10
Iesu ke uelhire tauete tar niguatang katego toro le
Iesu ke hiliu manasa tar uanene i Kaperneam, kare lala tar pang Judia, song ke sairkoutula i Jodan. Doho burehe polukur tamata ka la uelhirime tatanon, maeit inggono ke guata sira polukumpe re uoto guatang sioun pe. Inggono ke ualasira poluk tasisin.
Doho gisiameher Parisi ka lame tang Iesu tar me uedanga tatanon, kara dangata pare, “Me tamat e banotompe e uaueltageih tono le, kare uelueltula liu tena kuaha?”
Kare mene hahau Iesu pare, “O haua ro ualatoho ke heirin Moses tamiuoum?”
* Ual 24.1-4; Mat 5.31Doh gisina ka hire tapokis pare, Moses e uamaluana tar tamat e banot e bolo toro pepang ueltageih toro le, kare ueltula liu tena kuah.
Bo Iesu puk ke kula tasisina pare, “Moses ke bolo kompe tar puhung ualatution, teene inggoum o mahang longor. * Uak 1.27; 5.2Bo tar binaka puk ke uakekenar mamang inetelik, God ke tuha tar bulout doha kuah. 7-8  * Uak 2.24; Epe 5.31-33Doh a tenkanar puhiono teene, a bulout e turung hiliu tang tinana doh taman, kare la uangoul tokaha mena kuah, kaura pokoso sira pare, a siokon siounur tukunun, kara hik baka poluk paha tang torik. Temaeit mais geke uauelkaloutis God, ahik me tamata re banotong uaueltageih.”
10 I muduhia, Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka la uangoul poluk iuma tar um, doh no tamatang uakuakelukono ka dangdangata poluk tatanono tar puhion. 11  * Mat 5.32Doh Iesu ke hire tasisina pare, “Me tamata gere de tena kuah, kare kale palih me tang giomeher kuah, inggono ke guata toro ur, kare guata tar niguata uasa tena kuaha uakikilang. 12 Doh mair kuaha re uelueltula liu tena bulout, kare le me tang giameher bulout, a kuahono ke guata toro ur, kare guata tar niguata uasa tena bulout.”
Iesu mesir keketik
13 O tamata ka keip totouahame tasir keketikilik tang Iesu mare la tuha tasisin. Bo o tamatang uakuakeluk puk ka uelkukur tasisin. 14 Bo gine puk ke banga pe Iesu tasisin, Inggono ke nimaliana tasisin, kare kula pare, “Mu uamaluana tasir keketik gera lame totoguo, ahik pah mu kula tane tasisin, ge na Nitoia pe God ter nosir keketik ge ngohinasine. 15  * Mat 18.3Inggo u hire tun toro mana tamiuoum pare, Mair tamata ge ahik mena nitagorong mana sira tasir keketikisine, inggon ahik pahe banot e leka tena Nitoia God.” 16 Song ke kila totoono tasir keketik, kare buaka hahai tasisin, kare uamoko tar limana tasisin, kare heir tena niguata uaia God tasisin.
A tang mani ke ueluatata tang Iesu
17 Tar binaka ke marang la manasa Iesu, a tang siokor tamata ke ualualome tatanon, kare me baka uahiuainane i uoum tatanon, kare dangata pare, “Tang ualasira uaia! A haua paku guataio maru kale tar nitua gere moko dede?”
18 Doh Iesu ke mene tapokis pare, “Ae maene ro kula ingga totoguo auia? Ahik me tang siokor tamata me auia, God puk manasamper uia me pahen. 19  * KT 20.12-17; Ual 5.16-20Ingga ko ate manasampe tono ualatoho God gero kula pare, Ahik paho uiliatung pous me tamat, doh geto lea ahik paho uraur keip tasir le, doh ahik paho uenau, ahik paho bohoboh, kara hik paho uatouboul boh, doho ueltada tang tamoum me tinoum.”
20 Kare hire tapokisiono tang Iesu pare, “Tang Ualasir! A niualatohonine ku uakeluk turugio tar binaka ru keketik.”
