12
Herot ke uiliatung pous tang Jems, kare uamoko tang Pita tar umang uih
Tar siokonor binakon, Herot ke kale tasir gisiameher tamatang tagorong mana tar marang guata uasa tasisin. Inggono ke ualatoho tena tamata ke la uiliatung pous keip toro baenat tang Jems ge tahina Jon. Tar binaka ke bangono pare, o tamata uleiking tasir Ju ka uah, inggono ke namana pono tar kula mo tamatang uiliatung tar kuse pono tang Pita mare tung pous pono inggono tatanon. A puhonene ke kotpokoso to tar binaka ka uahainir mareining toro ein ra kilain, A Bereit Ahik me Is.
I muduhia ka kuse baka pein Pita, Herot ke uamoko tatanon iuma tar karabus, kare uamoko tasir tantang toueitir tamatang uiliatung tar tur kaueke tatanon. Herot ke namana pare, e turung kedanga to tatanono gete karuh bakar mareining Leke liu ro Mat.
Maeit Pita ka uoho uanonoin tar karabus, bosir tamatang tagorong mana puk ka lotu uapopokoho dede tang God ra namana pe tatanon.
Na anggelou God ke poul tang Pita tar hiliu tar umang uih
Na bounguhia tar mareinene ka uamatotoin pare, ra kedanga toin Pita, Pita e hohou i uantinanina tar toking tamatang uiliatung, a toking niuelole tokaha keip tang Pita menia tar toking tamatang tur kauek ura turumpe toro pirpirik. Ahik me sikir manas, na anggelour Tamata Nomana ke pokos, doha luh ke balo uakalaharane tar tine tar karabus. Inggono ke haka tar kapkapana Pita, tar ualagura tatanon, kare kula pare, “Tentur uateuel!” Doha tiein ke lup liu tar limana Pita. Song ke kula polukur anggelou pare, “Hiku tenang gomon, doh nang pang su.” Doh Pita ke guata sirampe, kare kula polukur anggelou tatanono pare, “Gomo uaiaia tonongo mahar gomonong kokop, karo uakelukume totoguo.”
Pita ke uakeluk tauete tatanonane tar karabus, inggon e tele tun hape re la kotpokoso per puhene re guatainir anggelou, inggon e namana pare, e borborian.
10 * Apo 5.19Rasina kura siauala tar uakikilanganar tamatang tur kauek, song a tang giameh, kaura lala toro pirpirik haen gera lihilain tar uan uleik. Roono ko takapuka katong, kaura la tauete rasin. Rasina kura lihila tar siokor buturung la, ahik me sikir manasan a anggelou ke la hiliu tang Pita.
11 Song ke naman manate Pita, kare kula pare, “Inggo song ku ate toro mana pare, Godompe ke heiriha tena anggelou tar me kale liu tur totoguo tang Herot, doh tar ninamana ka namanaigir Ju ra turung guataig totoguo.”
12 Tar binaka ke la namnaman ate pe inggon, inggono ke langua tena uma Maria ge tinana Jon-Mak, a umono tera uoto uangoulur bureher tamat kara siokor lotu tokah. 13 Pita ke la gotoro toro piriking kalahar, doha tang siokor kuahang kalekinale a hangana tang Roda ke la uelhirime tar me bang. 14 Gine ke la longor paroko pe inggono tar uauana Pita, inggono ke uaha tun, kare ualo tapokisila. Inggon ahik mate puka baka toro pirpirik, bo ke hire ualeik puk manasala pare, “Pita gila toro pirpirik!”
15 Kara kular tamata pare, tatanon, “Ingga ko popouluana?”
Bo gine puka ke peng tampopkoho pe inggono pare, inggono Pita nomanampe, gisina ka kulangua pare, “Ingga deh ko banga puk tena anggelouon.”
16 Bo Pita puk ke gotoro dedempe toro pirpirik, doh tar binak ka pukasina toro pirpirik, kara banga tatanon, gisina ka lutarang toboul tun. 17 Pita ke sarang pau tasisin mara hik pah ra men, kare ueluatatangua tasisina hape ke ueliu tauete per Tamata Nomana tatanono tar karabus. Doh inggono ke kula poluk pare, “Hire tang Jems mesir gisiamehe ro bung tahigigeig tar hauene ke kotpokos.” Song ke hiliuiono ke la pe tar giameher uan.
18 * Apo 5.22-24Tar uagiamehenar marein, o tamatang uiliatung ka ueltoboul uasa tun hape maene ke taboin Pita. 19 I muduhia Herot ke ualatoho pare, ra sirin Pita toro mamang buturulik, bo ahik puk pah ka tuparain. Maeit Herot ke heheke tasir tamatang tur kauek, song ke ualatoho pare, gisina ra uiliatung pousis.
Herot ke mat
I muduhia Herot ke hiliu i Judia, kare la uangoul bak i Sisaria tar sikinar binak.
20 Inggono ke menmeneng nimaliana keip tasir tamatang Tair mesir Saidon tar puhung barah, maeit gisina ka la toto tar uamatoto tonosio tamat tar la mene tang Herot. Gisina ka uamamahoul baka tang Blastus ge na tamata uleikir toia mare poul tasisina tar la uakotpokoso me nipepe tokahang uelhiarou, teeit nasi toking pang uanisina ra uoto kale tur teres niein i Judia.
21 Maeit Herot ke uamatoto tar siokor marein, doh tar mareinion, inggono ke hiku tena hikhikung toianiner i ranar bulauan, kare tabila tono tabtabil, kare menmene tasir tamat. 22 O tamata ka siokor uaha tena menemene inggon, kara siokor mene uauleik pare, “Gine deh re menmene ter uauana god, ahik paha tamata puk.”
23 * Dan 5.20Ahik me sikir manasan, na anggelou God ke uamomouh uasa tun tatanon, doho sosoilik ka ein tar tukununon, kare mat, teene inggon ahik mate uatakai tar hangana God.
24 * Ais 55.11Bo o tamatang tagorong mana puk ka la hire tauete toro Uelhire Uaia, song o burehe dedemper tamata ka longor, kara tagorong mana toro uelhire gero la tur tang God.
25 * Apo 11.29-30; 15.37Tar binaka kura uakapa Banabas me Sol tenasira kalekinale, rasina kura hiliu i Jerusalem kaura la i Antiok, rasin kura kila tagu pono tang Jon ger hangan giamehe tang Mak.

*12:10: Apo 5.19

*12:18: Apo 5.22-24

*12:23: Dan 5.20

*12:24: Ais 55.11

*12:25: Apo 11.29-30; 15.37