5
A giniameher ualatut
Ahik paho louara ue o perere me mamahoholiking tar lotu, menmene hamas kompe misiana paha tamoum tatanon, karo guata sira tasir bulout kalan o bung tahim, karo guata sira tasir kuaha mahoh o bung tinoum. Tasir kuaha kalan, ingga o guata sir o bung tatahimulik, karo namana uaia tun tasisin.
Bang parok, karung kaueke tasir kamobo geka mata nosio bulout gera katupantiehe tun tar inet, kara uoto uangoul mes paheis. Bo me kamobo ge kaeis ro bung tun ue kaeis mo bung tubun, gisina paka guata baka uoum tena kalekinaler Tamata Noman i lolono toso bung tahisilik banbanoto tun, a bulauana ka kaueke pemesina tasisin, teeit a puhonene tere uauaha tun tang God.
Bor kamobo geke mata na bulout, doh ahik tun me tamata re banga uatoro tatanon, inggono pake tagorong mana teil tang God, kare lotu dede tar marein, mer boung tar dangata tang God me nipoul. Bor kamobo geke mata na bulout, kare uakeluk kompe tena nimalauelhir, inggon a matar iaben, gitiemper tua peon. Heir tar ualatutunine tasir tamat, maeit ahik me tang siokor tamata ra tohotolain me pahene me inet.
Bo mai ge ahik pahe banga uatoro toso tahinalik, teesine tunumpesina ra uangoul tokahasina tar siokor um, inggono ke uolih tar nitagorong manener eigigeig, kare santiehengua tas mais ahik pah ra tagorong mana tagu.
Bolo uahiua kompe tar hangasir kuaha nimata liu ge resi tonomor hangaulur krismas ge ahik pah ka kalkale hahaia mo bulout, 10 kara ueliatein na niguat, auia, kare uoto kaueke uaia toso bung tun, kare uoto kilauatoro dede tasir gime uan gera pokos, kare uoto uaha uangoul tasir tamata gera tagorong mana tang Kristo, kare uoto poul tar guata tar uelhiarou tasir tamata gera pepe keip tar niduh, kare uoto heir katongo ponoin tar guata tar kalekinaleniner uia.
11 Ahik paho bolo uahiua tagu tar hangasir kuaha kamob gesir kalan, teeit gete pokoso res nimalauelirisina tar marang le poluk, gisina ra turung tar mudungua tang Kristo. 12 Teeit gisina ra turung kedang uasanguais geta katego tar ualapagaha geka guata keipin tasisina sioun. 13 * 2Te 3.11A giomeher puh, gisina ra uakapa to kompe tenas binaka ra la hahaia pe toro um, kara ngur tasir gisiameher tamat, kara uoto uapekout tenas kalekinale, karo tang menmene tane tenas ueluatatar gisiameher tamat, karo keipkeip uelhire. 14 * 1Ko 7.9Temaeit ru malaro tasir kuaha kamobo gesir kalana ra le mara poho poluk mo keketik mara kaueke katongo polukis tenas um, maeit ahikisina pahe kusais me puh gera menein nosio uelmatan. 15 Ge o gisiamehe uoum pe tasisina ka turung tar mud tang Kristo, kara uakeluk tang Satan.
16 Bo me kuaha gere tagorong mana tang Kristo, doh kaeis mo tahinalik mo kamob, inggono pake kaueke tasisin, maeit ahikisine ra kaukaueke teil tar lotu pahe ponois me niduh tar kaueke tasisin. Bo a lotu e banotong poul puk tasir kuaha kamob gera uangoul mes paheis, kara katupa tar inet.
17 O tamatang uoum keip tar lotu geka kalekinale uaia tun, paka ueltadantiehe tunis, kara bulaua uaiais, teesine tunumpesina ka kalekinalentiehe tun tar hire tauete, kara ualasira tono uelhire God. 18 * Ual 25.4; Mat 10.10; 1Ko 9.9Ge o bolobolo pe o hire teil pare, “Ahik paho sanga tane tar uauanar kau tar ein tar binaka re reihreih teil tar sokong raes-uit tar binaka re pioko liu tar kapokononin,” karo kula teil pono pare, “A tamatang kalekinale ra bulauain.”
19 * 2Ko 13.1Ahik paho uolong uakalahara me puh gere kusain me tamatang uoum keip tar lotu, e banoto tun geto longor toa me tang torik ue me tang touono ra hire. 20 * Epe 5.11Loulouara to tunumpe tar matasir manai tang mai ra tuparain ke guata uasa, maeit ra turung tagininguar gisiamehe geta guata sira ponois.
21 Inggo u kula uapopokoho tun totomua tar matana God me Iesu Kristo doh tasir anggelou dedeil i Heuen, tar uakeluk tun tar ualatohonine. Ahik paho lihing siokor pain, karo uamokontiehe puk tenang niuaha me tang siokor tamat. 22 Ahik paho uolong tuha toro lunar tamata geke tanganain tena kalekinale God, doh ahik paho uatagulaia teres niguata uasar gisiameh. Kaueke uaia katongoia maro uangoula, a delauan.
23 Ahik paho inum kodomo puk, bo ingga o inum keip ponompe me sikir bino mare poul tar tukunumua torongo mat.
24 Namana dede, a niguata uasa ger eisir gisiameher tamat e uoto kalahara uakikilang, doh ginin e la uoto kotpokoso uakikilangangua tar buturung kedang, bo o gisiameh e uoto ouo baka teil res niguata uasa, song re la kalahar i muduhia. 25 Ter siokono kompe tar niguata ger uia e pokoso uakalahara uaia tun, doha giniameher niguata uaia ahik pah ra turung ateig, bo e turung kalaharampe i muduhia.

*5:13: 2Te 3.11

*5:14: 1Ko 7.9

*5:18: Ual 25.4; Mat 10.10; 1Ko 9.9

*5:19: 2Ko 13.1

*5:20: Epe 5.11