22
Judas ke uauia tar heir tang Iesu tasir uelmatan
Gine daan ke uahuhut manasainir mareining toro niein uleik, O Bereit Ahik me Is, ra kilain pare, “Leke Liu ro Mat.”* O niein uleik o nasir Ju ra kilain, “Leke Liu ro Mat.” Uanamana huara dede tar binaka toro mat o uleik ko leka liu tasir Ju i Isip. O Ju ra kialin, “A Pasova.” Bang toro Bolobolong Kale Tapokis Mahar 12. Doho patere uleik mesir tamatang ualualasira tar ualatut ra bangaehe me giniameher hagar tar uiliatung pous tang Iesu, ge gisina pe ra sokoro tasir tamat.
* Jon 13.2,27Kare la hikungua Satan tang Judas gera uoto kilain tang Iskariot, inggono ter tang sioko tasisinar siokor hangaul, doha tang torik. Doh Judas ke la tasir patere uleik mesir tamata uleikisit ra tur kaueke tar umang lotu ger dedeil, kare la uelhalata keip tasisina me hagar uaia mare turung heirono tang Iesu tasisin. Gisinasine ka uahantiehe tun, kara uauia tar heir me mani tatanon. Maeit inggono ke heir tar uauia tasisin, kare sirsir me hagar uaia ge ahik mo manai tamata ra uangoul mare heiriono tang Iesu tasisin.
O uadouhina ro niein
* KT 12.1-27A mareining toro niein uleik gera kilain, O Bereit Ahik me Is, ke kotpokoso manasa ter binakonene ra tung pousisir tusur sipsip gera ein tois toro niein uleik, Leke Liu ro Mat. Iesu ke ualatue tas Pita, me Jon, kare kula pare, “Mura la, doh mura la kaleuatoro tar butur ri la ein toeig toro niein uleik gera kilain, Leke Liu ro Mat.”
Kaura dangata rasina pare, “Iar butur ro malaraia mira la kaleuatoro raeim.”
10-11 Inggono ke mene hahaua pare, “Gine ura leka peko raoum tar uan uleik, kaura turung ueltupara tar bulout e huata teil tar nouh kodom. Mura uakelukungua raoum tatanono tar umeit re la lekalaion, kaura kula tang tanener uma pare, ‘A tang ualualasira ke dangata pare, Ia kaein nas tine umar pokoso geru me ein to keipio tosnogo tamatang uakuakeluk toro niein uleik ra kilain, Leke Liu ro Mat?’ 12 Doh inggon e turung ualasira tamiraoum tar uleikir tine um gere mok i ran, doha mamang inetelik e mokong sioun ter buturuono mura la kaleuatoroin raoum.”
13 Kaura hiliu rasin, kaura la tupara tar mamang inetelik misiana sirampene ke hire pe Iesu tasrasin. Temaeit rasina kura kaleuator toro niein gera kilain, Leke Liu ro Mat.
14 Tar binakene ke kotpokoso manasar binakang ein, Iesu mesno aposoul ka tabila tokoha toro teboul. 15 Kare kulanguaono tasisina pare, “Inggo u malarantiehe tun tar ein keip tamiuoum tar mareining Leke Liu ro Mat, song i muduhia inggo u turung kale uelmahing. 16 Temaeit inggo u hire tamiuoum pare, inggo ahik baka poluk pahu turung ein toro niein roon e tuka gete mana bakar puhono tena Nitoia God.”
17 I muduhia ke kale peono tar kap bino, kare kulang uauia tang God, kare kula pare, “Mu kale tanene, karung uelpakah tatamiu. 18 Ge inggo pe u hire tamiuoum pare, inggo ahik baka poluk pahu turung inum tar kukuananar bino e tuka gete laha na Nitoia God.”