21 Doh Iesu ke bangaehe tatanon, kare malahirintiehe tun tatanon, kare kulangua tatanono pare, “A siokor inete halana ingga to guat, la karo la uabulaua uakapa tun tenang mamang inetelik, karo heir tar mani tasir tiome. Gero guata ingga paar, ingga kaeig me nang inete uaia tun i rana tang God. Song ro uakelukume totoguo.”
22 Gine ke mene pe Iesu tar puhion, a tamatono ke banga uasa, doh ahik pah ke hagouo uaia, kare hiliu, teene inggon a tang manintieh.
23 Doh Iesu ke uiliangara tapokis tosno tamatang uakuakeluk, kare kula tasisina pare, “A tamata ger tang mani e turung parakukuhuntiehe tunin tar leka tena Nitoia God.”
24 Doho tamatang uakuakeluk ka lutarantiehe tun tar puhion. Bo Iesu puk ke la kula ualatumana poluk pare, “Ir keketik! Inggona parakukuh tun tar leka tena Nitoia God. 25 A kamel ahik pahe parakukuhin tar hikula tar tapokosonar harum, bor tamata tang mani e parakukuh tunin tar leka tena Nitoia God.”
26 Doh gisitir tamatang uakuakeluk ka lutara uasa tun poluk, kara ueldangata katongois pare, “Doh maingua re banoto ra uelkarusin?”
27 Iesu ke bangaehe tasisin, kare kula pare, “Tar nibangang tasir tamat, inggon a parakukuh uasa tun. Bo tang God, ahik me inete re parakukuh.”
28 Gine ke longoro pe Pita tang Iesu, inggono ke kula pare, “Inggeim king hiliu tenami mamang inetelik, karing uakeluk puk manasa totomua!”
29 Kare kula tapokis Iesu pare, “Inggo u hire tamiuoum toro mana pare, mair tamata ke hiliu tena um ue o bung tahin ue o bung tatahinalik ue taman ue tinan ue o bung tun ue na butur tar uakeluk totoguo, doh tonogo Uelhire Uaiao, 30 inggon e turung kale uaburehentiehe mo um, mo bung tahin, mo tatahinalik, mo burehe ro bung tinan, mo bung tun, kare me bureher inet, doh me niguata uasa ra turung guataig tatanon. Bo gaat puk i muduhia, gisina ra turung kale tar nitua gere moko dede tar mamang binakalik.”
31  * Mat 20.16; Luk 13.30“O tamata gera banga sirais pare, o tohangasene daan, gisina tera turung uangoul sira pare, o uadohin, doh gisis ra banga sirais pare, o tabo hangasene daan tera turung i ranantieh.”
Iesu ke hire uatouon e turung mat, kare tua tapokis
32  * Mak 8.31; 9.31Gisina ka la lih taro i Jerusalem, doh Iesu e uoum teil tasisin. Doh gisis no tamatang uakuakelukono ka sokor, doho tamatasine ra uakuakeluk teil pono tasisina ka uoun tun pono tar nisokor. Doh Iesu ke kila sioko tasir siokor hangaul, doha tang torik. Inggono ke menmene uakalahara poluk tasisina tar inete re la turung pokoso to tatanon i Jerusalem. 33 Inggono ke kula pare, “Ualongor! Inggeig i la taro i Jerusalem kara turung tanganainir Tunar Tamata tasir patere uleik, doho tamatang ualualasira tar ualatut. Doh gisina ra turung uelhote pare, inggon e turung mat, kara heirin tasir tamata ge ahik poho Ju. 34 Doh gisina ra turung uauanete tatanon, kara loulouin, kara halhaluhin, kara tung pousin, dohi muduhia tar touonor marein, inggon e turung tua tapokis poluk.”
Jems me Jon ura malahir pare, teura i ranantieh
35 Jems me nu Jon ger toking tuna Sebedi kura la me tang Iesu, kaura kula pare tatanon, “Tang Ualasir! Raeim mira malahir pare, ingga o guata sira teremira nimalara raeim.”
36 Kare mene hahaua Iesu tasrasina pare, “A haua paku guataio tamiraoum?”
