2 Timoti
O uatorikina ro bolobolo ke boloin Poul tang Timoti
O uatorikina ro bolobolo tang Timoti
O uatorikinaro bolobolo geke boloin Poul tang Timoti o mok i lolono toro Baeboul tar timuhur uelhote. Poul ke bolo to toro bolobolo roon iuma tar karabus. Ge Timoti pe tena tang siokor uakuakeluk pono Poul. Inggono ke kaukaueke tar lotu. Poul ke malar e la ruh kout tatanon. Timoti ke kanuh, maeit Poul ke hire tatanono pare, e turung kale tar bureher niduh ngohina tar soldia, a tamatang ualualo ue a tamatang leb.
Inggono ke uatagin tang Timoti mara hik pahe namana dede me uelpereir gere uahagouo uasa tatanon. Timoti pono ke de tar guata me niguatanitir sa. Doh inggono paka tang ualasira uaia, kara hamhamas.
Poul ke uatagin pono pare, a inet e turung sa uain kompela. O tang ualasira gesir bohoboho ra turung uoumuoum keip uasa tasir tamata ge ahik paha popokoho res nitagorong mana toro man. Timoti pake mene ualasira puk toro mana gere moko teil toro Baeboul.
Poul ke ate pare, ke uahuhutin tar mat. Inggono ke uanamana huara tang Timoti tena nitagorong mana katong, kare na niduh. Bo Poul puk e ate pare, God e turung la bulaua to tatanon i Heven.
I lolono toro bolobolo rone:
A meneng uakalahar 1.1-2
A uatakai, kara uakalahar 1.3–2.13
A meneng ualatut, kara uatagin 2.14–4.5
Na niuangoul Poul 4.6-18
A uadohinar menemen. 4.19-22
1
Poul e heir tar niuaha tang Timoti
Inggo Poul ku kotpokoso na aposoul Iesu Kristo tena nimalara God mari kaleeig tar nitua geke ualapagahain God, kari uangoul tokaha keip tang Iesu Kristo.
* Apo 16.1; 1Ti 1.2Timoti ingga misiana pah ter kuhur tuguo tun, a siokono pe regira nitagorong mana tang Iesu Kristo, a hamhamasa menia tar niueldolom, doho hiarou o moko totomua gere la tur tang God ge Tamagigeig me Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig.
A meneng uangolo tar uangoul uakodkodoho tun
* Apo 23.1Inggo u heir tun tar niuaha tang God geku kalekinale keip tunuio na niate, inggo ku guata uakodkodoh misiana ka guata pe ro bubungug sioun, ru lotu dede pe tatanono totomua tar boung doh tar marein. Inggo u uoto namana tapokis tar binaka ko kiringa, karu marang bangantiehe tunumpe totomua maru me uoun tun tar niuah.
* Apo 16.1Inggo u uoto namana tapokis tar nitagorong manar eimua a mana tun, ge ingga pe ko kale uahiua uaia tun tena nitagorong mana Iuneis ger tinoumua, doh tang Lois ge tubumua ge kuah. Inggo u tagorong mana teil tun, ingga ko kale uahiua uaia tun. * 1Ti 4.14Temaeit inggo u kula uapopokoho dedempe totomua tar uatua dedempe tar haua geke heirheir pukin God totomua tar binaka ku lotuo, karu uapono tar limoug i rana totomua. * Roum 8.15Ge a Iabene Dedeil pe geke heirin God tagigeig ahik pahe uasokoro tagigeig, bo ke uauoun tun tagigeig tar nitampopokoh, kara nimalauelhir, doh mari kaueke katongosieig. Temaeit ingga haik paho sokoro tar hire tauete ueleheir tar Tamata Noman, doh ahik paho matala ka uamoko peio tar karabus ru kalekinale pe tatanon. Bo ingga o uinatoro uaia tanika kompeia tar huata tar niduh misiana totoguo. God e turung heir totomua tar nitampopokoho maro huata tar niduh gero kaleig.
* Epe 2.8-9; Tai 3.5Inggono ke uaudeil tagigeig, kare kila no tamata tagigeig. Inggeig ahik pah ki guata me inete, maeit ke guatono pare, bo git a to tengkan, a nimalauelhir menia tar hamhamas a nanono katong. A nimalauelhir menia tar hamhamasonene ka heir turin tang Iesu Kristo tagigeig, ke uakekene pemer binak. 10  * Hib 2.14Bo gine puk daan, inggono ke pokoso uakakalahara tun tagigeig ke pokoso pe nagi tang uaudeil Iesu Kristo, ke uakapa pe tar nitampopokoho na ro mat, kare ualasira uakalahara to tar nitua gere moko dedengua toro Uelhire Uaia. 11  * 1Ti 2.7Doh toro Uelhire Uaia rone, God ke uamatoto totoguo a aposoul tar hire tauet, karu ualasira toro Uelhire Uaia roon.
12 Doh ter tengkana kompeon, maeit ku huato tar niduh tar inetenine. Doh gine daan inggo ahik pahu matal, teeit inggo u ate tang maiene ru tagorong manain. Doh inggo u ate uaia tun, inggono na nitampopokoho e uaudeil totoguo e tuka tar binaka re tapokisime Kristo, ro hire teil pe ro Uelhire Uaia geke uaponoiono totoguo.
13 Kale uanono tar uelhire ger mana tun geku hiregio totomua maro uakelukua, karo kale uanono dede tar nitagorong man, doha nimalauelhir ger nagigeig mes Iesu Kristo. 14  * 1Ti 6.20Kaueke uaia tar inete uaiaeit ka heirin totomua, kaueke keip tatanono tar nitampopokohonor Iabena Dedeil gere uangoul teil tagigeig.
15 Ingga o ate o tamata uakapa tun gera tagorong mana tang Kristo tar pang Esia ka hiliu totoguo menia ponompe tas Pigelus me Hermogenes. 16 Inggo u lotu tar Tamata Noman e heir tar niueldolom tasir tamatang tena uma Onesiporus, teeit inggon e poul uaia totoguo, doh ahik pahe matala ka uamoko peio tar karabus. 17 Doh tar binaka ke me pokoson i Roum, inggono ke me tang sir uelhir tun totoguo e tuka ke tupara pe. 18 Tamata Noman o uahue tatanono mare tupara tar niueldolomo ger noumua tar mareining kedang. Timoti, ingga o ate uaia tun ke poul uaia tun peono totomua tar mamang hagarilik tar binaka ru pepeo i Epeses.

*1:2: Apo 16.1; 1Ti 1.2

*1:3: Apo 23.1

*1:5: Apo 16.1

*1:6: 1Ti 4.14

*1:7: Roum 8.15

*1:9: Epe 2.8-9; Tai 3.5

*1:10: Hib 2.14

*1:11: 1Ti 2.7

*1:14: 1Ti 6.20