9
Iesu ke heir tar kalekinale tasir aposoul
Tar binaka ke me kila toto Iesu tar siokor hangaul doha tang torikir aposoul, Inggono ke heir tar nitampopokoh, kare uatohangana tasisina mara banotong geil tauetesina tasir liouana uasa, kara banotong uauia tar mamang matelik. Doh inggono ke ualatue tasisina tar la uelhire tauete tena Nitoia God, kara uauia tasir momouh. * Luk 10.4-11Kare kula tasisina pare, “Ahik pah mu kale tagu me inete tar nila, ahik me tukan, ahik mo tolah, ahik me niein, ahik me mani, ahik me giniameher hihikung lohopalih. Uangoul puk manasa tar uma gerung la lekaioum e tuka getung hiliuoum tar uanion. Ge ahik mo tamata ra uauia tamiuoum, titire liu toro uou tar kekeimiu tar binaka rung hiliu tenas uanisina tar ualasira tasisina pare, God e turung uabato tasisin.” Temaeit gisina ka la hahai toro uan, ka uelhire tauete pe toro Uelhire Uaia, kara uauia tasir tamat.
Herot ahik mata ate maionene Iesu
* Mat 16.14; Mak 8.28; Luk 9.19Tar binakon, Herot ger toia ke longoro manasa tar ineteninanine ke guataig Iesu, inggono ke tobouluntiehe tun, ter hauon o gisiamehe ra kula sira pare, Jon ka uatua tapokisin ke mata pe, doho gisiamehe ra kula pare, Elaija ke kotpokos, doho gisiamehe ponompe tasisina ra kula pare, A tang siokor propeiting sioun ke me tua tapokis.
* Luk 23.8Bo Herot puk ke kula pare, “Inggo ku ueliu tang Jon toro mat, ke tokout pe nag tamatang uiliatungio toro lunon! Bo mai pukunguaonene ku longoroio ke guata tar ineteninanine.” Doh inggon ke uedanga tar marang banga tatanon.
Iesu ke ualaein tasir 5,000ir tamat
10 Tar binaka ka tapokisilar aposoul, gisina ka la hire tang Iesu tar mamang inetelik ka guataig. Doh Iesu ke kila tagungua tasisin, kara la mes pahes tar uan gera kilain i Betsaida, 11 bo o manai tamata puk ka longoro kout tang Iesu mesno aposoul ra lang la pe, temaeit ka uakeluk tasisin. Inggono ke uauia tasisina tar lame, kare menmene tasisina tar Nitoia ger nang God, kare uauia tas mais gera momouh. 12 Git re lang reiu manasa peon, a siokor hangaul, doha tang torikir aposoul ka lame tang Iesu, kara kula pare, “Uelueltula tasir manai tamatasine mara la toro uauanilik, doh tar pang giamehe mara sir me niein, doh me buturung hohou, ter hauon a buturene ahik me uan.”
13 Bo Iesu puk ke kula pare, “Mu heir tasisina me niein!”
Kara mene hahauanguasina pare, “Inggeim deh romio tolima puk ro bereit, doha torikir ian, doh ginin ahik pahe matoto ter uia puk manasampe geting laeim, karing la bulaua mes nieinir tamatasine.” 14 (Kaelainane tar 5,000ir bulout ra pepe.)
Bo ke kula puk Iesu tosno tamatang uakuakeluk pare, “Uatabila uahiua tasisina tar toto, a tolimar hangaul tar siokor toto.”
15 O tamatang uakuakeluk ka guata sir, kara siokor tabila uahiuar tamat. 16 Kare kale Iesu toro tolima ro bereit, doha torikir ian, kare banga kai taro i Heuen, kare kulang uauia tang God, kare pis taninin, song ke heir taninina tasir tamatang uakuakeluk mara bul tasir tamat. 17 Gisina ka siokor ein uabanoto tun, kara la ur totor tamatang uakuakeluk tar siksikir niein geke mok ke la matoto tar siokor hangaul, doha torikir tohen.
Pita ke kula tang Iesu ter Kristo
18 A siokor binaka Iesu ke lotu me pahen, doh no tamatang uakuakelukon ra uangoul tagu, kare dangatono tasisina pare, “O tamata ra kula maio.”
19  * Luk 9.7-8Kara mene hahauasina pare, “O gisiamehe ra kula pare, ingga te Jon ger tang uahuhu, o gisiamehe ra kula pare, ingga Elaija, doho gisiamehe ra kula pare, ingga a tang siokor propeiting sioun ko me tua tapokis.”
20  * Jon 6.68-69Kare dangatono pare, “Bo inggoum katongene mu kula maio.”
Pita ke mene hahaua pare, “Ingga ter Kristo geke heirihain God.”
21 Maeit Iesu ke ualatoho uapopokoho tasisina pare, “Ahik pah mu hire me tamata tar puhene. 22  * Luk 9.44; 18.32-33Kare kula polukiono pare, a Tunar Tamat e turung kale tar bureher uelmahing, kara ueluelder mamahoholik mesir patere uleik, doho tamatang ualasira tar ualatut. Doh inggono ra turung tung pousin, doh tar uatouononor marein inggon e turung tua tapokis tur toro mat.”
