4
A uatagin tang Timoti
Bor Iabene Dedeil ke hire uakalahara tun pare, i muduhia o gisiameher tamata ra, turung tar mud toro uelhire gero man, kara uakeluk tar iabene ger bohoboh, kara uakeluk tar ualasira ger sa gera hireisir liouana uasa. Temaeit a niualasira gere la tur tasir tamata gesir tang uelhire kokop, karo bohoboh, ge gisina pe ahik pah ra banotong ate a hauar ineter uia ue a sa, gisina ngohinar kapokononiner mat.
* Uak 9.3; Roum 14.6; 1Ko 10.30-31Gisina ka kula tane tasir tamat, ahik pah ra le, kara kula tane pono tasisina ra toub tar giniameher niein. Bo God ke tuha tar mamang nieinilik auia tas mais gera tagorong man, kara ate toro uelhire gero man tar ein tananin, kara heir tenas niuaha tang God. Ge a mamang inetelik pe geke touoig God auia uakap. Inggeig ahik pahi ueluelde tananin, bo i kale keip kompe tananin tar niuah. Teeit ginin a niuadedeil tur manasa toro uelhire gero nang God doha lotu.
A ualasira uaia tasir tamatang poul tar lotu
Gete ko heir nomana tar ualatohoninanine toso uanotougigeigisine ra tagorong mana tang Kristo, Timoti, ingga song tena tamatang kalekinale uaia tunumpe Iesu Kristo, ka uaein tunuia toro uauamana tar tagorong man, karo uakeluk uaia tun tar niualasira ger kodkodoh. * 1Ti 1.4Ahik paho uakapa to puk tenang binaka tar ualongoro tar kiukiu, doha uelhire ueltebeir ger tabo tengkan. Bo ingga o heirintiehe kompe tenang binak mare ate uaia tunuia tar haua na nimalara God, karo uakeluk. Ge a inete pe gere uoto uatagala puk tar tukununar tamat, auiampe, bo ahik puk pahe la dede tagu, bor uatagalang tar iaben ter uaiantieh, ge teka ualapagaha to pelain pare, e la tokahain tar nituaene ri uangoul keipisieigene daan menia tar nitua gere la moko dedela. A puhonene ku nihing mene pukuio o mana tun. O tamata paka siokor uauia kompe tar uakeluk, kara tagorong man. 10  * 1Ti 2.3-4Inggeig ki petutup tun, kari kalekinalentieh, teeit ki siokor uamoko tun pe inggeig teregi nitagorong mana tang God ger tua gere uoto uaudeil tasir tamata uakap, teesine tunumpesina ra tagorong mana tatanon.
11 Ualatoho karo ualasira uakalahara tun tar inetenin tasisin. 12  * Tai 2.15Ahik paho uamaluana tasir tamata ra banga sira totomua pare, a tatamatalik puk, teeit a kalana pea, bo o uangoul siro mara banga tor tamatang tagorong mana tang Iesu tenang nipilesa tar haua ko ualasiragia tasisin, hape ro uangoul pe, kare hape tereng nitagorong man, kare tereng nimalauelhir tasir gisiameh, kare tenang niuangoul ger delauan. 13 Doh getu otoung sikoro tar lame, ingga o banga dedempe tono Uelhire Uaia God karo uelhire ualasira tasisin.
14  * 2Ti 1.6Ahik paho malabobour tar haua geke heirheir pukin God totomua tar uauasir propet tar binaka ka uaponor mamahoholiking tar lotu tar limas totomua. 15 Lihing siokor paina baka tar puhonene, kalkale hihir tun tananin, maeit ra siokor banga tor tamata uakapa tun tar haua ko guatagia. 16 Kaueke uaia tun tenang niuangoul, kara haua ko ualasiraig, uakeluk uakodkodoho dede taninin. Geto uakeluk uaia tuna, God e uaudeil totomua, doh tas mais pono ka longoro totomua.

*4:3: Uak 9.3; Roum 14.6; 1Ko 10.30-31

*4:7: 1Ti 1.4

*4:10: 1Ti 2.3-4

*4:12: Tai 2.15

*4:14: 2Ti 1.6