37 Kaura hire tapokis rasina pare, “O uamaluana tamiraeim maira la tabila tagu totomua. Me tang sioko tar pang mua, kare me tang sioko tar pang kais.”
38  * Mak 14.36; Luk 12.50Kare mene hahaua Iesu tasrasina pare, “Raoum mura tel a hau ura dangatain. Raoum mura banotong inum tagu tar kap geru turung inum tolaio? Doh mura banotong kale tar niuahuhu gera turung uahuhu keipin totoguo?”
39  * Apo 12.2; UGO 1.9Doh rasina kura mene hahaua pare, “Raeim mira banot!”
Kare hire Iesu tasrasina pare, “Raoum mura turung inum nomana tar kap geru turung inum tolaio, kara turung uahuhuis raoum tar uahuhu gera turung uahuhin totoguo. 40 Bo inggo puk ahik pah teru banot u kula tang mai re turung tabila toro tabtabilang toia i tektekena toro nouguo. Godo ke kale uatoro tar buturunin a nasir tamat inggonompe ke uamatot.”
41 Doh tar binaka ka longorosinar siokor hangaulur tamatang uakuakeluk tas Jems me Jon, gisina ka uakekena tar nimaliana tas Jems me Jon.
42  * Luk 22.25-26Maeit Iesu ke kilame tasisin, kare hire pare, “Inggoum mu ate toro uan uakapa daan, o mamang toiang tasir tamata ge ahik poho Ju, gisina ra ualatoho uapopokoho tosnoso tamat, doh nosio tamata uleikisin tera kaueke keip tasir tamatasine i kukulebanga tasisina tar nipetutup mara longorosin.”
43  * Mat 23.11; Mak 9.35Bo gane puk i uantinanina tamiuoum inggono pake giamehe siok. Mai gere marang tamata uleik, inggono pake turung tamatang kalekinale tamiuoum. 44 Doh mair tamata re marang i ranantieh, inggono tere turung tamatang kalkalekinale puk tasir tamata uakapa tun. 45 Temaeit ke lamer Tunar Tamat, inggon ahik pah ke lame pare, mara me kalekinale ueleheirir tamata tatanon. Ahik! Inggono ke lame mare me kalekinale ueleheir tasir tamat, kare heir tena nitua tar bulaua tapokis tasir tamata uakap.
Iesu ke uauia tar tang siokor kut
46 Maeit gisina ka la pokoso manas i Jeriko. Doh gine re lang hiliu manasa pe Iesu mesno tamatang uakuakeluk tar uan uleikion, a tang siokor tamat a hangana tang Bertimeus ger tuna Timeus, e tabila tar tektekenar lel, kare hinghinga inete tasir tamat. 47 Tar binaka ke longorono tang Iesu ger peng Nasaret ke me la uahuhut pe tatanon, inggon ke uakekene tar kula ualeik pare, “Iesu ger tuna Debit, o ueldolomo totoguo!”
48 Doh gisisir burehe ka uelkukur tatanon, kara hire pare, “Tabtabila sikor! Ahik paho menemen!” Bo inggono puk e kula ualeikintieh dedempe pare, “Tuna Devid! O ueldolomo totoguo!”
49 Doh Iesu ke tur, kare hire pare, “Kilame tatanon. Maeit gisina ka kilame tatanon,” kara kula pare, “O uah, karo lame, inggono ke kila totomua.” 50 Kare liur liuionor kut tono hikhiku, kare siaka kai, song ke la la tang Iesu.
51 Song ke dangata Iesu tatanono pare, “A haua ro malaria u guato totomua?”
Doh Bartimeus ger kut ke mene hahaua pare, “Tang Ualasir! Inggo u marang bang.”
52  * Mak 5.34Doh Iesu ke kula tatanono pare, “Gon o la, reng nitagorong mana ingga ke uauia totomua.” Doh ahik me manasan, inggon ke bang, kare uakelukunguala tang Iesu tar lel.

*10:4: Ual 24.1-4; Mat 5.31

*10:6: Uak 1.27; 5.2

*10:7-8: Uak 2.24; Epe 5.31-33

*10:11: Mat 5.32

*10:15: Mat 18.3

*10:19: KT 20.12-17; Ual 5.16-20

*10:31: Mat 20.16; Luk 13.30

*10:32: Mak 8.31; 9.31

*10:38: Mak 14.36; Luk 12.50

*10:39: Apo 12.2; UGO 1.9

*10:42: Luk 22.25-26

*10:43: Mat 23.11; Mak 9.35

*10:52: Mak 5.34