11
Pita ke tapokis i Jerusalem, kare la ueluatata tar inete ke guataig tena uma Kornilius
O aposoul mesir tamatang tagorong mana gera uangoul i Judia ka longoro pare, o tamata ge ahik paho Ju ka tagorong mana pono tena uelhire God.
2-3 * Apo 10.28; Gal 2.12Maeit gine ke la pe taro Pita i Jerusalem, o tamatang tagorong manasiner nipoko ka nimaliana tatanon, kara kula pare, “Ae maene ko la ingga tenas umasit ahik paho nipok ge ahik paho delauan, karo la ein tagu tasisin?”
Maeit Pita ke uakikilanga tar mene uakalahara tasisina tar mamang inetelik hape ke kotpokoso pe. * Apo 10.9-48Inggono ke hire tasisina pare, “Inggo u uangoul tar uan uleik i Jopa, karu lotu, dohi lolono tar borborian, inggo ku banga tar inete ngohina toro mahar gomono ka uahiua turuhain i Heuen, o nilolo ro toueitir gon. Doh ko hiuo uahuhut tunuha tar butur ru uangoulio. Inggo ku bangala i lolono tang roon, karu banga tasir ineteng tar kotosiner pang toueitir pang kekeis, o inetesiner roke, o pale mesir tetiuang tar hagar. Song ku longoro tar tamata re kula pe totoguo pare, ‘Pita! Tentur kai karo uiliatung pous doho ein.’ ”
“Karu mene hahaua inggo pare, ‘Ahik nomanamper Tamata Noman! Inggo halanampe tu ein tagu me inete ge ahik paha delauan.’ ”
“Kare mene uagiamehe tur polukuhar tamat i Heuen pare, ‘Ingga ahik paho kula me inete geke uadelauanain God pare, ahik paha delauan.’ 10 A puhonene ke kotpokoso uatouon, song ka reih kai tapokis poluk taroin roon i Heuen. 11 Tar siokonor binakon, a tang touonor tamat geka ualatue turumeis i Sisaria ka me pokoso manasa tar umene ru uangoulio. 12 A Iabena Dedeil ke me hire totoguo pare, ahik pahu namnamana uaburburehe tar la tagu tasisin. Maeit a tang tonomor tamatang tagorong man ka la tagu totoguo, karing la leka tena uma Kornilius. 13 Inggono ke ueluatata tamiueim hape ke kotpokoso to per anggelou tatanon iuma tena um, kare kula pare, ‘Ualatue me tamat e la kila tang Saimon gera kilain Pita. 14 * Apo 16.31Inggon e turung ueliuime toro Uelhire Uaia totomua, doh toro uelhire roon, God e turung uelkarus totomua meniampe tasir tamatasine ra uangoul tenang uma.’ ”
15 * Apo 2.4“Ginempe ku uakikilanga pe inggo tar men, a Iabena Dedeil ke la uaponaha tasisin ngohina ke la uoum peha tagigeig tar uakikilangan. 16 * Apo 1.5Song ku la namana huaro tar haua ke kulainir Tamata Noman, ke kula pe pare, Jon ke uahuhu keip tar kodom, bo inggoum mu turung uahuhu keip tar Iabena Dedeil. 17 Maeit geke heir God tasisina tar inete ke heir ponoin tagigeigene ri tagorong mana pe tang Iesu Kristo ger Tamata Noman, doh inggo te hape ru baka pe maru banot u tur tane tena kalekinale God?”
18 * Apo 13.48; 14.27Tar binaka ka longorosina tar puhon, gisin ahik baka poluk menas puhung men. Gisina ka uatakai tang God, kara kula pare, “Auia, God song ke uamaluana pono tasir tamata ge ahik paho Ju ka uapalih, kara kale pono tar nitua.”
O Uelhire Uaia ko lame i Antiok
19 * Apo 8.1-4O tamatang tagorong mana geka ualualo uelpakah tar niguata uasa ka guataig tasisin i muduhia tar binaka ka uiliatung pous baka pein Stiben, ka lala uatuk i Ponisia, Saiprus, dohi Antiok, ra hirhire teil pono toro Uelhire Uaia tasisis pukur Ju. 20 Bo o gisiamehe puk tasisinar tamatang tagorong manasine, o tamatang Saiprus me i Sairini teka uolo la ponoko i Antiok, gisina ka la menmene pono tasir tamata ge ahik paho Ju. Gisina ka ueluatatais toro Uelhire Uaia tang Iesu ger Tamata Noman. 21 Doha Tamata Noman e poul tun tasisit ka ueliu tauete toro Uelhire Uaia, maeit o bureher tamata ge ahik paho Ju ka tagorong mana pon, kara uakeluk tar Tamata Noman.
22 * Apo 4.36O tamatang tagorong manasine i Jerusalem, ka me ate tar puhonene, maeit ka ueliuila tang Banabas i Antiok. 23 Tar binaka ke la pokoso inggon, kare la banga re guata uaia pe God tasir tamat, kare hape re poul pe tasisin, inggono ke uaha tun. Inggono ke mene uapopokoho tasisina tar uakeluk dede tar Tamata Noman. 24 Banabas a tamata uaia tun, kare uoun tun tar Iabena Dedeil, doha nitagorong man, maeit o bureher tamata ka tagorong mana tar Tamata Noman.
25-26 * Apo 9.30Song ke la Banabas i Tasius tar la sir tang Sol, doh tar binaka ke la tupara inggono tatanon, inggono ke keipila tatanon i Antiok. Maeit toro udeil ro krismas, Banabas me Sol kura uangoul tokaha keip tasir tamatang tagorong man, kaura mene ualasira tasir bureher tamat. Gane i Antiok, o tamatang tagorong man teka kila uakikilangais pare, o tamatang uakuakeluk tang Kristo.
27 Tar binakon, o gisiameher propeit ka laha i Antiok, ra la turuha i Jerusalem. 28 * Apo 21.10A tang sioko tasisin a hangana tang Agabus, ke tentur kai, kare mene keip tena nitampopokohor Iabena Dedeil. Inggono ke uatagin pare, “A gogo uleik e turung kotpokoso toro mamang buturulikane tar koto uakap.”
(A puhonene ke kotpokoso tar binaka re toia Klodius ger Sisa i Roum.)
29 Maeit o tamatang tagorong mana ka longoro pe tar puhon, ka ueluauiae tar heir uabanoto tar nipoul hape ra banoto pe tasir tamatang tagorong mana gera uangoul i Judia. 30 * Apo 12.25A puhono gisina ka guat, kara heir tagu tas Banabas me Sol tenas inet, e la tasir mamahoholik i Jerusalem.

*11:2-3: Apo 10.28; Gal 2.12

*11:5: Apo 10.9-48

*11:14: Apo 16.31

*11:15: Apo 2.4

*11:16: Apo 1.5

*11:18: Apo 13.48; 14.27

*11:19: Apo 8.1-4

*11:22: Apo 4.36

*11:25-26: Apo 9.30

*11:28: Apo 21.10

*11:30: Apo 12.25