12
Ahik pah mu pe sira tasir Parisi
Tar siokonor binak, o burehentieher manai tamata ka uelpokos. Maeit gisina ka ueluelueihe katongois. Doh Iesu ke mene uakikilanga baka uoum tosno tamatang uakuakeluk, ke kula pare, “Mu tagin teil tenas niguatar Parisi ge o tang guata kokopo pesin. * Luk 8.17A hauar inete ger nigomo uaou, ginin e turung moko uakalahar. Doha hauar inete re moko uaou, ginina ra turung uakalaharaig. A haua rung mene uanomogioum tar kitup, ra turung longoroig tar marein, doha haua rung uelhimuk togioum iuma tar um, ra turung uelhire tauete turig i rana tar um.”
Sokoro puk tang God
“Inggo gine ru hire tamiuoum ro bung kaloug, ahik pah mu sokoro tasisit ra uiliatung pous tar tukunun, dohi muduhia gisin ahik pah ra banotong guata baka poluk me inet. Bo inggo u turung ualasira tamiuoum tang mai pakung sokorioum. Mu sokoro tang God, ge inggono pe e banot e uiliatung pous tar tukunun, kare bakala tamiuoum i Hel. Aa! Inggo ku hire manasa tamiuoum, sokoro tatanon.”
“A tolimar tetetiaualik ra banoto ra uabulauais tar torikir kina. Kara hikimpe me sioko tasisinar tetetiaualik re malabobourin God. * Luk 12.24; Apo 27.34O mana tunumpe, a ulumiuoumunit tar lumiu a niaha manas, maeit inggoum ahik pah mu sokor, ge inggoum pe mu baka uahahauantiehe tun tasir bureher tetetiaualik.”
Ahik pah mu matala tang Iesu
“Inggo gine ru hire tamiuoum, mair tamata re hire tauete tasir gisiameher tamat pare, ‘Inggo a nang Iesu,’ a Tunar Tamat e turung hirengua tosno anggelou God pare, ‘A tamatane a nouguo.’ Bo mai puk gere kul, e tele totoguoane i kot, inggo u turung kula to i uoum tar matas no anggelou God pare, u tele tatanon. 10 Doho tamata uakapa tun gera mene uasa tar Tunar Tamat, gisina ra banotong kusa luara liu kompeis. Bo me tang sioko gere mene uasa tar Iabena Dedeil, inggon ahik pah ra banotong kusa luara liuig na niguat uasa.”
11  * Mak 13.11; Luk 21.12-15“Geta reihilasioum tasir tamata uleikisine tonosio umang lotur Ju ue tasir toia ue tasir tamata uleiking tar gavaman, inggoum ahik pah mu namanantiehe tar haua rung turung hire taueteig ue tar haua rung turung kulaig. 12 Ge a Iabena Dedeil pe e turung ualasira uoum tamiuoum tar binakoneit hape pakung kula peoum.”
O uelhire uaranga tar tamat a tang inet
13 A tang siokane i uantinanina tasir manai tamata ke kula tatanon pare, “Ir Tang Ualasir, o hire baka tang tahiguo maira uelpakaha raeim tena inete ra tamamiu.”
14 Bo Iesu puk ke mene hahaua tatanono pare, “Kaloug, mai ke uamatoto totoguo ter tamatang kedang ue a tamatang pakaha ueleheir i uantinanina tamiraoum.” 15  * 1Ti 6.9-10Song ke kulono tasisina pare, “Mu tagin teil! Doh mu tur uanon, karung kaueke katongosioum tar niguatang kipal, ge na niuangoul tun per tamat ahik pahe pokoso uaia to puk re burehe pe na inet.”
16 Song ke hireono toro uelhire uaranga tasisina pare, “No mahar kotor tang siokor tamat a tang inet, e tabuara uaia tunur bureher niein tena iom. 17 Doh inggono ke namnamanaehe katongoin pare, ‘A haua paku guataio? Ge inggo pe ahik menag buturung uamoko toto meg niein.’ 18 Kare kulono pare, ‘Inggo u turung dura uahiua tonogo umang uamoko toto tar niein, karu turung tuha mo uleikintieh, doh tero umanin teru turung uamoko toto inggo tereg niein, doh nag inete uaia.’ 19 Karu turung kula katongoio pare, ‘Inggo a burehentiehe nag inete uaia ginit re mok e la banotoig tar bureher krismas, e uamalagir tar niuangoul, u ein, karu inum, karu uangoulung uaha kompe.’
20 Bo God puk ke hire tatanono pare, ‘Ingga a popouluan! Daana tar boung, ingga o turung mat, doh hapengua tar inete geko kaleuatorogia a noum, maingua re turung kale taninin?’ 21  * Mat 6.19-20A puhonene e turung pokoso tang mai gere uamoko toto mena inete, bo ahik puk paha tang inete tar matana God.”
