosioum, karung namana sira pare, o gisiameher tamata tesir uiantiehe tamiuoum. * 1Ko 10.24Inggoumur tang siok tang siok ahik pah mu namanantiehe puk tar haua re uauia tatamiu, bo pakung namanantiehe puk tar haua re uauia tasir gisiameher tamat.
Kristo ke kale uahiua katongoin, doh God ke kale kai tatanon
Inggoum pakung kale me siokonor ninamana misiana tang Iesu Kristo.
* Jon 1.1-2; 17.5Inggon a siokono sira tang God, bo ahik pukuono pah ke namanang uoho uanono tar hagaring uangoul sira tang God.
* Jon 1.14; 2Ko 8.9Bo inggono ke kale uahiua katongoin, kare uangoul sir pare, a tamatang kalkalekinale puk, kare kotpokoso sira kompe pare, a tamat.
* Hib 5.8; 12.2Doho tamata ka banga tatanono pare, a tamata tun. Doh inggono ke kale uahiua katongoin, ke uakeluk tun pe tena nimalara God e tuka ke mata pe, gitiempe ke mata peono tar korose.
* Apo 2.33; Epe 1.20-21; Hib 1.3-4Ter tengkanonene maeit ke uairana God tatanono tar mamang inetelik, kare heir tar niueltada tar hanganon e i rana uain tar mamang giniameher hang.
10  * Roum 14.11God ke guata pare, mara hatup uahiuar tamata uakapa tang Iesu, gisis ra uangoul i Heuen, kara uangoulane tar kot, dohi kukulebanga tar kot.
11  * Roum 10.9Doho tamata uakapa tun ra turung hire tauete pare, “Iesu Kristo ter Tamata Noman.” Doh tar hagarion, e heir tar uiniator tang God ge tamanon.
Uangoul sira tar luh i uantinanina tasir tamat
12 Temaeit ro kuhur uanotoug, inggoum kung longoro uaia tun, karung uakeluk dede tun tang God tar binaka ku uangoul keipimeo tamiuoum. Doh gine daana tabo peio, inggoum pakung uakeluk uaia dedempe, karung ueltada keip tun tang God tar nisokor, karung kalekinale uapopokoho tun tar kale tar inete ke uamatotoig God tamiuoum, ke uelkarus pe tamiuoum. 13 Ge God pe tere kalekinale dede tagumpe tamiuoumur tang siok tang siok, kare uatentur tena nimalara tamiuoum tar guata tar haua re malahirigion.
14 Doh tar mamang inetelik gerung guatagioum, ahik pah mu mene ngurungur, karung ueluelpereresioum, 15-16  * Dan 12.3; Pil 1.10; 1Te 2.19mara hikioum pah mu kouh me puh, karung dedeil uakapa tun, ahik me tamata re banotong tohotola tamiuoum me inet misiana paho bung tuna God gera uangoul uakodkodoho tunane tasir tamata uasa tun i kot. Inggoum mu turung uangoul sira pare, a luh e uamarmarein i uantinanina tar uan uasaener kitkitup i kot tar binaka rung mene tauete toro Uelhire gero tua. Getung guatoum pare, inggo u turung uaha tamiuoum tena marein Kristo, geter tengkana peono tere turung ualasira tasir tamata pare, nag kalekinaleo ahik pah ka ueluelourig.
17 Remi nitagorong manoum tang Kristo, doh nami niguat e ngohina tar uahungetie rung heirin tang God. Gitiempe ge teka uatadingin ro deuatingiguo e la keipin tenami uahungoum gete kotpokoso sirono pare, doh inggo u mata ueleheir tamiuoum, inggo u turung uah, karu turung uaha keip tamiuoum. 18  * Pil 3.1; 4.4Ter siokono kompe, inggoum pakung uaha pon, karung uaha keip totoguo.
Timoti me Epaproditus
19 Bo gete malarar Tamata Noman, inggo u tagorong mana teil u turung ualatuela tang Timoti tar la banga baka tamiuoum mare gete tapokisimeon e me banotong uauaha totoguo gete me hire hape rung uangoul peoum. 20 Ahik me tamata misiana tang Timoti, inggon e uoto siokono na nihagou, kara na ninamana keip totoguo, doh tar mamang binakalik inggon e uoto namana tar sir me lele tar poul tamiuoum. 21  * 2Ti 4.10Inggo u hire tar puhonene, teeit o tamata uakapa ra uoto namana kompe teresi nimalar, doh ahik pah ra namana tena nimalara Kristo.
22 Bo inggoum mu ate manasa tena niguata Timoti e ualasira pare, inggon a uauaman, kare poul totoguo tena kalekinale ro Uelhire Uaia, misiana tar keketiketie re uoto poul tang taman. 23 Temaene ru marang uangoul sikoro bako, u marang ate paroko bak, a haua tunur inet re turung kotpokoso totoguo, song ru turung ualatuela tatanono tamiuoum. 24 Doh inggo u tagorong mana teil tun tar Tamata Nomana pare, ahik pahi reh, karu turung la katkatongomeo tar me banga tamiuoum.
Poul ke kul e ualatue tapokis tang Epaproditus tar la i Pilipai
25  * Pil 4.18Inggo ku namana tar ualatue tapokisime tang Epaproditus tamiuoum. Raeim namira siokor kalekinale, kaira guata sir a toking tamatang uiliatung, mira uelturut pe toro Uelhire Uaia. Doh inggon a tamatang keip uelhire pon gekung ualatuemeioum tar me poul totoguo. 26 Inggono ke sirintiehe tunin, kare marang banga tamiuoum, doh inggono ke ate pare, inggoum kung longoro toro ueluatat tatanon, ke momouh pe, doh ter puhonene re duh teilin tatanon. 27 O mana noman, inggono ke momouh, doh ke uahuhutung mata uadeil puk! Bo God puk ke ueldolomo tapokis tatanon, doh ahik pah tatanono puk, bo totoguo ponompe.
28 Temaeit u malarantiehe tunuo tar heir tapokisime tatanono tamiuoum marung me bangoum tatanon, karung uah, doh mara hik pono inggo pahe duhuntieheio. 29 Temaene inggoum pakung uahantiehe tun tar kale tapokis tang Epaproditus menia keip tar uleikir niuah misiana paha tahigigeig gere tagorong mana tar Tamata Noman. Inggoum pakung ueltadangua tar tamata sira pare, 30 teeit inggono ke uahuhutung mata tena kalekinale Kristo, kara hik pahe namanantiehe tun gete mat, bo ke poul puk totoguo tar kalekinalenine, ahikioum pah kung banotong guat.

*2:3: Gal 5.26

*2:4: 1Ko 10.24

*2:6: Jon 1.1-2; 17.5

*2:7: Jon 1.14; 2Ko 8.9

*2:8: Hib 5.8; 12.2

*2:9: Apo 2.33; Epe 1.20-21; Hib 1.3-4

*2:10: Roum 14.11

*2:11: Roum 10.9

*2:15-16: Dan 12.3; Pil 1.10; 1Te 2.19

*2:18: Pil 3.1; 4.4

*2:21: 2Ti 4.10

*2:25: Pil 4.18