14
Iesu ke la ein to tena umar Parisi
A siokor Mareining Pepe Uah, Iesu ke la ein to tena umar Parisi gere uleik tasisinar Parisi. Doh inggono ka uakeis uanono uaia tunin. Doh gatie i uoum tatanon e uangoul ponor tamata ger isingir tukunun. * Luk 6.9Kare dangata Iesu tar Parisi mer tamatang ualualasira tar ualatut pare, “E uauiamper ualatut tar uauia to tar tamata tar Mareining Pepe Uah.” Bo gisina puk ka uangoul bukbuk ahik pah ra men, temaeit ke kusemeono tar tamaton, kare uauia tatanon, kare kula tatanon e la. * Mat 12.11; Luk 13.15Kare dangatono tasisina pare, “Gete me tang sioko tamiuoum re punga uahiuako me tuna ue mena kau tar koue tar Mareining Pepe Uah, inggoum mu turung teuele tar la reih kai liu tur tatanono tar tung.” Doh gisina ahik mata men.
God e uairana tar tamata gere touahiuain
Tar binaka ke banga Iesu tasir tamatasine ka me tabila kedanga pe tar tabtabilanitir nosir tohangas, kara to ueltadan, inggono ke hire tasisina toro uelhire uaranga rone pare, * NU 25.6-7“Gete kila me tang sioko me kalamiuoum tar la toro nieing toro le, ingga ahik paho la tabila tar tabtabilanitir nosir tohangas, kara to ueltadan geto niuamatoto manasa ro tabtabila roono me tamata me i rana uain sikoro totomua ger nikila pon. Doh geto la tabila toro tabtabila roon, a tamatane ke guluh toro niein geke kila tokaha tamiraoum e turung lame, kare me kula totomua pare, ‘O heir toro tabtabila roeit tar tamatane.’ Karo turung matala ingga.”
10 “Bo geta kilaia, kale tar uadouhinar butur, maeit gete lahar tamatane ke kila totomua, inggon e turung kula totomua pare, ‘Kaloug in kai taroanaha tar butur uaiantieh.’ Song ra turung uairanampeia tar binaka ra uangoul tokaha ro uanotoumuasitir nikil. 11  * Mat 23.12; Luk 18.14Tasir mamang tamata uakapa tun, mai gere uairana katongoin inggono ra turung touahiuain, doh mai gere touahiua katongoin inggono ra turung uairanain.”
12 Song ke kula Iesu tar tamateit ke kilame tatanono toro niein pare, “Geto guluha mo niein, ahik paho kila pokoso toso bung kaloum, o bung tahim ue toso tahimulik ue toso uanotoumusitir tang inete geta kila tapokis kalehesina totomua tar hahaua tereng nieina. 13 Bo tar binaka gero guata mo niein, kila pokoso tasir tiome, doho sar limas, o peil, karo kut, 14  * Jon 5.29song ra turung guata uaia tunuia. Gisin ahik nomana pah ra banotong guata hahaua totomua, bo ingga puk o turung kale bulauana tar binaka ra uatua tapokisir tamatar kodkodoh.”
O uelhire uaranga toro niein uleik
15  * Luk 13.29Tar binaka ke longoror tang sioko tasisinasit ka tabila keip tang Iesu, inggono ke kula pare, “A niguata uaia e la tar tamateit re turung ein to toro niein uleik tena Nitoia God.”
16 Iesu ke mene hahaua pare, “A tang siokor tamata ke kaleuatoro toro niein uleik, kare kila pokosome tasir bureher tamat. 17 Tar binakon inggono ke ualatue tena tamatang kalekinale, tar la hire tasisitir nikil, kare la kula pare, ‘Mu lame, a mamang inetelikene daan a nikaleuatoro manas.’
18 Bo gisina tokaha puk ka siokor pepe boho ueltebeir. A tang sioko ke kula pare, ‘Inggo ku nihing bulaua puk toro mahar kot, doh inggo u la marang bangaehe tang roon. Inggo u ueldolomo tun, ahik pahu banot u la.’ 19 A tang giamehe ke kula pare, ‘Inggo ku nihing bulaua puk tar hangaulur kauang kalekinale, doh inggo u la marang uedanga keip tagin tasisina tar iom. Inggo u ueldolomo tun, ahik pahu banot u la.’ 20  * 1Ko 7.33Kare kular tang giamehe pare, ‘Inggo ku nihing le puk, temaeit ahik pahu banot u lame.’
