10
Iesu ke ualatue tosno mouitir hangaulur tamat, doha tang torik
* Mak 6.7I muduhia tar puhonene, a Tamata Nomana ke uamatoto tasir gime mouitir hangaul, doha tang torikir tamat, kare ualatue tang tang torik tasisina ra uoum tatanono toro mamang uauanilik, kare toro butur re marang lagion. * Mat 9.37-38; Jon 4.35Kare kula tasisina pare, “A niein a burehe tar ueuer, bo o tamatang kalekinale puk o pag. Mu dangata tang tanener iomo te mare ualatuehaono mo tamatang kalekinale tar la kale toto tar niein.” * Mat 10.16“Mu la manas! Mu la sirala misiana tar sipsip kalan i uantinanina tasir lo roke. * Mat 10.7-14; Mak 6.8-11; Luk 9.3-5Ahik pah mu kale me dukung mani ue me dukung inet ue me giameher toking pang su, doh inggoum ahik pah mu mene uatoro me tang sioko tar lel.
Doh tar binaka rung la lekalaoum me um, inggoum mu kula uakikilanga pare, ‘No uelhiarou God o moko tar umene.’ Gete me tamatang uelhiarou re pepe, no uelhiarou God o moko uaiala tatanon. Geta hikion, no uelhiarou God o tapokis tamiuoum. * 1Ko 9.6-14; 1Ti 5.18Mu uangoul iuma tar umoneit ro moko ro hiarou, doh mu ein to, karung inum to ue me hauampe gera heirigisina tamiuoum, inggono ter bulauamiuoum rung kalekinale pe tang God. Inggoum ahik pah mu la uangoul hahai toro um.”
* 1Ko 10.27“Doh getung laoum me uauanilik, doh gisina ra uaha uangoul tamiuoum, mu ein kompe tar niein gera heirigisina tamiuoum. Karung uauia tasir momouh ge kaeis tar buturuon, karung hire tasisina pare. ‘Tar Nitoia ger nang God inggono gine manas i hutuna tamiuoum.’ 10 Bo getung laoum me uan, doh ahik pah ra uaha uangoul tamiuoum, mu la turane tar morenar uan, karung kula pare, 11  * Apo 13.51; 18.6‘O uou rone tenami uanioum geko rakut tar tatabalanar kekeimiueim, inggeim mi tunaha liu tapokis polukula tamiuoum, teeit inggeim mi marang uaate tamiuoum pare, na Nitoia God gine manas i hutuna tamiuoum, bo inggoum puk mu ueluelde.’ 12  * Uak 19.24-25; Mat 10.15; 11.24Inggo gine ru hire tamiuoum pare, ‘Tar binaka re kedanga God tasir tamat, a niuabato tasir tamata tar uanioneit, e turung i rana uain tar niuabato ka guatain tasir tamatang Sodom.’ ”
O tamatasit halana ta uapalih tenas niguat
13 Kare kula polukiono pare, “Kuasalikisoumeitir tamatang tar uan i Korasin! Doh kuasalikisioumeitir tamatang tar uan i Betsaida! Ge pakene ka guata toigir nitouonine kung bangagioum i Tair, dohi Saidon, gisina pake sioun tun ka uapalih tenas niguat. Kara hiku tar hikhikung ueldolom, kara sorois tar taun tar ualasira pare, ra ueldolomo tun tar niguata uasa ka guataig. 14 Bo a niduh pukene re turung kedanga keipin God tasir Tair, doho Saidon a kikitilik tanene tamiuoum, ter hauono inggoum kung banga ku guata peo tar nitou, doh inggoum ahik dedempe pah mu ualasira pare, mu ueldolomo tenami niguatar sa. 15 Doh inggoumur tamatang tar uan i Kaperneam, ahik pah mu namana pare, te God re turung kale kai tamiuoum i Heuen, inggon ahik. Inggon e turung baka uahiuako tamiuoum i Hel.”
