23
Iesu ka keipilain tang Pailat
Song ka siokor tenturusin, kara keipila tang Iesu tang Pailat. Kara la uakekena tar tohotola tatanono pare, “Inggeim king tupara tar tamatane ke guata tasir tamata mara hik pah ra uakeluk tar ualatutung tar pang uan. Inggon e kula pare, a sa tar bulaua tola tar takis tang Sisar, kare kula pono pare, Inggono te Kristo ger toia.”
Temaeit ke dangata Pailat tang Iesu pare, “Ingga nas toia nomanar Ju.” Doh Iesu ke mene hahaua pare, “Te paare nomanampeit ro kula pe ingga.”
Song ke uahirela Pailat tasir patere uleik mesir tamata pare, “Inggo ahik matu tupara me tengkana maru kula pare, inggono ke katego tar ualatutung Roum.”
Bo o tamata uleik puk ka mene uapopokoho pare, “Inggono ke uakotpokoso tar bureher niduh re mene ualasira peane i Judia. Inggono ke uakekena turume i Galili, kare la uakapameane i Jerusalem.”
Iesu ke tur i uoum tang Herot
Tar binaka ke longoro Pailat tar puhonene, kare dangata tasisina tang Iesu ge para peng Galili. * Luk 3.1Tar binaka ke ate inggono pare, Iesu e uangoul tar buturuoneit re kaueke teilin Herot, kare kula tasisina ra keipiono tang Herot, ge inggono pe e uangoul pono tar binakon i Jerusalem.
Tar binaka ke banga Herot tang Iesu inggono ke uahantieh, teeit inggono ke puhung barahin tar marang banga tatanon. Teene inggono ke longlongoro kout tar haua ke guatguatagion, dohe malahir pake banga me nitouo gere uatouoion. Maeit ke dangatono tang Iesu tar bureher nidangat, bo Iesu puk ahik mata mene tapokis tatanon. 10 Nosio tamata uleikir pater, doho tamatang ualasira tar ualatut ra tur pon, kara mene uatampopokoho tar uasuasa, kara tohotola tang Iesu. 11 Song ke guata uamatala tun Herot mesno tamatang uiliatung ka uelsigala pe, kara uauanete tang Iesu. Gisina ka uamokola tatanono toro hikhikung toia gero mataia. Song ka ueliu tapokisilain Iesu tang Pailat. 12 Ter mareininguaoneit kura me matakaluana tapokis Herot me Pailat, ge sioun pe, rasin a toking uelmatan.
Iesu ka uiliatung pousin
13 Pailat ke kila toto tasir patere uleik mesnosio mamahoholikir Ju, doho manai tamata pon, 14 inggono ke kula tasisina pare, “Inggoum kung keipime tar tang siokor tamatane totoguo, karung kula pare, ke uoum keip uasaono teres ninamanar tamata mara ueluelde tar gavamanang Roum. Inggo ku heheke tatanono tar binaka rung pepeoumane, doh inggo ahik matu tupara me inete me to tengkana re ualasira pare, inggono ke guata uasa tar hauanit kung tula tolasioum tatanono pare, ke guat. 15 A siokono pono tang Herot, ahik mata kula pare, ke guata uasaon, temaeit ke ueliu tapokisihaono tatanono tagigeig. Inggon ahik mata guata me inete mare banotono ra uiliatung pousin. 16-17 Temaeitie, inggo u turung ualatoho pare, ra kalkalopis pukion, song ra uamaluanain e la.”
18 Kara siokor kula ualeikisina pare, “Kale liu tar tamatane, kara uiliatung pousin. Uamaluana tang Barabas e laha tamiueim.” 19 (Barabas ka uamokoin iuma tar umang uih, ge inggono pe ke uatentur tar nimaliana tar gavamanang Roumene i Jerusalem, doh teeit ke uiliatung pous peono tar tamat.) 20 Pailat e marang uamaluana tang Iesu ra uatauetein, temaeit ke hire polukiono tasir tamata pare, inggon ahik mata guata uasa. 21 Bo gisis puk ra kula ualeik pukumpela pare, “Tine uakusa tatanono tar korose, tine uakusa tatanono tar korose!”
22 Tar uatouonono manasar binakene ke dangatantiehe Pailat tasisin. “Aeon! Haua tun ke guata uasainir tamatane? Inggo deh ahik matu tupara me inete ke guata uasaiono mara uiliatung pousuion. Temaeit, inggo u turung kalkalopis puk tatanon, karu uamaluana tatanon e la.”
