16
Timoti ke la tagu tas Poul me Sailas
* Apo 14.6; 2Ti 1.5Poul ke lame i Debe, song i Listra, doh tar uanion e uangoulur tang siokor tamat a hangana tang Timoti. Timoti tang tinan a peng Ju, kara kuahang tagorong man, bo tamana pukion a peng Grik. * Pil 2.19-22O bureher tamatang tagorong man i Ikoniam me i Listra ra uoto ueltada tun tatanon, kara uoto meneng uairana tun tatanon. Poul ke malahir tatanono pare, e la tagu tatanon, maeit ke poko tar kapokona inggon, teene o bureher Ju ra uangoul tar buturuon, doh ra ueliate pare, inggono tang taman a peng Grik. * Apo 15.23-29Gine ka la hahai pesina toro uaninin, gisina ka ueliu hahai tar ninamana geka uauia toinir aposoul mesir mamahoholik i Jerusalem mara uakelukur tamat. Maeit o toto tamatang lotu ka tampopokoho tun tar tagorong man, kara burburehe uain tar mamang marein.
Poul ke banga tar tamatang Masedonia i lolono tar borborian
* Apo 18.23Poul, doh Sailas kura lihila i uantinanin tar pang uan i Prigia, dohi Galesia, rasin ke tur taneisir Iabena Dedeil matura uelhire tauete toro Uelhire Uaia tar pang uan i Esia. Tar binak ka lala uahuhut pesina tar pang uan i Misia, gisina ka marang uedanga pono tar lala tar pang uan i Bitinia, bo na Iabena puk Iesu ke tur tane tasisina tar la. Maeit gisina ka lih uagel i Misia, kara lih uahiuako i Troas. Doh naboung tar binakon, Poul ke banga tar borboriana tar tamatang Masedonia e uaduadangata pare tatanon, “Ingga o lame i Masedonia, karo me poul tamiueim.”
10 I muduhia ke banga baka pe Poul tar borborianon, inggeim king kaleuatoro puk manasampe, karing la puk manas i Masedonia. Inggeim king naman manate puk manasampe pare, God ke kula tamiueim tar la uelhire tauete toro Uelhire Uaia tasisin.
Lidia ke uapalih tena niguat
11 Inggeim king panete tar parau, king hiliu i Troas, karing ualo uakodkodohola i Samotres, doh tar uagiamehenar marein, inggeim king la pokos i Neapolis. 12 King hiliueim tar uanion, king lih i kot, karing la pokosongua i Pilipai, a uan geka uatenturinir tamatang Roum, doh tere keiping uan uleik tar pang uan i Masedonia. Doh inggeim king uangoul sikoro baka tar uaniono tar uagiamehenar marein.
13 Doh tar Mareining Pepe Uah inggeim king tauetela toro pirikinar uan uleik, karing lihila tar siokor kodom, doha buturuon ra uoto la totoinir Ju tar lotu tokah. Inggeim king la tabila uahiu, karing uakekena tar mene tasir kuaha gera uangoul totong sioun tar buturuon. 14 A tang siokor kuaha tasisin, a hangana tang Lidia, inggon e uoto uabulaua tar gomono tabeliah a peng Taiataira, doh inggon e uoto lotu pono tang God. A Tamata Nomana ke uatakapuka toro balanono mare uakelukiono tena menemene Poul. 15 Tar binaka ka uahuhuiono meso bubungunasis ra uangoul tagu tatanon, inggono ke dangatangua tamiueim tar lala tena umon. Inggono ke kula pare tamiueim, “Ge kung banga siroum totoguo pare, a kuahang tagorong mana tar Tamata Noman, inggoum mu me uangoul tagu totoguo tenag um.” Maeit inggono ke petutupe tun tamiueim.
Poul me Sailas ka uamokois tar karabus
16 Maeit a siokor binak inggeim mi lang la tar buturung lotu, doha tang siokor kuaha ger karabus ke ueltupar tamiueim. Inggonor kuah e uangoul teilinir liouan a giamehe siok, maeit inggon e banoto tar hire tauete tar inete ge halana te kotpokos. Inggono ra uoto bulauain tar bureher mani e laig tasir tamatasit ra kaueke tatanon.
17  * Mak 1.24A kuahono ke uakeluk tas Poul, kare menmene uauleik teil pare, “O tamatasine tosno tamatang kalekinaler God ger i ranantieh. Gisina tera uahuahire teil tamiuoum tar leleng uakeluk mare kale tapokis God tamiuoum!” 18 A kuahono ke guata paara tar bureher marein, doh Poul ke manguha tar longoro re guata peon, maeit ke tur banga uelhir tatanon, kare kula tar liouan a giamehe sioko pare, “Tar hangana Iesu Kristo, inggo u ualatoho totomua o hiliu tatanon!” Maeit tar binakampeon a liouana giamehe sioko ke hiliu tatanon.
19 Tar binaka ka bangar tamatasis ra kaueke tar kuahono tar puhon, gisina ka ate pare, ahik baka poluk menas hagaring kale mani. Maeit ka kuse tas Poul me Sailas, kara reihila tasrasina tar buturung uabulbulaua to ium tasir tamata uleik tar uan uleik. 20  * Mak 13.9Gisina ka ueliuila tasrasina tasir tamatang kedangang Roum, kara la hire pare, “A toking tamata rasine a toking peng Ju, doh rasin ura uakotpokoso tar nitabila uasaane tenagi uan uleikieig. 21 Rasin ura ualasira tar niguata giameher siok ahik paha kodkodoho keip tenagi niguateigane i Roum.”
