12
Hape ke guata pe God tena ualatut, e ualasira uakalahara tena nimalauelhir
* 1Ko 9.24-25Temaeit tar puhon gitie ka tur uiloho pe mer manai tamata geka ualasira tar nitagorong man ka tur keipin, inggeig pono paki baka liu tar mamang inetelik re ualala hamas tagigeig, kare uapuape kout ter niguata uasa tunumpenin gere uapuape kout dede tagigeig tar ualo ualahurula tar butur paki ualo uatampopokoho uelhirilaineit i uoum. Ti banga uanono tang Iesu gere tengkana tur regi nitagorong maneig, teono tere banotong uatuatuka hihir tar nitagorong man e tuka tar uadouhin. Inggono ke uahuein tar mata pare, tar korose, ke uahuein tar kale tar nimatal. Teeit tar niuaha ke ate teilion e turung kale i muduhia. Doh ke la tabila tar pang mua tono tabtabila God.
O mana tun, mu namana kompe hape ke uatut pemeono tar nimatal e la tur tasir tamatang guata tar niguata uasa geka turtur tane tatanon. Inggono ke kalkale hamas tun tar uelmahing, kare huata bolongur mara hikoum pah mu maluan, karung maluana kout tar tagorong mana tang God.
O mana noman, inggoum kung uiliatung tar kale uahiua tar niguata uasa, bo halana puk tung uelkoi uatuka tar binaka rung mat. * Job 5.17; UGO 3.19Ue kung malabobour uakapangua inggoum tar meneng uatampopokoho giniane ke meneig God tamiuoum ro bung tun? Inggono ke kula pare,
 
“Ir tug, ualongoro tar binaka re uakokodohor Tamata Nomana totomua,
kara hik paho kale uasa tar binaka re uamarorono totomua.
Ge a Tamata Nomana pe e uakokodoho tas gere malauelhiris,
kare uauelmahing tasisit re malauelhiris o bung tun.” Nitabila Uaia 3.11-12
 