23 Bo gisis puk ra kulkula ualeik, kara dangata uapopokoho tang Pailat tar tina uakusa tang Iesu tar korose. Doh nas nikula ualeikisina ke la uapalih tena ninamana Pailat. 24 Temaeit inggono ke guata uakeluk sira manasa tar haua ka kulainisin. 25 Inggono ke uatauete tar tamata ger niualekala iuma tar umang uih, teeit inggono pe ke uatentur tar nimaliana tar gavamanang Roumene i Jerusalem, kare uiliatung pous pono tar tamat. Inggono teka malarainisin, bo Iesu puk teke uauiaiono ra guata sirain hape ra malara pesin.
O tamatang uiliatung ka tine tang Iesu tar korose
26 Gisitir tamatang uiliatung ka uoum keip tang Iesu, kara la. Kara kusa kout tar tamata ra kilain tang Saimon ger peng Sairini. Inggon e lang laha i Jerusalem e la tur tar pang giamehenar pang uan, doho tamatang uiliatung ka uahuata tatanono tar korose ke huatahia i muduhia tang Iesu. 27 O burehentiehe tunur tamatasine ra uakeluk teil tang Iesu menia pono tasir kuahasit ra ueldolom, kara kiring tatanon. 28 Doh Iesu ke uagegela tasisin, kare kula pare, “Ir kuahang Jerusalem ahik pah mu kiring totoguo, bo mu kiring katongosioum, ter hauon a inete uasa e turung kotpokoso tamiuoum, doho bung tumiu. 29  * Luk 21.23Ge a binaka pe e turung lame, doh inggoum mu turung kula pare, ‘O kuahasiner bouh, kare gisine ahik pah ka poh, kare gisine ahik pah ka uahuh mo keketik, gisina ra turung uah.’ 30  * Hos 10.8; UGO 6.16Song ra turung kulanguasina toro siusana pare, ‘Tadura uahiuahane tamiueim!’ Kara kula pono toro ponponina pare, ‘E me kokop tane tamiueim.’ 31 Geta guatar tamata tar inetenine tar binaka ro tua ro douk, a hauangua re turung pokoso tar binaka ro mata roon.”
32 A tang torikir gime tamat, rasina kura guata tar niguata uasa, ka keip tauete taguis tang Iesu mara la tung pous ponois. 33 Tar binaka manasa ka lamesina tar butur gera kilain pare, “O Lakok,” teka la tine toin Iesu tar korose, kara uakusa kaiain, kare ter toking tamata uasa pon. A tang sioko ke kusehia tena korose tar pang mua tang Iesu, doha tang giamehe ke kusehia tena korose tar pang kais.
34  * Ker 22.18; Ais 53.12Doh Iesu ke kula pare, “Tamoug! Kusa luara liu tar niguata uasar nosisin, ge gisina pe ra tele tar haua ra guatain.”
Kara uelpakahanguasina tena hikhikuon, kara ueluelpeikier soldia tar baka uadud mara banga tang mai re turung kale tar mahmahar gomononitir kahakah.
35  * Ker 22.7-8O tamata ra tur, kara uakeis, doh nosio tamata uleikir Ju ka uauanete tatanon. Kara kula pare, “Inggono ke uaudeil tasir gisiameh, auia e la uaudeil katongoion ge pare te inggonompe na Kristo God ger tang siok a nikedang.” 36  * Ker 69.21O tamatang uiliatung ka me uauanete poluk ponoha tang Iesu. Gisina ka heir tatanono tar bino ueltek. 37 Kara kula pare, “Ge pare nas toia nomanar Ju totomua. O uaudeil katongoia.”
38 Gane i ranahia tar korose o nitine uakusa ro uahire o nibolo pare, “Gine Tenas Toiar Ju.”
39 A tang siokor tamata uasa geke kusa ponane ke uelsigala tang Iesu pare, “Ge para Kristo nomana? Ingga pako uaudeil katongoia, kare raeim pon.”
40 Bo git pukur tang giameher tamata uasa ke louara tatanon, kare kula pare. “Ingga ahik paho sokoro tang God? Ingga o turung mata sira pono tatanon. 41 Inggon auiampe tagiraeig geti ra mat, teeit teregira niguata uasa, bor tamatane, ahik mata guata tagu me inete me sa.” 42 Song ke kula pare, “Iesu namana huara totoguo geto la kotpokoso tenang Nitoia.”
43 Doh Iesu ke mene hahaua tatanon, “O mana tun inggo gine ru hire totomua, daan ingga o turung uangoul tagu totoguo i Paradiso.”
Iesu ke mat
44 Tar binakoneit na marein uleik, a kitup ke me kokop tane uakapa tun tar pang uan ke la tuka nar moloi. 45  * Hib 6.19-20; 10.19-20A pisar ahik mata bal. Doho mahar gomono uleik ro nanar umang lotu ger dedeil ko takih polaka pan torik. 46 Doh Iesu ke kaling ualeik pare,
 