21 A tamatang kalekinale ke la tapokisime, kare me hire tapokis tena tamata uleik tar haua ka meneigir tamat. Gine ke longoro pe tanener um, inggono ke nimalian, kare ualatoho tena tamatang kalekinale pare, ‘La tauete ualahur i moren, dohi birum toro uan, karo ueliuime tasir tiome, gisiner sar limas, karo peil, doho kut pon.’ 22 A tamatang ualualatue ke la, kare la guat, kare la kula pare tena tamata uleik, ‘A haua ko ualatohoia ka guata manasain, bo a burehe harahamper buturunitir tabotan.’ 23 Temaeit a tamata uleik ke kula tena tamatang ualualatue pare, ‘La tauete toro lele uleik, doho lele sasalik tar pang uan, karo kila tutupe tasisina tar lame mare turung uoun nag umo. 24 Inggo u hire totomua pare, ahik me tang siokor tamata tasisitir nikila uakikilanga re turung ein tagin me sikir niein toro niein uleik ro nouguo.’ ”
A hagaring uakeluk tang Iesu
25 O manai tamata ra siokor la keip tokahala tang Iesu, kare tur kauiuirion, kare kula tasisina pare, 26  * Luk 9.23“Gete me tang sioko re marang uakeluk totoguo, na nimalauelhirono totoguo paka i rana uain tena nimalarono tang taman, doh tinan, doh na kuah, doho bung tun, doho bung tatahinalik, doh na niuangoul, bo gete deono tar guata tar niguatonene, inggon ahik pahe banotong kotpokoso nag tamatang uakuakelukio. 27 Doh mair tamata ge ahik pahe huata tena korose, kare uakeluk totoguo, inggon ahik pahe banotong kotpokoso tagu pare, nagu tamatang uakuakelukio.”
28 “Gete me tang sioko tamiuoum re marang tuha me uleikintiehe tunur um, inggon e tabila baka uoum, kare sir uamatoto re turung baka per bulauana mare bangaehe ge pare matoto teil na mani tar uakapa keip. 29 Gete tuha pukiono tar tagele nar um, doh ahik pahe banoto tar tuha uakapa tatanon, o tamata uakap gera banga tatanon, ra turung ueltang ualenge tatanon, kara kula pare, 30 ‘A tamatane ke uakekene tar tuh, doh ahik pah ke banoto tar tuha uakap.’ ”
31 “Gete me toia ke uiliauh tar la uiliatungeis mer tang giameher toia. Inggon e tabila baka uoum, kare namanaehe ge para banoto teil no hangaulur taosein no tamatang uiliatung tar uelkoi keip tasir torikir hangaulur taosein no tamatang uiliatungur tang giameher toia. 32 Geta hikiono pahe banoto teil tosno hangaulur taosein no tamatang uiliatung tar uelkoi keip tasir torikir hangaulur taosein no tamatang uiliatungur tang giameher toia, inggon e turung ualatue tasir tang uelhiarou tar binaka ra uairehe harahar uelmatana mara banotong uakotpokoso toro hiarou. 33 Te misiana kompe geta hik me tang sioko tamiuoum re kusa luara liu tena mamang inetelik, inggon ahik pahe banoto pare, nagu tamatang uakuakelukio.”
34 Iesu ke mene dedempe pare, “A teh auia, bo gete kapar linglinginanin, ahik me hagar mare linglinging tehe baka polukunin. 35 Ginin ahik paha uia tar uelhouar keip me ineteng uatabuara tar nieinane tar iom, ginina ra baka tauete liuig. Mair to talingana tere longor.”

*14:3: Luk 6.9

*14:5: Mat 12.11; Luk 13.15

*14:8: NU 25.6-7

*14:11: Mat 23.12; Luk 18.14

*14:14: Jon 5.29

*14:15: Luk 13.29

*14:20: 1Ko 7.33

*14:26: Luk 9.23