10
Kornilius ke ualatue ra la kilain Pita
Tar uan uleik i Sisaria e uangoulur tang siokor tamat a hangana tang Kornilius, inggon a tamata uleik tasir tamatang uiluiliatung, o uiluiliatungung Itali. Inggono meso bung tuna doh gisine pono ra uangoul tagu tatanono ra siokor ueltad, kara sokoro tun tang God. Inggon e uoto heir tena bureher mani tasir tiome, kare uoto lotu pono tang God tar giniameher binak.
Tar siokor binak, kaelainane nar tri kilok namoloi, inggono ke banga tar borborian. Inggono ke banga uaia tun tena anggelou God ke laha tatanon, kare me kula pare, “Kornilius!”
Kornilius ke banga uanonong sokoro tatanon, kare kula pare, “A hauonor Tamata Noman?”
Kare kular anggelou pare, “God ahik pahe malabobour tenang lotua, kare nang niheir tasir tiome. Gine daan ingga o ualatue mo tamata tar la i Jopa, tar la kila tapokisime tar tang siokor tamat a hangana tang Saimon Pita.
Inggon e uangoul tagu tang Saimon ger tamatang tuha keip tar inete tar kapokousur kau gere tokouahuhut na um i teh.”
Tar binaka ke hiliuir anggelou tang Kornilius, Inggono ke kila tena toking tamatang kalekinale, doh na tamatang uiliatung gere uoto lotu pon gere uoto kaueke tatanon.
Inggono ke siokor hire tun tar mamang inetelik ke kotpokoso tatanon, kare ualatue tasisina tar la i Jopa.
Na niboriana Pita
Kaelainane na marein uleik tar uagiamehenar marein, gine ra lang uahuhut pe no tamata Konilius tar uan uleik i Jopa, Pita ke kaete kai taro tar kukunar uma mare la lotu.
10 Inggono ke hagouo tar gog, e marang ein me inet, bo gine puk ra kaleuatoro haraha peigir nieining tar moloi, inggono ke banga tar siokor borborian. 11 Inggono ke bang i Heuene ke takapuk, kare bangono tar inete ke la uahiuaha i kot. Inggono ngohina paho mahar gomono uleik, o nilolo ro toueitir gon. 12 I lolono toro mahar gomono roon, ra moko teil uakapa tunur inetesiner tuar pang toueitir pang kekeis menia ponompe tasir paleng gane tar kot, karo tetiaua pon. 13 Song ke longoro Pita tar uauanar tamata re kula pe tatanono pare, “Pita! Tentur kai doho uiliatung pous karo ein.”
14 * NKP 11.1-47; Isk 4.14Doh Pita ke mene hahaua pare, “Tamata Noman! Inggo ahik nomanampe pahu banot, ge inggo pe halanampe tu ein tagu me inet gere hireigir ualatutur nasir Ju pare, ahik paha delauan.”
15 * Mak 7.15,19Kare kula uagiamehe polukur uauanar tamata pare, “Ahik paho kula me inete geke uadelauanain God pare, ahik paha delauan.”
16 A puhono ke kotpokoso uatouon, doh ahik me sikir manasan, o mahar gomono ka kale kai tapokis taroin i Heuen.
17 Tar binaka re namnamanaehe Pita tar haua tun re hirhireinir borborianon, o tamata geke ualatuemeis Kornilius ka me tupara manasa tena uma Saimon, kara me turane toro pirik. 18 Gisina ka dangata taro ge pare uangoul Saimon gera kilain Pita tar umon. 19 Gine re namnamanaehe pe Pita tar borborian, a Iabena Dedeil ke me kula tatanono pare, “Saimon, a tang touonor tamata ra lang sir teil totomua. 20 Maeit ingga o tentur, doho la uahiuako i kot, ge inggo pe ku ueliuime tasisin.”
21 Maeit Pita ke hiuoko, kare la kula tasisina pare, “A tamatene rung sirioum te inggo puk manasampe, a haua tun rung malarasioum?”
22 Kara mene hahauasina pare, “A tang siokor tamat a hangana tang Kornilius, ke ualatue me tamiueim, inggon a tamat uleik tasir tamatang uiliatung, doh inggon a tamata uaia, kare sokoro tun tang God. O bureher Ju ra ueltada tun tatanon. Na anggelou God ke kula tatanono tar kila totomua mare ualongoro inggono tar haua ro meneia.” 23 Song ke kila ualeka Pita tasisina tar um, kare kaueke tasisina tar boungon.
Pita ke la tena uma Kornilius
Tar uagiamehenar marein Pita ke la tagu tasisin, menia pono tasir gisiameher Jusinir tamatang tagorong manang Jopa ka la tagu pon. 24 Tar uatorikinar marein inggono ke la pokos i Sisaria. Doh Kornilius e tur uangoulumpe tasisin. Inggono ke kila toto toso bung tahinalik, doho bung kaluana tun. 25 Gine ke lang leke pela Pita ium, Kornilius ke la tantane tatanon, kare hatup uahiuane tar kekena Pita tar ueltada tatanon. 26 * Apo 14.13-15; UGO 19.10Bo Pita puk ke kuse uatur tatanon, kare kula pare, “Tentur kai, ge inggo pe a tamata puk pon.”
27 Pita ke mene baka tatanon, kare lekala ium, kare la ueltupar tasir bureher tamata ra uangoul toto pe. 28 Inggono ke kula pare tasisin.
