12
O gisiameher Parisi ka dangdangata tang Iesu tar Mareining Pepe Uah
* Ual 23.25Tar binakono Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka lihila tar butur ka lebeigir raes-uit nar Mareining Pepe Uah. Doh no tamatang uakuakelukono ka gogo manas, maene ka lous tar raes-uit, kara ein manasampe. * KT 20.10Tar binaka ka bangar Parisi tar puhonene, kara kula pare tang Iesu, “Bang, a puh dehene ka guatain nongo tamatang uakuakeluka a sa tar guata to tar Mareining Pepe Uah.”
* 1Sa 21.1-6Doh Iesu ke kula pare, “Inggoum kung timana manasa toro ueluatata tang Debit tono uelhire God tar binaka ka gogo mesno tamat. * NKP 24.5-9Debit ke lekala tena uma God, kare ein toro bereitinar uahung gere toubuiono mesno tamat, bo o patere puk tera matotong ein tang roon. * Aha 28.9-10Doh inggoum kung timana manasa pono tena ualatut Moses gere kula pare, a mamang Mareining Pepe Uah o patere ra katego tar puhung ualagononene, bo ahik pukumpe God pahe tohotola tasisina ka guata pe pare. * Mat 12.41-42Inggo gine ru hire tamiuoum, a tang siokor tamat e uangoulane ter i ranantiehe na kalekinale tena kalekinaler umang lotu ger dedeil. * Hos 6.6; Mat 9.13Ge pakung ate tunoum tar tengkanar puhene pare, ‘Inggo u malarantiehe tun teremi niueldolomoum tasir gisiameher tamat, e i rana uain tar uahung,’ Inggoum paka hik pah mung tohotola tasisine ahik mes niguata uasa. Ge a Tunar Tamata pe ter Tamata Nomanang tar Mareining Pepe Uah.”
Iesu ke uauia tar tamat a kikimoror limanan
Doh Iesu ke hiliu tar buturuon, kare lekala tenas umang lotusin, 10  * Luk 14.3Doha tang siokor tamat a kikimoror liman e uangoul pono tar buturuon. Doho Parisisitie ra bangeaha tang Iesu mara turung tohotola tatanono gete uauia tar tamatono tar Mareining Pepe Uah, ka dangata pare, “Tar niualagononor Mareining Pepe Uah, inggeig i banotong uauia tasir tamat?”
11  * Luk 14.5Doh Iesu ke kula pare, “Hape ge pake sololoko mena sipsip me kalamiuoum i lolono me tung tar Mareining Pepe Uah, ahikimpe pahe turung kale tauete tatanon? 12 Doha tamat a inete uleik uain poluk tar sipsip, bidouh? Te paara noman. Temaeitie a puhung kulon e uauia tagigeig tar poul tar tang giamehe tar Mareining Pepe Uah.” 13 Song ke kula Iesu tar tamatetier kikimoror limana pare, “O hue uamakmakoso tar limoum!” Kare hue uamakmakoson, kare uia tapokisinguar liman misiana tar pang giameh. 14  * Jon 5.16Doho Parisi ka tauete liu tur tar umang lotu, kara la uelkodoh hape mara uiliatung pous tang Iesu.
Iesu tena tamatang kalekinale tun God
15 Iesu ke ate tar puhonene, maeit ke hiliu tar uanon, doho bureher manai tamata ka uakeluk tatanon, kare uauiaono tasir tamata uakapasitier momouh, 16  * Mat 8.4; Mak 3.12kare kula uapopokoho tasisin ahik pah ra uaate tasir tamata tatanon. 17 Ke guatono pare, mare kotpokoso tunur puh ke kulamein God tang propet Aisaia pare,
 