* Ual 8.5Gitie ro kale pela ingga tar uelmahinginin, namana uanon, God e guata sira paha tuna tun totomua. Ue kaein me keketik ahik tamana pah ke ualatut? Ahik tun! Geta hik God pahe uakodkodoho totomua ngohina re guatang sioun pe toso bung tun, e baka siranguaono pare, ingga a tunang mok, kara hik paha tuna tagur tamat. I ranahia tar puhonene teso bung tamagigeigane i kot, gisina ka uauelmahing tagigeig, doh inggeig ki ueltada tasisin. Temaeit inggeig paki longoro tununguampe tang Tamagigenah i Heuen ge tamanar iabegigeig mari tua dede.
10 O bung tamagigeig ka heir uelmahing tagigeig tar sisikinalik pukur binak, teeit ka namana pe pare, auiantieher puhono tar guat. Bo God puk ke guata tar puhono torogio uiaeig mari dedeil sireig tatanon. 11  * Jas 3.17-18Tar binaka ri kale uelmahingeig, inggeig i kale sira tar puhono pare, e uaueldolomo tagigeig, kara hik pahi uah. Bo i muduhia puk a puhon, e uakotpokoso tar niuangoulur kodkodoh, kara hiarouon tasisis ka ualatutumeis tar hagarion.
12  * Ais 35.3Temaeit, mu hue kai tar limamiuinit re maluana kusa puk, doh mu uapagpagolo tar kekemiuinitir malmaluan. 13  * NU 4.26Uakodkodoho me lel re ueihilaigir kekemiu, maeit geto peiloum, ahikingua pah ra banotong tula bise liuisioum tar lel. Bo mu uatampopokoho kalehe kompesioum.
Inggeig i uatampopokohosieig, kari tur uanon
14 Mu petutup tar uangoul keip toro hiarouo tasir tamata uakap, karung uatampopokohosioum tar niuangoulur dedeil. Ge gisis pe ahik paho dedeil ahikingua pono pah ra turung banga tar Tamata Noman. 15 Mu uelkauekesioum mara hik me kalamiuoum re oroho tena nimalauelhir God menia tena niueldolomon. Mu tagin geto hua kai mo uana ro douk uelbarang i uantinanina tamiuoum o heir me niduh tamiuoum, kare la uasuasa tamiuoum tena nibanga God. O bureh e uoto barangais tar uelbarangana roon.
16  * Uak 25.29-34Ahik pah mu uamaluana tar niguatang ur ue mu ueluelde tar ueltada tar ineter dedeilir nang God e kotpokoso tamiuoum misiana tang Iso. Inggono ke uelpalihe keip tar niein tar heir liu tar hauar niuamatoto tatanono tar kale uahiuar uoum pe.
17  * Uak 27.30-40Inggoum mu ate, i muduhia ke guata baka peono pare, doh tar binaka ke malara inggon e mene tanik tamana hape re turung guata pe God tatanon, inggono ka utin, a mahang pe manas, gitiempe ke dangata tutup keip tun peono tar bulbulunar matan, ahik tununguampe inggono pah ke banotong tupara me hagar tar uiuir tena ninamana taman.
A timuhur uelhote, doha uelhoter pensioun
18  * KT 19.16-20; Ual 4.11-12Inggoum halan te tuparasioum me inet, marung hagouo sira tasir Israel ka hagouo pe. Namana huar, gisina ka me uangoul uahuhut tar siusan i Sainai, kara banga toro luhluhuna ro tukuno hue, kara puhung kitup, kara tukung pang rom. 19  * KT 20.18-21; Ual 5.22-27Kara longoro toro ururunguna ro tuil doha menmen e aling sira tar uauanar tamat. Tar binaka ka longorosin tar alialingonene, kara kula uapopokoho tununguampe ra de mata longoro baka poluk me puhung giameher puhung men. 20  * KT 19.12-13Teeit gisin ahik pah ka banotong uatut tar ualatohene, “Gitiempe gete me inete puk ponompesitieir tua re haiala tar siusan i Sainai ra bakbak pousin.” 21  * Ual 9.19A haua ka banga toinir tamat i Sainai a ualasokorontiehe tun, temaeit ke la kulangua Moses pare, “Inggo u poro keipintiehe tun tar nisokor.”
22-23 Bo inggoum puk kung lame tar siusan i Saion tena uan uleikir God ger tua ter timuhur Jerusalemono gere mok i Heuen tar butur ra uangoulur burehentiehe tunur anggelou, ahik pah ra banotong ahais. Kung lame tar butur ra uangoul uaha toto ro bung tuna God gesir uoum ger nibolo uahiuar hangas i Heuen. Kung lame tang God ger Tang Kedanga tasir tamata uakap, doh kung lame tar butur ra uangoulur tamatasitir kodkodoho geka mat, karo niuakodkodoho hihir tun. 24  * Uak 4.10; Hib 8.6Kung lame tang Iesu geke uakotpokoso tar timuhur uelhote, karung lame toro deuatingina Iesu gero nikiras, doh geko mene toro uelhire o uiantiehe uain toro deuatingina Abel.
25  * Hib 2.1-3; 10.26-29Mu kaueke uaia tununguampeisioum pare, ahik pah mu mahang longoro tang God geteono pe, teene re menmene tamiuoum. Ge gitie pe ge pakene ahikir tamatang Israel pah ka ualo liu tar binaka ka mahang longoro tang Moses ge nas tamatang uoum keip uelhiresinane i kot, paka binaka uasantiehe tununguamape tagigeig ge paki de tanene re mene turuha i Heuen. 26  * Hag 2.6Tar binaka ke mene turuha God tar siusan i Sainai, a uauanono ke uaguna tar kot. Bo daana puk ke guatono tar giameher ualapagah pare, “Inggo u turung uaguna baka poluk ahik pah tar koto puk bo i rana pon.” 27 A puhonener “Uaguna baka poluk,” e kula sira pare, tar inetenine i kot gera banotong uagunaig ter inetenin ger nitou, ra turung kale liuig mare la mokongua pukur inet ahik pah ra banotong uagunaig.
28 Gitie ri kale pe inggeig tar nitoia ge ahik pah ra banotong uagunain, ti la heir tar uatakai tang God, kari uauaha keip tatanono tar lotu ger kodkodoh, kara uleikir ueltad, kari uakeis bolongur keip puk tar nisokor. 29  * Ual 4.24; 9.3Ge nagi God peeig misiana ro hue uleik gero banotong ualualuh hihir tar mamang inetelik.

*12:1: 1Ko 9.24-25

*12:5: Job 5.17; UGO 3.19

*12:7: Ual 8.5

*12:11: Jas 3.17-18

*12:12: Ais 35.3

*12:13: NU 4.26

*12:16: Uak 25.29-34

*12:17: Uak 27.30-40

*12:18: KT 19.16-20; Ual 4.11-12

*12:19: KT 20.18-21; Ual 5.22-27

*12:20: KT 19.12-13

*12:21: Ual 9.19

*12:24: Uak 4.10; Hib 8.6

*12:25: Hib 2.1-3; 10.26-29

*12:26: Hag 2.6

*12:29: Ual 4.24; 9.3