22-23  * 2Ko 11.25; 1Te 2.2Maeit o bureher tamata ka uanoto tasisinasit ra kaueke tar kuaha tar marang guata uasa tas Poul me Sailas. Doho tamatang kedanga ka ualatohongua pare, ra kihkihig nasira gomono rasin, kara halhaluhis, song ra uamokois tar karabus, kara ualatohoinir tamatang tur kaueke tar karabus tar kaueke uaia tun tasrasin. 24 Gine ke longoro pe inggono ka ualatoho pein paar, inggono ke ueliuinguala tas Poul me Sailas tar karabus gere mok i uantinanina tun tasrasin, kare taoun tane tara kekeis rasina tar pang douk.
25 Kaelainane nar uantinaninar boung, Poul me Sailas kura lotu, kaura kerekere tar kerekere tang God, kara ualongoromper gisiameher tamatasisir karabus tasrasin.
26 Ahik me sikir manasan, kare pokosor siokor nun uleik geke uagune uakapangua pe tar umang karabus. Doha pirpirikinar umang karabus ke siokor takapuk, kara mamang tieinilik geka uih taneig tasir karabus ke siokor takaluak. 27  * Apo 12.18-19Giner tamatang tur kaueke ke me gulete pon, doh gine ke me banga peono tar pirpirik uakapa tun re takapuka pe, inggono ke laruh tauete puk manasampe tono baenat, kare marang uiliatung pous katongoin, teene inggon e namana pare, ka siokor ualo taueter tamatasiner karabus. 28 Bo Poul puk ke mene ualeikila pare, “Ahik paho uauelmahing katongoia! Inggeim deh ginempe ring siokor uangoul!”
29 Song ke kila uauleikir tamatang tur kaueke tar umang karabus me tamat e keipime mo lam, doh inggono ke poroporo uasa tun tar nisokor, kare ualo ualekela ium, kare la baka uahiuonane i uahuhut tas Poul me Sailas. 30  * Apo 2.37Inggono song ke ueliu tauete tasrasina, song ke dangata tasrasina pare, “Tang torik! Hape ru guata pe inggo mara uelkarusio?”
31 Kaura mene hahaua rasina pare, “Tagorong mana tang Iesu ger Tamata Noman mare uelkarusiono totomua meniampe tasisis ra uangoul tagu tenang uma.”
32 Maeit Poul me Sailas song kura mene tauete tono uelhirer Tamata Nomana tatanon meniampe tasir tamatasis ra uangoul tagu tena umon. 33 Tar boungon inggonor tamatang tur kaueke tasir karabus ke kila tas Poul me Sailas, kare la guata uaia teresira loto rasin. Ahik me sikir manasan inggono meso bubungunasis ra uangoul tagu tatanono ka siokor uahuhuis. 34 Inggono ke ueliuila tena uma tasrasin, kare la ualaein. Doh inggono meso bubunguna ka siokor uaha ka tagorong mana pe tang God.
35 Gine ke la marein manasa peon, o tamatang kedanga ka ualatoho tosnosio tamatang uiliatung tar la ualatoho tar tamatang tur kaueke tasir karabus, kara la kula pare, “Uamaluana tar toking tamata rasis geura tauet.”
36 Maeit a tamatang tur kaueke tasir karabus ke la hire tang Poul pare, “O tang kedanga ka ualatoho pare, ra uataueteis raoum me Sailas. Gine daan raoum mura la keip tar niuah.”
37 Bo Poul puk ke kula tasir tamatang uiliatung pare, “Gisina ka halhaluh to tamiraeim tar matasir manai, doh ahik pah ka kedanga to bakais raeim me tabila tokah, kara uamoko tamiraeim tar karabus, ge raeim pe a toking peng gane pon i Roum. Doh gine daan, ae maene ra marang uelueltula uanomo pukusina tamiraeim? Ahik nomanampe! Uamaluanampe tasisina gera la katongome, kara me keip tauete katongo tamiraeim.”
38 Gisitir tamatang uiliatung ka la uahire tasir tang kedang, tar binaka ka la longorosina pare, Poul me Sailas a toking peng Roum pon, gisina ka siokor lutara tun, kara sokor. 39 Maeit gisina ka lame, kara me hire tas Poul me Sailas pare, gisina ra ueldolomo tun ka guata pe pare, kara ueliu tauetengua tasrasin, kara kula pare, tasrasin ura hiliu tar uan uleik.
40 Maeit gine kura tauete tur pe rasina tar karabus, rasina kura langua tena uma Lidia te kura la ueltupara to rasina tasir gisiameher tamatang tagorong man kaura mene uapopokoho tasisin. I muduhia song kura hiliu rasin.

*16:1: Apo 14.6; 2Ti 1.5

*16:2: Pil 2.19-22

*16:4: Apo 15.23-29

*16:6: Apo 18.23

*16:17: Mak 1.24

*16:20: Mak 13.9

*16:22-23: 2Ko 11.25; 1Te 2.2

*16:27: Apo 12.18-19

*16:30: Apo 2.37