9
Poul ke tur uanono keip tun tena kalekinale pare, a aposoul
* Apo 22.17-18; 26.16; 1Ko 15.8-9Inggo ahik pah ke soloio? Inggo ahik paha aposoul? Inggo halana tu banga tang Iesu ge nagi Tamata Nomaneig? Inggoum ahik pah teka banga tosioum tar kalekinaler nouguo tar Tamata Noman? * 2Ko 3.2-3O gisiameher tamat ahik pah ra banga sira totoguo pare, a aposoul, bo toro mana tun, inggoum tekung kale tar haua ku ualasiragio ge inggoum pe tesir uaparokor nouguo pare, a aposoul.
Gininanine teru turung tur keipigio tas mais gera marang kedanga totoguo. * Luk 10.8Ue ahikiono paha uia tamiueim tar kale tur me niein ue me kodom tar kalekinale king guatain? Ue ahikiono paha uia tamiueim tar kilkila teil tosnomio kuaha gera tagorong mana misiana tasisitir gisiameher aposoul, kare misiana toso bung tahinar Tamata Noman doh Pita? Ue teo puk me Barnabas mira kalekinale tar marang inet? Mai re kalekinale pare, a tamatang uiliatung, kare bulaua katongoin? Ue mai re lebe mena lebe bino, kara hik pahe ein gete uanin? Ue mai re kaueke mo sipsip, kara hik pahe matotong inum me huh gera kale turig tasisin? Inggo ku mene keip puk tena nitampopokohor tamat? Ahikir ualatut paha siokono taninin. * Ual 25.4; 1Ti 5.18Ge a ualatut pe ger nang Moses e hire pare, “Ahik paho uih tane tar uauanar kau tar binaka re kalekinale tar pioko liu tar kapokonor raes-uit.” Ter kau ke namanantiehe tunin God? Maeit ke mene tar puhon? 10 * 2Ti 2.6O manampe, God ke mene uatuha tola tar puhono tagigeig? Te paara noman, a puhon ka bolo uatuha tolain tagigeig, teeit mai re taui, kare mai re ueuer tar niein, inggono ke guata tar kalekinaleon, kare ate teil pare, e turung kale niein to pono tar haua ke tumarangain.
11 * Roum 15.27Inggeim king uasis tar uatuna uaia ger nanar Iabena tamiuoum. Temaeit inggon ahik paha uia tamiueim tar kale tapokis tur me nipoul tamiuoum? 12 * Apo 20.34; 2Ko 11.9Bo gete mo gisiamehe ka uahueis tar kale tur me nipoul tamiuoum, inggeim here song ring kale tur me burehe uainir mamang inetelik tamiuoum? Bo inggeim ahik pah mi malar tar hagarion, inggeim mi kalekinale kompe, gitiempe ahik peeim pah mi kale me bulauamiu, maeit ahik me inete re tur tane tono Uelhire Uaia Kristo. 13 * Ual 18.1-3Inggoum ahik pah mung ate pare, mais ra kalekinale iuma tena umang lotu God, gisina ra kale niein to iuma tar umon? Kare mais ra kalekinale tar butur ra uoto guata toinir uahung, gisina ra uoto uelpakaha tar inete gere la tar uahung? 14 (-)
15 Bo inggo puk ahik pah ku uakeluk me sisikinalik tar hagarion, doh ahik pono pah ku bolo tang roon, karu namana pare, mung turung guata ueleheiroum me inete totoguo, inggo u dentiehe tun geta kale liuin me tang siokor tamata tar haua ru sala keipio. 16 * Jer 20.9Doh tar binaka ru hire taueto toro Uelhire Uaia, inggo ahik pahu banotong uasalaio, bo inggo ka petutup tunio tar hire tauete tang roono ro Uelhire Uaia. A santiehe tun totoguo geta hik pahu hire tauete tang roon.
17 Gete ku kalkalekinale pukuo tar hire tauete toro Uelhire Uaia teregir nimalar, inggo u banot u hinga me bulauoug. Bo inggo u guata pukumpe tar hauar nimalara ke heiring God totoguo tar guat. 18 Doh hapengua me bulauouguo? A bulauouguo te gine, tar binaka ru hire taueto toro Uelhire Uaia, inggo u kalkalekinale puk ahik me bulauoug. Doh tar binaka ru hire tauete inggo tang roon ahik pahu uahinga ra heirio me inet.
19 O man, inggo ke soloioene daan, inggo ahik paha nana me tang sioko pukur tamat. Bo inggo ku heir katongoio, a tamatang kalekinale puk tasir tamata uakapa tun maru pehuara mo bureher tamata mara la tang Kristo. 20 * Apo 21.20-26Binaka ru kalekinaleo tasir Ju, inggo u uakeluk tenas niguatasina maru pehuara tasisin. Doh mais ra uangoul i kukulebanga tar ualatut, inggo u la uangoul sira pono tasisin, (bo totoguo katongo puk ahik pahu uangoul tagu i kukulebanga tena nikaueke na ualatut Moses.) Bo u uangoul sira kompe, maru pehuara tasisin. 21 Doh tas mais ge hik pah ra uangoul i kukulebanga tar ualatut, inggo u la uangoul sira ponompe tasisin, o man inggo ahik pahe soloio tar ualatutur nang God, bo inggo u uangoul i kukulebanga tar nikaueken tar ualatutur nang Kristo. Bo u la uangoul sira kompe maru pehuara tasisin.
22 * 2Ko 11.29Doh tas mais ge ahik paho tang popokoh, inggo u la misiana sira pono tasisin. Inggo u la uakeluk sira tun tar mamang niguatalikir nasisin, maeit gete pokoso me puh, inggo u matotong pehuara mo gisiameh. 23 Inggo u guata kompe tar hagarionene tar tur keip toro Uelhire Uaia mare turung kale keip ponoio tar niguata uaia.
24 Inggoum ahik pah mung ate pare, geta marang uedangaisir tamat, mair ualontieh, a tang siokon sioun re pehuar, kare kale tar bulauan. Temaeit ualontiehe tun marung pehuaroum, karung kale me bulauamiu. 25 * Pil 3.14; 2Ti 2.4-5; 4.7-8O tamata uakapa tun gera pilese tar haua ra petutupin tar kale, gisina ra uakeluk uaia tun tar ualatoh. Gisina ra pilese toro mahara roono mara kale toro keuar ge ahik paho moko dede tagu, bo inggeig i guata tar puhono mari kale toro keuara gero moko dede. 26 Temaeit inggo ahik pahu ualo sira tar tamata gere ualo togotog. Doh ahik pahu uelkoi sira tar tamata gere nun ueltebeir puk tar hagar. 27 * Roum 8.13; 13.14Inggo u uatagala tun tar tukunug mare longoro tunono totoguo, maeit geta uedangaio tar binaka ru hire taueto tono uelhire God tasir gisiameh, inggo ahik pah ra matotong uapungaio me niuedang.

*9:1: Apo 22.17-18; 26.16; 1Ko 15.8-9

*9:2: 2Ko 3.2-3

*9:4: Luk 10.8

*9:9: Ual 25.4; 1Ti 5.18

*9:10: 2Ti 2.6

*9:11: Roum 15.27

*9:12: Apo 20.34; 2Ko 11.9

*9:13: Ual 18.1-3

*9:16: Jer 20.9

*9:20: Apo 21.20-26

*9:22: 2Ko 11.29

*9:25: Pil 3.14; 2Ti 2.4-5; 4.7-8

*9:27: Roum 8.13; 13.14