18  * Mat 3.17“Gine tenag tamatang kalekinaleo geku kedangain
geru malauelhirio, karu uahantiehe tun tatanon.
Inggo u turung heir uaponoha tatanono tenag Iabena Dedeil,
doh inggon e turung uelhire tauete tenag hagar uaiaor kodkodoho toro mamang uanilikane i kot.
19 Inggon ahik pahe me uelperere keip mo tamata ue e kula ualeik,
ue e guata me menemene ualeik tasir tamata tar lel.
20 O doudoukulik ge ahik mono nitampopokoh,
doho marang tago, inggon ahik pahe turung katego uadouh liu,
doh inggon ahik pahe turung lomoho toro lam gero marang lomoh.
Inggon e turung kalekinale e tuka gete hahauar hagar uaiar kodkodohane i kot.
21 Doho tamata ge ahik paho Ju ra turung tagorong mana tatanon,
kara uanguangoul tatanono tar me poul tasisin.” Aisaia 42.1-4
Iesu me Belsebul
22 Tar binakon o tamata ka keipime tar bulout a kut, kara pau tang Iesu, teene re uangoul teil per liouana uasa tatanon. Doh inggono ke uauia tatanon, kare banotong bang huara tapokisinguaon, kare mene huarangua ponompe. 23 Doho tamata uakapa ka lutarantiehe tun tar inete ke guatain Iesu, kara ueldangateis pare, “Inggono dehene here ter tuna Debit ger Kristo?”
24  * Mat 9.34; 10.25Bo tar binaka puk ka longoror Parisi tar puhonene, kara kula pare, “A tamata deheit e banotong geil tauete liu tasir liouana uasa, teene na tamata uleikon nu Belsebul, teene re heirheir tar nitampopoko tatanon.”
25 Bo Iesu puk e ate teresi ninamanasin, maene ke kula pare, “A pang uan gere pakpakaha katongois, kara ueluiliatungeis gisina tera turung taltaliah, doha uan ue o matmatame gera pakaha katongois tar torikir toto tamat, kara ueluiliatunge katongois, gisina ra turung taltaliahangua. 26 Ter siokono kompe gete geil tauete liu Satan tang Satan, inggono ke pakpakaha katongoin hape mare tur uapopokoh na gavamanon? 27 Doh getu geil tauete keipo tasir liouana uasa tena nitampopokoho Belsebul te mai re heir tar nitampopokoho tosnomio tamatang uakuakelukoum tar geil tauete liu tasisin? Temaene gisina tera turung bang kedanga tamiuoum. 28  * Apo 10.38; 1Jo 3.8Bo gete na Iabena Godonene ru geil tauete keipio tasir liouana uasa, auia, inggoum kung ate manas, na Nitoia God ke pokoso manasaha tamiuoum.”
29 “Ahik me tamata re banotong polaka tena umar tamatetier tampopokoh, kare kale tena ineton, te gete uih tane uapopokoho tun baka uoumono tatanon, song re banotong kale tena mamang inetelikion.”
30  * Mak 9.40; Luk 9.50“Mai ahik paha kaluana totoguo, inggono nag uelmatano, doh mai ahik pahe poul totoguo tar reihime tasir tamata tang God, inggono tere uataltaliaha puk tasisin. 31  * Hib 6.4-6Temaene ru hireo tamiuoum pare, nas mamang niguata ue nas nimene uasar tamat, God e banot e kuse luara tananin. Bo a tamata gere uelhire uasa tar Iabena Dedeil na niguata uasaon ahik tun pah ra banotong kuse luaraig. 32 Doh mair tamata re mene mo uelhire uasa tar Tunar Tamat inggono ra banotong kuse luaraig na niguata uasa. Bo mai puk re uelhire uasa tar Iabena Dedeil, inggon ahik pah ra kuse luaraig na niguata uasa gine daan ue gitila i uoum.”
O douk uasa o uoto ua tar niein uasa
33  * Mat 7.16-20Iesu ke kula poluk pare, “Geto huang tagala ro douk a uauana roon e uia pon, doh geto hua uasa ro douk a uauana roon e sa pon. O douk ra tuana toin no niuia geta banga toigir kukuanana hape re baka pe. 34  * Mat 3.7; 15.18; Luk 3.7; 6.45Inggoumur matina soi! Hape marung guatoum me Uelhire Uaia? A tamat e uoto uelhire tauete tang hingiar ninamana re moko ue e uoun tar koloun. 35 A tamata uaia, na ninamana uaia e moko tar koloun. Temaene re uoto guatono tar niguata uaia. Doha tamata uasa na bureher ninamana uasa e moko tar koloun. Temaene re uoto guatono tar niguata uasa. 36 Bo inggo gine ru hire tamiuoum, tar mareining kedang God e turung heheke tar mamang uelhirelik ka meneigir tamat. 37 Doh tar noumua katongor uelhire, God e kila totomua a tamata kodkodoho ue a tamata uasa.”
