13
Mu uapalih tenami niguata uasa
O tamata gera uangoul tar binakono ka me hire tang Iesu tasir Galili geke tung pousis nu Pailat, ra heir pesina tenas uahung tar umang lotu ger dedeil. * Jon 9.2Doh inggono ke mene hahaua tasisina pare, “Inggoum mu namana ka mata per Galilisine gisina teka guata uasantiehe tun tar haua ka guatainir gisiameher Galili, maeit ka kale tar uelmahing? Ahik! Inggo gine ru hire tamiuoum, mu uapalih puk tenami niguata uasa geta hikion, inggoum uakapa tun mu turung mata pon. Ue mu namana sira pono tasir siokor hangaul, doha tualir tamata geke hungis ro taua i Siloam, kara mat, gisina teka guata uasantiehe tun tar haua ka guatainir tamatasine i Jerusalem? Ahik! Inggo gine ru hire tamiuoum, mu uapalih puk tenami niguata uasa geta hikion, inggoum uakapa tun mu turung mata pon.”
Kare hirenguaono toro uelhire uaranga rone pare, “A tamata no douk o hangana toro fig, roon o nilebe tena iomon, doh inggono ke lame, kare me sir me kukuanana tang roon, * Luk 3.9doh ahik mata tupar. Song ke hireono tar tamatang kaueke tar iomo pare, ‘Bang! O uatouonono ro krismas manasa rone daan, doh inggo ku lame tar me banga me kukuanana ro douk fig, doh ahik matu tupara bak. Oboro liu tang roon! Ae maene ro uakapa puk roono tar hihiananar kot?’ ”
* 2Pi 3.9,15“Kare kula na tamatang kalekinaleono pare, ‘Nag tamata uleik, ingga o uamaluana baka poluk tang roono toro krismas rone e tuka getu koho uiloho bako, song ra uamokolaig me ineteng uauia tar kot. Doh geto ua roono me kukuana toro krismas roeit i uoum, auia! Bo geta hikion, song ra oboro liuin roon.’ ”
Iesu ke uauia tar kuah o sa ro mudin
10 Tar Mareining Pepe Uah Iesu ke la ualualasira to tar siokor umang lotu ger nosir Ju. 11 Doha kuah e uangoul tagu pon, inggono ke hikuinir liouana uasa geke heir toro mata tar tukununon e matoto toro hangaul, doho tual ro krismas, doh inggon o kokolo ro mudin, kara hik pahe banot e tur uakodkodoh. 12 Tar binaka ke banga Iesu tatanon, inggono ke kilame i uoum, kare kula tanono pare, “Ir kuah, rongo mata ko uia manas.” 13 Song ke uaponala Iesu tar limana tatanon, kara hik me sikir manasan, inggono ke tur kai uakokodoh, kare uatakai tang God.
14  * KT 20.9-10; Ual 5.13-14Doha tamata uleiking tenas umang lotur Ju ke nimalian, teene ke guata uaia pe Iesu tar tamata tar Mareining Pepe Uah, temaeit a tamata uleik ke kula pare, “A tonomong sioun deher mareining kalekinale, temaeitie inggoum mu laha tar mareininin mara me guata uaiasioum, doh ahik pah tar Mareining Pepe Uah.”
15  * Luk 14.5Doha Tamata Noman ke mene hahaua tatanono pare, “Inggoum o tang kokop, ge inggoum pe mu uoto guata uaia tosnomio kau ue o donki tar Mareining Pepe Uah, rung luaka liu tur pe tasisina tar buturung sanga uatur, karung la uainum tasisina tar kodom. 16 Temaeit a kuahene ger tuna Abraham geke uih tane keipin Satan toro hangaul, doho tual ro krismas e banoto ra luaka liuin no mata tar Mareining Pepe Uah.”
17 Tar binaka ke kulono pare, no uelmatanono ka siokor matalangua, bosir tamata uakapa tun puk ka siokor uahantiehe keip tar mamang niguata uaiantiehe tun ke guatagion.
Na Nitoia God ngohinar uatunar mastet, doha is
18 Kare dangata Iesu pare, “Hape re baka pe na Nitoia God? A hauangua paku uamisiana toio? 19 Inggono misiana sira tar uatuna ro mastet geke lebeinir tamata tena iom. Ko hua roon, karo kotpokos o douk, doho tetiaua ka la toko tar ranana roon.”