Ahik me namnamanantiehe tar ineteng tar kot
22 Song ke kula Iesu tosno tamatang uakuakeluk pare, “Temaeit ru hireo tamiuoum, ahik pah mu namanantiehe tenami niuangoul, kare tar haua pakung einin, doha haua rung ualohoig tar tukumiu. 23 Ge a niuangoul pe ter inete uleikintiehe tar niein, kara tukununa ter inete uleikintiehe tar gomon. 24 Namanaehe puk tasir tetiau, gisin ahik pah ra leb ue ra ueuere tagu, kara ahik pono menas umang uamoko toto mes niein, bo Godompe re uoto heir tasisina tar niein. Inggoum tesir inete uleikintiehe tasir tetiau. 25 Mai tamiuoum re uoto namanantiehe tar inetenin, kare namana pare, e banot e uangoul keip uabarah tena niuangoulane tar kot? 26 Gine ahik peoum pah mu banoto mu guata tar ineteniner sasalik, ae maene rung namanantiehoum tar giameher ineteninane.”
27 “Banga to puk tar purpur re hua pe, ginin ahik pahe kalekinale ue e uakotpokoso tagu me gomono mataia. Inggo gine ru hire tamiuoum, Solomon ger toia a tang inete nomanampe, bo ahik puk mena gomono me mataia sira tar purpur. 28 God e ualoho tar garasanine i moren, doh ginin e tua puk daan, bo tar giameher marein ginina ra tokoutig, kara ualuhig. Bo inggoum pukene ahik remi nitagorong mana paha popokoh, inggoum tekung i ranantiehe tun tar purpur, temaene inggoum pakung ate pare, God e turung kaueke uaia tun tamiuoum. 29 Ahik pah mu sirsir teil tar inete rung turung einig, kara hik pah mu sirsir teil tar haua rung turung inumig. Ahik pah mu namanantiehe tar inetenin. 30 O tamata gera tele tang God, ra sirsir teil tar inetenin, bo tamamiuoum puk inggon e ate pare, inggoum mu malara tar inetenin. 31 Bo inggoum puk mu sir baka uoum tena Nitoiaon, song re heirono tamiuoum tar inetenin.”
A bureher ineter uaia re mok i Heuen
32 “Inggoumur pang sipsipilikene, ahik pah mu sokor, ge Tamamiuoum pe e uaha re marang heir pe tamiuoum tena Nitoia.”
33  * Luk 18.22“Mu uabulaua liu tenami inet, karung heir me mani tasir tiome. Tar puhonene inggoum mu uamoko toto tenami inet i Heuen. Karung kale menami tolah ge ahik pahe turung mout, karung uamoko toto tenami inete uaia i Heuen. Ge i Heuene pe nami inete uaiaoum ahik pahe banot e kap, kara hik me ueuenau re la uahuhut ue me kih re banotong mamantou. 34 Ge ia pe re mokor inete uaiar namiuoum ter buturuono re moko pono remi nimalauelhiroum.”
35  * Mat 25.1-13“Mu kaleuatoro uaia tanikasioum tar la kalekinale, karung ualuh dede tonomio lam, 36 misiana tasir tamata gera uanguangoul tenas tamata uleik gete la tapokis turuha toro iru geka guatain toro le. Temaeit gete lameon, kare doko toro pirpirik, gisina ra banoto ra puka uateuele toro pirik. 37 Inggon e turung uia tun tasir tamatasitir tamatang kalekinale gete me ueltuparar tamata uleik ra uakuakeis pesina mangiha re me pokoson. Inggo gine ru hire tamiuoum toro man. Inggon e turung hiku toro hihikung kalekinale, kare kila tasisina ra la tabilala toro teboul, kare turung ualaeiniono tasisin. 38 Inggon e turung uia tun tasir tamatang kalekinalesine gere me ueltuparais pare, ka kaleuatoro manas. Gitiempe ge pakene e lameono tar uantinaninar boung ue tar lulein.”
39  * Mat 24.43-44; 1Te 5.2“Bo mu naman manate puk pare, ge pake atensioun tanener uma mangiha uamatoto tun re lamer ueuenau, inggon ahik pahe turung uamaluana tena uma ra me polakain. 40 Mu kaleuatorosioum. Ter hauon a Tunar Tamat e turung lame tar binaka ge ahikioum pah mu namana sira pare, e lameon.”
41 Pita ke dangata pare, “Ir Tamata Noman, o hirhireha ingga toro uelhire uaranga rone tamiueim ue tasir tamata uakap.”
