3
Jon ger tang uahuhu ke kaleuatoro tena leler Tamata Noman
Jon ger tang uahuhu ke uakekene tar uelhire tauete to tar butur paden i Judia. * Mat 4.17; Mak 1.15Kare kula pare, “Uapalih tenami niguata uasa, karung lame tang God, ge a Nitoiang Heuene pe ke uahuhut manasain.” Doh Jon ger tang uahuhu, teonene ke menmenemein Aisaia ger propet tar binaka ke kula pare,
 
“Gine ter uauanar tang siok e kula ualeikala tar butur paden.
‘Kaleuatoro tena leler Tamata Noman. Guata tar lel,
e kodkodoho tar binaka re lameon.’ ” Aisaia 40.3
 
* 2To 1.8Na hikhiku Jon a nituha tar ulunar kamel, doh inggon e uoto pus tar kapokonor bulumakau. Na nieinon, o kakaring doho hani* hani, a teisir hoh, a lingiantiehe tun misianar suga. roke. O bureher tamata ka la turume i Jerusalem dohi Judia doh gisila uiloh tar kodom i Jodan tar me ualongoro tang Jon. Gisina ka uelhire tauete tenas niguata uasa, doh inggono ke uahuhu tasisina tar kodom i Jodan.
* Mat 12.34; 23.33O bureher tamata uleikin tasir Ju ra kilais o Parisi, doho Sadiusi ka lame tar butur re uahuhu to Jon tasir tamata mara uahuhu ponois. Bo tar binaka puk ke banga Jon tasisin, kare kula pare, “Inggoum o soi uakap! Mai ke uahire tamiuoum tar ualo liu tanika tena nimalianana Godeit re turung lame? Guata me inete gere ualasira uakalahar tasir tamata pare, inggoum kung uapalih tenami niguata uasa. * Jon 8.33,39; Roum 4.12Doh ahik pah mung namana pare, e siauasioum tena nimaliana God, teeit rung kula katongo pesioum pare, Abraham a tamamiueim. Inggo gine ru hire tamiuoum, God e banotong uakotpokoso tur mo bunguna Abraham tar palauanine. 10  * Mat 7.19; Luk 13.6-9Gine daan a kangan e uahuhutung tokout uahiua tar douk, doha mamang doukulikinit ahik pahe uoto ua me niein uaia ra oboroig, kara bakalaig toro hue.”
11  * Jon 1.26-27,33; Apo 1.5“Inggo u uahuhu keip tamiuoum tar kodomo tar ualasira pare, inggoum kung uapalih tenami niuangoul, kara niguatanitir sa. Bo a tang sioko puk e la uakelukume, inggon a i rana uain na nitampopokoho totoguo, bo inggo puk ahik paha tamata uaia tar kabkaba teil tena suon. Inggon e turung uahuhu keip tamiuoum tar Iabena Dedeil doho hue. 12 Inggon e uadelauana tena uatunar raes-uit A raes-uit a giniamehe siokor garas. A plaua, doha bereit ka tuha turig tar kukuanananin. pare, inggon e turung kedanga liu tur tar kukuananar raes-uit tar mongmongonor raes-uit, kare uamokola tar kukuananar raes-uit tena umang raes-uit, bo e turung ualuh pukuono tar mongmongonor raes-uit toro hue ge ahik paho banotong lomoh.”
Iesu ka uahuhuin
13 Tar binakono ke la turume Iesu i Galili, kare me lako tar kodom i Jordan mare me uahuhu Jon tatanon. 14 Bo Jon puk ke de mate uahuhu tatanon, kare kula pare, “Ingga deh pake tero uahuhu totoguo. Ae maene ro lamea totoguo?” 15 Bo Iesu puk ke kula pare, “Guata sira kompeene ru kula peo, ge raeig pe ira guata tar ineter kodkodoh.” Song ke guata sira Jon ke kula peon.
16  * Jon 1.32Gitie ka uahuhu pein Iesu, doh tar binaka re puraka turuhaono tar laur, i Heuene ke takapuk, doh inggono ke banga tena Iabena Dedeil God ke la uahiua siraha tar baluh, kare me tok i rana tatanon. 17  * Ker 2.7; Ais 42.1; Mat 12.18; 17.5; Luk 9.35Doha puhung uelhire ke la turuha i Heuen, e kula pare, “Gine ter tuguo geru malauelhirintiehe tunin, karu uahantiehe tun tatanon.”

*3:2: Mat 4.17; Mak 1.15

*3:4: 2To 1.8

*3:4: hani, a teisir hoh, a lingiantiehe tun misianar suga.

*3:7: Mat 12.34; 23.33

*3:9: Jon 8.33,39; Roum 4.12

*3:10: Mat 7.19; Luk 13.6-9

*3:11: Jon 1.26-27,33; Apo 1.5

3:12: A raes-uit a giniamehe siokor garas. A plaua, doha bereit ka tuha turig tar kukuanananin.

*3:16: Jon 1.32

*3:17: Ker 2.7; Ais 42.1; Mat 12.18; 17.5; Luk 9.35