19 Song ke kaleono toro bereit, kare kulang uauia tang God, song ke pis polaka tang roon, kare kula pare, “Gine ter tukunuguo ger niheir uatuha tamiuoum, mu guata pare, tar namana huara totoguo.” 20 I muduhia ka ein uakapa baka pesin, inggono ke guata tar siokono komper niguat, inggono ke kale tar kap, kare kula pare, “A kap binoene ter timuhur niuelhote tar deuatingiguo geru uatading uatuhaig tamiuoum.”
21  * Ker 41.9; Jon 13.21-22“Bo a tamata gere turung heir totoguo tasir uelmatan, inggono gine re tabilala tagu tagigeig. 22 Ge a Tunar Tamata pe e turung mata sira hape ke uamatoto pe God tatanon, bo kuanalik tunur tamatane re turung tangana tatanono tasir uelmatan.” 23 Kara uakekenasina tar uelueldangata katongois pare, “Maiane tagigeig re banot e guata pare.”
Mai ger i rana uain?
24  * Luk 9.46Doh gisina ka uakekene tar ueluelperere katongois pare, te mai tun ra turung bang parokoin pare, ter tohangana uleik.
25  * Mat 20.25-27; Mak 10.42-45Iesu ke kula tasisina pare, “Nasio toiar gime tamatasine ge ahik paho Ju ra kaueke tosnosio tamat, kara petutupe tasisina mara uakelukis. Doh gisisir toiasis ra kaueke tosnosio tamata ra kila katongois pare, ‘O tamang poul tosnosio tamat.’ 26  * Mat 23.11; Mak 9.35Bo inggoum puk ahik pah mu pe sira tasisinasitir tohangas, ge a tamata pe ger tohangana uleik pake pe sira tar tamatane ge ahik me hangan. Doha tamata uleik pake pe sira tar tamatener nipoho uadouh. Doha tamata uleik pake pe sira tar tamatang kalekinale. 27  * Jon 13.12-15Ge a tamata pe ger to hanagana uleik ra uoto heir toig na niein toro teboul, bo gane, inggo tenami tamatang kalekinaleoum. 28 Inggoumene tekung tur uanono tagu totoguo tar binaka ke kotpokosor niduh geke uedanga totoguo. 29-30  * Mat 19.28Te misiana kompe ke heir pe tamouguo totoguo tar nitoia, maeit inggo u uauiangua pono tamiuoum tar kale tar Nitoiaon, karung la ein, karung la inum to tonogo teboulio tenag Nitoia, doh mu turung tabila toro tabtabilang toia, karung kedanga tasir siokor hangaul, doho torik ro matinang Israel.”
31 Kare kula Iesu pare, “Saimon! Saimon! Satan ke dangata tar uedanga totomua misiana geta koun uaguluhigir raes-uit, kara kale liuigir mongmong. 32  * Jon 17.15Bo inggo puk ku lotu ueleheir totomua mara hik reng nitagorong mana pahe pung. Doh tar binaka ro uapalihia tenang niguat, karo tapokisime totoguo, ingga o me uatampopokoho toso bung tahim.”
33 Kare mene hahaua Pita pare, “Tamata Noman! Inggo ku uiliauh tar la tagu totomua tar umang uih, karu la mat.”
34 Bo Iesu puk ke mene hahaua pare, “Inggo gine ru hire totomua Pita, tar binaka halanar paolo ta kororo daan, ingga o turung uolih uatouono pare, o tele totoguo.”
35  * Luk 9.3; 10.4Kare dangatangua Iesu tasisin, “Tar binaka ku ualatueo tamiuoum, inggoum ahik pah mu kale teil me dukung mani, doh me tolah ue me giameher su, inggoum kung katupa baka me inete.”
Kara mene hahauasin “Ahik uadeil!”