23  * Mat 10.38; Luk 14.27Song ke kulono tasisina pare, “Gete me tamata re marang uakeluk totoguo, inggono pake de tar inete re malaraig, kare huata ualataoun tena korose, kare uakeluk totoguo. 24  * Mat 10.39; Luk 17.33; Jon 12.25Ge a tamata pe gere kapil uanono tena nitua, na nituaon e turung rouo tatanon, bo mai puk gere heir tena nitua re uakeluk pe totoguo, inggon e turung tupara tena nitua. 25 Ge a haua per niuia re turung kaleinir tamata gete siokor gono tar mamang inetelikane tar kot, kare la oroho tena nitua ue e uasuasa katongoin? 26  * Mat 10.33; Luk 12.9Gete me tamata re matala totoguo, doh tonogo uelhireo, a Tunar Tamat e turung matala pono tatanono tar binaka re la keipime tena uinator, doh tena uinatoro Taman mesir anggelousiner dedeil. 27 Inggo gine ru hire tamiuoum toro man, o gisiamehe tasisine ra turane ahik pah ra mat e tuka geta banga baka tena Nitoia God.”
Iesu ke kotpokoso keip tar luh
28 Kura karuh bakar tualir marein ke mene baka pe Iesu tar inetenine, inggono ke kila tagu tas Pita me Jon, doh Jems, kara la taro i rana tar siusana tar la lotu. 29 Gine re lotu peon, a porenono ke uapalih, doh no hikhikuono ko me uapalih pare, o gaugauilintiehe tun, karo abeab. 30 Doha tang torikir tamata tes nu Moses me Elaija 31  * Luk 9.22kura kotpokoso keip tar niuinator, kaura uelueluatata keip tang Iesu gete turung mata to i Jerusalem tar niguata geke uamatotoin God.
32  * 2Pi 1.16-18Pita doha toking uanotono ka matahohouontiehe tun, bo tar binaka puk ka me gulete uaia manasa pesin, gisina ka banga tena niuiniatoro Iesu ura tur keip per toking tamata tatanon. 33 Git kura hiliu per toking tamata tang Iesu, Pita ke kula tatanono pare. “Ir Tamat Uleik, auia tunumpe ring uangoul pe inggeimane. Geto malara ingga, inggeim mi turung tuha me touonor taluhane, me sioko me noumua, kare me siokor nang Moses, doh me siokor nang Elaija” (Pita ahik pahe ate uaia tar haua re menmenein.)
34 Gitie re menmene peon, karo me ragom tane ro mahar langit tasisin, doh gisina ka sokoro ka leka pelasit toro mahar langit. 35  * Luk 3.22Kara longoro tar men e la tur toro mahar langit, o kula pare, “Gine ter Tuguo geku kedangain. Longoro tatanon.” 36 Tar binaka ko kapa ro men, o tamatang uakuakeluk ka banga puk tang Iesu me pahene manas. Doh gisina ka uamoko tar inetonene tatas katong. Kara hik mata hire tauete me tamata tar puhunine ka bangaig tar binakon.
Iesu ke uauia tar keketik bulout
37 Tar giameher marein tar binaka ka la uahiua turuhasina tar siusan, o manai ka me ueltupara tang Iesu. 38 Doha tamat e uangoul tagu pono tasir manai ke kila ualeik pare, “Ir Tang Ualasir, Inggo u dangata uapopokohontiehe tun totomua tar la banga baka tar tuguo ger bulout, ge inggono pe ter tang siokon sioun pukur tuguo. 39 Doha liouana uasa ke hiku tatanon, kara hik me manasan, kare kaling ualeikion. Inggonor liouana ke uaporoporo tatanon, maeit ke la pungon i kot, kare la peroperer uauan, doha liouan e de tun mata hiliu tatanon, dohe mamantouontiehe kompe tatanon. 40 Inggo ku dangata uapopokoho tosnomo tamatang uakuakelukia tar uelueltula tauete liu, bo ahik puk pah ka banot.”
41 Doh Iesu ke mene hahaua tasisina pare, “Inggoum deho tamatang tagtagorong boho tun, remi ninamanoum, doh nami niguat ahik tun paha kodkodoh. A touihar binaka ru turung pepe keipio tamiuoum, song rung la tagorong manoum totoguo? Ueliuime tar tumeitane totoguo.”
42 Tar binakene re lamer keketik gitir liouana uasa ke baka uahiua tatanon i kot, kare la poropor. Bo Iesu puk ke louar bise tar liouana uasa tar hiliu tar keketik, kare hiliuir liouan. Iesu ke uauia tar keketik bulout, kare heirila tatanono tang taman. 43 Doho tamata uakapa tun ka lutarantiehe tun ka banga pe tena nitampopokoho uleik God.