16  * Mat 10.40; Luk 9.48; Jon 5.23Kare kula poluk Iesu tosno tamatang uakuakeluk pare, “Gete me tamata re longoro tamiuoum, inggon e longoro totoguo, doh gete me tamata re ueluelde tamiuoum, inggon e ueluelde totoguo, doh gete me tamata re ueluelde totoguo, inggon e ueluelde tang God geke ualatueha totoguo.”
O tamatang uakuakeluk ka uah
17 A mouitir hangaul, doha tang torikir tamatang uakuakelukusine ka tapokis keip tar niuah, kara kula pare, “Ir Tamata Noman, o liouana uasa ka longoro tun tamiueim tar binaka king ualatoho keipieim tasisina tar hangoumua.”
18  * Jon 12.31; UGO 12.8-9Doh Iesu ke mene hahaua pare, “Inggo ku banga tang Satan ke punga tur peha i Heuen misiana sira tar kanau. 19  * Ker 91.13; Mak 16.18Inggo ku heir tar nitampopokoho tamiuoum marung banoto tar ueih uaponola tasir soi uasa, doho hilang, doh marung la pehuaroum tar mamang nitampopokoholik ger nosir uelmatan, doh ahik me inete re uauelmahing tamiuoum. 20  * Pil 4.3; UGO 3.5Bo ahik puk pah mu uaha ka longoro per liouana tamiuoum, inggoum mu uaha puk ka bolo peigir hangamiu i Heuen.”
Iesu ke uah
21 Tar binaka tunionene, Iesu ke uoun tar niuahene re la tur tar Iabena Dedeil, kare kula pare, “Inggo u uatakai totomua, Tamoug, ingga ter Tamata Noman i Heuen, dohi kot, teene ko touaouo pe ingga tar inetenine tasir tamata gesir tang naman, karo tamatang ate, karo ualasira taninina tasir keketik. Aa! Tamoug, gininanine ter inete uaia re uauaha totomua.”
22  * Jon 3.35; 10.15Gine ke lotu uakapa pe Iesu tang God, song ke uakekena tar mene tasir tamata pare, “Tamouguo ke siokor heir tar mamang inetelik totoguo. Ahik me tang sioko re ate hape re baka per Tunon te Tamana puk manasampeono tere ate. Doh ahik me tang sioko re ate hape re baka pe Tamanono ter Tunono puk manasampe, kare tes mais puk geke kedangaisir tunono tesir niualasira uakalahara pon.”
23 Song ke tur uiuirila Iesu tosno tamatang uakuakeluk, kare la mene uaouo pare, “God ke guata uaia tasisit geka banga tar mamang inetelik kung bangagioum. 24 Gine ru hire tamiuoum pare, o bureher propet, doho toia ka marang banga tar hauanit rung bangagioum, bo ahik puk mata bang huar, doh ka marang ualongoro tar haua kung longorogioum, bo ahik puk pah ka longoro tagu.”
O uelhire uaranga tar tamata uaia ger peng Samaria
25  * Mat 22.35-40; Luk 18.18Doha siokor binak, a tang siokor tamatang ate tar ualatutur nosir Ju, ke tur kai, kare marang uedanga tang Iesu. Inggono ke dangata pare, “Ir Tang Ualasir, A haua paku guataio maru banoto tar kale tar nitua gere moko dedela.”
26 Doh Iesu ke mene hahaua tanono pare, “A haua ka boloin tonosio ualatutur Ju? Hape ro naman manate pea tang roon.”
27 Kare mene tapokisir tamateit pare,
“ ‘Malauelhir tar Tamata Nomana ge nang Goda tar koloum uakapa tun,
doh tar iabeim uakapa tun,
doh reng nitampopokoho uakapa tun, doh reng ninamana uakapa tun.’
‘Karo malauelhir toso uanotoum misiana ro malara katongo peia.’ ” Ualatut 6.5; Nas Kalekinaler Pater 19.18
 