O gisiameher tamatang ualualasira tar ualatut, doho Parisi ka dangata tang Iesu tar guata me uaparok
38  * Mat 16.1; Luk 11.16; Jon 6.30Doho gisiameher tamatang ualualasira tar ualatut, doho Parisi ka lame, kara me dangata tang Iesu pare, “Ir Tang Ualasir, inggeim deh mi marang banga totomua o guata me niuaparoko tar uahire pare, ka heir turuhaia tang God.”
39  * Mat 16.4; Mak 8.12Bo Iesu puk ke kula tapokis pare, “O tamatang daan, gisin o tamata uasa doho mahang longoro tang God. Ra uoto pe tun pare, ra banga baka me uaparok. Bo gisina puk ahik pah ra turung banga me uaparok. Ahik noman, ter sioko komper uaparoko ra turung bangainisina tena uaparoko propeit Jona. 40  * Jona 1.17Ter siokonor hagar puk tang Jona, inggono ke uangoul i lolono toro balanar buh tar touonor marein, doha touonor boung, doha Tunar Tamat e turung uangoul pono tar touonor marein, doha touonor boung i lolono tar kot. 41  * Jona 3.5Tar mareining kedang o tamatang Niniva ra turung tur tagu pono tasir tamatang daana tar uelhehek, kara tohotola tasisin. Ter hauon, o Niniva ka longoro toro uelhire ke uelhire tauetein Jona, kara uapalih tenas niguata uasa. Bo gane puk, i uantinanina tamiuoum, a tang siok a i rana uain poluk tang Jona. 42  * 1To 10.1-10Tar mareining kedang, a kuah a toia a peng Siba e turung tur tagu pono tasir tamatang daan, kare tohotola tasisin. Teene inggono ke la tur tunume tar surunar koto tar me longoro tena niate Solomon ger toia. Bo gane puk i uantinina tamiuoum, a tang siok a i rana uain poluk tang Solomon.”
A liouana uasa ke tapokis poluk
43 “Tar binaka re tauete liu turur liouana uasa tar tamat inggon e la uiloho tununguala i lolono toro butur padenen, e sir me buturung pepe uah, bo ahik puk pahe tupar. 44 Kare kula katongoin pare, ‘Inggo dehu tapokis tenag uma geku hiliu baka uoumumein.’ Song re tapokison, dohe la tupara tar um a tabotan, kara delauan, doha nikaleuatoro uakapa tun. 45  * 2Pi 2.20Song re laon, kare la keip polukume tar gime mouitir liouan o santiehe uain tatanon, song ra me uangoul tokaha tar buturuon. Uakikilangana tun inggonor tamatonene ke uangoul uasa, bo gine daana puk inggono ke uangoul uasantieh. Ter siokono komper hagar re turung kotpokoso tasir tamata uasang daan.”
Mai tun tinana doho tahinalik Iesu
46 Iesu e ueluatata haraha tasir tamata tar binaka ka kotpokoso to me tinanon, doho bung tahin. Gisina ka tur i kalahar, doh ra marang menmene tatanon. 47 Doha tang siokor tamata ke hire tatanono pare, “Tinoumua, doho bung tahimua gisitie ra tur i kalahar, doh gisina ra marang menmene keip totomua.”
48 Bo Iesu puk ke hire tapokis tar tamateit, kare hire tatanono pare, “Mai tunono tinouguo, doh mais tun ro bung tahiguo?”
49 Doh ke uamakosolaono tosno tamatang uakuakeluk, kare kula pare, “Bangane! Gisine teso bung tinouguo, doho bung tahiguo! 50  * Roum 8.29Ge mai per tamata re guata tar inete re malauelhirig Tamouguoenah i Heuen, inggono te tahiguo ue a tatahigulikio ue a tinoug.”

*12:1: Ual 23.25

*12:2: KT 20.10

*12:3: 1Sa 21.1-6

*12:4: NKP 24.5-9

*12:5: Aha 28.9-10

*12:6: Mat 12.41-42

*12:7: Hos 6.6; Mat 9.13

*12:10: Luk 14.3

*12:11: Luk 14.5

*12:14: Jon 5.16

*12:16: Mat 8.4; Mak 3.12

*12:18: Mat 3.17

*12:24: Mat 9.34; 10.25

*12:28: Apo 10.38; 1Jo 3.8

*12:30: Mak 9.40; Luk 9.50

*12:31: Hib 6.4-6

*12:33: Mat 7.16-20

*12:34: Mat 3.7; 15.18; Luk 3.7; 6.45

*12:38: Mat 16.1; Luk 11.16; Jon 6.30

*12:39: Mat 16.4; Mak 8.12

*12:40: Jona 1.17

*12:41: Jona 3.5

*12:42: 1To 10.1-10

*12:45: 2Pi 2.20

*12:50: Roum 8.29