Iesu ke hire poluk e turung mat
Tar binakon o tamata uakapa tun ka siokor lutarangua tar mamang inetelik ke guataig Iesu, kare kulono tosno tamatang uakuakeluk pare, 44  * Luk 9.22“Ualongoro uaia tun tar puhunine ru hiregio tamiuoum, a Tunar Tamat inggono ra turung ueliuin e la tar limasir tamat.” 45  * Luk 18.34Bo o tamatang uakuakeluk puk ahik mata naman manate a hauonoene ke mene uatuhaiono tasisin. A puhonene ka uamoko uaouoin tasisin, maeit gisina ra toboul haraha tar tengkana ro uelhire roon, doh gisina ka poroko pono tar dangata tatanon.
Mai re i ranantieh
46  * Luk 22.24Kare kotpokosonguar uelperer i uantinanina tasir tamatang uakuakeluk pare, te maiompe re turung i ranantiehe tasisin. 47 Doh Iesu e ate teil tar haua ra namanaigisin, kare kilame tar keketik, kare uatur tatanon i tektekena tatan. 48  * Mat 10.40Song ke kula Iesu tasisina pare, “Mai re uaha uangoul tar keketikilikene tar hangouguo, inggon e uaha uangoul pono totoguo, doh mai re uaha uangoul totoguo, inggon e uaha uangoul tar tamata geke heiriha totoguo. Ter hauon a tamata ge ahik paha tohangana uleik i uantinanina tamiuoum uakap, inggono tere uangoul sira pare, ter i ranantiehe tun.”
49 Doh Jon ke kula tang Iesu pare, “Ir tang ualasir! Inggeim king banga tar tang siokor tamata geke guata keip tar hangoumua, kare geil liu tasir liouana uasa tasir tamat, doh inggeim king kula tane tatanon, ter hauon inggon ahik paha uanotoumiueim.”
50  * Mat 12.30; Luk 11.23Bo Iesu puk ke kula pare, “Ahik pah mu kula tane, mai ge ahik pahe tur tane tamiuoum, inggono ter uanotoumiuoum.”
O tamatang tar uan i Samaria ka ueluelde tang Iesu
51 Gine re lang uahuhut manasa peinir binaka ra kale tapokis pe taroin Iesu i Heuen, inggono ke la petutupe manasa tar la i Jerusalem. 52 Kare ualatue uoum tasir gisiameher tamat, kara la iuma tar uan tar pang uan i Samaria mara kaleuatoro uoum tang Iesu re la peme. 53 Bo o tamatang tar uan puk ahik mata uauia tatanono tar lame, teene re lang la manasa pe Iesu i Jerusalem.
54  * 2To 1.9-16Tar binaka kura banga Jems me Jon ge na toking tamatang uakuakelukono ka de pesina tang Iesu, kaura kula tatanono pare, “Ir Tamata Noman! Ingga o malara tamiraeim mira kila uahiua mo hue o hiua tur i Heuen, karo ualuh uakapa tasisin.” 55 Bo Iesu puk ke uagegeme, kare uelkukur tasrasin. 56 Kara languasina tar giameher uan.
Iesu ke hire tar niguata ra uakelukulain tatanon
57 Gine ra haiala pelasina tar lel, kare kular tamata tang Iesu pare, “Inggo u turung uakeluk totomua ia ro lihihiaa.”
58 Kare kula Iesu tatanono pare, “O lo roke nas lebang, doho tetiaua nas niu. Bor Tunar Tamat ahik mena uma uamatoto tun re hohouin, kara hik me butur re uadedeke toro lun.”
59 Iesu ke kula tar tang giameher bulout pare, “La uakelukumeane totoguo.” Bo inggono puk ke mene hahaua pare, “Tamata Noman! Uamaluana baka totoguo geru la keu baka tang tamoug.”
60 Doh Iesu ke kula tanono pare, “Uakeluk totoguo, karo uamaluana tas ge ahik mes nitagorong mana ra keu tosnosio mat. Bo ingga puk o la ueliu tauete toro Uelhire Uaia tena Nitoia God.”
61  * 1To 19.20A tang giameher tamata ke me kula tang Iesu pare, “Ir Tamata Noman, inggo u turung uakeluk totomua, bo o uamaluana baka kompe totoguo geru la uahire baka toso tahigulik ru hiliu pe.”
62 Doh Iesu ke kula tatanono pare, “Maiompe gere uakekena tar uakeluk totoguo, kare uiliangara tapokis, inggon ahik pahe banotong kalekinale uaia tun tena Nitoia God.”

*9:3: Luk 10.4-11

*9:7: Mat 16.14; Mak 8.28; Luk 9.19

*9:9: Luk 23.8

*9:19: Luk 9.7-8

*9:20: Jon 6.68-69

*9:22: Luk 9.44; 18.32-33

*9:23: Mat 10.38; Luk 14.27

*9:24: Mat 10.39; Luk 17.33; Jon 12.25

*9:26: Mat 10.33; Luk 12.9

*9:31: Luk 9.22

*9:32: 2Pi 1.16-18

*9:35: Luk 3.22

*9:44: Luk 9.22

*9:45: Luk 18.34

*9:46: Luk 22.24

*9:48: Mat 10.40

*9:50: Mat 12.30; Luk 11.23

*9:54: 2To 1.9-16

*9:61: 1To 19.20