“Inggoum mu siokor atempe pare, inggeimir Ju ahik pah mi banoto mi uangoul tokaha keip tasir tamata ge ahik paho Ju tagu, doh ahik pono pah mi banoto tar la uahuhut tasisin. Bo God puk ke ualasira totoguo pare, ahik pahu banot u kula me tamata pare, ahik paha delauan. 29 Maeit gine ka la kila peio, inggo ahikimpe pah ku kulang de bak. Doh inggo u marang dangata bak, ae maene ko ualatue ingga ra la kilaio?”
30-31 Doh Kornilius ke mene hahaua pare, “A toueitir marein manasa kura karuh, inggo uangoulumpeane tenag um, karu lotu, kaelain tar siokonor binakene daan, nar tiri kilok namoloi. Ahik me sikir manasan, a tang siokor tamat e hiku teil tar hikhiku abeab, ke me turane i uoum totoguo, kare kula pare, ‘Kornilius, God ke longoro tenang lotua, kare namana huara tun tar haua ko heirheirigia tasir tiome. 32 Ualatue me tamat e la kila tang Saimon Pita. Inggon e uangoul tang Saimon ger tang tuha keip tar kapokousur kau gere uangoul uahuhut i teh.’ 33 Temaeit inggo ku uateuele tunuio tar ualatue ra la kilaia, doh inggon auia tun ko la pe me ingga. Gine daan, inggeim siokor gine tar matana God tar ualongoro tar haua ke ualatohoigir Tamata Nomana totomua tar me ueluatata tamiueim.”
34 * Ual 10.17; Roum 2.11Song ke uakikilanga Pita tar mene pare, “Inggoene daana song ku ate tun toro mana pare, God ahik pahe malara puk tasir gisiameher tamat, 35 bo e siokor malara uakapa tun tasir mamang tamatalik toro mamang matin gera sokoro tang God, kara uia nas niguat. 36 Inggoum kung ate manasa toro uelhire geke heirihain God tasir tamatang Israel pare, O Uelhire Uaia tar uelhiarou o la tur tang Iesu Kristo, Iesu Kristo ter Tamata Nomana tasir tamata uakapa tun. 37 * Mat 4.12-17Inggoum kung ate tar haua ke kotpokoso toro mamang buturulik i Judia, ke uakikilanga tur pe i Galili, i muduhia ke uelhire tauete pe Jon tasir tamata tar uahuhu. 38 * Mat 3.16; Luk 4.17-21Inggoum mu ate tang Iesu ger peng Nasaret geke heirin God tar Iabena Dedeil, kara nitampopokoh. Inggoum mu ate hape ke la hahai peono toro mamang buturulik re guata uaia pe, kare uauia tasisis re uangoul teilisir liouana uasa, teene God e uangoul tagu tatanon.”
39 “Inggeim teking bangbanga tun tar mamang niguatalik ke guatagiono tonosio pang uanir Ju, dohi Jerusalem gisina ka uiliatung pous tatanon, kara tine uakuse tatanono tar korose. 40 Bo God puk ke uatua tapokis tatanono tar uatouononor marein, kare guata tatanono ka banga baka polukin. 41-42 * Luk 24.42-43; Apo 1.8; 17.31; 1Pi 4.5Ahik paho tamata uakapa tun ka bang, bo ke uakalahara pukin tamiueimene ke uamatotois God tar uelhire tauete tono uelhireon. Doh inggeimener niuamatoto teking ein karing inum tagu tatanon. I muduhia ke tua tapokis baka peon, inggono ke ualatoho tamiueim tar uelhire tauete tasir tamata pare, inggono teke uamatotoin God tere turung tamatang kedanga tasir tua doho mat. 43 * Ais 53.5-6; Jer 31.34; Apo 2.38O mamang propeit ka mene tauete pare, o mana tun, o tamata gera tagorong mana tatanon, God e kuse luar keip tar hangana Iesu teres niguata uasasin.”
44 * Apo 11.15; 15.8Ginempe re menmene haraha pe Pita paar, A Iabena Dedeil ke hiuoha tasisis ra ualongoro tatanon. 45 Bo o Jusiner tamatang tagorong man gera la tagu teil tang Pita ka siokor lutara tun pare, a Iabena Dedeil ka heir ponoin tasisine ahik paho Ju. 46 * Apo 2.4; 19.6O Jusine ra la tagu teil tang Pita ka longoro tasisina ra uelhire pe tar mamang uelhireng toro giniamehe ro uan, kara uatakai tang God.
47 Song ke kula Pita pare, “Ahik baka poluk me tamata re banot e tur tane tasisina mata uahuhu keipis tar kodom. Gisinasine ka kale pono tar Iabena Dedeil ngohina tagigeig.”
48 * Apo 19.5Maeit inggono ke ualatoho pare, gisina ra uahuhu keipis tar hangana Iesu Kristo. I muduhia ke kapa baka per uahuhu, song ka dangatasina tang Pita tar uangoul tagu baka poluk tasisina me giniameher marein.

*10:14: NKP 11.1-47; Isk 4.14

*10:15: Mak 7.15,19

*10:26: Apo 14.13-15; UGO 19.10

*10:34: Ual 10.17; Roum 2.11

*10:37: Mat 4.12-17

*10:38: Mat 3.16; Luk 4.17-21

*10:41-42: Luk 24.42-43; Apo 1.8; 17.31; 1Pi 4.5

*10:43: Ais 53.5-6; Jer 31.34; Apo 2.38

*10:44: Apo 11.15; 15.8

*10:46: Apo 2.4; 19.6

*10:48: Apo 19.5