36 Kare kulono tasisina pare, “Bo gine puk daan gete menami dukung manioum ue me tolaha pon, ra kale taguig, doh geta hikioum menami baenat, uabulaua tenami hikhiku mara bulauain mo baenat. 37  * Ais 53.12Ge a nibolo peonene tono uelhire God pare, ‘Temaene inggono ra uataguin tasir tamata uasa.’ Doh inggo u hire tamiuoum inggon e turung kotpokoso totoguo. Aa! A hauar nibolo uatuha totoguo gine manasa ke uahuhutin tar kotpokoso pare, o man.”
38 O tamatang uakuakeluk ka kula pare, “Bang, Ir Tamata Noman! O torik ro baenat rasine.”
Kare mene hahaua Iesu, “Rasin ura matoto manas.”
Iesu ke la lotu to tar Siusanang Oliv
39 Iesu ke la sira poluk re uoto lang sioun pe tar Siusanang Oliv, doh no tamatang uakuakelukono ka uakeluk tatanon. 40 Tar binaka ka la pokososin, inggono ke kula tasisina pare, “Mu lotu mara hikioum pah mu punga me niuedang.”
41 Kare la uairehe sikoronguaono tar butureit ra uangoulusin, song ke la hatup uahiu, kare lotu pare, 42 “Tamoug geto malara ingga, kale liu tar niduhene totoguo. Bo ahik pukia paho uakeluk tereg nimalaro, o uakelukumpe tereng nimalar.” 43 Doha anggeloung Heuene ke pokoso uakalaharain tatanon, kare me uatampopokoho tatanon. 44 Doh inggono ke hagouo uasa tar niduh, kare lotu uatampopokoho kompela, doha tumaranganono ke sosoro uahiu, ke pe sira tar deuating re simsim uahiua peko tar kot.
45 Tar binaka ke lotu uakapa peon, kare tentur kai, kare la tapokis tasir tamatang uakuakeluk, inggono ke la tupara tasisina ra hohou, ke tung pousisir niueldolom. 46 Kare dangatono tasisina pare, “Ae maeit rung hohououm? Mu tentur, karung lotu mara hikioum pah mu turung punga me niuedang.”
O tamata ka la kusa tang Iesu
47 Tar binaka re mene haraha Iesu tosno tamatang uakuakeluk, kara me pokosohar manai. Doha tamata gera kilain tang Judas ter tang sioko tasisinar hangaul, doha tang torik, inggono tere uoum keip teil tasisin. Inggono ke la taro tang Iesu, kare la nguh tatanon. 48 Bo Iesu puk ke dangata tatanono pare, “Ae maeit ro nguha totoguo, karo heir tar Tunar Tamat tasir uelmatan.”
49 Tar binaka manasene ka la bang paroko pe no tamatang uakuakeluk Iesu tar puh uasa re marang pokoso pe, kara kula pare, “Ir Tamata Noman, e banotono geting uiliatung keipieim tenami baenat.” 50 Doha tang sioko tasisina ke sebel kout tar talinganener pang mua tena tamatang kalekinaler patere uleik.
51 Bo Iesu puk ke mene hahaua pare, “Mu uakenua! Ke banoto manasar uiliatung.” Kare tuhala Iesu tar talinganeit, kare uauia tatanon. 52 Song ke kula Iesu tasir patere uleik, doh noso tamata uleikir tamatang tur kaueke tar umang lotu ger dedeil, karo mamahoholikisine ka la uelhirime tatanono pare, “Mu namanoum pare, u uoum keip teilio mo tamata uasa, maeit kung la keipime tar baenat, doha pus? 53 A mamang binakalik inggo u uoto uangoul tagu tamiuoum tar buturung uelpokos iuma tar uamang lotu ger dedeil, doh inggoum ahik pah kung marang kusa totoguo. Bo gine daana puk na nitampopokohor kitup e uoum keip tamiuoum tar guata uasa.”
Pita ke uolih e tele tang Iesu