42 A Tamata Noman ke mene tapokis pare, “Doh mair tamatang kalekinale ge na ninamana uaia, kara uauaman teono tere uamokoin na tamata uleik e kaueke tosno tamatang kalekinaleono tar heir uamatoto tun tenas binakang einisin? 43 A tamatang kalekinaleonene e banotong uaha tun gete me tuparar tamata uleik re kalekinale pe tar binaka re la tapokisime. 44  * Mat 25.21,23Inggo gine ru hire tun tamiuoum toro man. Inggon e turung heir tatanono tar nikaueke tena mamang inetelik. 45 Bo gete kula katongoinir tamatang kalekinale pare, ‘Nag tamata uleikio ke puhung barah manasain tar lameane.’ Song re uakekene tar halhaluh tasir tamatang kalekinalesiner bulout, doho kuah, kare ein kompe tar niein, kare inum uapopouluanain. 46 Doh na tamata uleikir tamatang kalekinale e turung lame tar marein re teleion, doh tar binak ahikiono pahe ate pare, e lameon. Doh na tamata uleikion e turung mamantouo tununguampe tatanon, kara baka liu tagulain tasir tamata gesir mahang longor.”
47  * Jas 4.17“A tamatang kalekinaleoneit ra turung hahaluh uaburehein, teeit re ate teil pe tena nimalara na tamata uleik, kara hik pah ke guata sir.”
48 “Bo gere tele tena nimalara na tamata uleik, kare guata tar ineter sa, inggono ra halhaluh uamatoto pukin.”
“Mai gera heirin tar bureher inet, inggon ra uahingain tar heir tapokis tar bureher inet. Doh mai gera heirin tar kaueke tar bureher inet, inggono ra dangatain tar kaueke tar burehentiehe tunur inet.”
Ahik mo hiarou, bo a ueltageih puk
49 “Inggo ku laha tar me ueliu toro hueane i kot, doh ru malarantiehe tun peo, roono o luh manas! 50  * Mak 10.38-39Bo inggo puk paku turung kale baka tar siokor uahuhuene, doh inggo u hagouo uasantiehe tun e tuka getu guata uakapa bak.”
51 “Inggoum kung namana sira pare, ku me keipihao toro hiarouane i kot? Ahik! Inggo ku laha tar uauelueltageih tamiuoum. 52 E uakekena turene daan. O matmatame gesir tang tolima ra turung uauelueltagiaheis. O tang touono ra turung uelsae keip tar tang torik, doha tang torik ura uelsae keip tar tang touon. 53  * Mai 7.6Gisina ra turung uelueltagiah pare, a tamasisin e uelsae keip tar tuna ger bulout, doha tunono ger bulout e uelsae keip tang taman. Doha tinanar kuah e uelsae keip tar tuna ger kuah, doha kuah e uelsae keipompe tang tinan. Doh na kuahar tunon e uelsae keip tang enan, doh enanon e uelsae keip tena kuahar tunon.”
Naman manate a hauene re turung kotpokos
54 Iesu ke kula pare tasir manai tamat, “Getung bang huaroum mo mahar langit o tentur kai liu tur tar butur re hukor pisar, inggoum mu kula puk manasa pare, inggon e turung huan, kare la huanon. 55 Doh tar binaka re u romong tar pang makoso re hara turuhar pisar, karung kuloum pare, inggon e turung pang pisar, kare la uelsuk nomananguaon. 56 Inggoum mu ate tun tar mene ualasira tar hauaninanit re kotpokosoha tar kot, doh tar langit. Inggoum o tang kokop! Hopengua, maeit ahikioum pah mu banoto mu mene uakalahara sira tar binakaninene daan.”
Guata keip toro hiarouo tang mai re sa totomua
57 “Ae maeit ahikia paho kedanga katongoia tar hauar kodkodoh? 58 Gine ro la keip tokaha manasa pela ingga tar tang tohotola totomua tar tamatang ualongoro tar uelhire, uedanga tar petutup tar ueluauiae keip tatanon, ura la tokaha pela. Gete reihilaono totomua tar tamatang kedang, doha tamatang kedang e ueliuila totomua tenas tamata uleikir polis, kare la bakalar polis totomua tar karabus. 59 Inggo gine ru hire tamiuoum, ingga ahik paho turung tauete liu i kalahar e tuka tar binaka ro bulaua keipia tar uadouhinar mani.”

*12:2: Luk 8.17

*12:7: Luk 12.24; Apo 27.34

*12:11: Mak 13.11; Luk 21.12-15

*12:15: 1Ti 6.9-10

*12:21: Mat 6.19-20

*12:33: Luk 18.22

*12:35: Mat 25.1-13

*12:39: Mat 24.43-44; 1Te 5.2

*12:44: Mat 25.21,23

*12:47: Jas 4.17

*12:50: Mak 10.38-39

*12:53: Mai 7.6