20 Doh Iesu ke dangata poluk pare, “A hauangua poluk ru uamisiana tolaio tena Nitoia God? 21 Inggono misiana sira tar is geke uelhouar keipigir kuaha tar bureher palaua. Ginina ke uauout kai uakapa tun tar palaua.”
O pirik gero kisong
22 Song ke lihila Iesu toro uan ueltebeir, kare toro uan menia toro uauanilik re ualualasira pe, re lang la pe i Jerusalem. 23 Doha tang siokor tamata ke dangata tatanono pare, “Ir Tamata Noman! O gisiamehengua pukur tamata ra turung uelkarusis.”
Kare kulono tasisina pare, 24 “Inggo gine ru hire tamiuoum, mu petutupe tar lekala toro pirpirik gero kisong, ge o burehentiehe per tamata ra turung uedanga tar lek, bo ahik puk pah ra banotong lek. 25  * Mat 25.10-12Gere tentur komper tanener um, kare holoro toro pirik, doh inggoum mu turung tur i kalahar, karung dokdoko toro pirik, karung kula pare, ‘Ir tamata uleik puka toro pirik!’
Bo inggono puk e turung mene hahaua pare, ‘Inggo u tele tamiuoum, ia rung la turioum.’ 26 Karung turung kulanguaoum pare, ‘Inggeim king ein, karing inum keip totomua, doh ingga ko ualualasira to pono tonomio moreneim.’
27  * Ker 6.8Bo inggono puk e turung mene hahaua pare, ‘Inggo u tele tamiuoum, doh ia rung la turioum, mu uareingane totoguo, inggoum o tamata uasa uakap!’ ”
28  * Mat 8.11-12“Inggoum mu turung ueluelkiringe, karung eit uarororueit tar liuoumiu, getung banga tas Abraham, Aisak, doh Jekop mesir propetisit ka leka tena Nitoia God, bo inggoum pukene ra bakalasioum i kalahar. 29  * Ker 107.3O tamata ra turung la turume tar paina re hara turuhar pisar, doh tar paina re la hukor pisar, doh tar pang kaisana tar paina re hara turuhar pisar, doh tar pang mua tar paina re hara turuhar pisar, kara la turung ein toro niein uleik tena Nitoia God. 30  * Mat 19.30Bo o mana tun! O gisiamehe gera uadouh tun teasina tera turung uakikilang, doho gisiamehe gera uakikilang teasina tera turung uadouh.”
Iesu e ueldolomo tasir tamatang Jerusalem
31 Tar binakon o gisiameher Parisi ka lame tang Iesu, kara me kula pare, “Hiliu tar uanene, karo lame giamehe siokor uan, ge Herot pe e marang tung pous totomua.”
32 Kare mene hahaua Iesu pare, “Mu la hire tatanoneitir lo roke pare, ‘Inggo u turung geil tauete liu tasir liouana uasa, karu uauia tasir momouh daan, doh roliuo, kare tar uatouononor marein inggo u turung uakapa tenagu kalekinale.’ 33 Bo inggo puk u la dedempeene daan, doh roliuo, doh tar giameher marein. Ge ahik pe me propet re banot e mata to i behia i Jerusalem!”
34 “Jerusalem, Jerusalem! Ingga ko uiliatung pous tasir propet, doh ingga ko bakbak pous keip tar palaua tasisine ke ualatuehais Godane totomua. A bureher binak inggo ku marang kale toto toso bung tumua misiana tar paolo tinana re auin tane pe toso bung tun i kukulebanga tar toking titiauan, bo inggoum puk kung de! 35 Bang! Gine daan God e hiliu tenami umang lotuoum ger dedeil e turung kalilono tok. Inggo gine ru hire tamiuoum, Inggoum ahik pah mu banotong banga tupara baka poluk totoguo e tuka getung la kula bakoum pare,
 
‘A niguata uaia e la tatanon,
ge inggono pe ke laha tar hanganar Tamata Noman.’ ” Ker 118.26

*13:2: Jon 9.2

*13:7: Luk 3.9

*13:8: 2Pi 3.9,15

*13:14: KT 20.9-10; Ual 5.13-14

*13:15: Luk 14.5

*13:25: Mat 25.10-12

*13:27: Ker 6.8

*13:28: Mat 8.11-12

*13:29: Ker 107.3

*13:30: Mat 19.30