“Tamoug, inggo u heir tar iabeig totomua.” Ker 31.5
 
Gitie ke kula baka peono pare, kare mat.
47 Doh nas tamatang uoum keipir tamatang uiliatung ke banga tar hauene ke kotpokos, kare uatakai tang God, kare kula pare, “O mana tun gine ter tamatar kodkodoh.” 48 Tar binaka ka me siokor uelpokosor manai tamata ra lang banga pe tar mamang inetelikinine ke kotpokos, gisina ka nun tar uaruarous tar ualasira teres niueldolom, kara hiliu. 49 Doh gisine uakapar uanotono Iesu mesir kuahasit ka uakeluk turume tatanon i Galili, gisina ra uakeis turume i rehe sikoro tar inetenina ke kotpokoso pe.
Iesu ka keuin
50-51 Tar binakon a tamat a hangana tang Josep a peng Arimatea tar pang uan i Judia, inggon a tamata uaia tun, kara kodkodoho pon, kare uanguangoul tena Nitoia God. Inggon e uangoul teil tagu pono tar kaunsil, bo ahik puk mata uauia teres ninamanasit tar tung pous tang Iesu. 52 Inggono ke la tang Pailat, kare la dangata tar kale tar tukununa Iesu. 53 Maeit inggono ke kale uahiua tur tar tukununa Iesu tar korose, kare la auih uiloho tar gomono gaugauil, song ka uamokolain i lolono toro lebangang mat gero nikoho tar butur palaua hohot, ahik me tang siokor tamata ka keu taguin tang roon. 54 Gine daan, a binakang kaleuatoro tar ineteng tar Mareining Pepe Uaha ke uahuhutung kapa manas, ge a Mareining Pepe Uaha pe ke uahuhut manasain tar uakeken.
55 O gisiameher kuahasis geka haiala uakeluk turume i Galili tang Iesu tera uangoul pon. Gisina ka uakeluk tang Josep, doh tar binaka manasa ka la pokosolasina toro lebang, gisina ka banga hape ka uarikin uahiua per buloutusis tar tukununa Iesu. 56  * KT 20.10; Ual 5.14Song ka la tapokis i Jerusalem, kara la kaleuatoro tar kukuananar busil, doha uaiuainitir muhuia mara la turung tunaha tar tukununa Iesu. Bo gisina puk ka uangoul uaha tar Mareining Pepe Uaha tar uakeluk tar ualatut.

*23:7: Luk 3.1

*23:29: Luk 21.23

*23:30: Hos 10.8; UGO 6.16

*23:34: Ker 22.18; Ais 53.12

*23:35: Ker 22.7-8

*23:36: Ker 69.21

*23:45: Hib 6.19-20; 10.19-20

*23:56: KT 20.10; Ual 5.14