54  * Mak 14.53-54Kara kusenguasina tang Iesu, kara keipilain iuma tena umar pater ge nas uleikir pater. Doh Pita e uakuakeluk teil sikoro kompe tasisin, bo ahik puk pahe la uahuhut. 55 Tar binaka ka me pokososin, o tamata ka uout toro hueng mahirum i uantinanina tar buturung uelpokos, kara siokor tabila uiloho tokah, doh Pita ke tabila tagu tasisin. 56 Kare bangangualar kuahang kalekinale tang Pita re balbala pein ro hue. Inggono ke bangaehe uaia tun tatanon, kare kula pare, “A tamata dehene e uoto uangoul tagu tang Iesu.”
57 Bo inggono puk ke uolih pare, “Ir kuah, inggo dehu tele tun tatanon.”
58 I muduhia tar sisikinalikir binak, a tang giameher tamata ke banga tupara poluk tatanon, kare kula pare, “Ingga pono ter tang sioko tasisin.”
Doh Pita ke uolih poluk, “Inggo ahik paha tang sioko tasisinasit.”
59 Gine ke karuh sikor baka per puhung barah, a tang giameher tamata ke mene uatampopokoho polukume pare, “O manampe a tamatonene te me Iesu ge a peng Galili peon.”
60 Pita ke mene hahaua pare, “Inggo u tele tun tar hauaeit ro mene uatuhaia.” Git re menmene haraha pe Pita, kare kororor paol. 61 Doha Tamata Nomana ke uagegela tang Pita. Song ke namana huara Pita tono uelhire Iesu geke mene uakikilangain tatanono pare, “Tar binaka halanar paolo ta kororo daan, ingga o turung uolih uatouono pare, o tele totoguo.” 62 Song ke tauetela Pita i kalahar, kare la kirkiring ualeikintiehe tunungua.
Iesu ke tur i uoum tosnosio mamahoholilikir tamat
63 O tamatasine ra tur kaueke tang Iesu ra uauanet, kara halhaluh tatanon. 64 Gisina ka rokoso tane tar matanon, kara haluh dedempe, kara hire tatanono pare, “Hire sira tar propet, maiene ke haluh totomua.” 65 Doh gisina ka menmene tar bureher meneng uelsigala tatanon.
66 Tar binaka ke harahar pisar, nosio mamahoholikir Ju ka la toto mesir patere uleik, kare tesir tamatang ualasira tar ualatut, gisina ka la keipiha tang Iesu tar kaunsil. 67  * Jon 3.12Kara dangata tatanono pare, “Ge pare Kristo nomana, ingga o hire tamiueim.” Kare mene hahauangua Iesu, “Getu hireo tamiuoum, inggoum ahik pah mu tagorong mana totoguo. 68 Doh getu dangato tamiuoum, inggoum ahik pah mu mene hahau. 69  * Apo 7.56Bo gine puk daan, a Tunar Tamat e turung tabila tar pang makoso tang God ger uleikintiehe na nitampopokoh.”
70 Kara siokor dangatasina pare, “Ingga song ter tuna God nomanampe.”
Kare mene hahauono pare, “Inggoum kung mene hung nomana te inggo nomanampe.”
71 Kara kulanguasina pare, “Ae maene ri malareig me tang giameher tamata re me mene baka poluk? Ge inggeig pe ki siokor longoro tur manasa tatanono ke mene katongo pe.”

*22:1: O niein uleik o nasir Ju ra kilain, “Leke Liu ro Mat.” Uanamana huara dede tar binaka toro mat o uleik ko leka liu tasir Ju i Isip. O Ju ra kialin, “A Pasova.” Bang toro Bolobolong Kale Tapokis Mahar 12.

*22:3: Jon 13.2,27

*22:7: KT 12.1-27

*22:21: Ker 41.9; Jon 13.21-22

*22:24: Luk 9.46

*22:25: Mat 20.25-27; Mak 10.42-45

*22:26: Mat 23.11; Mak 9.35

*22:27: Jon 13.12-15

*22:29-30: Mat 19.28

*22:32: Jon 17.15

*22:35: Luk 9.3; 10.4

*22:37: Ais 53.12

*22:54: Mak 14.53-54

*22:67: Jon 3.12

*22:69: Apo 7.56