28  * KT 18.5Doh Iesu ke mene hahaua pare, “Ingga ko mene uakodkodoh. La, karo la guata sira paar, maro turung uangoul dedela ingga.”
29 Bo inggono puk e marang uakodkodoho katongoin tar matasir tamat. Temaeitie ke dangatono tang Iesu pare, “Doh maionener uanotouguo.”
30 Iesu ke mene hahaua poluk pare, “A tamata ke la uahiuako i Jeriko, e la tur i Jerusalem, doh tar binakene re lakoon, kara kusa koutur ueuenaua tatanon, kara laruh liu tena gomonon, kara uiliatung tatanon, kara hiliu tatanono ke mata uapuh.”
31 “Kare lamer paterener nosir Ju tar siokonor lel, doh tar binakene ke bangono tar tamateit, inggono ke lihila tar pang giameh, ke la siauampe tatanon. 32 Doha tang siokor Libai ke la ponome tar buturuon, kare me bang huara tar tamaton, inggon ke lih ponola tar pang giameh, ke la siaua pono tatanon.”
33 “Bor tamatang Samaria puk ke haiala tar buturuon, kare banga tar tamatono re rikin pe, kare ueldolomo tatanon. 34 Inggono ke la uelhirila tatanon, kare la uamoko tar uaiuai, doha bino i rana tena taktakaron, kare uih tane keip taninina tar mahar gomon. Song ke kihanga tatanono tena donki, kare kalela tatanono tar umang hohou gera bulbulauain, kare la kaueke to tatanon. 35 Tar giameher marein inggono ke kale tauete tar torikir mani silva, kare heir tang tanener um, kare kula pare, ‘Kaueke tatanon.’ Doh gete hahauar bulauana tar maniene, inggo u me turung bulaua uadouh totomua tar binaka ru la tapokisime.”
36 Song ke dangata Iesu tar tamatang tar ualatut pare, “Hape ro namana pea? Hingia tasir tang touonosine ke guata sira pare, ter uanotono tar tamateit ka uiliatunginir ueuenau.”
37 Kare mene hahauar tamatang tar ualatut pare, “Ter tamata geke ueldolomo tatanon teke guata uaia.”
Ke hirengua Iesu tanono pare, “La karo la guata sir.”
Marta, doh Maria
38 Iesu mesno tamatang uakuakeluk ra la harahampela tenas nila i Jerusalem, kare la pokosola Iesu tar uan gere uangoulinir kuah a hangana tang Marta, kare kila ualeikenguaono tang Iesu e lame iuma tena umon. 39  * Jon 11.1; 12.2-3Doh Marta tang tahina kuah a hangana tang Maria geke tabila uahuhut tar kekena Iesu, kare ualongoro tar haua re menegion. 40 Bo Marta puk ke namanantiehe tar nikaleuatoronar niein ginit paka guataig, kare me dangata pare, “Ir Tamata Noman, ahikia paho namana ke hiliu pe tahig kuaho totoguo, karu guato me paheig tar kalekinale? Hire tatanon e me poul totoguo!”
41 Kare kula Iesu tatanono pare, “Marta, Marta, ingga o namnamanantiehe puk, karo hagouo uasa tar mamang inetelik, 42  * Mat 6.33ahik paho namana uaburbureh, namana puk tar siokor ineter uia. Maria teke kedanga tar hauar uia, doh inggon ahik pah ra turung kale liu turin tatanon.”

*10:1: Mak 6.7

*10:2: Mat 9.37-38; Jon 4.35

*10:3: Mat 10.16

*10:4: Mat 10.7-14; Mak 6.8-11; Luk 9.3-5

*10:7: 1Ko 9.6-14; 1Ti 5.18

*10:8: 1Ko 10.27

*10:11: Apo 13.51; 18.6

*10:12: Uak 19.24-25; Mat 10.15; 11.24

*10:16: Mat 10.40; Luk 9.48; Jon 5.23

*10:18: Jon 12.31; UGO 12.8-9

*10:19: Ker 91.13; Mak 16.18

*10:20: Pil 4.3; UGO 3.5

*10:22: Jon 3.35; 10.15

*10:25: Mat 22.35-40; Luk 18.18

*10:28: KT 18.5

*10:39: Jon 11.1; 12.2-3

*10:42: Mat 6.33